• Openbare Verlichting

  Als het buiten gaat schemeren of donker gaat worden verwachten wij dat de straatverlichting aangaat. Verlichting staat voor verkeersveiligheid en sociale veiligheid, maar ook voor sfeer en beleving.

  In de Gemeenteraad zijn wij in gesprek met het college over de vervanging van de openbare verlichting. Na jaren van gebruik is ook de straatlantaarn en andere verlichting aan vervanging toe. Niet alleen de vraag of verlichting licht geeft is belangrijk, maar ook hoe duurzamer het is, hoe beter. Dat zal de zoektocht zijn voor de komende jaren, goede verlichting, maar wel op een duurzame manier.

  Veel nieuwe mogelijkheden hebben de revue gepasseerd en ook nog veel nieuwe mogelijkheden zullen zich gaan aandienen.

  Naast verlichting is ook het donker houden van gedeelten in onze gemeente belangrijk. Door een goede verlichting kan het, in die gebieden waar dat noodzakelijk is, ook donker blijven. Gelukkig hebben we veel “donkere” gebieden. De bossen en de heidevelden. Ooit de opmerking gehoord van nieuwe bewoners uit de Randstad in Ermelo: “Waar ik ook ben, binnen of buiten het dorp, ik kan de sterren zien.”

  Daar zijn wij natuurlijk trots op en dat willen wij ook zo houden en zelfs verbeteren. Het CDA Ermelo heeft, bij alle goede plannen, ook een paar adviezen en opmerkingen geplaatst. Wat zijn de mogelijkheden om, door middel van, goede verlichting te gebruiken om aanrijdingen met wild te voorkomen in het buitengebied. Hierbij valt te denken aan Drieeerweg en Jhr. Dr. C.J. Sandbergweg.

  Een volgende vraag die wij hebben gesteld gaat over de verlichting op de wegen in het buitengebied. Als voorbeeld hebben wij genoemd de Horloseweg. Een weg die steeds drukker gaat worden, veel woonerven en nieuwe woningen. Ook is deze weg een belangrijke verbinding tussen Drielanden en de sportvelden van FC Horst. Kinderen die voetballen moeten toch een veilige weg. Niet alleen verkeerstechnisch, veilig voor auto’s en in het donker, maar ook sociale veiligheid. Fietsers moeten zichtbaar zijn en blijven. Benieuwd wat het college met deze voorstellen gaat doen.

  Blijft dat de verlichting in Ermelo beter en zuiniger gaat worden.

 • Petje af voor de Boa’s in Ermelo

  Hoe werken de buitengewoon opsporingsambtenaren, kortgezegd de boa’s, nu in de praktijk?  Hoe gaat dat vooral nu ook in coronatijd? Waar lopen ze tegen aan? En vooral: hoe gaan ze met situaties om, waarbij mensen zich niet aan de regels houden en ook nogal eens te maken krijgen met agressie. Met deze vragen in mijn hoofd heb ik een zaterdagavond opgetrokken met drie boa’s in Ermelo. Een leerzame ervaring.

  Laat ik dan maar gelijk mijn conclusie trekken na een avond samen optrekken: petje af voor de boa’s. Ze doen heel goed werk. Ze spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Sporen strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde. Zo ook die avond. Een avond nog met de avondklok met ook overtreders.

  Leefbaarheid
  Voor we met de rondgang door het centrum, de buitengebieden en de vakantieparken begonnen stonden we stil bij deze rol van de boa’s. Het grootste verschil met de politie is wel da de boa’s juist bij uitstek gericht zijn op bevorderen van leefbaarheid. De politie is meer gericht op openbare orde en veiligheid. Met trots vertelden de boa’s hun ervaringen en hun kijk op hun vak, over hun inzet om de samenleving in Ermelo goed te laten verlopen. En in goed onderling contact met Harderwijk en Putten.

  Permanente bewoning
  We gingen op pad in twee auto’s. In elke auto een koppel van twee. Vanaf het begin werd er onderling tussen de twee teams boa’s gecommuniceerd.
  Eerst langs enkele vakantiehuizen, waar het vermoeden bestaat van permanente bewoning. De gesprekken met betrokken bewoners werden in een ontspannen sfeer gevoerd, respectvol en meedenkend. Echter, wel op een zo duidelijke manier dat er nauwelijks ruimte was voor tegenspraak.  Juist de goede keuze van woorden, de intonatie en wijze van gesprek voeren voorkwam boosheid of agressie.  In een goede sfeer werden de gesprekken afgerond.

