• Bestemmingsplan nieuw sportcomplex

  Op 29 september 2021 heeft de gemeenteraad besloten over het bestemmingsplan voor het nieuwe sportcomplex. Hieronder vind je de inbreng van woordvoerder Sarath Hamstra tijdens de besluitvormende vergadering over het bestemmingsplan van het nieuwe sportcomplex Calluna. De fractie heeft tegen het bestemmingsplan gestemd en in de inbreng staan de overwegingen en afwegingen.

  Aan de verschillende tafels waaraan we over dit onderwerp hebben gesproken heb ik meerdere keren aangegeven dat dit het grootste project in de geschiedenis van Ermelo is. Een te bouwen sportcomplex is zo nodig, want de huidige Balverszaal kan allang niet meer en ook de sporthal van het huidige Calluna is aan vervanging toe. U weet dat wij het zwembad graag anders zouden zien, inclusief recreatief bad, maar die discussie behoort tot het verleden.

  Wat niet tot het verleden behoort is dit bestemmingsplan waarvoor vanavond onze goedkeurig wordt gevraagd. Een belangrijk moment in het proces om te komen tot de ontwikkeling van dit nieuwe sportcomplex. Een beslissing kun je maar een keer nemen en dan moet die goed zijn. De consequenties van deze beslissing hebben impact op de omgeving, op de mens en op de natuur. In het proces zijn een aantal dingen fout gelopen en die betreuren wij, waaronder de communicatie met de aanwonenden die een zienswijze hebben ingediend, stukken die ontbraken, die essentieel zijn voor de afweging die wij als raadsleden moeten maken, ik heb het nu in het bijzonder over het meest actuele stikstofrapport dat ontbrak, en een deadline die wij hebben gemist waardoor wij mogelijk 80.000 euro subsidie mislopen. En voor ons op dit moment het meest aangelegen punt: het ontbreken van een integrale afweging met de Oude Telgterweg.

  Voorzitter, met dit in het achterhoofd is de afweging is voor mijn fractie een heel lastige. Ook wij zien dat de Balverszaal en de sporthal van Calluna niet meer door kunnen. Ook wij spreken de sporters die in sporthallen moeten sporten die soms niet meer veilig lijken. Ook wij zien dat het zwembad zijn beste tijd heeft gehad. Maar wij willen ook geen nieuw hoofdpijndossier creëren. Vorige week hebben we gesproken over het onderzoek naar langlopende dossiers en hebben we beloofd om lessen te trekken. Waar onze fractie bang voor is, voorzitter, dat wanneer we een bestemmingsplan vaststellen, zonder dat er een concreet plan ligt voor de Oude Telgterweg, wat al onderwerp van discussie is sinds 2009, dat we een onzorgvuldig besluit nemen. Immers, zal het aantal verkeersbewegingen twee keer toenemen (door de komst van het sportcomplex en door de herinrichting OTW). Dat eerlijke verhaal willen wij graag mee kunnen nemen in onze afweging en ook uit kunnen leggen aan de aanwonenden en inwoners.

  Het was dan ook beter geweest als er een masterplan was gekomen voor dit gehele plan, waarin niet alleen dit sportcomplex en de verkeersafwikkeling was meegenomen, maar bijvoorbeeld ook de sanering van de Zanderij. Een totaalvisie voor dit plan. Dat is ook in lijn met de geest van de omgevingswet.

  Voorzitter, wij hopen oprecht dat onze collega’s onze worsteling begrijpen en meegaan met onze motie. We kunnen het besluit immers maar een keer goed nemen.

  Helaas gingen de partijen niet mee in onze motie en zou het bestemmingsplan van het nieuwe sportcomplex worden vastgesteld en pas na oplevering van het sportcomplex zou er aan de slag worden gegaan met de Oude Telgterweg. Wat onze fractie betreft maakt de gemeente daarmee een fout en dat is de reden waarom we tegen het bestemmingsplan hebben gestemd.

 • Kadernota 2022

  Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Kadernota 2022 behandeld. Onderstaande de inbreng van CDA Ermelo fractievoorzitter Sarath Hamstra.

  Voorzitter, Een thuiswedstrijd spelen op vreemde bodem voelt onwennig, maar als het eigen stadion wordt verbouwd, dan moet je iets. Wat tijdens de bekendste streekderby Ermelo-Noord wordt genoemd, is vanavond ons speelveld en zonder gekheid zijn wij dankbaar dat we van deze prachtige zaal gebruik mogen maken, van onze buren.

