• Parkeergarage Markt 2.0

  Het lijkt er op dat het college het verschrikkelijk slechte plan om een parkeergarage van 11 meter hoog te maken aan de Chevallierlaan terugneemt. Reden hiervoor is dat de voltallige gemeenteraad enorm kritisch is op de argumentatie. Als CDA Ermelo liepen we samen met de ChristenUnie voorop in de strijd tegen deze parkeergarage.

  CDA Ermelo is op het standpunt dat zo’n parkeergarage totaal niet bij Ermelo past. Het raadsvoorstel is om meerdere redenen een gedrocht:

  1. Er is totaal geen draagvlak voor: Niemand in Ermelo zit op een parkeergarage te wachten.
  2. Ruimtelijk gezien is het een blamage voor Ermelo om midden in het centrum zo’n kolos van een gebouw neer te zetten. Zeker als daar ook nog 63 bomen voor moeten wijken.
  3. Financieel is het niet uitvoerbaar, want er zijn geen middelen voor in tijd dat Ermelo krap bij kas zit.
  4. Juridisch is het niet noodzakelijk om dit te doen. Er blijken nog altijd alternatieven mogelijk om de afspraken met ondernemers en ontwikkelaars te respecteren.
  5. De toekomst veranderd: Duurzaamheid wordt belangrijker, winkelend publiek met de auto lijkt al jaren  af te nemen. Hoe reeel zijn deze afspraken die in 2015 gemaakt zijn nog? En zijn er andere manieren om ruimtes vrij te spelen?

  De huidige fractie kent het standpunt dat de afspraken met ondernemers door de gemeente Ermelo gerespecteerd. Dat betekent 360 parkeerplaatsen realiseren waarbinnen 250 binnen de blauwe zone. Maar als CDA Ermelo zien we vol op kansen deze te realiseren zonder parkeergarage. Zo kan er worden gekozen om de gehele parkeerplaats aan de Markt, maar ook de chevallierlaan blauwe zone te maken. Ook adviseren we het college terug te treden naar de eerdere ingetekende plannen waarmee al zeker 338 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien vinden we dat langparkeerders zoals ambtenaren gebruik moeten maken van de parkeerplaats op het kerkelijk centrum.

  Gelukkig lijken andere partijen het met de opstelling van het CDA Ermelo en de ChristenUnie eens. Ook de coalitiepartijen adviseerden de wethouder om het stuk terug te nemen, nogmaals met de initiatiefnemers en ondernemers om tafel te gaan, en de Raad ook alternatieven oplossingen aan te reiken.

  Goede voorbereiding is het halve werk

  De fractie van het CDA Ermelo heeft voorafgaand aan de behandeling van deze parkeergarage gesproken met een van de initiatiefnemers, verschillende ondernemers, betrokken inwoners, oud wethouder Jan van den Bosch en tot de huidige wethouder ruimtelijke ordening Laurens Klappe. Al deze informatie resulteerde in veel schriftelijke vragen die wij afgelopen zomer al stelden, in nog meer technische vragen en uiteindelijk onze inbreng.

  De samenwerking met de overige politieke partijen op dit dossier is ook goed. Zo hebben de woordvoerder zich exclusief door een extern onafhankelijk jurist laten adviseren over de juridische noodzaak tot het bouwen van een parkeergarage. Wat blijkt: deze noodzaak is er juridisch helemaal niet.

  Verder vanuit inhoud en constructiviteit: leveren!

  Kortom: u mag er op rekenen dat het CDA Ermelo zich de komende partijen zal blijven verzetten tegen het onzalige idee van een parkeergarage. Vanuit constructiviteit, vanuit inhoud zullen wij proberen tot betere oplossingen te komen en andere partijen hiervan te overtuigen. Als u ideeen heeft horen we deze graag. U mag dan contact met mij opnemen.

 • Horecaondernemers onder druk maar zien perspectieven

  Actief samenspel met gemeente nodig

  Ook de horecaondernemers in Ermelo hebben het zwaar. De tweede golf van het coronavirus heeft alweer wekenlang restaurants en bars nagenoeg stilgelegd. De meeste restaurants proberen er nog wat van te maken met een afhaal/bezorgsysteem. Dat compenseert het omzetverlies bij lange na niet. Kosten gaan gewoon door. Inkomsten blijven achter. En wat is het perspectief, ook als de maatregelen weer soepeler worden? Welke mogelijkheden zijn er nog?  Hoe zien de ondernemers dat en wat wordt verwacht van de gemeente?