  Buitengebieden
  Vervolgens ritten door de buitengebieden. Bij Stand Horst werden verschillende foutparkeerders aangesproken, gecheckt waar ze vandaan kwamen of mensen die met etenswaren tegen zonsondergang nog op het strand waren. Ze werden aangemaand tijdig te vertrekken. En dat gebeurde ook.

  Machtsspel
  Bij een school waren verschillende jongeren aan het klimmen op nabijgelegen opstallen. Ze werden aangesproken, wat opvoedende tips meegegeven. Bij een hangplek zat een groepje jongeren met een krat bier. Daar ontstond een gesprek, waarbij een machtsspel leek te ontstaan. Juist door helder duidelijk te maken wat wel en wat niet kan, ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen, op de gelden regels: geen alcohol nuttigen bij de hangplek, verliep dit gesprek met de opgeschoten jongeren ook op goede manier. Met als resultaat: ze pakten hun boeltje op en verdwenen.

   
  Onderling overleg
  Terug in de auto werd dit gesprek gelijk kortgesloten met het andere boa-duo. Wederzijdse informatie-uitwisseling. Samen overleggen: wat kwamen we tegen, wat gebeurde er, hoe aangepakt. Duidelijk elkaar informerend, samen lering trekken uit ervaringen. Dat gebeurde de gehele avond.

  Avondklok
  Vervolgens na 22.00 uur ook nog enkele heldere gesprekken gevoerd met mensen, jong en oud, die geoorloofd, vanwege werk, of soms ook ongeoorloofd (ommetje fietsen of te laat vertrokken bij een bezoek) nog buiten op straat waren.

  Onbewapend verdedigen
  Er hebben zich gelukkig geen gevaarlijke situaties voorgedaan. Toch lopen ze wel dat risico. Ze zijn onbewapend. Ze bezitten alleen handboeien. In hun optreden naar mensen komt het nadrukkelijk aan op hun optreden: verbaal en – ook belangrijk – non-verbaal. Komt aan op de-escaleren.

  Overdag zullen risicovolle situaties niet zo’n vaart lopen, maar bij nachtelijke controles, kan ik me voorstellen dat ze zich wel eens onthand en onveilig voelen. Bewapening is immers voorbehouden aan de politiemensen.

  Maar als meer blauw op straat, in de wijken en buitengebieden er niet inzit, dan kan ik me voorstellen dat toezichthouders wel in staat moeten zijn zich in bedreigende omstandigheden te verdedigen. In Ermelo valt dat nu nog wel mee en het samenspel mee de politie is heel goed. Echter, het wel goed om er tijdig over na te denken.

  Waardering
  Het was een mooie, leerzame en actieve avond. Hoewel één avond niet een echt representatief beeld geeft van het werk en het nut van de boa’s, ben ik toch onder de indruk van de wijze van optreden van de boa’s in verschillende situaties. En inderdaad: zeer gericht op de leefbaarheid van de samenleving. Conclusie van een avond meedraaien: veel waardering voor het werk van deze mensen die zich inzetten voor een leefbare samenleving.

 • Hoge nood

  Als je in het dorp loopt en je moet nodig naar de wc, dan heb je best een uitdaging. De meeste mensen weten wel dat er een wc bij de Hema is, de Dialoog is onbekender en alleen doordeweeks toegankelijk en o ja, op het station en bij de Halte kun je ook terecht. En verder bij de restaurants, maar dan moet je eerst wat gebruiken. De toiletten zijn niet dik bezaaid en je zal maar blaas- of darmproblemen hebben…

  Er is een app ‘Hoge Nood’ die je de weg wijst. Maar voor Ermelo staan daar maar 3 plekken genoemd. Overzicht is er niet en de openbare toiletten liggen hier niet voor het opscheppen. Daar moet iets aan gebeuren vinden een aantal partijen, waaronder CDA Ermelo en zij dienden een motie hierover in op de Raadsvergadering van 31 maart. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen en geeft het college de opdracht voor de zomer met een inventarisatie te komen naar de Raad en winkeliers en restaurants op te roepen hun toiletvoorziening aan te melden bij de app ‘Hoge Nood’. Ook vinden wij dat het college serieus onderzoek moet doen naar de wenselijkheid van een echte openbare toiletvoorziening centraal in het dorp, voor iedereen toegankelijk.

