• Hoge nood

  Als je in het dorp loopt en je moet nodig naar de wc, dan heb je best een uitdaging. De meeste mensen weten wel dat er een wc bij de Hema is, de Dialoog is onbekender en alleen doordeweeks toegankelijk en o ja, op het station en bij de Halte kun je ook terecht. En verder bij de restaurants, maar dan moet je eerst wat gebruiken. De toiletten zijn niet dik bezaaid en je zal maar blaas- of darmproblemen hebben…

  Er is een app ‘Hoge Nood’ die je de weg wijst. Maar voor Ermelo staan daar maar 3 plekken genoemd. Overzicht is er niet en de openbare toiletten liggen hier niet voor het opscheppen. Daar moet iets aan gebeuren vinden een aantal partijen, waaronder CDA Ermelo en zij dienden een motie hierover in op de Raadsvergadering van 31 maart. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen en geeft het college de opdracht voor de zomer met een inventarisatie te komen naar de Raad en winkeliers en restaurants op te roepen hun toiletvoorziening aan te melden bij de app ‘Hoge Nood’. Ook vinden wij dat het college serieus onderzoek moet doen naar de wenselijkheid van een echte openbare toiletvoorziening centraal in het dorp, voor iedereen toegankelijk.

  Als u hier ideeën over heeft vernemen we dat graag.

 • Langlopende dossiers

  De gemeenteraad heeft vorig jaar november besloten onderzoek te doen naar maximaal vijf langlopende dossiers en heeft een werkgroep benoemd die deze onderzoeken moet coördineren. Namens de CDA fractie neemt Cor Louwerse deel aan deze werkgroep.

  De werkgroep stelde een shortlist op en nodigde Ermeloers uit hun voorkeur kenbaar te maken. Als top drie kwam uit deze peiling: Bar Twinns, Tomassen Duck-To en Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove. Unaniem was de werkgroep van mening dat deze drie dossiers nader onderzocht gingen worden.
  Er werden drie onderzoeksbureaus uitgenodigd een offerte te maken voor het onderzoek. Na presentaties heeft de werkgroep  zich uitgesproken voor het onderzoeksbureau Necker van Naem. Wij hebben veel vertrouwen in de onderzoeksopzet, de ervaring en de onderscheiden deskundigheden van de drie onderzoekers van dit bureau. Wij hechten veel belang aan de inbreng van de direct betrokkenen. Met hen zullen zeker ook gesprekken gevoerd worden.

  Woensdag 6 april was de startbijeenkomst van de werkgroep met het onderzoeksteam en kunnen de onderzoekers van start. De planning is zodanig dat het onderzoek medio juni zal zijn afgerond.
  Het onderzoeksdoel is: inzicht krijgen in de wijze waarop in deze dossiers de communicatie en informatievoorziening, zowel intern als extern, verlopen is en de mate waarin de gemeente in deze dossiers zorgvuldig gehandeld heeft. Het toetsingskader hierbij is de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman. Het overkoepelende doel is dat de gemeente (zowel gemeenteraad, college als ambtelijke organisatie) lering trekt uit de resultaten van het onderzoek voor de toekomst en stappen worden gezet in herstel van vertrouwen.

 • Ermelo cultureel evenementendorp?

  Ermelo wil zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot een evenementendorp. Er vinden al heel wat verschillende soorten grote en vooral ook kleinere evenementen plaats in ons dorp. De ambitie is om door te groeien tot een cultureel evenementendorp met en regionale functie voor de inwoners van Ermelo, de bedrijven en voor de gasten. Hopelijk kan hier snel weer mee worden begonnen en is het drama van her coronavirus ,als het even kan, binnenkort overwonnen en we elkaar weer bij mooie bijeenkomsten kunnen ontmoeten.

  Er zijn de afgelopen jaren al heel wat evenementen georganiseerd. Daar is veel waardering voor. Daarnaast zijn ook inwoners die met name geklaagd hebben over het geluidsniveau van sommige evenementen. Over de soorten en aantal evenementen, de plekken waar ze kunnen plaatsvinden en ook over het toegestane geluidsniveau zijn nu duidelijke afspraken gemaakt. Die uitwerking daarvan wordt nog verder gestroomlijnd. Maar de hoofdlijnen zijn vastgesteld in de Gemeenteraad.