  Tijdens een onlinebijeenkomst, die op initiatief van Nero de Boer en Bart Willemsen van CDA Ermelo is gehouden op 17 november met horecaondernemers, kwamen deze kwesties ruimschoots aan de orde. Bij deze bijeenkomst waren 14 ondernemers aanwezig en ook vertegenwoordigers van de andere politieke partijen Progressief Ermelo, Christen Unie Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en de VVD. Zo kreeg dit bijna raadsbrede aandacht.  En dat is heel goed. Samen luisteren als raadsleden naar de ervaringen van de ondernemers in deze corona tijd, waar ze tegenaan lopen, maar ook naar creatieve ideeën om weer aan de slag te kunnen gaan als er weer meer ruimte komt.

  Terassenbeleid

  Welke punten kwamen zoal naar voren? Sowieso het terassenbeleid.  De verruiming van het terassenbeleid in de zomer is in zijn algemeenheid goed gegaan. Ook met medewerking van de gemeente. De vraag kwam dan ook naar voren of dat in het voorjaar weer kon. Belangrijke vraag was ook wanner de terrassen weer open mogen. Gepleit werd voor zo vroeg mogelijk duidelijkheid daarover. Bedrijven hebben tijd nodig om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

  Proactieve bedrijvencontactfunctionaris

  De verwachting werd uitgesproken dat de gemeente actief meedenkt niet alleen bij – graag snelle – vergunningverlening, maar juist ook in het voortraject. Wat zijn mogelijkheden en kunnen ideeën van ondernemers omgezet worden in concrete acties, zonder achteraf vergunning technisch op stagnatie te stuiten. Verschillende ondernemers pleiten daarom voor een proactieve bedrijvencontactfunctionaris. Iemand die oplossingsgericht kan en wil meedenken. Maar er ook is om als aanspreekpunt te dienen voor alle aan de horeca gerelateerde zaken, zoals vergunningaanvragen, uitbreidingsmogelijkheden terrassen, indeling in de binnenruimten, handhaving, regels e.d.

  Verplaatsen blindengeleidestrook

  Een ander punt dat nogal eens naar voren kwam was de ligging van de blindengeleidestrook in de Stationsstraat. Deze loopt heel dicht tegen de terrassen en geeft nogal eens onduidelijkheden of mensen nu gast zijn of niet en zorgt voor onveilige situaties. De ligging van de huidige stroken belemmeren een goede doorloop. De vraag werd gesteld of een onderzoek kan worden gedaan naar het verplaatsen van de blindengeleidstroken, afhankelijk van de mogelijkheden voor of bij de horecabedrijven. Verplaatsing van deze stroken zien verschillende ondernemers ook als een belangrijke reden om goede terrasoverkappingen te kunnen maken. Nu kunnen deze overkappingen niet winterproof tegen de muur van het horecapand geplaatst worden.

  Kleine op maat gesneden evenementen

  Ook vroegen ondernemers aandacht voor het organiseren van kleine evenementen. Zouden het Centrum Management en de VVV en de gemeente eens kunnen nadenken over evenementen die duidelijk een plaatselijk karakter hebben, bijvoorbeeld bij Koningsdag, braderieën, markten en muziek. Kleinschalig, maar sfeer verhogend en dan passend binnen de dan geldende coronaregels, zo was de dringende oproep.

  Sfeer bevorderen en koop lokaal

  Ondernemers pleiten ook voor sfeer bevorderende versieringen en raamevenementen, verspreid door her hele dorp en ook feestverlichting.

  Daarnaast werd ook gepleit voor acties, zoals Koop lokaal. Hierin kunnen collegeleden en politici het voorbeeld geven met een klein filmpje of anderszins.

  Kwijtschelden kosten

  Ook hadden ondernemers niet verwacht dat de gemeente juist in deze moeilijke tijd de tarrastarieven heeft verhoogd. Voorgesteld werd om precario en terrashuur over 2020 en 2021 niet in rekening te brengen ook de legeskosten voor verschillende aanvragen te ‘vergeten.

