• Veel schoolgebouwen zijn gedateerd

  In de jaren zeventig zijn veel basisscholen gebouwd in Ermelo. Die zijn inmiddels vijftig jaar oud. We staan daarom de komende tien jaar voor de keuze: enerzijds renoveren of nieuwbouw en anderzijds is de locatie nog oké?

  In de raadsvergadering van 27 mei werd het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. Eigenlijk was het slechts een inventarisatie, die uitkwam op een investeringsnoodzaak van ca. 30 miljoen euro in de periode 2020-2030. Voor ons heeft het niet zoveel zin een IHP vast te stellen als niet bekend is óf en wanneer dit gerealiseerd kan worden. Op dit moment is er nog geen euro voorzien in welke begroting dan ook.

  CDA Ermelo heeft ervoor gepleit in de oordeelsvormende vergadering in elk geval een planning te maken van de noodzakelijke nieuw-/verbouw van de scholen voor de eerste vijf jaar. Het college heeft toegezegd dit najaar met een uitgewerkt plan te komen.

  Voor CDA Ermelo zijn nieuwbouw van de Klokbeker en de uitbreiding van Groevenbeek prioriteit nummer 1. Onderwijshuisvesting is een kerntaak van de gemeente. Daarom steunde CDA Ermelo (als enige) het amendement van de SGP om deze investeringen mee te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025.

 • Hondenvoorzieningen in Ermelo

  Het klinkt onwerkelijk om in een pandemie aandacht te vragen voor hondenvoorzieningen. Maar een jaar nadat de hondenenquête is gehouden onder Ermelose eigenaren van honden ligt het vraagstuk voor om er als raad een besluit over te nemen. Er is veel overlast van hondenpoep in de wijken.

  Zo bericht de gemeente Ermelo maandag 1 juni: ‘De veiligheidsmonitor is een onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap waaraan 952 inwoners hebben deelgenomen. Inwoners van Ermelo zijn tevreden over de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente, zij geven de gemeente een 7,7 als rapportcijfer in de in 2019 gehouden veiligheidsmonitor.De voornaamste vormen van overlast zijn hondenpoep en verkeersoverlast.’ Ook wij hebben veel reacties vanuit de samenleving gekregen dat er grote behoefte is om het hondenpoep-probleem aan te pakken. Er zijn ouders die wekelijks hun huis en de schoenen van hun kinderen schoon moeten schrobben omdat ze tijdens het spelen… Ook rondom bijvoorbeeld een basisschool in Wijk West hangen veel posters om eigenaren van honden aan te spreken de drollen niet op de stoep te laten liggen. Het continu alert zijn dat je niet in poep stapt wens je Ermeloers niet toe. In onze buurgemeente Putten heeft het college een succes verhaal met het inzetten van Depo-Dogs (prullenbakken met zakjes). In 2015 zijn ze daar gestart met de Depo-Dogs pilot. Na succes is deze uitgebouwd met als resultaat dat het aantal meldingen van hondenpoep overlast enorm is afgenomen.

  Er hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Aangezien het college de hondenbelasting in 2021 af wil schaffen zitten we met een probleem. De afgelopen jaren is de hondenbelasting overigens niet specifiek ingezet voor hondenvoorzieningen. Het ging naar de algemene middelen. Dat voelt oneerlijk. Maar wat ik ook niet juist vind is dat het college in vier jaar tijd een verhoging van de OZB voorstelt van meer dan 56% en dat er nog tekorten blijven bestaan. We vinden het onaanvaardbaar dat de woningeigenaren nog meer OZB moeten gaan betalen in deze tijd. Daarom pleiten we er samen met de ChristenUnie voor dat de hondenbelasting wordt behouden en specifiek ingezet om het hondenpoep probleem op te lossen. Dat wil zeggen afvalbakken plaatsen aan het begin en einde van de hondenroutes. Het kan niet zo zijn dat in tijden van financiële krapte de hondenbelasting wordt afgeschaft, de overlast blijft bestaan en de woningeigenaren voor de kosten opdraaien.

 • CDA Ermelo regelt behoud van inspraak voor inwoners en belanghebbenden bij ruimtelijke plannen

  Het college van B&W heeft via een herziening op de notitie Ruimtelijke Ordening instrumenten voorgesteld om de inspraakmogelijkheid van inwoners en belanghebbenden bij het college te schrappen van de politieke avonden. In plaats daarvan stelt zij voor om hoorzittingen te organiseren door het college waarbij indieners van zienswijzen op ruimtelijke plannen.

