• CDA Trots op Westflank

  De Westflank – de verbindingsweg tussen de Kolbaanweg en de Oude Telgterweg langs de wijk West – is vrijdag 13 juli geopend. Na jaren van voorbereiding en planvorming, ligt er nu toch echt een prachtige en veilige weg langs Ermelo-West. Een feestje waard volgens CDA Ermelo. CDA Ermelo is vooral tevreden met het geheel vrij liggend fietspad aan, waarbij rekening is gehouden met alle nieuwe fietsontwikkelingen van nu en voor de toekomst.

  Na gesprekken, bezwaren, opmerkingen en overleggen met omwonenden is uiteindelijk het definitieve tracé aangelegd. De eerste reacties zijn gelukkig positief. Zoveel als mogelijk zijn de wensen ingewilligd en zijn de ideeën van de burgers gerealiseerd. Mede dankzij de input van hen, is er nu sprake van een tracé dat behoorlijk draagvlak heeft.

  Maar het is nog niet klaar…
  De nieuwe Westflank moet een goede ontsluiting zijn voor de wijk West en het industrieterrein Kerkdennen, om uiteindelijk ook de verkeersdrukte eerlijk te verdelen over heel Ermelo. De laatste aansluiting naar Kerkdennen, namelijk tussen de Volenbeekweg en de spoorwegovergang aan de Oude Telgterweg, moet nog worden gerealiseerd. Volgens het CDA Ermelo, bij monde van woordvoerder Dick te Brake, is deze aansluiting van belang om de volledige functie van de Westflank te gebruiken. Daarom pleit te Brake voor voortgang op het ook dit gedeelte van de ontsluiting van Kerkdennen. Juist met de inpassing van het nieuwe Sportcentrum Ermelo (opvolger van Calluna) op de Zanderij en eventuele nieuw aan te leggen wegen naast de Oude Telgterweg is het van belang ook hier naar omwonenden te luisteren.

 • Jaarrekening 2017

  Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2018 zijn de jaarstukken (jaarrekening) 2017 van de gemeente Ermelo vastgesteld. De jaarrekening laat een overschot zien van ruim 1,2 miljoen euro. Daarvan wordt 1,1 miljoen doorgeschoven naar het jaar 2018 (plannen die vertraagd zijn).
  Het CDA Ermelo had dit jaar vooral bedenkingen bij:

  1. Het ontbreken van een accountantsverklaring.
  2. De ramingen. Ondanks dat de stukken een positief beeld laten zien, wijken de realisatiegetallen best stevig af van wat er is begroot. Hoe goed zijn de ramingen van de gemeente Ermelo?
  3. De jaarrekening geeft nu vooral inzicht op de vragen war hebben wij gedaan en wat heeft dat gekost? Graag zouden wij de vraag toevoegen ‘wat hebben wij bereikt’ zodat we het geld dat begroot is voor een speerpunt of beleidsplan ook kunnen relateren aan onze doelen. In de audit commissie wordt bekeken hoe we deze vraag in het vervolg in de jaarstukken kunnen integreren.

  In de auditcommissie zullen we een vinger aan de pols houden.

  Erik van der Weide

 • Ermelo (jeugd)zorgdorp

  Donderdag 28 juni 2018 is de nieuwe verordening vastgesteld voor de jeugdzorg. Aangezien we in Ermelo relatief veel jongeren hebben die jeugdzorg nodig hebben (ook door de aanwezigheid van bijvoorbeeld Groot Emaus) is dit een belangrijk onderwerp. Onze fractie heeft aandacht gevraagd voor de zogenoemde doorlopende zorglijn. Veel zorgbehoevende jongeren vallen tot hun 18e levensjaar onze de jeugdwet en na hun 18e verjaardag onder de WMO en dit zorgt voor problemen, waaronder hulpverleners terwijl continuïteit en stabiliteit belangrijk zijn. Op initiatief van Het CDA Ermelo zal er avond worden voorbereid om door te praten over dit onderwerp in de commissie. Dit is geïnitieerd door Sarath Hamstra en kreeg steun van alle partijen. Wordt vervolgd.