  Vervolg

  Een boeiende en heel informatieve bijeenkomst. De bij de bijeenkomst aanwezige politici gaan binnenkort met elkaar on overleg om na te gaan welk vervolg eraan gegeven kan worden.

 • Iedereen kan stemmen in Ermelo

  Mensen met een  beperking hebben het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven, op gelijke voet met anderen. Dit betekent onder meer dat zij zonder obstakels moeten kunnen stemmen, net als ieder ander in Nederland. Namens de CDA fractie heb ik vragen gesteld aan het college óf en hóe zij dit in Ermelo gaat realiseren.

  Het college is voornemens de IIe Kamerverkiezingen van 17 maart volgend jaar zodanig te organiseren dat inderdaad alle stemgerechtigde Ermeloërs in staat zullen zijn zonder obstakels en in het geheim hun stem uit te brengen.

  Op de website van de gemeente Ermelo is het straks mogelijk gesproken kandidatenlijsten te beluisteren. Ook zal het college hulpmiddelen (mal, kandidatenlijsten met groot lettertype, leesloepen met verlichting, enz) inzetten om het de kiezer met een visuele beperking zp makkelijk mogelijk te maken zijn of haar stem uit te brengen.

  De toegankelijkheid van het stemlokaal zal op de achterkant van de stempas gedrukt staan en wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente en in de Ermelose nieuwsbladen.

  Ermelo, inclusief, ook bij de verkiezingen!

 • Ermelo bereid vluchtelingenkinderen op te nemen

  De gemeente Ermelo is bereid om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. Dat staat in een motie die de Ermelose gemeenteraad op 29 oktober 2020 heeft aangenomen. Een gezamenlijke motie van CDA Ermelo, Christen Unie Ermelo en Progressief Ermelo. Deze motie is met 15 stemmen voor en 6 tegen door de gemeenteraad aangenomen. Alleen landelijke financiële hulp aan Griekenland volstaat niet, aldus de motie, gezien de ernst van de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen.

  De gemeente Ermelo vraagt daarom de Regering het landelijke beleid in heroverweging te nemen en ook alleenstaande minderjarige kinderen in Nederlandse gemeenten op te vangen.

  Oproep

  Daarmee geeft Ermelo, net als vele andere gemeenten in Nederland, gehoor aan een oproep van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling om minderjarige vluchtelingen, die onder erbarmelijke omstandigheden in Griekse kampen zitten, op te nemen.

  Alleen landelijke steun onvoldoende

  Voor ons als CDA Ermelo was medewerking geven aan de motie belangrijk. Zeker, de Nederlandse Regering steunt Griekenland. 48 opvangplekken worden op het Griekse vasteland opgezet. Ook wordt ondersteuning geboden aan het Griekse voogdijsysteem. 

  Maar is dat voldoende? Nee. Dat blijkt overduidelijk uit rapportages van Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en de stichting Vluchteling. De groep minderjarigen, zeer kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik, kan geen maanden of jaren wachten op een opvangplek.

  Mensonterende omstandigheden

  Deze organisatie geven nadrukkelijk aan dat de situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens met de dag verslechtert. Vluchtelingen worden als pionnen ingezet, gevangen in een machtsstrijd tussen Turkije, Griekenland en de Europese Unie. Ze leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden.

  Ermelo heeft mogelijkheden

  Al in een eerder stadium hebben we een gesprek gehad met vertegenwoordigers van deze organisaties. Toen ging het onder andere ook over de vraag of in Ermelo ook mogelijkheden zijn om alleenstaande minderjarige kinderen uit Lesbos op te vangen. Gebleken is dat dit inderdaad mogelijk is. Vluchtelingenwerk in Ermelo heeft de capaciteit om zich daarvoor in te zetten.

  Voor de gemeente zelf is daar in eerste instantie niet een directe rol weggelegd in het proces van de opvang. Daar speelt de samenwerking tussen het NIDOS (een onafhankelijke gezinsvoogdijinstelling), het COA en Vluchtelingenwerk een belangrijke rol.