  CDA Ermelo is voorstander dat het college hoorzittingen wil organiseren bij ruimtelijke plannen. Daarmee borgt het college dat zij alle belangen nadrukkelijk betrekt in de algemene belangenafweging bij het collegevoorstel. Toch zijn wij nadrukkelijk tegen het voorstel om de inspraak van omwonenden en belanghebbenden vervolgens te schrappen op politieke avonden. Deze inspraak borgt de democratische afweging van de politieke partijen. Ook dienen we als volksvertegenwoordigers nadrukkelijk te kunnen uitleggen aan omwonenden en belanghebbenden wat we van hun pleidoor vinden. Het wordt daarmee nadrukkelijk onderdeel van de openbare besluitvorming: een goede zaak voor Ermelo.

  Reden dus voor het CDA Ermelo om een amendement in te dienen op het collegevoorstel. Dit amendement is samen met BBE, SGP en CU ingediend, na een heel goede voorbereiding over en weer. Een mooi resultaat waar Ermelo en haar inwoners beter van worden!

 • Ook gemeente aan zet in coronacrisis voor steun, herstel en opbouw

  Geweldig dat het aantal meldingen en sterfgevallen van mensen met corona steeds minder wordt. De intelligente lockdown lijkt zijn vruchten af te werpen. En dus ook het gedrag van een heel root deel van mensen. De grote uitdaging is dan wel voor de samenleving, voor eenieder van ons, om ervoor te zorgen dat deze positieve lijn ook in de toekomst wordt voortgezet. En ook dat we in economisch opzicht uitzicht blijven houden. En dat in een tijd dat er nog geen succesvol vaccin is gevonden. Gaat er nu om dat onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties worden geholpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. Dat vereist uithoudingsvermogen van een ieder. Het is geen sprint, maar het is een marathon.

  Zeker, de Rijksoverheid heeft verschillende goede steunmaatregelen in een heel korte tijd uit de grond gestamp. Uitvoering vindt volop plaats. Daarmee wordt geprobeerd om een sociaal-economische catastrofe te voorkomen. Maar is het Rijk de enige partij die aan zet is?

  Rijksoverheid niet als enige aan zet.

  Natuurlijk hebben we als inwoners allemaal een verantwoordelijkheid. Maar ook onze gemeente is aan zet. Gezamenlijke inspanning is nodig om het bedrijfsleven en alle contactberoepen, die nu stilliggen en de winkelstraat overeind te houden. Immers, het gaat ook om werkgelegenheid van vele inwoners van Ermelo. En er gebeurt ook wel het een en ander. Voldoende?

  Vragen  aan college B&W

  Daarom heeft CDA Ermelo aan het college een reeks aan vagen gesteld om hierop actie te ondernemen en de raad mee te nemen in de acties die het college onderneemt.

  • Vragen over de bijstandsverlening zelfstandigen.
  • Vragen over uitstel van belastingen, toeristenbelasting, precariorechten, forenzenbelasting, OZB-niet woningen en erfpacht.
  • Maar ook heeft CDA Ermelo nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de positie van bedrijfsleven in Ermelo. We hebben gesproken met verschillende ondernemers uit de verschillende bedrijfstaken, van winkels, kappers, toeristische sector, horeca als ook industrie. Vele bedrijven hebben problemen met hun liquiditeit, en hun bestaanszekerheid en daarmee ook werkgelegenheid voor Ermelo-ers.
  • Als vervolg daarop hebben we een pleidooi gehouden en vragen gesteld over het snel voldoen van openstaande facturen, binnen 7 dagen en ook om gemeentelijke opdrachten zo mogelijk naar voren te halen en ook andere maatregelen om waar het kan de economie nog enigszins draaiende te houden.
  • Ook een zichtbaar noodloket voor hulp in deze crisistijd aan ondernemers en inwoners hebben we aan de orde gesteld.
  • Ook houdt ons de vraag bezig of er nog andere manieren zijn om bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen te ondersteunen?

  Meer ruimte voor herstel?

  Veel bedrijven zijn heel creatief bezig met oplossingen om toch de contacten met hun klanten en opdrachtgevers in te kunnen vullen. Iets voor te kunnen betekenen. Bezig met inspelen op de 1,5 meter economie.