  Regionaal
  Ermelo heeft de ambitie om verder door te groeien tot een regionaal cultureel evenementendorp. Er zijn al verschillende evenementen met een regionaal karakter. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijks terugkerende braderieën, maar ook Fete de la Musique, Groevenbeek Klassiek, Huiskamerconcerten.

  Echter, voorkomen moet worden dat dit leidt tot een ongecoördineerde wildgroei. Dat zeker niet. In het onlangs aangenomen Beleidskader Evenementen zijn uitgangspunten vastgesteld om juist een samenhangend beeld te krijgen van allerlei verschillende evenementen, groot en klein.

  Coördinatie
  Als CDA Ermelo zijn we voorstander van een goed in de praktijk werkend beleidskader. Ook zijn we voorstander ervan dat er een goede coördinatie komt op de uitvoering, die jaarlijks wordt vertaald in een jaaroverzicht van evenementen. En dat er voor de organisatoren heldere en eenvoudige spelregels beschikbaar zijn. De evenementen zijn gerangschikt in 4 categorieën, namelijk culturele evenementen, sportevenementen, sfeerbepalende evenementen en commerciële evenementen. Die coördinatie komt te liggen bij een Adviesgroep. Daarin zitten naast de gemeente, ook de de VVV en Centrummanagement en sportbedrijf Interactie. Wij hebben ook gepleit dat het Cultureel platform daar deel van gaat uitmaken. Juist omdat her culturele karakter van de evenementen een belangrijke thema is.

  Waarom evenementen?
  Het belang van evenementen wordt in het Beleidskader ook aangegeven. Onder andere wordt aangegeven dat evenementen een verrijking zijn voor de Ermelose samenleving. Ze moeten wel laagdrempelig zijn als het gaat over cultuur en sport. Doel is veel inwoners te bereiken. En ook de recreanten en vakantiegangers. Daardoor wordt Ermelo nog aantrekkelijker voor vakantiegangers. Natuurlijk gaat het om evenementen voor alle inwoners. Natuurlijk ook specifiek voor jongeren die elkaar ontmoeten tijdens deze (muziek)evenementen. Evenementen versterken ook de maatschappelijke waarde. Ze bieden de mogelijkheid tot ontmoeting en kunnen ook bijdragen aan educatieve en sociale programma’s en leveren ook een bijdrage aan de Ermelose economie.

  Evaluatie
  Als CDA Ermelo staan we achter dit beleidskader. Het geeft duidelijkheid. Waar het nu op aankomt is dat we er ervaring mee gaan opdoen. Dat betekent ook dat er na verloop van tijd geëvalueerd wordt. CDA Ermelo vindt het belangrijk dat na een jaar volop werken goed gekeken wordt naar de resultaten en hoe het evenementenbeleid wordt ervaren. Dan moet het niet alleen gaan over de soorten evenementen en de plekken waar ze plaatsvinden, maar ook naar minder positieve neveneffecten als (geluids-) overlast.

 • Partijen slaan handen ineen voor thuiswonende ouderen

  Praktijkverpleegkundige Hannie Olthuis en Dick te Brake van het CDA Ermelo hebben de handen ineengeslagen om thuiswonende ouderen een hart onder de riem te steken. Veel ouderen die in woon- of zorgcentra wonen ontvangen kaarten of leuke presentjes vanuit verschillende initiatieven, maar thuiswonende ouderen worden vaak over het hoofd gezien. Als gevolg van corona en de maatregelen is het lastiger om bezoek te ontvangen.