  Inburgering en begeleiding

  Zodra een vluchteling de status krijgt van verblijf en vervolgens aan een gemeente wordt toegewezen om zich te huisvesten valt de vluchteling onder de inburgeringsverantwoordelijkheid van de gemeente. Deze regeling gaat officieel 1 juli 2021 in. Daar hoort ook maatschappelijke begeleiding bij, die overigens wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. En daar gelden speciale financieringsstromen van het Rijk bij.
  Een minderjarige vluchteling die de asielprocedure heeft doorlopen en een verblijfsvergunning krijgt, via het IND, wordt statushouder. Minderjarigen met een status en krijgen dan huisvesting in de gemeente. Zodra dat gebeurt vallen ze onder de taken die gelden voor alle minderjarigen.

  Landelijk en lokaal

  We hebben duidelijk in de gemeenteraad naar voren gebracht dat het goed is dat ook de gemeente Ermelo een positief geluid laat horen en ook bereid moet zijn een klein aantal minderjarige alleenstaande vluchtelingen op te nemen.

  Landelijk gaat het in totaal over 500 kinderen. Inmiddels hebben meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten duidelijk gemaakt alleenstaande vluchtelingenkinderen te willen opnemen.  En juist door die grote lokale steun in Nederland is deze kwestie inmiddels niet allen maar een landelijke zaak, maar ook een lokale, gemeentelijke zaak. Natuurlijk wel landelijk gecoördineerd om een versnipperde aanpak te voorkomen. Maar dat doet Vluchtelingenwerk.

 • Prins Hendriklaan Open!

  De Raad van State heeft op 14 oktober de laatste uitspraak gedaan over de opening van de Prins Hendriklaan en het weghalen de blokkades van de Maximalaan en Alexanderlaan.

  Jarenlang hebben wij geijverd voor een opening van deze lanen, om zo een goede doorstroming in deze wijken te bewerkstelligen. Een eerlijke verdeling van de lasten van het steeds drukker wordende  verkeer over heel Ermelo, is steeds de leidraad geweest voor ons om vast te houden aan de wens tot het verwijderen van de blokken.

  De wijk Het Trefpunt krijgt nu op de twee plekken een goede in- en uitgang van de wijk. Dit is niet alleen voor de veiligheid goed, maar ook bij eventuele calamiteiten is er een goede verbinding met de rest van het dorp. Al een jaar of 10 heeft de blokkade geduurd. Vele rechtszaken zijn gevoerd met aanwonenden van de Prins Hendriklaan. Maar eindelijk is er nu duidelijkheid gekomen en kan de gemeente Ermelo beginnen om de werkzaamheden te starten om van de Prins Hendriklaan een veilige weg te maken. Wanneer dit gebeurt is nog onbekend, maar hier zullen wij navraag naar doen.

  Op deze manier is de doorstroming voor dit deel van Ermelo weer duidelijk en open.

 • Zwemmen blijft betaalbaar

  Eerlijk is eerlijk, Calluna roept bij mij nostalgische gevoelens. Kinderfeestjes werden er gehouden, waarbij tikkertje in de glijbaan toch wel mijn favoriet was. Rustig op je beurt wachten was er niet bij, maar het ging gelukkig altijd goed. Patat met een frikandel na het zwemmen maakte het helemaal af. Hoewel ik de laatste jaren sporadisch in het zwembad te vinden ben, is dit voor veel dorpsgenoten anders. Baantjes zwemmen, ontspannen in het verwarmde gedeelte of de vele vormen van bewegen in het water. Er is voor elk wat wils.

  Er is geen onderwerp dat zo vaak op de politieke agenda is geweest de afgelopen jaren als Calluna. Calluna is op en er moest een nieuw zwembad komen. In 2017 besloten we dat deze bij de Zanderij komt (naast voetbalclub EFC). Het idee was om een nieuw sportcomplex te bouwen, inclusief sporthal, dat voldeed aan de duurzaamheidseisen van de gemeente en met een subtropisch bad. Voor het forse bedrag van meer dan 22 miljoen euro, ongekend voor Ermelose begrippen. Maar toen ging het steeds minder met de financiële situatie van ons dorp. De nieuw aangetreden coalitie, zonder het CDA en Christenunie, kwam terug op het besluit en schrapte het subtropisch bad. Nu bouwen we dus een duur, nieuw zwembad, zonder subtropisch bad. Raken wij nu geen bezoekers kwijt?

