• Esther Heutink wordt wethouder Enkhuizen

  De gemeenteraad van Enkhuizen draagt Esther Heutink-Wenderich op 25 september voor als wethouder. Voor de zomer is er in Enkhuizen een raadsbreed akkoord vastgesteld. Daarna werden de twee zittende wethouders voorgedragen voor herbenoeming en werd een vacature opengesteld voor de derde wethouderspost.

  Esther Heutink (48) is uit 28 kandidaten geselecteerd. Zij is momenteel werkzaam bij Lysias Consulting Group en houdt zich bezig met advisering en interim-management in het publieke domein. Tot de gemeenteraadsverkiezingen was Esther wethouder voor onze partij in de gemeente Ermelo.

  Vanaf 2006 is Esther politiek actief geweest voor het CDA Ermelo. Eerst als raadslid, daarna als fractievoorzitter en wethouder. Partijvoorzitter Hartger van Diest is trots op de voordracht: ‘Esther Heutink heeft ruime ervaring en veel samenbindende kwaliteiten. Zij is een vakvrouw die met enthousiasme en transparantie haar rol zal invullen.’ Esther wordt verantwoordelijk voor de portefeuille economie, duurzaamheid, recreatie&toerisme en financiën.

  “De gemeenteraad van Enkhuizen zegt in haar startdocument dat ‘het de democratische plicht van de raad is om altijd te zoeken naar een zo groot mogelijke steun voor een voorstel’. Dat is mij uit het hart gegrepen. Het zoeken naar verbinding, draagvlak en samenwerking vind ik enorm belangrijk.” Aldus Heutink die veel zin heeft om in Enkhuizen aan de slag te gaan als wethouder.

  De raadszetel in de gemeenteraad die vrijkomt door het vertrek van Esther Heutink, zal ingevuld worden door Bart Willemsen. Robert Huurnink blijft fractievertegenwoordiger in de gemeenteraad.

 • De komst van de wolf

  Ermelo staat bekend om het vele wild dat in de bossen en rond het dorp leeft. Voor toeristen en inwoners een extra reden voor ontspanning. Maar voor veel inwoners ook vaak een reden voor frustratie. Aanrijdingen op de Ermelose wegen komen heel veel voor, net als schade aan agrarische – en recreatiebedrijven. Tijdens een werkbezoek van CDA Ermelo en CDA Gelderland aan de camping Marbacka aan de Leuvenumseweg in Ermelo zijn deze problemen met de eigenaren van deze familiecamping besproken.

  Schade bij campings
  De hekken die worden geplaatst om het wild niet te laten oversteken op de wegen, zorgen er vaak voor dat het wild naar de campings en recreatieparken wordt geleid. Zwijnen ploegen de grasvelden voor stacaravans en campingplekken om. Woordvoerder openbare werken Dick te Brake wil weten of hier al oplossingen voor zijn. Hij krijgt bijval van het provinciale Statenlid Engelina van Steenbrugge die dit graag op regionaal niveau wil aanpakken.

  De komst van de wolf
  Tijdens het werkbezoek is er ook nagedacht over de gevolgen die de komst van de wolf in onze omgeving zou hebben. De berichten uit andere provincies en het grensgebied met Duitsland geven aan dat de mogelijkheid reëel is dat ook snel in het bosgebied van Ermelo wolven kunnen worden verwacht.

  Schriftelijke vragen
  CDA Ermelo heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke komst van de wolf. Bij monde van Dick te Brake wil het CDA van het college horen wat de acties zijn als er wolven gesignaleerd worden in de omgeving van Ermelo. Te Brake: ‘Wij zijn erg benieuwd naar het beleid van de gemeente Ermelo bij onverhoopte schade door de wolf bij bijvoorbeeld schapenhouders. Is Ermelo klaar voor een eventuele komst van de wolf?’

 • CDA Trots op Westflank

  De Westflank – de verbindingsweg tussen de Kolbaanweg en de Oude Telgterweg langs de wijk West – is vrijdag 13 juli geopend. Na jaren van voorbereiding en planvorming, ligt er nu toch echt een prachtige en veilige weg langs Ermelo-West. Een feestje waard volgens CDA Ermelo. CDA Ermelo is vooral tevreden met het geheel vrij liggend fietspad aan, waarbij rekening is gehouden met alle nieuwe fietsontwikkelingen van nu en voor de toekomst.