  Het bezoek aan deze mensen thuis is vaak hard teruggelopen het afgelopen jaar. Soms is de wijkverpleegkundige de enige die op bezoek komt. Om die reden hebben Hannie Olthuis en Dick te Brake het initiatief genomen om 360 plantenbakjes te bezorgen bij thuiswonende ouderen. In samenwerking met wijkverpleegkundigen en de praktijkondersteuners van de plaatselijk huisartsen in Ermelo worden de bloembakjes thuisbezorgd. Samen met Stoffel Willem Verploeg van het bestuur van CDA Ermelo, heeft Florado de bloemen verzorgd. Deze bloemen zijn voor een deel gesponsord door deze bloemist en deels door het Diaconaal Platform waarin de ermelose kerken samenwerken, de Gereformeerde Gemeente, Rooms Katholieke Geloofsgemeenschap, Christelijke Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Gereformeerde Kerk en de Nederlands Hervormde Kerk. Stoffel Willem Verploeg heeft er zorg voor gedragen, samen met de leerlingen van de Goede Herderschool uit Horst, om bij elk bloembakje een prachtige tekening te maken.

  Hannie Olthuis: “Het is goed om in deze tijd naar elkaar te blijven omzien. Denk in deze dagen goed om uw buurman of buurvrouw of dat familielid dat minder mensen ziet”. Dick te Brake vult aan: “Prachtig om te zien dat zoveel partijen samenwerken om 360 ouderen een hart onder de riem te steken. Zeker in deze tijd is het belangrijk om oog te blijven houden voor elkaar”.

  Uit de reacties van de ouderen, die een bloembakje hebben gekregen, bleek wel dat de geste van dit mooie stukje samenwerken in goede aarde viel.

  Het CDA Ermelo is de medeorganiserende partijen in deze heel erkentelijk voor de deelname en de inzet die iedereen heeft gedaan.

  Een actie om zondermeer, op welke manier dan ook, te herhalen en zo iedereen in ons dorp erbij te betrekken.

  Mede namens Stoffel Willem Verploeg,

  Dick te Brake.

 • Een verdeeld Ermelo?

  Ermelo heeft grote bouw- en uitbreidingsplannen. Op het GGZ-terrein, het voormalige Veldwijk, wordt een nieuwe wijk gebouwd. Dit betekent dat de woonwijken in West en Veldwijk groter gaan worden en er meer verkeer gaat komen tussen West en het Centrum en de andere wijken. Ook is en komt er waarschijnlijk meer woningbouw in Horst en Telgt.

  Daartussendoor loopt de spoorlijn met een aantal overwegen. Iedereen heeft wel eens of geregeld voor dichte bomen en rode lichten staan wachten. Door een, te verwachte, uitbreiding van het aantal treinen tussen Amersfoort en Zwolle gaan de tijden dat de spoorbomen naar beneden zijn verder omhoog.

  Vorig jaar is de gemeente Ermelo in gesprek gegaan met ProRail, de ingenieursbureaus en een afvaardiging uit de Gemeenteraad om de mogelijkheden en onmogelijkheden op een rijtje te zetten van de aanpak van de overwegen. Er springen twee probleemoverwegen uit, bij de Horsterweg en de Telgterweg. Midden in het dorp en belangrijk voor de doorstroming tussen de wijken en het Centrum. Enkele jaren geleden is er al een onderzoek geweest en zijn er aanpassingen gedaan bij de overweg op de Telgterweg. Maar de ontwikkelingen gaan verder. Een opdracht voor dit en de volgende colleges zou moeten zijn om dit onderwerp vast op de agenda te houden.

  Wat willen wij?
  De mooiste, maar de ook de duurste, oplossing zou zijn om de spoorlijn te laten zakken in een bak, zodat de doorgaande wegen gewoon doorgaand blijven. Een andere mogelijkheid is om de wegen in een tunnel te laten verdwijnen. Dit zou gaan betekenen dat er diepe gaten midden in het dorp ontstaan. Ook dit gaat een dure oplossing worden. En willen wij dit midden in Ermelo hebben. De laatste oplossing zou zijn om de overwegen aan te passen, samen met de wegen die hierop uitkomen.

  Vooral bij de Telgterweg en Hamburgerweg is er nu al een onoverzichtelijk en gevaarlijke verkeerssituatie. De Dokter Van Dalelaan, Dr. Holtropstraat, Heidelaan en het Schoolpad hebben hier dagelijks mee te maken. Ook de aansluiting van de Dokter van Dalelaan op de Horsterweg moet opnieuw bekeken worden. Hiervoor komt de Mobiliteitsvisie, waarin dit soort problemen moeten worden aangepakt.