  In die vergadering waarin dit werd besproken heb ik nog geprobeerd om een lans te breken voor het subtropische bad. “Valt er te praten over een verhoging van het prijskaartje van 1 euro, zodat dit subtropische bad toch mogelijk is?”, was mijn vraag. Helaas was dit niet het geval: aan het prijskaartje mocht niet worden getornd. Nu moet ik ook eerlijk zijn. Deze discussie werd gevoerd vlak na de vorming van de nieuwe coalitie en er zat nog zeer van beide kanten. Dat maakt een goede inhoudelijke discussie er niet makkelijker op. In tegenstelling tot gisteravond, want toen stond wederom Calluna op de agenda.

  Want wat was er aan de hand? Per 1 januari 2019 zag Interactie het levenslicht. Dit is ons nieuwe sportbedrijf, waar de gemeente 100% aandeelhouder van is, waarmee wij het beheer, onderhoud en de exploitatie van alle sportaccommodaties in Ermelo “op afstand zetten”. Nu kreeg ik afgelopen zomer van meerdere mensen bezorgde berichten. De zwemtarieven zouden gestegen zijn, in bizarre proporties. Ook andere partijen, waaronder BurgerBelangen Ermelo was dit ter ore gekomen. Wat was hier gebeurd? Ik heb hier op 31 juli vragen over gesteld aan het college en kreeg na 6(!) weken een antwoord wat vrij summier was. Wat ik wel begreep is dat in de overeenkomst tussen de gemeente en Interactie staat dat de gemeente de prijs bepaalt. Dat snap ik, want zwemmen moet in Ermelo wel betaalbaar blijven. Toch staat er ook in diezelfde overeenkomst dat we Interactie de ruimte willen geven om te ondernemen. Anders hadden we het net zo goed zelf kunnen blijven doen. Alle partijen in de gemeenteraad waren het erover eens dat we hierover moeten doorpraten en dat gaan nog gebeuren.

  Maar gister hebben we een motie ingediend, samen met de Christenunie om de tarieven die zijn verhoogd per afgelopen 1 juli terug te draaien. Voor uw beeldvorming: de losse badenkaart steeg met 2%, de 10-badenkaart met 12%, de 25-badenkaart met 18%, de 50-badenkaart met 26% en vergelijken we vier kwartaalabonnementen met een jaarabonnement, dan zijn die prijzen met 89% gestegen. Dat gaat veel te ver. Zwemmen hoeft in Ermelo niet gratis te zijn en een stijging van de tarieven is zeker bespreekbaar. Maar dit moet wel redelijk zijn en niet ineens zo explosief.

  Ik ben dan ook dankbaar dat deze motie het heeft gehaald, met speciale dank aan Folkje Spoelstra van de Christenunie en Bart van der Knaap van BurgerBelangen Ermelo. We gaan ervan uit dat we voor 21 oktober meer horen over het terugdraaien van de tarieven. Een lang verhaal kort: zwemmen blijft in Ermelo betaalbaar.

 • Mobiliteit

  Op dit moment loopt er een enquête op Ermelo.nl over Mooi Ermelo. Hierin vraagt de gemeenteraad om inbreng en opmerkingen van onze inwoners van Ermelo over de mobiliteit in het Centrum, de wijken en de buitengebieden. Belangrijk voor iedereen, want met mobiliteit en verkeer hebben we allemaal te maken. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het onderwerp op de agenda van de Gemeente Ermelo gekomen.

  Ontwikkelingen voor vervoer in het algemeen en voor auto’s gaan heel hard. Hiermee moeten we leren omgaan en gebruik gaan maken van de nieuwe verworvenheden. Daarvoor is expertise nodig en inschattingen wat er gaat komen. Naast de auto zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen op het gebied van fietsen. Naast de E-bikes, komen er steeds snellere fietsen.