  En deze wedstrijd, voorzitter, voelt als de laatste fase van de competitie. De laatste dagen hebben collega’s onderling intensief contact gehad en de laatste loodjes wegen zwaar. De periode is lang geweest, maar voelt zo mogelijk nog langer. Vanavond houden we onze algemene beschouwingen, waarbij alle partijen laten horen hoe ze in de wedstrijd zitten. Maar dit zijn niet zomaar algemene beschouwingen, het zijn de laatste van deze periode. Tijd dus om de balans op te maken.

  Er valt niet te ontkennen, voorzitter, dat er veel gebeurd is in de afgelopen periode. Hoewel het te ver voert om alle gebeurtenissen de revue te laten passeren, komen drie woorden bij mij naar boven: Betrouwbaarheid, dienstbaarheid en grip. De periode begon met een coalitie-onderhandeling die geen onderhandeling was. De hang naar verandering was groot en binnen 24 uur was de nieuwe coalitie een feit. Nadat de eerste frustratie bij mijzelf en onze partij was gezakt zijn wij in gesprek gegaan met andere fracties en ik kan en wil niet ontkennen dat onze partij zich soms arrogant en dominant opstelde in de voorgaande perioden. Die opstelling doet geen recht aan democratie, waarbij de meerderheid de plicht heeft om oog te houden voor de minderheid. Die houding hebben wij veranderd, voorzitter, en we werken hier nog elke dag aan.

  Het neveneffect van het begin van deze periode is geweest dat we als raad onderling geen vertrouwen hadden in elkaar. Juist in de periode waarin we samen moesten optrekken omdat er grote opgaven waren, was de samenwerking ver te zoeken. Hierdoor werden grote besluiten, zoals het Sportcomplex, de verbouwing van de Dialoog en de verduurzaming van het gemeentehuis besloten zonder dat we echt naar elkaar luisterden. Door de bestuurscrisis in 2020, wat leidde tot het indienen van het ontslag van André Baars als burgemeester, kwam er ook een hoop aan het daglicht. Het rapport van de NSOB was niet mals en riep op tot zelfreflectie. En daar zijn we als raad dan ook mee aan de slag gegaan. Tel hierboven op de dossiers van Tomassen Duck-to, Bar Twinns en Ten Hove en ik kan me voorstellen dat inwoners minder vertrouwen hebben gekregen in de politiek. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en alleen door samen te werken kunnen wij dit vertrouwen terugwinnen.

  Voorzitter, als ik de zaal rondkijk dan zie ik allemaal gedreven collega’s. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal politiek bedrijven op basis van idealen waarin we geloven. We zijn allemaal gekozen volksvertegenwoordigers die het vertrouwen hebben gekregen van de kiezer. De wethouders en burgemeester zijn door ons gekozen en hetzelfde geldt voor de griffier. Vanuit dat vertrouwen past een dienstbare houding. Een dienstbare houding vanuit het besef dat wij hier niet voor onszelf zitten, maar voor ons dorp en voor onze inwoners. De vraag die we onszelf dan ook eigenlijk elke politieke tafel zouden moeten stellen is: hoe dienen wij de samenleving het beste? Wanneer wij dat principe leidend laten zijn en de samenleving stellen boven persoonlijk en boven partijbelang, dan maken wij een grote stap in de richting van hernieuwd vertrouwen van de inwoners.

  Voorzitter, we begonnen deze periode met een financieel tekort, vooral veroorzaakt doordat verschillende pm-posten in de begroting op geld werden gezet. Dit college heeft hard gewerkt, met de wethouder financiën voorop, om de begroting door te lichten en hierdoor hebben zij het tekort voor een groot deel teruggebracht. Dat verdient complimenten en natuurlijk ook aan de ambtenarij. Maar, voorzitter, er moet ook gezegd worden dat deze coalitie moeite heeft met kiezen. Want waar het recreatiebad van Calluna werd geschrapt, wat twee miljoen opleverde, werd het gemeentehuis niet verbouwd voor de afgesproken 4,5 miljoen, maar voor 9,1. Meer dan het dubbele. Tel daar de verbouwing van de Dialoog bij op van 8 miljoen en dan zien we dat het begrotingstekort van de gemeente Ermelo voor 2024 en 2025 niet alleen komt door het op geld zetten van de pm-posten of omdat het Rijk te weinig geld geeft aan gemeenten. In deze periode zijn de gemeentelijke belastingen met meer dan 60% gestegen. Meer dan 60%. Ook hier past het om hand in eigen boezem te steken.