  De overweg bij het station, de Asch van Wijcklaan, kan al wel worden aangepakt. Hier kan het autoverkeer worden verboden en alleen wandelaars, fietsers etc. kunnen er dan over. Wel moet dit wachten totdat er een uitgang aan de Oude Nijkerkerweg komt om het GGZ-terrein van twee kanten te ontsluiten.  

  Wij zijn er nog lang niet uit. Er gaan nog veel treinen langs Ermelo rijden, voordat de definitieve oplossing er is. Ermelo zal moeten gaan lobbyen in Arnhem bij de Provincie Gelderland, in Den Haag op het Ministerie en de Tweede Kamer en waarschijnlijk zelfs in Brussel bij Europa.

  Volop werk dat nog gedaan moet worden!

 • Heel Ermelo Quizt Pubquiz van het CDA Ermelo

  In november 2020 spraken Daisy Vliegenthart (CDA Statenlid) en ik elkaar telefonisch. We hadden het over vrouwen en politiek en na dit gesprek ontstond bij mij het idee om een Coronaproof pubquiz te organiseren. In deze quiz konden we elkaar digitaal ontmoeten en een plek geven aan het CDJA, lokale, provinciale, landelijke en zelfs Europese CDA politici.

  We waren het er over eens dat de PubQuiz meer moest zijn dan lollig vermaak op de vrijdagavond. De quiz was bedoeld om mensen te inspireren en kennis te laten maken met de verschillende lagen binnen de politiek. Wij hadden al snel ons Ermelose team bij elkaar want Sarojini Ramasray (CDJA Ermelo) en Esther Heutink (nu wethouder in Enkhuizen) waren meteen enthousiast. Op vrijdagavond deden er maar liefst 110 mensen verdeeld over 22 teams mee aan de quiz! Een doorslaand succes! Wat een geweldige gasten hadden we live in de Quiz: Ank Bijleveld (demissionair minister van Defensie), Sabine Uitslag (voormalig lid van de Tweede Kamer) en Esther de Lange (fractievoorzitter CDA in Europees Parlement). Een sterrencast. En… alleen maar vrouwen! Het is waar. Schrijver Arthur Japin heeft me ooit eens gezegd: “Mensen willen zich herkennen in de ander. Daarom is bij kinderverhalen ook vaak een broertje en een zusje. Op deze manier kunnen de jongens zich in het broertje herkennen en de meisjes zich in het meisje.” Zou dit ook zo gelden binnen de politiek? Wat een sterke indruk kan deze vrouwelijke cast dan maken op jonge vrouwen en meisjes die politiek actief willen zijn.

  Gelukkig lieten de mannen zich niet onbetuigd! Om 21:45 uur kwamen de eerste reacties binnen van de mannen: “Wel een beetje erg veel vrouw!” “Volgende keer een mannenafdeling.” En zelfs: “ Ja… wij schenken ook koffie in, hoor!” Grappig natuurlijk, maar eigenlijk ben ik het helemaal met jullie eens! Eenzijdigheid geeft een gevoel van buitensluiting. Wij zijn een inclusieve partij en we willen ons met onze volksvertegenwoordigers kunnen identificeren. Het is belangrijk dat de verschillende eigenschappen van mensen die samen een team maken elkaar aanvullen en versterken. Mocht je het leuk vinden om onze partij te komen versterken en je (meer) te gaan inzetten, gaan we graag het gesprek met je aan!

  Sarojini (CDJA) zegt het zo mooi: “Ik voel me thuis bij het CDA omdat je welkom bent ongeacht je afkomst, je achtergrond en je kleur.” We zijn verbonden en weten elkaar te vinden vanuit onze vier kernwaarden. De sterkste teams worden gekenmerkt door diversiteit. Een sterk team bestaat uit mannen en vrouwen, de één praktisch en de ander theoretisch aangelegd, met jong en oud vertegenwoordigd van allerlei achtergronden. Bij zo’n team wil ik horen! Net als Ank, Sarojini, Sabine, Esther en Daisy voel ik me daarom thuis bij het CDA. Voor deze samenleving in al haar diversiteit schenk ik zelfs graag de koffie in!