  Hiervoor heeft het CDA Ermelo het initiatief genomen een paar jaar geleden om te gaan vragen naar een F28. Een snelfietspad tussen Amersfoort en Zwolle. Dit plan staat nu op de agenda bij Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Maar ook in Ermelo zijn belangrijke zaken om aan te pakken. De verschillende soorten van overlast door woon-werkverkeer, doorgaand verkeer, u kent ze wel. Misschien zelfs bij voor de deur.

  Door het maken een Mobiliteitsvisie hoopt Ermelo hier goed zicht op te krijgen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Vandaar deze enquête. Onze hoop is, dat deze komende visie er met spoed gaat komen. Het is hard nodig. Nu blijft het af en toe een beetje knip- en plakwerk.

  Op onze vragen voor een aanpak van de Eendenparkweg tussen de Strokel en de Harderwijkerweg krijgen wij als antwoord, dat deze weg wel wordt opgeknapt, maar geen verbeteringen worden aangepakt. In de Mobiliteitsvisie kan hier een goed plan voor gemaakt worden, maar wel integraal met de andere plannen en wensen die leven in dit gebied.

  Zo is er in het Schoolpad, bij de Kringloopwinkel, een drempel neergelegd om de snelheid af te remmen. Maar ook hier missen  wij een goed plan om dit hele gebied aan te pakken inclusief de Holtropstraat, Dokter van Dalelaan en Telgterweg.

  In heel Ermelo zijn veel plekken waar goed naar gekeken moet worden, wat willen wij, wat gaan wij doen en wat zijn de verkeersverwachtingen. Ook ons Zorgdorp komt hier in beeld. Hoe gaan wij om met de minder mobiele mensen, daar moet ook rekening mee gehouden worden.

  Voor het bedrijfsleven is het natuurlijk belangrijk dat de industrieterreinen goed bereikbaar blijven. Wat gaat voor het vrachtvervoer de komende jaren veranderen en verder ontwikkelen?

  Kortom, belangrijk om met de enquête mee te doen, uw wensen naar voren te brengen.

 • Sociale woningbouw in de lift

  Vorig jaar hebben we als gemeenteraad de woonvisie geactualiseerd voor wat betreft de verdeling 50% sociaal en 50% vrije sector. Wanneer ontwikkelaars zich niet houden aan deze minimum verdeling, moeten zij voor elke te weinig gerealiseerde goedkope woning een bedrag van € 35.000 in een fonds storten. Vanuit dat fonds wordt sociale woningbouw gestimuleerd. We willen echt werk maken van betaalbaar bouwen. Dat is vooral van belang voor jongeren en starters. Het woningaanbod voor hen is veel te krap in Ermelo.

  De nieuwe woonvisie 2020-2024is in voorbereiding en wordt in de loop van dit jaar besproken. Ook hierin worden belangrijke keuzen gemaakt: voor welke doelgroepen moet worden gebouwd tot 2030 en voor welke na 2030? Want woningen bouw je voor 50 jaar. Aan welke woningen is nu gebrek en aan welke over 10 jaar? En dan te bedenken dat 90% van de woningen die er in 2040 zijn er nu al staan! We zullen dus ook iets moeten met de bestaande voorraad.

  Uit het trendonderzoek blijkt dat tot 2030 vooral behoefte is aan appartementen en na 2030 meer behoefte zal zijn aan eengezinswoningen. Nieuwe huizen zullen levensloopbestendig gebouwd moeten worden en flexibel zijn qua indeling. Het aantal eenpersoons huishoudens neemt toe in alle leeftijdsgroepen. Omdat ruimte voor nieuwbouw zeer beperkt is zullen we meer ruimte moeten geven aan het splitsen van (grote) woningen en van (grote) kavels.

  De afgelopen jaren zijn er gelukkig veel sociale huurwoningen toegevoegd aan het woningbestand in Ermelo, vooral door Uwoon:

  • 31 sociale huurappartementen in de Wegwijzer
  • 24 sociale huurwoningen in de Driesprong

  Gepland staan:

  • 42 sociale huurappartementen aan de Chevalierlaan voor jongeren en starters
  • 20 tot 25 tijdelijke woningen voor jongeren tot 28 jaar aan de Beemdweg
  • Ca 160 sociale woningen op het terrein van Veldwijk vanaf 2022
  • De komende jaren enkele tientallen goedkope appartementen voor jongeren door Sven Gravendeel in de panden van Jonker, Eye Fashion en de Baderie

  En nu maar hopen dat het aantal bezwaarschriften voor de nieuwe plannen beperkt blijft en dat de realisatie niet jaren wordt opgehouden door de gang naar de Raad van State. Overigens kan dit meestal voorkomen worden door goed te communiceren met de omwonenden en te luisteren naar hun bezwaren.