  Na gesprekken, bezwaren, opmerkingen en overleggen met omwonenden is uiteindelijk het definitieve tracé aangelegd. De eerste reacties zijn gelukkig positief. Zoveel als mogelijk zijn de wensen ingewilligd en zijn de ideeën van de burgers gerealiseerd. Mede dankzij de input van hen, is er nu sprake van een tracé dat behoorlijk draagvlak heeft.

  Maar het is nog niet klaar…
  De nieuwe Westflank moet een goede ontsluiting zijn voor de wijk West en het industrieterrein Kerkdennen, om uiteindelijk ook de verkeersdrukte eerlijk te verdelen over heel Ermelo. De laatste aansluiting naar Kerkdennen, namelijk tussen de Volenbeekweg en de spoorwegovergang aan de Oude Telgterweg, moet nog worden gerealiseerd. Volgens het CDA Ermelo, bij monde van woordvoerder Dick te Brake, is deze aansluiting van belang om de volledige functie van de Westflank te gebruiken. Daarom pleit te Brake voor voortgang op het ook dit gedeelte van de ontsluiting van Kerkdennen. Juist met de inpassing van het nieuwe Sportcentrum Ermelo (opvolger van Calluna) op de Zanderij en eventuele nieuw aan te leggen wegen naast de Oude Telgterweg is het van belang ook hier naar omwonenden te luisteren.

 • Jaarrekening 2017

  Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2018 zijn de jaarstukken (jaarrekening) 2017 van de gemeente Ermelo vastgesteld. De jaarrekening laat een overschot zien van ruim 1,2 miljoen euro. Daarvan wordt 1,1 miljoen doorgeschoven naar het jaar 2018 (plannen die vertraagd zijn).
  Het CDA Ermelo had dit jaar vooral bedenkingen bij:

  1. Het ontbreken van een accountantsverklaring.
  2. De ramingen. Ondanks dat de stukken een positief beeld laten zien, wijken de realisatiegetallen best stevig af van wat er is begroot. Hoe goed zijn de ramingen van de gemeente Ermelo?
  3. De jaarrekening geeft nu vooral inzicht op de vragen war hebben wij gedaan en wat heeft dat gekost? Graag zouden wij de vraag toevoegen ‘wat hebben wij bereikt’ zodat we het geld dat begroot is voor een speerpunt of beleidsplan ook kunnen relateren aan onze doelen. In de audit commissie wordt bekeken hoe we deze vraag in het vervolg in de jaarstukken kunnen integreren.

  In de auditcommissie zullen we een vinger aan de pols houden.

  Erik van der Weide

 • Ermelo (jeugd)zorgdorp

  Donderdag 28 juni 2018 is de nieuwe verordening vastgesteld voor de jeugdzorg. Aangezien we in Ermelo relatief veel jongeren hebben die jeugdzorg nodig hebben (ook door de aanwezigheid van bijvoorbeeld Groot Emaus) is dit een belangrijk onderwerp. Onze fractie heeft aandacht gevraagd voor de zogenoemde doorlopende zorglijn. Veel zorgbehoevende jongeren vallen tot hun 18e levensjaar onze de jeugdwet en na hun 18e verjaardag onder de WMO en dit zorgt voor problemen, waaronder hulpverleners terwijl continuïteit en stabiliteit belangrijk zijn. Op initiatief van Het CDA Ermelo zal er avond worden voorbereid om door te praten over dit onderwerp in de commissie. Dit is geïnitieerd door Sarath Hamstra en kreeg steun van alle partijen. Wordt vervolgd.

