• Snippergroen|Jammer, gemiste kans!

  Begin dit jaar heeft het CDA Ermelo aan het college gevraagd om een uitwerking te maken van de motie bij de Groenvisie over Snippergroen uit 2017. De motie van december 2017 vroeg het college om te stoppen met de verkoop van gemeentegroen en over te gaan om het in bruikleen te geven van snippergroen, kleine stukjes groen van de gemeente om die passend te maken bij de eigen tuin, aan de inwoners van Ermelo. De gemeente houdt op deze manier wel zeggenschap over het groen, maar spoort burgers aan om er goed mee om te gaan.

  De insteek van de motie was in 2017 om de kosten en opbrengsten beter op elkaar af te stemmen. Een verkooptraject kost geld, o.a. opmaken contracten in verhouding tot de opbrengst van kleine stukjes grond. De uitwerking ligt nu op tafel en werd besproken in een tafel van de Gemeenteraad.

  In de notitie worden de criteria genoemd waar de uitgifte aan moet voldoen. De mogelijkheid is voor zowel individuele stukjes groen als voor groepsaanvragen. “Bewonersinitiatieven in het kader van de burgerparticipatie met meerwaarde voor de gemeenschap.”

  Het geheel ziet er goed uit en geeft duidelijkheid voor iedereen. Maar voor het CDA Ermelo zit er toch een flinke hobbel in. Uit de notitie blijkt dat voor de groepsinitiatieven bij uitgifte van groen geen kosten worden berekend, deze worden betaald uit de pot Wijkgericht werken. Wil je als particulier een paar meter passend maken bij je tuin ter verfraaiing, dan blijkt er ineens een fors prijskaartje aan te hangen.

  Nu wil de gemeente van de individuele bewoner voor, vaak maar een paar meter, stukje grond de kosten van behandeling en contractbeheer en toezicht in rekening gaan brengen. De behandeling van de aanvraag gaat waarschijnlijk € 350,00 kosten en de jaarlijkse bijdrage voor contractbeheer en toezicht € 170,00.

  Dat er een huurbedrag gevraagd gaat worden is reëel, maar dit soort bedragen halen de strekking van de motie onderuit. Er zouden ongeveer 70 aanvragen liggen, reken maar uit.

  De andere partijen konden hiermee leven, er werd zelfs geopperd dat de bedragen wel omhoog mogen! Duidelijk dus de individuele vraag niet interessant is voor deze gemeente.

  Jammer, voor ons als raad een gemiste kans in het door dit college geprezen Right to Challenge.

  Dick te Brake, raadslid CDA Ermelo

 • Markt 2.0 Jan van den Bosch reageert

  Als oud-wethouder uit de vorige raadsperiode, wil ik mij eigenlijk niet uitlaten over het beleid van het huidige college. Maar met het artikel “parkeergarage gevolg van lang traject Markt 2.0” is een grens overschreden. Ik kan dat artikel niet onweersproken laten.

  Met de ontwikkelende partijen voor Markt 2.0 is, na vele jaren praten, een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het gebied. Die overeenkomst is gesloten door het hele toenmalige college. Voldoende parkeergelegenheid maakte deel uit van het plan. Als ik mij goed herinner: 250 plaatsen in de blauwe zone, 360 plaatsen in totaal. Vooral die plaatsen in de blauwe zone zijn voor de ontwikkelaar van belang. Destijds is berekend dat dit aantal inpasbaar zou moeten zijn met een herinrichting van de Markt en het parkeerterrein aan de Chevallierlaan. Het verdwijnen van de parkeerplaatsen tussen ING en Aldi was hierin meegenomen. Voor de herinrichting van de Markt was budget in de begroting gereserveerd.

  De discussie over de plannen in de raad bracht met zich mee dat bij de herinrichting extra zorgvuldig met het groen moest worden omgegaan en een aantal bomen moesten blijven staan. In een motie is dat ook vastgelegd. Toen de gevolgen daarvan in beeld waren gebracht, kwamen we een aantal parkeerplaatsen tekort. Er staat mij bij dat dit er ongeveer 20 waren. Daar was niet meteen een oplossing voor. Maar een tekort van ongeveer 20 is te overzien en ik had er vertrouwen in dat we daar wel een oplossing voor zouden vinden in de directe omgeving (op maaiveldniveau).