  Bedrijven kijken halsreikend uit naar meer ruimte voor hun ondernemen. Wij heel dan ook heel benieuwd naar de persconferentie van het Kabinet op 20 mei. Wordt er stapje voor stapje meer ruimte gegeven? In welke mate? En daarnaast, hoe ontwikkelen zich de markten van bedrijven, die tot nu toe in mindere mate last hebben gehad van de crisis?

  Kunnen we samen weer een begin gaan maken gaan werken aan herstel en opbouw of belanden we in een diepe economische crisis? Zijn we in staat om gezamenlijk, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften weer te werken aan herstel en opbouw? Dat vereist een op resultaat gericht samenspel tussen een daadkrachtige Ermelose overheid en de creatieve inzet van ondernemers en inwoners.  Maar nu eerst puinruimen.

  Opmerkingen, suggesties en voorstellen horen we graag.

  Raadslid Bart Willemsen

 • Stedenbouwkundige visie de Hooge Riet

  Woensdag 4 maart vergaderde de gemeenteraad over de vaststelling van de stedenbouwkundige visie de Hooge Riet. De Hooge Riet – een van de bekendste en mooiste ruimtelijke stukjes Ermelo – is onderdeel van het plan Veldwijk. 

  Voormalig wethouder Jan van de Bosch heeft deze plannen rond Veldwijk en de Hooge Riet destijds in gang gezet samen met GGZ Centraal. 

  Het CDA Ermelo heeft woensdag 4 maart voor de stedenbouwkundige visie de Hooge Riet gestemd. Deze stedenbouwkundige visie – een stap voorafgaand aan het bestemmingsplan – is evenwichtig en gaat het gebied rond de Hooge Riet enorm opknappen. Mensen kunnen straks wonen in het monument of er omheen. Als fractie zijn we het meest kritisch op de woningbouwprogrammering in het plan: immers de 34 woningen die in het monument worden gerealiseerd worden niet meegenomen in de telling voor 50% goedkope woningbouw. Maar vervelender is nog dat veel nieuwe woningen in het dure segment gaan vallen. Desalniettemin ziet het CDA Ermelo de absolute noodzaak om dit gebied in Ermelo op te knappen. Dit plan gaat Ermelo een stuk mooier maken.

  Tot slot heeft het CDA Ermelo haar complimenten uitgesproken aan het college dat zij de Chevallierlaan deels heeft kunnen ontzien van bebouwing. De meedenkgroep Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur van het CDA wees ons er al op: zorg nou dat niet het hele centrum wordt volgebouwd, maar koester ook de mooie groene zones. Die geven Ermelo meerwaarde. We zijn tevreden dat het college dit – mede op voorspraak van ons – heeft kunnen realiseren.

 • Steun voor en daadkracht door ondernemers

  Door het coronavirus zijn inmiddels al forse delen van het bedrijfsleven stilgelegd. De horeca ligt stil, de toeristische sector ook. In de winkelstraat is het heel rustig. En dan ook nog de kappers, de sport- en fitnessbedrijven enz. zijn gesloten. Ook de hele cultuursector ligt plat en evenementen gaan niet door. Inmiddels is er ook al sprake van faillissementen. Duizenden (zelfstandige) ondernemers kloppen aan bij de overheid voor steun.

  Overheidsmaatregelen: hard nodig

  Fantastisch dat we als overheid met  maatregelen komen om de bedrijven, om de economie te ondersteunen. Dat is hard nodig in deze gezondheidscrisis. Het overheidsbeleid is erop gericht om de schade, om ontslagen en faillissementen zoveel mogelijk te beperken. Bedrijfsleven mag erop vertrouwen dat de overheid, landelijk, regionaal en lokaal alles doet om blijvende economische schade te beperken in het belang van de bedrijven, in het belang van werkgelegenheid, in het belang van de samenleving. Leiderschap van de kant van de rijksoverheid en zelfs op Europees niveau, maar ook op lokaal/regionaal niveau is onontbeerlijk om randvoorwaarden te scheppen voor  ondernemers  om een neerwaartse spiraal te voorkomen.

  Enthousiasme

  We zien juist nu dat ondernemers creatief zijn. Vernieuwend opereren. Andere wegen in slaan. Zij aan zij staan en zo veel als mogelijk gezamenlijk optrekken. Krachten bundelen. Oog hebben voor elkaar. Enthousiasme werkt inspirerend. Wederzijdse positieve beïnvloeding. Elkaar in de kracht zetten. Daar zijn ondernemers sterk in. We lezen het ook terug in de media.