 • Wat gebeurt er allemaal in Ermelo?

  Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar deze vraag heb ik de laatste week meer gekregen dan me lief is. Mijn telefoon stroomt over met appjes en mensen bellen me op om te vragen naar de huidige situatie. En dat is volkomen logisch.

  Een wethouder die een onderzoek wil laten doen naar de burgemeester. Dezelfde wethouder zegt dat een raadslid een mes in zijn rug wilde steken en noemt een partij in de gemeenteraad “partij van de samenzwering”. En even voor de goede orde: ik ben dat raadslid. En die partij, is mijn partij. Een aantal dagen daarna komt Ermelo op tv. Opstandelingen maakt Ermelo 2e trending topic van Nederland. Dat is geen klein bier. Ik zeg jullie eerlijk, als ik af zou gaan op deze krantenkoppen en het programma zou ik me bijna schamen dat ik Ermeloër was. Wat is hier aan de hand?

  Als politicus en als bestuurder zit je in een glazen huis. Je ligt constant onder een vergrootglas en er wordt van je verwacht dat je een voorbeeldfunctie hebt. En die heb je ook. Bij meerdere raadsleden, ook bij mij, kwamen geruchten binnen over wethouder Van der Velde. Maar wat moet je met geruchten? Ik heb de dag erna Leo gebeld om te vragen hoe dit zat. In dit gesprek heeft hij uitgelegd hoe het zat en dit zou later ook aan de gemeenteraad worden meegedeeld. In het gesprek (en ook na het gesprek, via Whatsapp) kreeg ik te horen van de wethouder dat het goed was dat ik hem belde. Tot zover geen sprake van een mes.

  De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik de situatie lastig vond. Ik wilde graag dat Leo, wat hij aan mij vertelde, ook vertelde in de raad, bijvoorbeeld als mededeling), of in een gesprek met de raad. Dan kun je er over spreken in de openbaarheid en is daarmee de kous af. We moeten het niet groter maken dan het is en dat is niemands intentie geweest, ook de mijne niet. Echter kwam die mededeling in de raad niet.

  Deze situatie is geëscaleerd en heeft geleid tot het bericht op ErmelovanNu van afgelopen maandag. Ik vond het moeilijk om te lezen dat de wethouder ervoer dat ik een mes in zijn rug had gestoken, terwijl ik hem zelf heb opgebeld om uitleg te vragen. Ik heb de situatie niet openbaar gemaakt en kreeg zelfs de reactie dat het “goed was dat ik belde”. Door deze stevige woorden in de krant voelde ik me niet alleen beschadigd en ook mijn partij (die partij van de samenzwering werd genoemd), maar het voelde ook oneerlijk. Afgelopen donderdag heb ik excuses gekregen van Leo, via de mail. Dat waardeer ik en vind ik netjes. Ik had het netter gevonden als dit in de openbaarheid was gebeurd, maar het is zoals het is. Ik ken Leo als een hardwerkend raadslid en een hardwerkende wethouder. Hij zet zich al jaren ten volle in voor Ermelo en haar inwoners. Op dit moment doet hij dit op het gebied van Economie en Duurzaamheid en het is dan ook mede aan hem te danken dat Ermelo hier goede stappen heeft gezet de afgelopen maanden.

  En toen kwam Ermelo op tv. Het programma Opstandelingen schetste geen positief beeld van Ermelo. Velen die het programma zagen waren geschokt, verbouwereerd.

  Laat mij heel duidelijk zijn: recht = recht en krom = krom. Wat krom is, moet je nooit proberen om recht te praten. Dat gebeurt te vaak in de politiek en zorgt voor nog meer wantrouwen in de politiek en in politici dan er al is.