  En vanaf deze plek vraag ik aan mijn collega’s, hebben wij het gevoel dat wij grip hebben op de begroting? In 2017 voerden wij een discussie aan de hand van het Strategisch Financieel beleid. In 2019 was dit een kerntakendiscussie en in 2020 noemden we dit een heroverwegingstraject. Als we vanaf deze plek nu eens eerlijk naar elkaar zijn. Hoeveel heeft ons dit opgeleverd? Kan iemand het mij vertellen?

  Mijn antwoord is overigens, nee. Ik heb niet het gevoel dat we grip hebben. Daarvoor zitten er te veel onzekerheden in de begroting. Kijken we naar het Rijk dan weten we niet hoeveel het woonplaatsbeginsel ons gaat opleveren vanaf 1 januari aanstaande. We weten niet wat de definitieve herijking van het gemeentefonds gaat doen en we weten niet hoeveel Ermelo gecompenseerd gaat worden voor gemaakte kosten tijdens Covid-19. Kijken we naar onze eigen gemeente dan is een grote onzekere hoeveel de sanering van de Zanderij kost. De verwachting is dat dit miljoenen gaat kosten. Daarbij maakt onze fractie zich zorgen, voorzitter, om de bouw van het nieuwe Sportcomplex. Het budget is vastgesteld in 2018 en sinds die tijd zijn de bouwkosten enorm gestegen. Kan de wethouder garanderen dat het sportcomplex binnen het gestelde budget kan worden gerealiseerd?

  Voorzitter, de hang naar verandering is onverminderd. We staan aan de vooravond van een nieuwe raadsperiode en de nieuwe raad wacht grote opgaven. Als we niets doen blijft de meerjarenbegroting niet sluitend voor 2024 en 2025. Dit betekent dat de nieuwe raad vanaf dag 1 aan de slag moet om de eerste beleidsrijke Kadernota een tekort van 1,5 miljoen euro weg te werken. Structureel. Daarbij zijn er nog steeds vele inwoners die geen passende woning hebben. De woningmarkt is enorm overspannen en het aanbod lijkt de vraag niet te achterhalen. Op het gebied van duurzaamheid zal de nieuwe raad stappen gaan maken en de vraag is hoe we omgaan met het buitengebied. Horst en Telgt mogen niet overspoeld worden door woningen en windparken, zodat dat hier een goede visie aan ten grondslag ligt. Verder komen we uit een crisis en is de vraag wat gebeurt er met bedrijven waar het vet van de botten is, bijvoorbeeld in de toeristische en recreatieve sector? En de grootste uitdaging is misschien nog, het vertrouwen terugwinnen van onze inwoners.

  Hoe wij Ermelo achterlaten is onze verantwoordelijkheid. Wij geloven in een dorp dat we beter willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen en met deze Kadernota maken we een grote stap. Om bij te dragen aan het meer sluitend krijgen van de begroting en de verhoging van de OZB en de toeristen en forenzenbelasting te verminderen en terug te dringen dienen wij een aantal moties in en mede in.

  Rest ons niets anders dan het college en de ambtenaren te bedanken voor het vele werk dat zij in dit boekwerk en überhaupt het afgelopen politieke jaar hebben verzet. Zonder hen zouden wij ons werk niet kunnen doen. Dezelfde dank aan mijn collega’s, de griffier, inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en kerken. Dag in dag uit maken wij Ermelo tot wat het is: het mooiste dorp ter wereld!

  Wij vragen Gods zegen om ons werk op een dienstbare manier te blijven doen.

  Dank u wel! 

  Voor opmerkingen/vragen: sarath.hamstra@gmail.com

 • Sarath Hamstra lijsttrekker verkiezingen 2022

  Na een voordracht door het bestuur van het CDA Ermelo is op dinsdag 22 juni 2021 huidig fractievoorzitter Sarath Hamstra (34) door de leden bij acclamatie gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hamstra mocht in 2018 ook de kar trekken tijdens de verkiezingen waar het CDA Ermelo 6 zetels behaalde.

  Interim-voorzitter Hilda Kievit over de keuze: “Na de verkiezingen in 2018 belandde het CDA Ermelo voor de eerste keer in de oppositie. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren, in Ermelo en binnen onze partij. Sarath heeft een hart voor en een visie op het dorp. Hij is fractievoorzitter geweest in de coalitie en oppositie en weet daardoor het belang van verbinden en samenwerken. Zijn energie en enthousiasme werken aanstekelijk en daarom dragen wij hem vol vertrouwen voor”.