  Sarath Hamstra

 • Ermelo wil netwerkgemeente zijn

  Ons dorp vind het belangrijk om een netwerkgemeente te zijn. Een gemeente die meegaat met zijn tijd en actief en welwillend omgaat met burgerinitiatieven. Oud-raadslid Jan Brand sprak hier in 2015 al over en sindsdien is er een voorbereidingsgroep mee aan de slag gegaan, bestaande uit raadsleden, ambtenaren en collegeleden. Namens onze partij nam Sarath Hamstra deel aan deze werkgroep met als resultaat dat binnen de gemeente de neuzen dezelfde kant op staan. Nu is het tijd om de samenleving te betrekken en door te pakken.

  Sarath Hamstra

 • Kadernotitie Wonen met Zorg

  Ermelo was halverwege de 19e eeuw een klein Veluws heidedorp. Mede dankzij de komst van instellingen, kazerne en station heeft Ermelo kunnen uitgroeien tot een prachtig dorp waar nu meer dan 26.000 mensen wonen en zorgen. Omdat er geen goed afwegingskader bestond om goed te kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van wonen met zorg, heeft de raad het initiatief van Cor Louwerse omarmd om hiermee aan de slag te gaan. De kaders zijn gemaakt, besproken in de commissie en unaniem vastgesteld in de raadsvergadering. We zijn blij om te melden dat fase 2 gestart kan worden. In deze fase zal het beleid gemaakt worden en draagt bij aan de wens dat iedere inwoner van de gemeente Ermelo een passende woning heeft.

  Daphne Visser

 • CDA Ermelo stelt Samenleving boven partijpolitiek

  Een reactie van het CDA Ermelo op politieke perikelen na de verkiezingen

  Woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Als CDA Ermelo zijn we dankbaar en tevreden met de 6 zetels die volgden uit de uitslag. Bijna een kwart van de Ermelose inwoners heeft ons het vertrouwen gegeven en daar willen we hen voor bedanken. Dat we 1 zetel minder hebben ten opzichte van de vorige verkiezingen vinden we uiteraard jammer. De zetel verschuift naar ChristenUnie: een solide partij die altijd constructief bijdraagt aan het gemeentebestuur. Een zetel die Ermelo Liberaal innam, na de afsplitsing van de VVD is teruggegaan naar deze partij en hiermee heeft de VVD wederom 2 zetels. Verder is er niets in de politieke samenstelling van de gemeenteraad veranderd. De overige partijen hebben allen hetzelfde aantal zetels gekregen als de afgelopen raadsperiode. Al met al een duidelijk signaal van de Ermelose inwoners dachten wij.

  Na de verkiezingsuitslag, op desbetreffende woensdagavond, is Sarath Hamstra, lijsttrekker van het CDA Ermelo, langs alle partijen gegaan om te vragen hoe ze de uitslag hebben ervaren en aangegeven om ze de dag erna te bellen. Het is in Ermelo een goed gebruik dat de grootste partij dit initiatief neemt. De dag na de verkiezingen kregen wij echter telefoontjes van zowel Leo van der Velde (SGP) als Anneke Knoppert (PE) dat er diezelfde ochtend een overleg had plaatsgevonden met vier partijen, namelijk: PE, BBE, SGP en VVD. Er is bewust gekozen om de grootste partij en de winnaar van de verkiezingen niet uit te nodigen. Op de persconferentie die vrijdag bleek dat drie van de vier partijen al vaker bij elkaar was geweest om een mogelijke coalitie door te spreken. Dit was nog voor de verkiezingen.

  Met elkaar het gesprek aangaan
  Het is in Ermelo gebruikelijk om na de verkiezingen met elkaar in gesprek te gaan, om zo te komen tot een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Op die manier voelt de kiezer zich gehoord en komt er een bestuur in Ermelo dat op draagvlak kan rekenen, waarbij draagvlak niet alleen het technische verhaal is van 50% plus 1.

  Dit is echter niet gebeurd. Er is niet met elke partij gepraat en er is bewust gekozen om niet alleen deze partijen, maar ook de kiezers die op deze partijen hebben gestemd in de kou te laten staan. In Ermelo gaan we met fatsoen en respect met elkaar om en daar getuigt deze aanpak niet van.