  Anne Kuik stelt jullie ter afsluiting nog een vraag, in het tweede filmpje vind je het antwoord.

  De vraag
  Het antwoord
 • Er zit muziek in elke dag

  Vandaag, 18 januari, is het ‘blue Monday’. De dag waarop volgens psycholoog Cliff Arnall de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. De kleur blauw had vroeger in de scheepvaart met rouw te maken. Als een schip zijn kapitein verloor, dan verfde de bemanning rondom het schip een blauwe band. Deze band (en een blauwe vlag) lieten bij thuiskomst duidelijk zien dat men de ‘blues’ had, in de rouw was.

  Vandaag ook het bericht van een 13 jarig meisje uit Amsterdam Zuidoost dat, nadat intieme beelden van haar waren verspreid op sociale media, een einde aan haar leven had gemaakt.

  Dagelijks ontvang je via de media nieuws en allerhande informatie, die je gemoedstoestand beïnvloeden. Die duidelijk maken dat elke dag de ‘blues’ zingt. Je wordt er depri van en voor je het weet is het alle dagen van de week ‘blue Monday’.

  Vandaag, is ook de dag die in Amerika gewijd is aan Martin Luther King jr en aan zijn gedachtegoed. De dag valt altijd op de derde maandag van januari, de maandag rond de verjaardag (15 januari) van dominee King. Voor velen is hij hét symbool van de burgerrechtenbeweging.

  Vandaag, gaat in Nederland ook de vaccinatie van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen en mensen met een beperking in instellingen van start. Volgens deskundigen betekent het vaccineren het begin van het beteugelen van de pandemie.

  De beltoon die ik heb ingesteld op mijn mobieltje is een prachtige gospel (goed nieuws) van Elvis Presley ‘peace in the valley’. Naast de blues hoor ik dus ook regelmatig een gospel. Dat houdt de balans in het leven: naast het kwaad ook het goede. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat je voor het goede vaak zelf wat meer initiatief moet nemen. In het dagelijks leven, maar – voor mij – ook in de gemeentepolitiek waar ik een bescheiden partij mag meezingen. De blues of de gospel?

  Er zit blues in elke dag, maar Ik ben meer een gospelzanger.

 • Parkeergarage Markt 2.0

  Het lijkt er op dat het college het verschrikkelijk slechte plan om een parkeergarage van 11 meter hoog te maken aan de Chevallierlaan terugneemt. Reden hiervoor is dat de voltallige gemeenteraad enorm kritisch is op de argumentatie. Als CDA Ermelo liepen we samen met de ChristenUnie voorop in de strijd tegen deze parkeergarage.

  CDA Ermelo is op het standpunt dat zo’n parkeergarage totaal niet bij Ermelo past. Het raadsvoorstel is om meerdere redenen een gedrocht:

  1. Er is totaal geen draagvlak voor: Niemand in Ermelo zit op een parkeergarage te wachten.
  2. Ruimtelijk gezien is het een blamage voor Ermelo om midden in het centrum zo’n kolos van een gebouw neer te zetten. Zeker als daar ook nog 63 bomen voor moeten wijken.
  3. Financieel is het niet uitvoerbaar, want er zijn geen middelen voor in tijd dat Ermelo krap bij kas zit.
  4. Juridisch is het niet noodzakelijk om dit te doen. Er blijken nog altijd alternatieven mogelijk om de afspraken met ondernemers en ontwikkelaars te respecteren.
  5. De toekomst veranderd: Duurzaamheid wordt belangrijker, winkelend publiek met de auto lijkt al jaren  af te nemen. Hoe reeel zijn deze afspraken die in 2015 gemaakt zijn nog? En zijn er andere manieren om ruimtes vrij te spelen?