  Als u hier ideeën over heeft vernemen we dat graag.

 • Langlopende dossiers

  De gemeenteraad heeft vorig jaar november besloten onderzoek te doen naar maximaal vijf langlopende dossiers en heeft een werkgroep benoemd die deze onderzoeken moet coördineren. Namens de CDA fractie neemt Cor Louwerse deel aan deze werkgroep.

  De werkgroep stelde een shortlist op en nodigde Ermeloers uit hun voorkeur kenbaar te maken. Als top drie kwam uit deze peiling: Bar Twinns, Tomassen Duck-To en Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove. Unaniem was de werkgroep van mening dat deze drie dossiers nader onderzocht gingen worden.
  Er werden drie onderzoeksbureaus uitgenodigd een offerte te maken voor het onderzoek. Na presentaties heeft de werkgroep  zich uitgesproken voor het onderzoeksbureau Necker van Naem. Wij hebben veel vertrouwen in de onderzoeksopzet, de ervaring en de onderscheiden deskundigheden van de drie onderzoekers van dit bureau. Wij hechten veel belang aan de inbreng van de direct betrokkenen. Met hen zullen zeker ook gesprekken gevoerd worden.

  Woensdag 6 april was de startbijeenkomst van de werkgroep met het onderzoeksteam en kunnen de onderzoekers van start. De planning is zodanig dat het onderzoek medio juni zal zijn afgerond.
  Het onderzoeksdoel is: inzicht krijgen in de wijze waarop in deze dossiers de communicatie en informatievoorziening, zowel intern als extern, verlopen is en de mate waarin de gemeente in deze dossiers zorgvuldig gehandeld heeft. Het toetsingskader hierbij is de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman. Het overkoepelende doel is dat de gemeente (zowel gemeenteraad, college als ambtelijke organisatie) lering trekt uit de resultaten van het onderzoek voor de toekomst en stappen worden gezet in herstel van vertrouwen.

 • Ermelo cultureel evenementendorp?

  Ermelo wil zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot een evenementendorp. Er vinden al heel wat verschillende soorten grote en vooral ook kleinere evenementen plaats in ons dorp. De ambitie is om door te groeien tot een cultureel evenementendorp met en regionale functie voor de inwoners van Ermelo, de bedrijven en voor de gasten. Hopelijk kan hier snel weer mee worden begonnen en is het drama van her coronavirus ,als het even kan, binnenkort overwonnen en we elkaar weer bij mooie bijeenkomsten kunnen ontmoeten.

  Er zijn de afgelopen jaren al heel wat evenementen georganiseerd. Daar is veel waardering voor. Daarnaast zijn ook inwoners die met name geklaagd hebben over het geluidsniveau van sommige evenementen. Over de soorten en aantal evenementen, de plekken waar ze kunnen plaatsvinden en ook over het toegestane geluidsniveau zijn nu duidelijke afspraken gemaakt. Die uitwerking daarvan wordt nog verder gestroomlijnd. Maar de hoofdlijnen zijn vastgesteld in de Gemeenteraad.

  Regionaal
  Ermelo heeft de ambitie om verder door te groeien tot een regionaal cultureel evenementendorp. Er zijn al verschillende evenementen met een regionaal karakter. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijks terugkerende braderieën, maar ook Fete de la Musique, Groevenbeek Klassiek, Huiskamerconcerten.

  Echter, voorkomen moet worden dat dit leidt tot een ongecoördineerde wildgroei. Dat zeker niet. In het onlangs aangenomen Beleidskader Evenementen zijn uitgangspunten vastgesteld om juist een samenhangend beeld te krijgen van allerlei verschillende evenementen, groot en klein.