  Sarath Hamstra

 • Ermelo wil netwerkgemeente zijn

  Ons dorp vind het belangrijk om een netwerkgemeente te zijn. Een gemeente die meegaat met zijn tijd en actief en welwillend omgaat met burgerinitiatieven. Oud-raadslid Jan Brand sprak hier in 2015 al over en sindsdien is er een voorbereidingsgroep mee aan de slag gegaan, bestaande uit raadsleden, ambtenaren en collegeleden. Namens onze partij nam Sarath Hamstra deel aan deze werkgroep met als resultaat dat binnen de gemeente de neuzen dezelfde kant op staan. Nu is het tijd om de samenleving te betrekken en door te pakken.

  Sarath Hamstra

 • Kadernotitie Wonen met Zorg

  Ermelo was halverwege de 19e eeuw een klein Veluws heidedorp. Mede dankzij de komst van instellingen, kazerne en station heeft Ermelo kunnen uitgroeien tot een prachtig dorp waar nu meer dan 26.000 mensen wonen en zorgen. Omdat er geen goed afwegingskader bestond om goed te kunnen inspelen op de ontwikkelingen op het gebied van wonen met zorg, heeft de raad het initiatief van Cor Louwerse omarmd om hiermee aan de slag te gaan. De kaders zijn gemaakt, besproken in de commissie en unaniem vastgesteld in de raadsvergadering. We zijn blij om te melden dat fase 2 gestart kan worden. In deze fase zal het beleid gemaakt worden en draagt bij aan de wens dat iedere inwoner van de gemeente Ermelo een passende woning heeft.

  Daphne Visser

 • CDA Ermelo stelt Samenleving boven partijpolitiek

  Een reactie van het CDA Ermelo op politieke perikelen na de verkiezingen

  Woensdag 21 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Als CDA Ermelo zijn we dankbaar en tevreden met de 6 zetels die volgden uit de uitslag. Bijna een kwart van de Ermelose inwoners heeft ons het vertrouwen gegeven en daar willen we hen voor bedanken. Dat we 1 zetel minder hebben ten opzichte van de vorige verkiezingen vinden we uiteraard jammer. De zetel verschuift naar ChristenUnie: een solide partij die altijd constructief bijdraagt aan het gemeentebestuur. Een zetel die Ermelo Liberaal innam, na de afsplitsing van de VVD is teruggegaan naar deze partij en hiermee heeft de VVD wederom 2 zetels. Verder is er niets in de politieke samenstelling van de gemeenteraad veranderd. De overige partijen hebben allen hetzelfde aantal zetels gekregen als de afgelopen raadsperiode. Al met al een duidelijk signaal van de Ermelose inwoners dachten wij.

  Na de verkiezingsuitslag, op desbetreffende woensdagavond, is Sarath Hamstra, lijsttrekker van het CDA Ermelo, langs alle partijen gegaan om te vragen hoe ze de uitslag hebben ervaren en aangegeven om ze de dag erna te bellen. Het is in Ermelo een goed gebruik dat de grootste partij dit initiatief neemt. De dag na de verkiezingen kregen wij echter telefoontjes van zowel Leo van der Velde (SGP) als Anneke Knoppert (PE) dat er diezelfde ochtend een overleg had plaatsgevonden met vier partijen, namelijk: PE, BBE, SGP en VVD. Er is bewust gekozen om de grootste partij en de winnaar van de verkiezingen niet uit te nodigen. Op de persconferentie die vrijdag bleek dat drie van de vier partijen al vaker bij elkaar was geweest om een mogelijke coalitie door te spreken. Dit was nog voor de verkiezingen.

  Met elkaar het gesprek aangaan
  Het is in Ermelo gebruikelijk om na de verkiezingen met elkaar in gesprek te gaan, om zo te komen tot een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag. Op die manier voelt de kiezer zich gehoord en komt er een bestuur in Ermelo dat op draagvlak kan rekenen, waarbij draagvlak niet alleen het technische verhaal is van 50% plus 1.

  Dit is echter niet gebeurd. Er is niet met elke partij gepraat en er is bewust gekozen om niet alleen deze partijen, maar ook de kiezers die op deze partijen hebben gestemd in de kou te laten staan. In Ermelo gaan we met fatsoen en respect met elkaar om en daar getuigt deze aanpak niet van.