  De huidige fractie kent het standpunt dat de afspraken met ondernemers door de gemeente Ermelo gerespecteerd. Dat betekent 360 parkeerplaatsen realiseren waarbinnen 250 binnen de blauwe zone. Maar als CDA Ermelo zien we vol op kansen deze te realiseren zonder parkeergarage. Zo kan er worden gekozen om de gehele parkeerplaats aan de Markt, maar ook de chevallierlaan blauwe zone te maken. Ook adviseren we het college terug te treden naar de eerdere ingetekende plannen waarmee al zeker 338 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien vinden we dat langparkeerders zoals ambtenaren gebruik moeten maken van de parkeerplaats op het kerkelijk centrum.

  Gelukkig lijken andere partijen het met de opstelling van het CDA Ermelo en de ChristenUnie eens. Ook de coalitiepartijen adviseerden de wethouder om het stuk terug te nemen, nogmaals met de initiatiefnemers en ondernemers om tafel te gaan, en de Raad ook alternatieven oplossingen aan te reiken.

  Goede voorbereiding is het halve werk

  De fractie van het CDA Ermelo heeft voorafgaand aan de behandeling van deze parkeergarage gesproken met een van de initiatiefnemers, verschillende ondernemers, betrokken inwoners, oud wethouder Jan van den Bosch en tot de huidige wethouder ruimtelijke ordening Laurens Klappe. Al deze informatie resulteerde in veel schriftelijke vragen die wij afgelopen zomer al stelden, in nog meer technische vragen en uiteindelijk onze inbreng.

  De samenwerking met de overige politieke partijen op dit dossier is ook goed. Zo hebben de woordvoerder zich exclusief door een extern onafhankelijk jurist laten adviseren over de juridische noodzaak tot het bouwen van een parkeergarage. Wat blijkt: deze noodzaak is er juridisch helemaal niet.

  Verder vanuit inhoud en constructiviteit: leveren!

  Kortom: u mag er op rekenen dat het CDA Ermelo zich de komende partijen zal blijven verzetten tegen het onzalige idee van een parkeergarage. Vanuit constructiviteit, vanuit inhoud zullen wij proberen tot betere oplossingen te komen en andere partijen hiervan te overtuigen. Als u ideeen heeft horen we deze graag. U mag dan contact met mij opnemen.

 • Horecaondernemers onder druk maar zien perspectieven

  Actief samenspel met gemeente nodig

  Ook de horecaondernemers in Ermelo hebben het zwaar. De tweede golf van het coronavirus heeft alweer wekenlang restaurants en bars nagenoeg stilgelegd. De meeste restaurants proberen er nog wat van te maken met een afhaal/bezorgsysteem. Dat compenseert het omzetverlies bij lange na niet. Kosten gaan gewoon door. Inkomsten blijven achter. En wat is het perspectief, ook als de maatregelen weer soepeler worden? Welke mogelijkheden zijn er nog?  Hoe zien de ondernemers dat en wat wordt verwacht van de gemeente?

  Tijdens een onlinebijeenkomst, die op initiatief van Nero de Boer en Bart Willemsen van CDA Ermelo is gehouden op 17 november met horecaondernemers, kwamen deze kwesties ruimschoots aan de orde. Bij deze bijeenkomst waren 14 ondernemers aanwezig en ook vertegenwoordigers van de andere politieke partijen Progressief Ermelo, Christen Unie Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en de VVD. Zo kreeg dit bijna raadsbrede aandacht.  En dat is heel goed. Samen luisteren als raadsleden naar de ervaringen van de ondernemers in deze corona tijd, waar ze tegenaan lopen, maar ook naar creatieve ideeën om weer aan de slag te kunnen gaan als er weer meer ruimte komt.