  Intussen deed zich een andere ontwikkeling voor, namelijk de verbouwing van het gemeentehuis. Eén van de aanleidingen was het herschikken van afdelingen binnen Meerinzicht en het afstoten van het gebouw waarin de Sociale Dienst was gehuisvest. Die herschikking bracht met zich mee dat er een flink aantal ambtenaren bij zou gaan komen op het gemeentehuis in Ermelo. En daardoor ontstond ook een extra parkeerbehoefte. Daar moest plek voor worden gevonden die er in feite niet meer was, gelet op de overeenkomst en het bestemmingsplan Markt 2.0. Ik vind het opvallend dat ik dit punt nergens teruglees. Enkel vanuit Markt 2.0 zou er niet de noodzaak hoeven ontstaan om aan een parkeergarage te denken.

  Daarnaast diende zich de herontwikkeling van Veldwijk, de Hooge Riet, aan. Ook bij de ontwikkeling van die plannen zou een parkeerbehoefte ontstaan. Kortom, het was een voor de hand liggende gedachte om de drie behoeftes: resterende opgave Markt 2.0, extra parkeerbehoefte door de komst van meer ambtenaren en de herontwikkeling de Hooge Riet, met elkaar te verbinden om zo tot slimme oplossingen te komen. Maar vanaf dat punt heb ik geen invloed meer op de ontwikkelingen kunnen uitoefenen, vanwege mijn vertrek als wethouder in april 2018. Dus ik weet ook niet of en hoe dit is opgepakt, hoe de gesprekken zijn gelopen en waarom deze zonder resultaat zijn gebleven.

  Het huidige college is inmiddels ruim 2 jaar aan zet en heeft de ontwikkelingen in die 2 jaar wel zelf kunnen beïnvloeden. Het huidige college is dus volledig zelf verantwoordelijk voor de keuze om een parkeergarage te willen bouwen. De manier waarop die verantwoordelijkheid nu uit de weg wordt gegaan door mij van alles in de schoenen te schuiven vind ik kwalijk. Ik hoop ook dat woorden als “een beetje naïef” en “creatief schuiven” zullen worden teruggenomen. Dat wacht ik met belangstelling af.

  Jan van den Bosch

  18 mei 2020

 • Lokaal Actief – Voorjaar 2020

  Elke kwartaal brengt het CDA Ermelo een gedrukt exemplaar van het blad Lokaal Actief uit. Dit informatieblad wordt toegestuurd naar leden en belangstellenden. Het voorjaarsnummer van dit jaar staat geheel in het teken hoe bestuurs- en fractieleden van het CDA Ermelo persoonlijk de gevolgen van het Coronavirus beleven. De digitale versie kun u hier downloaden.

 • Aanscherping Regeling Persoonsgebonden Budget

  Inwoners kunnen bij een zorgvraag kiezen uit Zorg in Natura van een instelling of uit zorg via een Persoonsgebonden Budget. Dan krijgt de inwoner een budget waarmee hij zelf de zorg kunnen inkopen. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders bij een PGB niet altijd betrouwbaar zijn. Daarom wil de gemeente de voorwaarden aanscherpen. Iedere zorgaanbieder wordt vooraf gescreend op kwaliteit en betrouwbaarheid door de gemeente. Als een zorgaanbieder dat niet wil en de budgethouder wil wel met die zorgverlener in zee, dan moet de budgethouder zelf de kwaliteit en betrouwbaarheid aantonen. Dat is ingewikkeld en niet iedere budgethouder is daartoe in staat. De bureaucratie neemt toe en het wordt voor de inwoners dan heel wat ingewikkelder. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeenteraad zelfs niet voor de nieuwe regeling te stemmen.

  CDA Ermelo vindt dat de inwoners meer en betere ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van een PGB. Die hulp is gratis beschikbaar via de clientondersteuner van MEE Veluwe. Zij zijn onafhankelijk en kunnen de aanvragers heel goed bijstaan in dit proces.