  Sarath Hamstra over de voordracht: “Ik voel me enorm vereerd dat ik gekozen ben als lijsttrekker. Het is een roerige periode en het is belangrijk om samen met elkaar het vertrouwen te herstellen. Politiek moet dienstbaar zijn aan de samenleving en dat kan alleen vanuit vertrouwen. Alleen op die manier kunnen we de grote uitdagingen aan, waaronder het bouwen van woningen voor onze inwoners, zorg blijven bieden aan hen die het nodig hebben en de financiën zo snel mogelijk op orde krijgen. Er is een hoop werk aan de winkel en kunnen het alleen aan als de politiek, vanuit die dienstbaarheid samenwerkt”.

 • Lokaal Actief Winter 2020/2021

  Eens per kwartaal brengt het CDA Ermelo een eigen ledenblad uit. Ook geïnteresseerden kunnen het toegestuurd krijgen. In de wintereditie 2020/2021 komen de volgende onderwerpen aan de orde.

  – Stikstof problematiek
  – Wie zoet is krijgt lekkers
  – Natuurbegaafplaats
  – Nieuws van het CDJA
  – Vergelijk geen appels en kalkoenen

  Wil je voortaan Lokaal Actief ook in de brievenbus ontvangen, stuur dan een email naar info@cdaermelo.nl.

  Download Lokaal Actief

 • Macht is om te dienen, niet om te heersen

  Inbreng CDA Ermelo door Erik van der Weide op de politieke avond 11 november 2020 over het rapport naar aanleiding van het rapport over de bestuurscrisis in Ermelo.

  Het is in Ermelo niemand ontgaan dat de burgemeester is opgestapt en er brede bestuurlijke problemen spelen. En voorzitter, dit is slecht nieuws voor Ermelo.

  1. Brede politiek-bestuurlijke crisis in Ermelo

  In tegenstelling tot een aantal andere politieke partijen nemen wij het rapport van de NSOB – een hoog aangeschreven onafhankelijk instituut, dat onderzoek deed naar het bestuur in Ermelo – zeer serieus. Wij omarmen het rapport van de NSOB en zien het als de basis van de probleemstelling. Dat het CDA Ermelo het rapport serieus neemt, betekent ook dat wij breder kijken dan alleen het functioneren van de burgemeester. Gebrek aan bestuurskracht ligt nooit aan 1 persoon. Wij zijn het met de commissaris van de koning eens dat we spreken van een brede bestuurscrisis in Ermelodie ons allemaal raakt.

  Het rapport spreekt van verschillende problemen die hebben bijgedragen aan falen in Ermelo, zoals:

  • de botsende stijlen in het college;
  • de ingrijpend veranderende politieke verhoudingen in 2018;
  • een roddelcultuur in Ermelo;
  • het functioneren van de klankbordgroep;
  • en de gespannen relatie tussen het gemeentebestuur en enkele (groepen) van burgers in Ermelo.

  Het is een beproefde tactiek van bestuurders om problemen op te knippen, klein te maken en daarmee weer over te gaan tot de orde van de dag. Wij zouden het betreuren als dat vanavond gebeurt. Wij hechten enorm aan het gezamenlijk herkennen van het probleem. Pas als we allemaal spreken over hetzelfde probleem is het mogelijk te werken aan een oplossing.

  Mijn belangrijkste vraag aan de overige politieke partijen luidt daarom of zij het eens zijn met de probleemstelling uit het rapport? Herkennen en erkennen de andere fracties dat er bredere en diepere problemen in Ermelo spelen?

  • Als CDA Ermelo denken wij het probleem van botsende stijlen en terugtrekkende bestuurders te herkennen in de gemeentefinanciën van Ermelo waar blijkt dat al 3 jaar moeilijk keuzes worden gemaakt om ombuigingen op inhoudelijk beleid te realiseren. Herkennen andere partijen het probleem van botsende bestuursstijlen en bestuurders de zich terugtrekken op hun portefeuilles?
  • Een reflectieve houding vraagt volgens ons, een open houding en open cultuur. De verkenners van de NSOB spreken er van dat de politieke verhoudingen sinds 2018 ingrijpend zijn veranderd en  ‘dat deze coalitie er op is gebrand om de rit uit te zitten’. Wij vinden dat het openbaar bestuur er is om de samenleving en inwoners te dienen. Is dat uw doel of is doel koste wat het kost de rit uit te zitten? Zit deze houding een reflectieve houding in de weg?