  Coördinatie
  Als CDA Ermelo zijn we voorstander van een goed in de praktijk werkend beleidskader. Ook zijn we voorstander ervan dat er een goede coördinatie komt op de uitvoering, die jaarlijks wordt vertaald in een jaaroverzicht van evenementen. En dat er voor de organisatoren heldere en eenvoudige spelregels beschikbaar zijn. De evenementen zijn gerangschikt in 4 categorieën, namelijk culturele evenementen, sportevenementen, sfeerbepalende evenementen en commerciële evenementen. Die coördinatie komt te liggen bij een Adviesgroep. Daarin zitten naast de gemeente, ook de de VVV en Centrummanagement en sportbedrijf Interactie. Wij hebben ook gepleit dat het Cultureel platform daar deel van gaat uitmaken. Juist omdat her culturele karakter van de evenementen een belangrijke thema is.

  Waarom evenementen?
  Het belang van evenementen wordt in het Beleidskader ook aangegeven. Onder andere wordt aangegeven dat evenementen een verrijking zijn voor de Ermelose samenleving. Ze moeten wel laagdrempelig zijn als het gaat over cultuur en sport. Doel is veel inwoners te bereiken. En ook de recreanten en vakantiegangers. Daardoor wordt Ermelo nog aantrekkelijker voor vakantiegangers. Natuurlijk gaat het om evenementen voor alle inwoners. Natuurlijk ook specifiek voor jongeren die elkaar ontmoeten tijdens deze (muziek)evenementen. Evenementen versterken ook de maatschappelijke waarde. Ze bieden de mogelijkheid tot ontmoeting en kunnen ook bijdragen aan educatieve en sociale programma’s en leveren ook een bijdrage aan de Ermelose economie.

  Evaluatie
  Als CDA Ermelo staan we achter dit beleidskader. Het geeft duidelijkheid. Waar het nu op aankomt is dat we er ervaring mee gaan opdoen. Dat betekent ook dat er na verloop van tijd geëvalueerd wordt. CDA Ermelo vindt het belangrijk dat na een jaar volop werken goed gekeken wordt naar de resultaten en hoe het evenementenbeleid wordt ervaren. Dan moet het niet alleen gaan over de soorten evenementen en de plekken waar ze plaatsvinden, maar ook naar minder positieve neveneffecten als (geluids-) overlast.

 • Partijen slaan handen ineen voor thuiswonende ouderen

  Praktijkverpleegkundige Hannie Olthuis en Dick te Brake van het CDA Ermelo hebben de handen ineengeslagen om thuiswonende ouderen een hart onder de riem te steken. Veel ouderen die in woon- of zorgcentra wonen ontvangen kaarten of leuke presentjes vanuit verschillende initiatieven, maar thuiswonende ouderen worden vaak over het hoofd gezien. Als gevolg van corona en de maatregelen is het lastiger om bezoek te ontvangen.

  Het bezoek aan deze mensen thuis is vaak hard teruggelopen het afgelopen jaar. Soms is de wijkverpleegkundige de enige die op bezoek komt. Om die reden hebben Hannie Olthuis en Dick te Brake het initiatief genomen om 360 plantenbakjes te bezorgen bij thuiswonende ouderen. In samenwerking met wijkverpleegkundigen en de praktijkondersteuners van de plaatselijk huisartsen in Ermelo worden de bloembakjes thuisbezorgd. Samen met Stoffel Willem Verploeg van het bestuur van CDA Ermelo, heeft Florado de bloemen verzorgd. Deze bloemen zijn voor een deel gesponsord door deze bloemist en deels door het Diaconaal Platform waarin de ermelose kerken samenwerken, de Gereformeerde Gemeente, Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Kerk. Stoffel Willem Verploeg heeft er zorg voor gedragen, samen met de leerlingen van de Goede Herderschool uit Horst, om bij elk bloembakje een prachtige tekening te maken.

  Hannie Olthuis: “Het is goed om in deze tijd naar elkaar te blijven omzien. Denk in deze dagen goed om uw buurman of buurvrouw of dat familielid dat minder mensen ziet”. Dick te Brake vult aan: “Prachtig om te zien dat zoveel partijen samenwerken om 360 ouderen een hart onder de riem te steken. Zeker in deze tijd is het belangrijk om oog te blijven houden voor elkaar”.

  Uit de reacties van de ouderen, die een bloembakje hebben gekregen, bleek wel dat de geste van dit mooie stukje samenwerken in goede aarde viel.

  Het CDA Ermelo is de medeorganiserende partijen in deze heel erkentelijk voor de deelname en de inzet die iedereen heeft gedaan.

  Een actie om zondermeer, op welke manier dan ook, te herhalen en zo iedereen in ons dorp erbij te betrekken.