  Door alleen het systeem aan te passen repareer je maar één kant: half werk en half resultaat. Door standaard te voorzien in onafhankelijke begeleiding en steun van een cliëntondersteuner  maak je de zorgvragers sterker in het goed beheren van een PGB. Dat is geen half werk maar heel werk met 100% resultaat.

  Cor Louwerse, raadslid CDA Ermelo

 • Ook dit jaar een Blije Berm door het CDA Ermelo

  Vorig jaar hebben we als CDA Ermelo een Blije Berm ingezaaid langs een stukje van de Nijkerkerweg waar het klompenpad langs komt. Het leverde een mooie bloemenpracht op waar zowel de wandelaars als de insecten van hebben genoten. Dit jaar hebben we een nog groter stuk ingezaaid. We vinden het belangrijk dat we onze natuur in evenwicht houden.

 • Waardig afscheid in Ermelo tijdens coronacrisis

  In deze zomerse tijden met bloeiende bomen, fluitende vogels en veel zon, wil ik het met u hebben over begrafenissen in Ermelo. Helaas blijkt, een heel actueel onderwerp in deze crisistijd. Op onze begraafplaats “Koningsvaren” vinden dagelijks begrafenissen plaats. Soms wel meerdere per dag.

  In de plaatselijke pers lazen wij met verbazing het bericht dat de uitvaartondernemers in Ermelo een brief van de gemeente hebben gekregen. In deze brief wordt aangegeven dat erehagen bij en langs rouwstoeten niet zijn toegestaan. Dit besluit van de gemeente Ermelo creëert veel onrust onder inwoners. We spreken hier over een gevoelig onderwerp, wat veel mensen direct hebben meegemaakt. Wij zien de erehaag toch als een laatste ceremonie om een overledene te eren en de naasten te steunen. De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland heeft gemeente geadviseerd om de erehagen te verbieden. Ook buurgemeenten Nunspeet, Harderwijk, Putten hebben dit ook overgenomen. Reden?  Erehagen worden vaak spontaan worden georganiseerd waardoor het moeilijk te sturen is op het aantal deelnemers en slecht te controleren is of mensen zich wel aan de RIVM-normen houden. De anderhalve meter wordt volgens de Veiligheidsregio en de gemeente niet altijd gerespecteerd.

  Voor het CDA Ermelo ben ik op onderzoek uitgegaan en heb diverse uitvaartondernemers gesproken. Mensen, gedreven door liefde voor het vak, die veel leed tegenkomen, maar ook veel goed kunnen doen voor de nabestaanden. Ook deze mensen zijn helden, waar wij best bij mogen stilstaan. Uit de verhalen van de ondernemers kwam naar voren, dat zij de erehagen in verschillende vormen tegenkomen. Gevormd door familie, buren, verenigingen, koren, elke uitvaart kent zijn eigen manier en vorm.

  Wat ons vooral duidelijk werd na het spreken met al deze betrokkenen is de kracht en troost die de familie van de overledene hierdoor krijgen. Een erehaag vormt een duidelijk teken dat zij er niet alleen voor staan in deze onverwachtse moeilijke tijden van de coronacrisis. Mensen leggen bloemen en kaarten op de rand van de stoep waarna de uitvaartbegeleider deze op de auto kan leggen. Koren zingen. Respectvol zoals wij dat gewend zijn in Ermelo. Volgens de uitvaartondernemers wordt de anderhalve meter aangehouden door de mensen langs de kant in de erehaag.

  Daarom vraagt het CDA Ermelo het college om dit verbod op erehagen te heroverwegen. Wij vragen het college nadrukkelijk om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen: de uitvaartondernemers en –begeleiders en te bezien wat er mogelijk is om dit afscheid toch passend te krijgen in Ermelo. Als CDA Ermelo vertrouwen wij er op dat de mensen die deelnemen aan een erehaag zich kunnen houden aan de voorschriften van de RIVM, de Veiligheidsregio en de gemeente. We roepen ook hen op om niet met elkaar in gesprek te treden voorafgaand of na afloop van de vorming van de erehaag. Samen kunnen wij deze erehaag mogelijk maken. Blijf elkaar scherp houden zodat de begrafenis en uitvaart een verdrietig, maar respectvol en waardig afscheid blijft. 