  In een dorp als Ermelo praten we vaak over de inclusieve samenleving. Iedereen doet mee en niemand staat langs de kant. Dat, door deze bewust gekozen aanpak, duizenden kiezers langs de kant staan en niet serieus worden genomen, is niet alleen kwalijk te noemen, maar ook onnodig.

  Zoeken naar inhoudelijke redenen
  We hebben onze bedenkingen bij de motieven van de formerende partijen. De lijsttrekker van Burgerbelangen, Bart van der Knaap, verwoordde het als volgt (letterlijk citaat uit de pers): “Wat echter de kiezers niet hebben gedaan, doen wij daarom wel,…”

  We vinden deze houding van de formerende partijen geen recht doen aan de (lokale) democratie en geen recht doen aan de kiezer. Deze partijen willen de formatie totaal anders gaan doen. Een concreet antwoord op de vraag ‘waarom’ is voor deze vier partijen duidelijk: CDA Ermelo en ChristenUnie moeten buiten de deur worden gehouden. Dat baart ons zorgen, omdat dit de schijn met zich meedraagt dat partijpolitiek boven de samenleving wordt geplaatst.

  Geen woorden maar daden
  Deze vier partijen verschillen niet alleen inhoudelijk, maar ook qua grondslag. De meest voor de hand liggende oplossing, om tot een coalitieakkoord te komen bij partijen die inhoudelijk zo ver uit elkaar liggen, is om een coalitieakkoord op hoofdlijnen te schrijven en alle “hete hangijzers” op te nemen in een raadsprogramma. Dit ontslaat de partijen om echte keuzes te maken, bijvoorbeeld over windmolens in Ermelo (hier verschillende de partijen overduidelijk in), maar ook over de koopzondag en de openstelling van de Prins Hendriklaan. Een coalitie, die ten koste van de inhoud, de twee winnaars van de verkiezingen wil buitensluiten en ze alleen aan tafel vraagt om de grootste knopen door te hakken, blinkt niet uit in daadkracht en visie.

  We wachten het onderhandelingen met grote belangstelling af en hopen dat onze zorgen niet bewaarheid worden.

 • Historische Huifkartocht op zaterdag 3 februari

  CDA Ermelo organiseert op zaterdag 3 februari 2018 een gratis huifkartocht door Ermelo. Onder begeleiding van een gids van de Oudheidkundige vereniging Ermelo kan zowel jong als oud Ermelo (nog) beter leren kennen. Het CDA Ermelo heeft Albert van Diest van de Aalbertshoeve bereid gevonden om met huifkar door het dorp te trekken.
  Kandidaat raadslid Daphne Visser is de figuurlijke kartrekker van het evenement. Ze vertelt enthousiast: ‘Het lijkt ons ontzettend tof om in een huifkar door Ermelo te trekken en van de Ermelo-gids meer verhalen over Ermelo te horen. Daarnaast is het gewoon een leuk event. Hoe vaak zit je nou in een huifkar? Tractor voor, huifkar er achter, mooie verhalen over Ermelo. Prachtig ’.
  De huifkar maakt 3 rondes van een half uur door Ermelo. Aanvangtijden zijn 13:30, 14:15 en 15:00 uur. ‘Op deze manier willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven in te stappen!’ stelt Visser. Aanmelden kan door je op 1 van de beschikbare tijden in te schrijven in de winkel van het CDA Ermelo aan de Stationsstraat 66b (tegenover de Akropolis) of door een email te sturen naar daphne@partijvandesamenleving.nl. De tocht gaat van start voor de CDA winkel en er zijn dus geen kosten aan verbonden. Visser besluit: ‘Wees er op tijd bij, want vol is vol!’

  Meer informatie: Daphne Visser

 • Werkbezoek aan Sonnevanck

  Zorg voor elkaar! Dat is toch eigenlijk het mooiste?