  2. Rancune is de hakbijl aan de wortel van bestuurskracht

  Voorzitter, dit college trad twee en half jaar geleden aan als product van een coalitie die is gebaseerd op negatief sentiment. Op basis van een gezamenlijk vijandsbeeld en op basis van uitsluiting van twee partijen. Op basis van rancune boven een positief bindmiddel zoals gezamenlijke waarden. Ik geloof echt, in elke vezel van mijn lichaam, dat negativiteit als basis van samenwerking nooit tot bloei kan leiden, tot een boom die vrucht kan dragen. Tot bestuurskracht. Zodra besluiten niet meer worden genomen op basis van hun waarden, op basis van een afweging of het Ermelo beter maakt, maar alleen nog op basis van wie het idee afkomstig is, wordt de bijl gezet aan de wortel van de boom genaamd bestuurskracht.

  3. Zelfreflectie

  Voorzitter, het rapport roept het gehele bestuur in Ermelo op tot zelfreflectie. Dat betekent dat we als CDA Ermelo ook kritisch naar ons eigen functioneren moeten kijken. Van de week las ik daar een mooie uitdrukking over van een van onze inwoners die op Facebook stelde. ‘Wanneer er één vinger naar een ander wijst, wijzen er nog altijd drie naar jezelf.’

  Want hebben wij als CDA Ermelo nou alles goed gedaan? Nee, ook als CDA Ermelo gaan we niet vrijuit in deze politiek-bestuurlijke crisis. Onze stem tegen de individuele wethouders was niet passend, niet constructief. Ondanks dat we deze tegenstem zelf zagen als een algeheel protest tegen het proces, werd niet gevraagd om een processtem, maar om een stem voor het aantreden van individu. Van een mens. En ieder mens verdient een kans. Ook de zure opmerkingen die maanden later nog volgden in de politieke besluitvorming dragen niet bij aan een betere bestuurscultuur in Ermelo. We kunnen – na enige reflectie – er steeds vaker begrip voor opbrengen, dat partijen erop gebrand waren na 40 jaar te besturen zonder het CDA Ermelo. Het CDA Ermelo werd toch gezien als een machtsblok en de eerlijkheid gebied te zeggen, dat wij daar in het verleden ook wel aanleiding voor hebben gegeven in zowel de grootte van de fractie, waar we dan niets aan konden doen omdat Ermelo een CDA dorp is, maar soms ook in ons gedrag.

  De huidige fractie is zich daar van bewust en concentreert zich met name op de inhoud van het beleid. De houding die wij in de samenwerking met de Raad nastreven, laat zich vatten in een bekende uitspraak van Hannie van Leeuwen: ‘macht is om te dienen, niet om te heersen.’

  We steunen voorstellen die passen bij onze visie en waar we anders over denken proberen we te veranderen door voorstellen te doen. Ook die houding levert overigens geregeld kritiek op. Voor de een zijn we niet hard genoeg. Zo ontving ik van de week nog een appje met de tekst:  ‘Jullie moeten eens wat minder lief in die oppositie zijn. Keihard oppositie voeren en alle foute keuzes van deze coalitie uitvergroten!’ Een ander vindt ons juist veel te zwaar in de politieke wedstrijd zitten: ‘Jullie wegen in jullie besluiten nog veel te veel mee dat jullie aan de kant zijn geschoven.’ U hoort het voorzitter, het is moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Toch hoop ik dat de samenleving, onze achterban en de andere partijen zien dat we proberen op basis van christendemocratische waarden en inhoudelijke afwegingen tot een oordeel komen.

  4. Bestuurscultuur is de levensader van bestuurskracht

  Voorzitter, om de bestuurskrachtboom weer te laten bloeien is onderhoud nodig. En daar hebben we echt elkaar voor nodig. We moeten allemaal bereid zijn in de spiegel te kijken en onze houding open, eerlijk onder ogen durven te komen.

  Natuurlijk hoeven we niet alleen maar vrienden te zijn en mogen we, nee moeten we zelfs, ook verschillen. En uiteraard snappen wij dat coalitiepartijen ook gehouden zijn aan een coalitieakkoord. De basishouding moet zijn dat we met elkaar besturen op basis van de houding of het Ermelo beter maakt en niet op basis van partijpolitieke overwegingen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de laatste maanden in de gemeenteraad goede ontwikkelingen zichtbaar zijn. We zien steeds vaker besluitvorming van moties en amendementen op basis van gedeelde idealen, gedeelde waarden en gedeelde standpunten tot stand komen. Ook met deze woordvoerders vanavond hier, is er respect voor elkaars verschillen, maar wel de wil om vooruit te kijken. Coalitie- en oppositielijnen worden steeds losser in de Ermelose besluitvorming. Een flinke oppepper voor de Ermelose bestuurskracht in de politieke arena. Een van de wortels lijkt ondanks de flinke knauw van 2 jaar geleden weer voeding op te nemen.