  Mede namens Stoffel Willem Verploeg,

  Dick te Brake.

 • Een verdeeld Ermelo?

  Ermelo heeft grote bouw- en uitbreidingsplannen. Op het GGZ-terrein, het voormalige Veldwijk, wordt een nieuwe wijk gebouwd. Dit betekent dat de woonwijken in West en Veldwijk groter gaan worden en er meer verkeer gaat komen tussen West en het Centrum en de andere wijken. Ook is en komt er waarschijnlijk meer woningbouw in Horst en Telgt.

  Daartussendoor loopt de spoorlijn met een aantal overwegen. Iedereen heeft wel eens of geregeld voor dichte bomen en rode lichten staan wachten. Door een, te verwachte, uitbreiding van het aantal treinen tussen Amersfoort en Zwolle gaan de tijden dat de spoorbomen naar beneden zijn verder omhoog.

  Vorig jaar is de gemeente Ermelo in gesprek gegaan met ProRail, de ingenieursbureaus en een afvaardiging uit de Gemeenteraad om de mogelijkheden en onmogelijkheden op een rijtje te zetten van de aanpak van de overwegen. Er springen twee probleemoverwegen uit, bij de Horsterweg en de Telgterweg. Midden in het dorp en belangrijk voor de doorstroming tussen de wijken en het Centrum. Enkele jaren geleden is er al een onderzoek geweest en zijn er aanpassingen gedaan bij de overweg op de Telgterweg. Maar de ontwikkelingen gaan verder. Een opdracht voor dit en de volgende colleges zou moeten zijn om dit onderwerp vast op de agenda te houden.

  Wat willen wij?
  De mooiste, maar de ook de duurste, oplossing zou zijn om de spoorlijn te laten zakken in een bak, zodat de doorgaande wegen gewoon doorgaand blijven. Een andere mogelijkheid is om de wegen in een tunnel te laten verdwijnen. Dit zou gaan betekenen dat er diepe gaten midden in het dorp ontstaan. Ook dit gaat een dure oplossing worden. En willen wij dit midden in Ermelo hebben. De laatste oplossing zou zijn om de overwegen aan te passen, samen met de wegen die hierop uitkomen.

  Vooral bij de Telgterweg en Hamburgerweg is er nu al een onoverzichtelijk en gevaarlijke verkeerssituatie. De Dokter Van Dalelaan, Dr. Holtropstraat, Heidelaan en het Schoolpad hebben hier dagelijks mee te maken. Ook de aansluiting van de Dokter van Dalelaan op de Horsterweg moet opnieuw bekeken worden. Hiervoor komt de Mobiliteitsvisie, waarin dit soort problemen moeten worden aangepakt.

  De overweg bij het station, de Asch van Wijcklaan, kan al wel worden aangepakt. Hier kan het autoverkeer worden verboden en alleen wandelaars, fietsers etc. kunnen er dan over. Wel moet dit wachten totdat er een uitgang aan de Oude Nijkerkerweg komt om het GGZ-terrein van twee kanten te ontsluiten.  

  Wij zijn er nog lang niet uit. Er gaan nog veel treinen langs Ermelo rijden, voordat de definitieve oplossing er is. Ermelo zal moeten gaan lobbyen in Arnhem bij de Provincie Gelderland, in Den Haag op het Ministerie en de Tweede Kamer en waarschijnlijk zelfs in Brussel bij Europa.

  Volop werk dat nog gedaan moet worden!

 • Heel Ermelo Quizt Pubquiz van het CDA Ermelo

  In november 2020 spraken Daisy Vliegenthart (CDA Statenlid) en ik elkaar telefonisch. We hadden het over vrouwen en politiek en na dit gesprek ontstond bij mij het idee om een Coronaproof pubquiz te organiseren. In deze quiz konden we elkaar digitaal ontmoeten en een plek geven aan het CDJA, lokale, provinciale, landelijke en zelfs Europese CDA politici.