  Dick te Brake
  Raadslid CDA Ermelo

 • Bedrijfsbezoek OrangeTalent

  Vandaag hebben wij een bezoek gebracht aan OrangeTalent op het industrieterrein Veldzicht.

  Een bedrijf met jonge mensen, waar Niels Callenbach directeur/eigenaar van is. Gesproken over de ontwikkeling van dit bedrijf, dat actief is in de digitale wereld. OrangeTalent biedt goede digitale tools en marketingbegeleiding aan bij hun klanten.

  Naast de huidige ontwikkelingen is ook gesproken over toekomstige uitbreidingen waar de gemeente en politiek om de hoek bij komen kijken. Deze jonge ondernemer benadrukte het belang van de samenwerking tussen de overheid en de ondernemers.

 • CDA Ermelo gaat voor een gebalanceerde mix van woningen

  Woensdag 19 februari j.l. heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Oranjepark unaniem aangenomen met de complimenten aan de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Deze zorginstelling heeft het aangedurfd om een woonwijk (76 appartementen met zorg in Kroondomein en 99 woningen in het Oranjepark) te ontwikkelen met een bijzondere, sociale insteek:  in deze woonwijk is het vanzelfsprekend dat je er bent voor elkaar. Iedereen hoort erbij en doet ertoe: of je nu arm of rijk bent, kwetsbaar of vitaal, jong of oud, alleenwonend of in gezinsverband. Echt Ermelo’s dus.

  Zo’n bijzondere woonwijk vraagt om diversiteit bij de woningbouw: huur- en koopwoningen in de diverse prijsklassen, met een nadruk op sociaal en betaalbaar! Op initiatief van het CDA en gesteund door PE, CU, SGP en BBE zijn we in geslaagd in deze woonwijk 19 huurwoningen te realiseren waarvoor gezinnen in aanmerking komen die net boven de sociale huurgrens zitten. Deze inwoners met een middeninkomen hebben het bijzonder moeilijk op de Ermelose woningmarkt. Dezelfde vijf partijen hebben ook een motie ingediend, waardoor de goedkope en middeldure huur- en koopwoningen tien jaar voor deze groepen behouden moeten blijven.

  CDA Ermelo zet zich in voor woningen voor jongeren, starters, ouderen en gezinnen met een middeninkomen. Kortom, de groepen inwoners die het heel moeilijk hebben op de Ermelose woningmarkt.

 • Lokaal Actief Winter 2019/2020

  Onlangs is de wintereditie van Lokaal Actief uitgekomen. Dit is het informatieblad voor leden en belangstellenden van het CDA Ermelo.
  Aan de orde komen:

  • Van de Bestuurstafel
  • Praten en vergaderen door Daphne Visser
  • De mobiliteitsvisie zit er aan te komen door Dick te Brake
  • De tijd vliegt verder … door Jan van den Bosch
  • De grootste wetswijziging in Nederland door Bart Willemsen
  • CDA Ermelo staat pal voor kwaliteit van leven door Cor Louwerse
  • Van Ermelo naar Enkhuizen door Esther Heutink-Wenderich
  • Veldwijk: Een wijk voor de toekomst met respect voor het verleden-Erik van der Weide


  Lees het Lokaal Actief.

 • Zonnevelden in Ermelo

  Op 12 december 2019 was de behandeling van het Zonneveld aan de Schaapsdijk. Om te voorkomen dat er wildgroei aan zonnevelden in Ermelo ontstaat dienden we samen met ChristenUnie een motie in. Zie hierover de berichtgeving in Het Kontakt. “Er mag aan de Schaapsdijk in Ermelo een zonneveld van vier hectare komen. Daarover is de raad het unaniem mee eens. Wel moet wethouder Leo van der Velden gaan overleggen of er binnen het zonneveld een parkje voor de das kan worden aangelegd.”