  Maar voorzitter. Een wortel die weer voeding opneemt maakt nog geen bloeiende boom. Bestuurskracht betreft namelijk het functioneren van het hele politiek- en bestuurlijke stelsel. Denk daarbij aan zaken als:

  • Het staatsrechtelijk functioneren;
  • De inzet van de juiste instrumentaria;
  • De aanwezigheid van bestuurlijke competenties.

  En voorzitter wat is het waard dat de politieke verhoudingen langzaam lijken te verbeteren, als vervolgens het college van B&W de democratische opdrachten bewust of onbewust naast zich neerlegt?

  • Een motie om niet voorop te lopen in Ermelo met het loskoppelen van het gas wordt om semantische redenen niet uitgevoerd;
  • Een motie over zwemtarieven wordt simpelweg om bewuste of onbewuste redenen genegeerd.

  De antwoorden op schriftelijke vragen horen volgens de organisatieverordening binnen 30 dagen te worden beantwoorden. De praktijk toont anders:

  • Op 3 december 2019 stelden we vragen over handhaving op landschappelijke inpassing. De antwoorden mochten we 1 mei 2020 ontvangen.
  • Op 10 juni stelden we samen met de ChristenUnie vragen over de Markt 2.0, na ruim 4 maanden ontvingen we het antwoord.
  • Op 3 augustus stelden we samen met BBE schriftelijke vragen over illegale parkeerplaatsen aan de Julianalaan vorige week ontvingen we het antwoord.
  • Op 3 september stelde ik vragen over extra middelen van het Rijk voor de Coronacrisis. De antwoorden zijn er vandaag de dag nog altijd niet.

  Ik heb omwille van de tijd, nog 4 andere voorbeelden naast me neergelegd. Maar voorzitter, dit kan echt niet. Deze voorbeelden getuigen van onvermogen of van onwil. De cultuur in Ermelo om moties, toezeggingen, amendementen of vragen als nederlaag te ervaren helpt niet. We hebben elkaar nodig om de bestuurskracht van Ermelo weer te verbeteren, want hoe kunnen wij als Raad sturen en controleren, als we niet eens antwoord krijgen op onze vragen, of als de democratische opdrachten worden genegeerd?

  5. Onderhoud nodig voor bloei: Rekenen op brede zelfreflectie

  Voorzitter, vanmorgen lazen we een Stentor-artikel over een poll waarin ruim 90% van de ruim 2000 stemmen de wethouders oproept om op te stappen, daarnaast ontvingen we vanmiddag een petitie van 183 inwoners die de raad én wethouders oproept in de spiegel te kijken. Nu varen wij met onze koers niet alleen op polls en petities.  Toch vinden we dit een duidelijk signaal dat naast de raad ook de wethouders op zijn minst tot reflectiviteit zou moeten dwingen. Op basis van de schriftelijke en de mondelinge reactie van de wethouders op het rapport van de NSOB, constateren wij dat met uitzondering van wethouder Klappe, de wethouders weinig aanleiding hebben gegeven om aan dat zij deze reflectie zullen tonen. Waar de burgemeester het rapport omarmde, maar er toch voor koos om zelf op te stappen, nemen de wethouders juist afstand van de conclusies en de aanbevelingen in het rapport. ’Broddelwerk’ volgens hen. Voor ons oordeel over de vraag of we met de huidige raad maar vooral met het huidige college kans zien weer een bestuurskrachtige gemeente te worden, zijn het herkennen van het probleem en zelfreflectie de aller belangrijkste graadmeters. We willen daarom van alle wethouders horen of zij de probleemstelling omarmen of zij bereid zijn op eigen handelen te reflecteren om Ermelo weer beter bestuurbaar te krijgen? En zo ja, hoe wilt u dit concreet vorm geven?

  Ik constateer dat we allemaal de politiek in zij gegaan om de samenleving te dienen. We nemen allemaal verantwoordelijkheid voor het maken van plannen, het vertegenwoordigen van onze inwoners en het controleren van het bestuur. Voorzitter, we hopen dus niet alleen dat andere politieke partijen en de wethouders het probleem en onderkennen. We rekenen er op. We rekenen er op dat iedereen open, eerlijk en betrouwbaar naar zichzelf en naar anderen is en beseft dat we elkaar nodig hebben. ‘Macht is om te dienen, niet om te heersen’. Alleen als we open, eerlijk en betrouwbaar zijn naar elkaar krijgen we de bestuurskracht in Ermelo weer in bloei.