  Terassenbeleid

  Welke punten kwamen zoal naar voren? Sowieso het terassenbeleid.  De verruiming van het terassenbeleid in de zomer is in zijn algemeenheid goed gegaan. Ook met medewerking van de gemeente. De vraag kwam dan ook naar voren of dat in het voorjaar weer kon. Belangrijke vraag was ook wanner de terrassen weer open mogen. Gepleit werd voor zo vroeg mogelijk duidelijkheid daarover. Bedrijven hebben tijd nodig om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

  Proactieve bedrijvencontactfunctionaris

  De verwachting werd uitgesproken dat de gemeente actief meedenkt niet alleen bij – graag snelle – vergunningverlening, maar juist ook in het voortraject. Wat zijn mogelijkheden en kunnen ideeën van ondernemers omgezet worden in concrete acties, zonder achteraf vergunning technisch op stagnatie te stuiten. Verschillende ondernemers pleiten daarom voor een proactieve bedrijvencontactfunctionaris. Iemand die oplossingsgericht kan en wil meedenken. Maar er ook is om als aanspreekpunt te dienen voor alle aan de horeca gerelateerde zaken, zoals vergunningaanvragen, uitbreidingsmogelijkheden terrassen, indeling in de binnenruimten, handhaving, regels e.d.

  Verplaatsen blindengeleidestrook

  Een ander punt dat nogal eens naar voren kwam was de ligging van de blindengeleidestrook in de Stationsstraat. Deze loopt heel dicht tegen de terrassen en geeft nogal eens onduidelijkheden of mensen nu gast zijn of niet en zorgt voor onveilige situaties. De ligging van de huidige stroken belemmeren een goede doorloop. De vraag werd gesteld of een onderzoek kan worden gedaan naar het verplaatsen van de blindengeleidstroken, afhankelijk van de mogelijkheden voor of bij de horecabedrijven. Verplaatsing van deze stroken zien verschillende ondernemers ook als een belangrijke reden om goede terrasoverkappingen te kunnen maken. Nu kunnen deze overkappingen niet winterproof tegen de muur van het horecapand geplaatst worden.

  Kleine op maat gesneden evenementen

  Ook vroegen ondernemers aandacht voor het organiseren van kleine evenementen. Zouden het Centrum Management en de VVV en de gemeente eens kunnen nadenken over evenementen die duidelijk een plaatselijk karakter hebben, bijvoorbeeld bij Koningsdag, braderieën, markten en muziek. Kleinschalig, maar sfeer verhogend en dan passend binnen de dan geldende coronaregels, zo was de dringende oproep.

  Sfeer bevorderen en koop lokaal

  Ondernemers pleiten ook voor sfeer bevorderende versieringen en raamevenementen, verspreid door her hele dorp en ook feestverlichting.

  Daarnaast werd ook gepleit voor acties, zoals Koop lokaal. Hierin kunnen collegeleden en politici het voorbeeld geven met een klein filmpje of anderszins.

  Kwijtschelden kosten

  Ook hadden ondernemers niet verwacht dat de gemeente juist in deze moeilijke tijd de tarrastarieven heeft verhoogd. Voorgesteld werd om precario en terrashuur over 2020 en 2021 niet in rekening te brengen ook de legeskosten voor verschillende aanvragen te ‘vergeten.

  Vervolg

  Een boeiende en heel informatieve bijeenkomst. De bij de bijeenkomst aanwezige politici gaan binnenkort met elkaar on overleg om na te gaan welk vervolg eraan gegeven kan worden.

 • Iedereen kan stemmen in Ermelo

  Mensen met een  beperking hebben het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven, op gelijke voet met anderen. Dit betekent onder meer dat zij zonder obstakels moeten kunnen stemmen, net als ieder ander in Nederland. Namens de CDA fractie heb ik vragen gesteld aan het college óf en hóe zij dit in Ermelo gaat realiseren.

  Het college is voornemens de IIe Kamerverkiezingen van 17 maart volgend jaar zodanig te organiseren dat inderdaad alle stemgerechtigde Ermeloërs in staat zullen zijn zonder obstakels en in het geheim hun stem uit te brengen.

  Op de website van de gemeente Ermelo is het straks mogelijk gesproken kandidatenlijsten te beluisteren. Ook zal het college hulpmiddelen (mal, kandidatenlijsten met groot lettertype, leesloepen met verlichting, enz) inzetten om het de kiezer met een visuele beperking zp makkelijk mogelijk te maken zijn of haar stem uit te brengen.

  De toegankelijkheid van het stemlokaal zal op de achterkant van de stempas gedrukt staan en wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente en in de Ermelose nieuwsbladen.

  Ermelo, inclusief, ook bij de verkiezingen!