  Vrijdag 26 januari brachten we een werkbezoek aan Sonnevanck! Samen met meer dan 200 vrijwilligers zet de Zorggroep Noordwest Veluwe zich in voor voldoende bedden in de regio. Zo blijft de zorg “dichtbij” voor partners en familie!

  Meer informatie: Cor Louwerse

 • Prins Hendriklaan

  Het CDA Ermelo heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland inzake het verkeersbesluit Prins Hendriklaan, Maximalaan en Alexanderlaan van 27 december 2017. Woordvoeder van het CDA Ermelo, Dick te Brake, heeft hierover vragen gesteld aan het college van Ermelo.
  De rechter heeft aangegeven dat de argumenten die Ermelo heeft aangegeven om tot opening van de Prins Hendriklaan over te gaan, niet goed en niet zorgvuldig genoeg waren onderbouwd. Bij een goede en betere argumentatie kan de gemeente Ermelo de afsluiting wel ongedaan maken.
  Het CDA Ermelo wil dan ook weten van het college of het college ook in hoger beroep zal gaan. En wat het college gaat doen om met een goede en zorgvuldige onderbouwing van de argumenten te komen.
  Het CDA Ermelo blijft erbij dat de noodzaak om de blokkade op de Prins Hendriklaan weg te halen belangrijk blijft om een goede verkeersontsluiting te maken van de wijk Het Trefpunt. Door de huidige ontsluiting van een kant voor verkeer ontstaan gevaarlijke en niet wenselijke verkeerssituaties in deze woonwijk. Bij het opheffen aan de westzijde van de afsluiting gaat de Maximalaan dienen als doorgaande weg vanuit de wijk Noord naar de Harderwijkerweg vice versa. Deze situatie heeft ook al geleid tot gevaarlijke situaties in de woonwijk Het Trefpunt voordat de afsluiting van de westzijde van het Trefpunt een feit was. Een korte verbinding via de Prins Hendriklaan heeft de voorkeur van het CDA Ermelo, boven een omweg via de Maximalaan.
  Het blijft een belangrijk onderwerp voor het CDA Ermelo om de toenemende verkeersdruk in onze gemeente eerlijk te verdelen. Het kan niet zo zijn dat wijken en wegen zich hieraan willen en kunnen onttrekken.
  Dick te Brake
  CDA Ermelo

 • Aanschuiven in de wijk Ermelo West

  Dinsdag 28 november zijn leden van het bestuur en de fractie in Ermelo-West op bezoek gegaan. Onder het genot van versgebakken pannenkoeken en een sapje luisterden de christendemocraten in de aula van de Julianaschool naar de zorgen, problemen maar ook de kansen die verschillende inwoners uit de vogelenbuurt aan het CDA Ermelo aanreikten.
  Na het eten gingen de inwoners in 3 groepen uit elkaar en konden inwoners bij de raadsleden Sarath Hamstra, Dick te Brake en Erik van der Weide hun zorgen, ontwikkelingen en ideeën met de raadsleden delen. Ook de wijkagenten voor Ermelo-West deden goed mee en leverden mooie input over ontwikkelingen in de wijk.
  Belangrijke onderwerpen die door de inwoners aan het CDA Ermelo zijn meegegeven:

  • De dienstverlenende houding van de gemeente Ermelo bij contact door de inwoners kan beter
  • De staat van de wegen en trottoirs is vaak slecht
  • Het ontbreekt in wijk West aan voorzieningen voor de buurt
  • De parkeerdruk in de wijk wordt (te) hoog
  • Het groenonderhoud verdient blijvende aandacht
  • De westflank en ontsluiting van de wijk geeft zorgen

  Uitermate tevreden
  Raadslid en organisator van de activiteit Erik van der Weide – zelf al zijn hele levend wonend in wijk West – was uitermate tevreden over de activiteit. “Op zo’n avond hoor je echt van de inwoners waar ze tegen aan lopen en welke kansen ze zien, het is nu aan ons om dit mee te nemen in onze afwegingen en planvorming”, zegt hij.

  Het CDA Ermelo organiseert jaarlijks de activiteit ‘aanschuiven in de wijk’ om de ontwikkelingen in Ermelo scherp in de gaten te houden.

Pagina 3 van 41234