  We waren het er over eens dat de PubQuiz meer moest zijn dan lollig vermaak op de vrijdagavond. De quiz was bedoeld om mensen te inspireren en kennis te laten maken met de verschillende lagen binnen de politiek. Wij hadden al snel ons Ermelose team bij elkaar want Sarojini Ramasray (CDJA Ermelo) en Esther Heutink (nu wethouder in Enkhuizen) waren meteen enthousiast. Op vrijdagavond deden er maar liefst 110 mensen verdeeld over 22 teams mee aan de quiz! Een doorslaand succes! Wat een geweldige gasten hadden we live in de Quiz: Ank Bijleveld (demissionair minister van Defensie), Sabine Uitslag (voormalig lid van de Tweede Kamer) en Esther de Lange (fractievoorzitter CDA in Europees Parlement). Een sterrencast. En… alleen maar vrouwen! Het is waar. Schrijver Arthur Japin heeft me ooit eens gezegd: “Mensen willen zich herkennen in de ander. Daarom is bij kinderverhalen ook vaak een broertje en een zusje. Op deze manier kunnen de jongens zich in het broertje herkennen en de meisjes zich in het meisje.” Zou dit ook zo gelden binnen de politiek? Wat een sterke indruk kan deze vrouwelijke cast dan maken op jonge vrouwen en meisjes die politiek actief willen zijn.

  Gelukkig lieten de mannen zich niet onbetuigd! Om 21:45 uur kwamen de eerste reacties binnen van de mannen: “Wel een beetje erg veel vrouw!” “Volgende keer een mannenafdeling.” En zelfs: “ Ja… wij schenken ook koffie in, hoor!” Grappig natuurlijk, maar eigenlijk ben ik het helemaal met jullie eens! Eenzijdigheid geeft een gevoel van buitensluiting. Wij zijn een inclusieve partij en we willen ons met onze volksvertegenwoordigers kunnen identificeren. Het is belangrijk dat de verschillende eigenschappen van mensen die samen een team maken elkaar aanvullen en versterken. Mocht je het leuk vinden om onze partij te komen versterken en je (meer) te gaan inzetten, gaan we graag het gesprek met je aan!

  Sarojini (CDJA) zegt het zo mooi: “Ik voel me thuis bij het CDA omdat je welkom bent ongeacht je afkomst, je achtergrond en je kleur.” We zijn verbonden en weten elkaar te vinden vanuit onze vier kernwaarden. De sterkste teams worden gekenmerkt door diversiteit. Een sterk team bestaat uit mannen en vrouwen, de één praktisch en de ander theoretisch aangelegd, met jong en oud vertegenwoordigd van allerlei achtergronden. Bij zo’n team wil ik horen! Net als Ank, Sarojini, Sabine, Esther en Daisy voel ik me daarom thuis bij het CDA. Voor deze samenleving in al haar diversiteit schenk ik zelfs graag de koffie in!

  Anne Kuik stelt jullie ter afsluiting nog een vraag, in het tweede filmpje vind je het antwoord.

  De vraag
  Het antwoord
 • Er zit muziek in elke dag

  Vandaag, 18 januari, is het ‘blue Monday’. De dag waarop volgens psycholoog Cliff Arnall de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. De kleur blauw had vroeger in de scheepvaart met rouw te maken. Als een schip zijn kapitein verloor, dan verfde de bemanning rondom het schip een blauwe band. Deze band (en een blauwe vlag) lieten bij thuiskomst duidelijk zien dat men de ‘blues’ had, in de rouw was.

  Vandaag ook het bericht van een 13 jarig meisje uit Amsterdam Zuidoost dat, nadat intieme beelden van haar waren verspreid op sociale media, een einde aan haar leven had gemaakt.

  Dagelijks ontvang je via de media nieuws en allerhande informatie, die je gemoedstoestand beïnvloeden. Die duidelijk maken dat elke dag de ‘blues’ zingt. Je wordt er depri van en voor je het weet is het alle dagen van de week ‘blue Monday’.

  Vandaag, is ook de dag die in Amerika gewijd is aan Martin Luther King jr en aan zijn gedachtegoed. De dag valt altijd op de derde maandag van januari, de maandag rond de verjaardag (15 januari) van dominee King. Voor velen is hij hét symbool van de burgerrechtenbeweging.

  Vandaag, gaat in Nederland ook de vaccinatie van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen en mensen met een beperking in instellingen van start. Volgens deskundigen betekent het vaccineren het begin van het beteugelen van de pandemie.