 • Snippergroen|Jammer, gemiste kans!

  Begin dit jaar heeft het CDA Ermelo aan het college gevraagd om een uitwerking te maken van de motie bij de Groenvisie over Snippergroen uit 2017. De motie van december 2017 vroeg het college om te stoppen met de verkoop van gemeentegroen en over te gaan om het in bruikleen te geven van snippergroen, kleine stukjes groen van de gemeente om die passend te maken bij de eigen tuin, aan de inwoners van Ermelo. De gemeente houdt op deze manier wel zeggenschap over het groen, maar spoort burgers aan om er goed mee om te gaan.

  De insteek van de motie was in 2017 om de kosten en opbrengsten beter op elkaar af te stemmen. Een verkooptraject kost geld, o.a. opmaken contracten in verhouding tot de opbrengst van kleine stukjes grond. De uitwerking ligt nu op tafel en werd besproken in een tafel van de Gemeenteraad.

  In de notitie worden de criteria genoemd waar de uitgifte aan moet voldoen. De mogelijkheid is voor zowel individuele stukjes groen als voor groepsaanvragen. “Bewonersinitiatieven in het kader van de burgerparticipatie met meerwaarde voor de gemeenschap.”

  Het geheel ziet er goed uit en geeft duidelijkheid voor iedereen. Maar voor het CDA Ermelo zit er toch een flinke hobbel in. Uit de notitie blijkt dat voor de groepsinitiatieven bij uitgifte van groen geen kosten worden berekend, deze worden betaald uit de pot Wijkgericht werken. Wil je als particulier een paar meter passend maken bij je tuin ter verfraaiing, dan blijkt er ineens een fors prijskaartje aan te hangen.

  Nu wil de gemeente van de individuele bewoner voor, vaak maar een paar meter, stukje grond de kosten van behandeling en contractbeheer en toezicht in rekening gaan brengen. De behandeling van de aanvraag gaat waarschijnlijk € 350,00 kosten en de jaarlijkse bijdrage voor contractbeheer en toezicht € 170,00.

  Dat er een huurbedrag gevraagd gaat worden is reëel, maar dit soort bedragen halen de strekking van de motie onderuit. Er zouden ongeveer 70 aanvragen liggen, reken maar uit.

  De andere partijen konden hiermee leven, er werd zelfs geopperd dat de bedragen wel omhoog mogen! Duidelijk dus de individuele vraag niet interessant is voor deze gemeente.

  Jammer, voor ons als raad een gemiste kans in het door dit college geprezen Right to Challenge.

  Dick te Brake, raadslid CDA Ermelo

 • Markt 2.0 Jan van den Bosch reageert

  Als oud-wethouder uit de vorige raadsperiode, wil ik mij eigenlijk niet uitlaten over het beleid van het huidige college. Maar met het artikel “parkeergarage gevolg van lang traject Markt 2.0” is een grens overschreden. Ik kan dat artikel niet onweersproken laten.

  Met de ontwikkelende partijen voor Markt 2.0 is, na vele jaren praten, een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het gebied. Die overeenkomst is gesloten door het hele toenmalige college. Voldoende parkeergelegenheid maakte deel uit van het plan. Als ik mij goed herinner: 250 plaatsen in de blauwe zone, 360 plaatsen in totaal. Vooral die plaatsen in de blauwe zone zijn voor de ontwikkelaar van belang. Destijds is berekend dat dit aantal inpasbaar zou moeten zijn met een herinrichting van de Markt en het parkeerterrein aan de Chevallierlaan. Het verdwijnen van de parkeerplaatsen tussen ING en Aldi was hierin meegenomen. Voor de herinrichting van de Markt was budget in de begroting gereserveerd.

  De discussie over de plannen in de raad bracht met zich mee dat bij de herinrichting extra zorgvuldig met het groen moest worden omgegaan en een aantal bomen moesten blijven staan. In een motie is dat ook vastgelegd. Toen de gevolgen daarvan in beeld waren gebracht, kwamen we een aantal parkeerplaatsen tekort. Er staat mij bij dat dit er ongeveer 20 waren. Daar was niet meteen een oplossing voor. Maar een tekort van ongeveer 20 is te overzien en ik had er vertrouwen in dat we daar wel een oplossing voor zouden vinden in de directe omgeving (op maaiveldniveau).