  In een dorp als Ermelo praten we vaak over de inclusieve samenleving. Iedereen doet mee en niemand staat langs de kant. Dat, door deze bewust gekozen aanpak, duizenden kiezers langs de kant staan en niet serieus worden genomen, is niet alleen kwalijk te noemen, maar ook onnodig.

  Zoeken naar inhoudelijke redenen
  We hebben onze bedenkingen bij de motieven van de formerende partijen. De lijsttrekker van Burgerbelangen, Bart van der Knaap, verwoordde het als volgt (letterlijk citaat uit de pers): “Wat echter de kiezers niet hebben gedaan, doen wij daarom wel,…”

  We vinden deze houding van de formerende partijen geen recht doen aan de (lokale) democratie en geen recht doen aan de kiezer. Deze partijen willen de formatie totaal anders gaan doen. Een concreet antwoord op de vraag ‘waarom’ is voor deze vier partijen duidelijk: CDA Ermelo en ChristenUnie moeten buiten de deur worden gehouden. Dat baart ons zorgen, omdat dit de schijn met zich meedraagt dat partijpolitiek boven de samenleving wordt geplaatst.

  Geen woorden maar daden
  Deze vier partijen verschillen niet alleen inhoudelijk, maar ook qua grondslag. De meest voor de hand liggende oplossing, om tot een coalitieakkoord te komen bij partijen die inhoudelijk zo ver uit elkaar liggen, is om een coalitieakkoord op hoofdlijnen te schrijven en alle “hete hangijzers” op te nemen in een raadsprogramma. Dit ontslaat de partijen om echte keuzes te maken, bijvoorbeeld over windmolens in Ermelo (hier verschillende de partijen overduidelijk in), maar ook over de koopzondag en de openstelling van de Prins Hendriklaan. Een coalitie, die ten koste van de inhoud, de twee winnaars van de verkiezingen wil buitensluiten en ze alleen aan tafel vraagt om de grootste knopen door te hakken, blinkt niet uit in daadkracht en visie.

  We wachten het onderhandelingen met grote belangstelling af en hopen dat onze zorgen niet bewaarheid worden.

 • Historische Huifkartocht op zaterdag 3 februari

  CDA Ermelo organiseert op zaterdag 3 februari 2018 een gratis huifkartocht door Ermelo. Onder begeleiding van een gids van de Oudheidkundige vereniging Ermelo kan zowel jong als oud Ermelo (nog) beter leren kennen. Het CDA Ermelo heeft Albert van Diest van de Aalbertshoeve bereid gevonden om met huifkar door het dorp te trekken.
  Kandidaat raadslid Daphne Visser is de figuurlijke kartrekker van het evenement. Ze vertelt enthousiast: ‘Het lijkt ons ontzettend tof om in een huifkar door Ermelo te trekken en van de Ermelo-gids meer verhalen over Ermelo te horen. Daarnaast is het gewoon een leuk event. Hoe vaak zit je nou in een huifkar? Tractor voor, huifkar er achter, mooie verhalen over Ermelo. Prachtig ’.
  De huifkar maakt 3 rondes van een half uur door Ermelo. Aanvangtijden zijn 13:30, 14:15 en 15:00 uur. ‘Op deze manier willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven in te stappen!’ stelt Visser. Aanmelden kan door je op 1 van de beschikbare tijden in te schrijven in de winkel van het CDA Ermelo aan de Stationsstraat 66b (tegenover de Akropolis) of door een email te sturen naar daphne@partijvandesamenleving.nl. De tocht gaat van start voor de CDA winkel en er zijn dus geen kosten aan verbonden. Visser besluit: ‘Wees er op tijd bij, want vol is vol!’

  Meer informatie: Daphne Visser

 • Werkbezoek aan Sonnevanck

  Zorg voor elkaar! Dat is toch eigenlijk het mooiste?

  Vrijdag 26 januari brachten we een werkbezoek aan Sonnevanck! Samen met meer dan 200 vrijwilligers zet de Zorggroep Noordwest Veluwe zich in voor voldoende bedden in de regio. Zo blijft de zorg “dichtbij” voor partners en familie!

  Meer informatie: Cor Louwerse