  Toch moeten mij hierover een aantal dingen van het hart. Als raadsleden bepalen wij zelf hoe we stemmen. Niemand die ons influistert wat we moeten zeggen. In het voorbeeld worden alle hamerstukken tegelijk afgehamerd, als iedereen voor is. Dat laatste wordt gevraagd. Als je het ergens niet mee eens bent, dan kun je dat aangeven. Tijdens de laatste raadsvergadering stond het onder Meerinzicht, tussen de hamerstukken. Mijn fractie was tegen. Ik heb dit op tijd aangegeven bij de burgemeester, die voorzitter is van dd gemeenteraad, en dus werd over dit punt apart gestemd. Zo kan het, zo moet het en zo hoort het. Maar hoe nu verder?

  Ik hoor veel mensen praten over onderzoeken. Over of de wethouder kan aanblijven. Hoe het nu gaat met de burgemeester. Dit zijn lastige vragen, omdat er zoveel zaken door elkaar heen lopen. Sinds de coalitie-onderhandelingen lijkt de politieke sfeer verhard. Het is vaak 10 tegen 11. Er lijkt een sfeer te heersen van wantrouwen. Een sfeer van achterdocht. En laat mij ook hier heel duidelijk over zijn: hier maken we allemaal deel van uit, dus hebben hier ook allemaal een verantwoordelijkheid in. College én raad.

  Om die reden zijn we als fractievoorzitters, namens de gehele gemeenteraad, met een gezamenlijk statement gekomen. Omdat, wat er nu gebeurt, Ermelo-onwaardig is.

  Jullie hebben gekozen voor mensen om jullie te vertegenwoordigen. Jullie hebben gekozen om jullie belangen te dienen. Dat vertrouwen hebben jullie in ons gesteld. Het wordt dus tijd om elkaar, als bestuur van Ermelo, opnieuw te leren vertrouwen. Om vanuit die basis samen te werken. Opdat we weer kunnen debatteren over de inhoud, zonder dat partijkleur bepaalt of je voor of tegen bent. Dat we ons focussen op samenwerking, om Ermelo verder te brengen. We staan voor grote uitdagingen, die we alleen samen aankunnen. De begrotingen eindelijk weer structureel sluitend krijgen. Woningen bouwen die zo broodnodig zijn. Goede zorg bieden aan wie dat nodig heeft. Kortom: AAN HET WERK!

  Ik schrijf dit stuk omdat mijn kant en onze kant van dit verhaal nog niet is gehoord en ik denk dat dit wel belangrijk is. Ik vind het belangrijk dat dingen in de politiek niet in de doofpot verdwijnen, maar gewoon openbaar zijn. Ik vind het belangrijk dat hierover kan worden gesproken en dat iedereen daarna op basis van feiten een mening kan vormen. Als jullie hierop willen reageren, voel je vrij, want daar wordt niemand slechter van.

 • Veel schoolgebouwen zijn gedateerd

  In de jaren zeventig zijn veel basisscholen gebouwd in Ermelo. Die zijn inmiddels vijftig jaar oud. We staan daarom de komende tien jaar voor de keuze: enerzijds renoveren of nieuwbouw en anderzijds is de locatie nog oké?

  In de raadsvergadering van 27 mei werd het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. Eigenlijk was het slechts een inventarisatie, die uitkwam op een investeringsnoodzaak van ca. 30 miljoen euro in de periode 2020-2030. Voor ons heeft het niet zoveel zin een IHP vast te stellen als niet bekend is óf en wanneer dit gerealiseerd kan worden. Op dit moment is er nog geen euro voorzien in welke begroting dan ook.

  CDA Ermelo heeft ervoor gepleit in de oordeelsvormende vergadering in elk geval een planning te maken van de noodzakelijke nieuw-/verbouw van de scholen voor de eerste vijf jaar. Het college heeft toegezegd dit najaar met een uitgewerkt plan te komen.

  Voor CDA Ermelo zijn nieuwbouw van de Klokbeker en de uitbreiding van Groevenbeek prioriteit nummer 1. Onderwijshuisvesting is een kerntaak van de gemeente. Daarom steunde CDA Ermelo (als enige) het amendement van de SGP om deze investeringen mee te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025.