  De beltoon die ik heb ingesteld op mijn mobieltje is een prachtige gospel (goed nieuws) van Elvis Presley ‘peace in the valley’. Naast de blues hoor ik dus ook regelmatig een gospel. Dat houdt de balans in het leven: naast het kwaad ook het goede. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat je voor het goede vaak zelf wat meer initiatief moet nemen. In het dagelijks leven, maar – voor mij – ook in de gemeentepolitiek waar ik een bescheiden partij mag meezingen. De blues of de gospel?

  Er zit blues in elke dag, maar Ik ben meer een gospelzanger.

 • Parkeergarage Markt 2.0

  Het lijkt er op dat het college het verschrikkelijk slechte plan om een parkeergarage van 11 meter hoog te maken aan de Chevallierlaan terugneemt. Reden hiervoor is dat de voltallige gemeenteraad enorm kritisch is op de argumentatie. Als CDA Ermelo liepen we samen met de ChristenUnie voorop in de strijd tegen deze parkeergarage.

  CDA Ermelo is op het standpunt dat zo’n parkeergarage totaal niet bij Ermelo past. Het raadsvoorstel is om meerdere redenen een gedrocht:

  1. Er is totaal geen draagvlak voor: Niemand in Ermelo zit op een parkeergarage te wachten.
  2. Ruimtelijk gezien is het een blamage voor Ermelo om midden in het centrum zo’n kolos van een gebouw neer te zetten. Zeker als daar ook nog 63 bomen voor moeten wijken.
  3. Financieel is het niet uitvoerbaar, want er zijn geen middelen voor in tijd dat Ermelo krap bij kas zit.
  4. Juridisch is het niet noodzakelijk om dit te doen. Er blijken nog altijd alternatieven mogelijk om de afspraken met ondernemers en ontwikkelaars te respecteren.
  5. De toekomst veranderd: Duurzaamheid wordt belangrijker, winkelend publiek met de auto lijkt al jaren  af te nemen. Hoe reeel zijn deze afspraken die in 2015 gemaakt zijn nog? En zijn er andere manieren om ruimtes vrij te spelen?

  De huidige fractie kent het standpunt dat de afspraken met ondernemers door de gemeente Ermelo gerespecteerd. Dat betekent 360 parkeerplaatsen realiseren waarbinnen 250 binnen de blauwe zone. Maar als CDA Ermelo zien we vol op kansen deze te realiseren zonder parkeergarage. Zo kan er worden gekozen om de gehele parkeerplaats aan de Markt, maar ook de chevallierlaan blauwe zone te maken. Ook adviseren we het college terug te treden naar de eerdere ingetekende plannen waarmee al zeker 338 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien vinden we dat langparkeerders zoals ambtenaren gebruik moeten maken van de parkeerplaats op het kerkelijk centrum.

  Gelukkig lijken andere partijen het met de opstelling van het CDA Ermelo en de ChristenUnie eens. Ook de coalitiepartijen adviseerden de wethouder om het stuk terug te nemen, nogmaals met de initiatiefnemers en ondernemers om tafel te gaan, en de Raad ook alternatieven oplossingen aan te reiken.

  Goede voorbereiding is het halve werk

  De fractie van het CDA Ermelo heeft voorafgaand aan de behandeling van deze parkeergarage gesproken met een van de initiatiefnemers, verschillende ondernemers, betrokken inwoners, oud wethouder Jan van den Bosch en tot de huidige wethouder ruimtelijke ordening Laurens Klappe. Al deze informatie resulteerde in veel schriftelijke vragen die wij afgelopen zomer al stelden, in nog meer technische vragen en uiteindelijk onze inbreng.

  De samenwerking met de overige politieke partijen op dit dossier is ook goed. Zo hebben de woordvoerder zich exclusief door een extern onafhankelijk jurist laten adviseren over de juridische noodzaak tot het bouwen van een parkeergarage. Wat blijkt: deze noodzaak is er juridisch helemaal niet.

  Verder vanuit inhoud en constructiviteit: leveren!

  Kortom: u mag er op rekenen dat het CDA Ermelo zich de komende partijen zal blijven verzetten tegen het onzalige idee van een parkeergarage. Vanuit constructiviteit, vanuit inhoud zullen wij proberen tot betere oplossingen te komen en andere partijen hiervan te overtuigen. Als u ideeen heeft horen we deze graag. U mag dan contact met mij opnemen.