  Samen op de fietstandem

  Net zo goed als de duur van de coronacrisis voor een groot deel afhankelijk is van het gedrag van ons mensen is het opvangen van de economische schade ook mede afhankelijk van de manier waarop we zij aan zij ( titel van de toekomstvisie van het CDA) staan als bedrijfsleven en overheid en inwoners. Samen optrekken. Samen de schouders eronder. Een fietstandem met 10 zittingen, fietst veel lichter en met grotere snelheid met 10 personen erop dan diezelfde fiets met 1 persoon erop.

  Gezondheid en economie: hand in hand.

  We beseffen natuurlijk heel goed dat het nu in de bestrijding van corona in de eerste plaats gaat om de volksgezondheid om het redden van levens, om onze eigen individuele gezondheid, van hen die ons na staan en van onze leefomgeving .Onder welke omstandigheden leven we nu? Zijn we door corona overvallen? We realiseren ons nu onze kwetsbaarheid maar al te goed. Een gezonde economie en goede volksgezondheid gaan hand in hand. Zij aan zij.

  Hebt u ideeën, suggesties laat het ons weten. Samen kunnen we, wij vanuit de politieke rol, steentjes bijdragen om saamhorig te werken aan een gezonde (regionale) sociale economie.

 • Coronacrisis – Noodverordening? Hoe werkt dat?

  Nu de coronacrisis volop in de samenleving rondraast en er keihard door de zorg en de overheid gewerkt wordt om levens te redden en is een Noodverordening van de veiligheidsregio gekomen. Deze verordening zet de invloed van de gemeenteraad tijdelijk op een zijspoor. Hoe werkt dat nu met de coronacrisis?

  Wanneer een noodverordening?

  Wanneer komt een Noodverordening in beeld?  Dat gebeurt als er zich een ramp of een crisis voordoet en algemeen verbindende voorschriften nodig zijn om de openbare orde te handhaven of beperking van gevaar nodig is. Daarbij kan van andere, dan bij de Grondwet gestelde voorschriften, worden afgeweken. Bij een lokale situatie is de burgemeester bevoegd dat te doen en moet de gemeenteraad de verordening te bekrachtigen.

  GRIP

  De coronacrisis overstijgt echter de gemeentelijke grenzen. Daarom vindt een opschaling plaats van bevoegdheden. De gemeentelijke bevoegdheden worden overruled door de Veiligheidsregio. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) van de Veiligheidsregio. Kent verschillende niveaus. Welk niveau van toepassing is is afhankelijk van de ernst van een ramp of een crisis. Op elk niveau zijn de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden geregeld.

  Regionale aanpak

  Tijdens de coronacrisis zijn alle Veiligheidsregio’s opgeschaald naar GRIP 4. Dat houdt in dat de voorzitter van de Veiligheidsregio de bevoegdheid om een Noodverordening af te kondigen. Immers, deze crisis overstijgt de grenzen van de gemeente. Het virus maakt vele slachtoffers in een groot gebied. En daarom is de Veiligheidsregio die aan zet.

  Regionaal Beleidsteam

  In onze regio werkt de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland (VNOG). De voorzitter is Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn. Zodra het Rijk een noodverordening aankondigde, heeft Ton Heerst, overleg gevoerd met de burgemeesters uit ‘zijn’ regio en met vertegenwoordigers van o.a. de politie, GHOR en brandweer. Samen vormen en ze het regionale Beleidsteam. Met elkaar hebben ze bespreken ze wat er gedaan moet worden rond veiligheid en volksgezondheid. Uiteindelijk besluit de voorzitter van de Veiligheidsregio over de inhoud van de Noodverordening. En aan dat besluit houden alle gemeenten zich.

  Hoe in Ermelo?

  De lokale politiek heeft dus geen invloed op wat er in de Noodverordening komt op GRIP-4niveau. Natuurlijk moet de gemeenteraad en de bevolking actief worden geïnformeerd over de vastgestelde Noodverordening.  Dat gebeurt ook.  In het kader van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester een belangrijke rol in de lokale uitvoering van de noodverordening.

  In onze gemeente is er een  Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) actief om de gevolgen te monitoren. De burgemeester is daar de voorzitter van. Verder maken daar de gemeentesecretaris, een communicatieadviseur, adviseur crisisbeheersing en ook nog een wethouder deel van uit. Deze GBT heeft intensief overleg met het Regionale Beleidsteam.

  De huidige Noodverordening is geldig tot 6 april of tot het moment waarop ze wordt ingetrokken.