  Intussen deed zich een andere ontwikkeling voor, namelijk de verbouwing van het gemeentehuis. Eén van de aanleidingen was het herschikken van afdelingen binnen Meerinzicht en het afstoten van het gebouw waarin de Sociale Dienst was gehuisvest. Die herschikking bracht met zich mee dat er een flink aantal ambtenaren bij zou gaan komen op het gemeentehuis in Ermelo. En daardoor ontstond ook een extra parkeerbehoefte. Daar moest plek voor worden gevonden die er in feite niet meer was, gelet op de overeenkomst en het bestemmingsplan Markt 2.0. Ik vind het opvallend dat ik dit punt nergens teruglees. Enkel vanuit Markt 2.0 zou er niet de noodzaak hoeven ontstaan om aan een parkeergarage te denken.

  Daarnaast diende zich de herontwikkeling van Veldwijk, de Hooge Riet, aan. Ook bij de ontwikkeling van die plannen zou een parkeerbehoefte ontstaan. Kortom, het was een voor de hand liggende gedachte om de drie behoeftes: resterende opgave Markt 2.0, extra parkeerbehoefte door de komst van meer ambtenaren en de herontwikkeling de Hooge Riet, met elkaar te verbinden om zo tot slimme oplossingen te komen. Maar vanaf dat punt heb ik geen invloed meer op de ontwikkelingen kunnen uitoefenen, vanwege mijn vertrek als wethouder in april 2018. Dus ik weet ook niet of en hoe dit is opgepakt, hoe de gesprekken zijn gelopen en waarom deze zonder resultaat zijn gebleven.

  Het huidige college is inmiddels ruim 2 jaar aan zet en heeft de ontwikkelingen in die 2 jaar wel zelf kunnen beïnvloeden. Het huidige college is dus volledig zelf verantwoordelijk voor de keuze om een parkeergarage te willen bouwen. De manier waarop die verantwoordelijkheid nu uit de weg wordt gegaan door mij van alles in de schoenen te schuiven vind ik kwalijk. Ik hoop ook dat woorden als “een beetje naïef” en “creatief schuiven” zullen worden teruggenomen. Dat wacht ik met belangstelling af.

  Jan van den Bosch

  18 mei 2020

 • Lokaal Actief – Voorjaar 2020

  Elke kwartaal brengt het CDA Ermelo een gedrukt exemplaar van het blad Lokaal Actief uit. Dit informatieblad wordt toegestuurd naar leden en belangstellenden. Het voorjaarsnummer van dit jaar staat geheel in het teken hoe bestuurs- en fractieleden van het CDA Ermelo persoonlijk de gevolgen van het Coronavirus beleven. De digitale versie kun u hier downloaden.

 • Aanscherping Regeling Persoonsgebonden Budget

  Inwoners kunnen bij een zorgvraag kiezen uit Zorg in Natura van een instelling of uit zorg via een Persoonsgebonden Budget. Dan krijgt de inwoner een budget waarmee hij zelf de zorg kunnen inkopen. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders bij een PGB niet altijd betrouwbaar zijn. Daarom wil de gemeente de voorwaarden aanscherpen. Iedere zorgaanbieder wordt vooraf gescreend op kwaliteit en betrouwbaarheid door de gemeente. Als een zorgaanbieder dat niet wil en de budgethouder wil wel met die zorgverlener in zee, dan moet de budgethouder zelf de kwaliteit en betrouwbaarheid aantonen. Dat is ingewikkeld en niet iedere budgethouder is daartoe in staat. De bureaucratie neemt toe en het wordt voor de inwoners dan heel wat ingewikkelder. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeenteraad zelfs niet voor de nieuwe regeling te stemmen.

  CDA Ermelo vindt dat de inwoners meer en betere ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van een PGB. Die hulp is gratis beschikbaar via de clientondersteuner van MEE Veluwe. Zij zijn onafhankelijk en kunnen de aanvragers heel goed bijstaan in dit proces.

  Door alleen het systeem aan te passen repareer je maar één kant: half werk en half resultaat. Door standaard te voorzien in onafhankelijke begeleiding en steun van een cliëntondersteuner  maak je de zorgvragers sterker in het goed beheren van een PGB. Dat is geen half werk maar heel werk met 100% resultaat.

  Cor Louwerse, raadslid CDA Ermelo

 • Ook dit jaar een Blije Berm door het CDA Ermelo

  Vorig jaar hebben we als CDA Ermelo een Blije Berm ingezaaid langs een stukje van de Nijkerkerweg waar het klompenpad langs komt. Het leverde een mooie bloemenpracht op waar zowel de wandelaars als de insecten van hebben genoten. Dit jaar hebben we een nog groter stuk ingezaaid. We vinden het belangrijk dat we onze natuur in evenwicht houden.