• Een nieuwe huisvestingsverordening

  De huidige huisvestingverordening van Ermelo dateert van 2014 en moet dit jaar opnieuw worden vastgesteld voor een periode van vier jaar. Hoewel het een lokale verordening is, wordt deze met de 6 gemeenten van de Noord-West Veluwe afgestemd. De vraag naar sociale huurwoningen met een huur tot € 720 is erg hoog in Ermelo. Wachttijden van 9 jaar zijn geen uitzondering voor reguliere woningzoekers, bijvoorbeeld jongeren en starters. Zij wonen – met een wens om zelfstandig te wonen – in de regel wel naar behoren. Dat geldt in mindere mate voor de mensen met een urgentieverklaring; voor hen is de huidige woonsituatie ongewenst en ongeschikt, de nood voor zelfstandige woonruimte is hoog. Om die reden wordt in de nieuwe huisvestingsverordening voorgesteld het percentage te verloten woningen te verhogen van de huidige 10% naar bijvoorbeeld 20%. Dat verhoogt de kansen op een woning voor degenen die weinig inschrijvingspunten hebben. Tegelijkertijd verlaagt het de kans van de lang ingeschreven woningzoeker op een eigen woning. Het belang van de één staat dus op gespannen voet met het belang van de ander. En beide belangen zijn het waard te worden gehonoreerd. De CDA fractie onderkent de urgentie als een belangrijke factor, maar is ook van mening dat een lange wachttijd voor een jongere die na negen jaar eindelijk ook wel eens kans op een eigen woning wil maken, urgentie belichaamt. Wij ervaren regelmatig onbegrip en ontstemming als een woning wordt toegewezen aan iemand die nog maar kort ingeschreven is, terwijl anderen al tientallen keren achter het net visten. De CDA fractie roept het college daarom op terughoudend te zijn met het verhogen van het lotingpercentage en het bij de huidige 10% te houden.
  Wij zijn benieuwd naar uw mening.

 • Vuurwerk tijdens jaarwisseling: overlast of een feestje?

  Moet je in Ermelo vuurwerkvrije zones gaan invoeren? Of moet je het afsteken van vuurwerk helemaal verbieden, of juist vrijlaten zoals het nu is? Die vragen stonden centraal tijdens een vuurwerkdebat op dinsdag 24 september tussen enkele politici, ondernemers en belangstellenden.

  Vanuit CDA-Ermelo is benadrukt dat bij het afsteken van vuurwerk in de eerste plaats de veiligheid voorop moet staan. Afsteken van vuurwerk is een traditie, waar heel veel mensen plezier aan beleven. Veel mensen steken op een normale manier vuurwerk af. Die moeten niet lijden onder de kleine groep die er een op een hufterige manier mee omgaan. Mensen die onveilig en ontoelaatbaar zwaar vuurwerk gebruiken moeten stevig worden aangepakt. Maar een algeheel verbod op vuurwerk: nee dat is niet nodig. En is ook niet te handhaven. Bovendien los je met een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk in Ermelo het probleem ook niet op. Vuurwerk schaf je makkelijk buiten Ermelo aan en anders wel over de grens. Het gaat vooral om consumentenvuurwerk. Dus niet het zware vuurwerk dat soms een vergelijkbare kracht heeft als een granaat. Het plezier van zoveel mogelijk mensen en nadrukkelijk ook om de veiligheid. En het gaat er om dat rekening wordt gehouden met kwetsbare plekken in Ermelo.

  De vraag kun je ook stellen hoe groot het probleem is in Ermelo is: hoeveel incidenten vinden er plaats, van welke aard en met welke gevolgen? In hoeverre is er echt sprake van geluidsoverlast en van baldadig gedrag voor mens en dier?

  De tijden waarbinnen vuurwerk afgestoken mag worden in Ermelo is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. De regels die daarin staan zijn gebaseerd op het landelijke Vuurwerkbesluit. Daarin is bepaald dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dat tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgend jaar. Het wordt in de APV toelaatbaar geacht vanwege de koppeling van vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden rond de jaarwisseling en de inbedding daarvan in de Nederlandse volkscultuur

  Tijdens het vuurwerkdebat werden ook suggesties gedaan om het vuurwerk wat te reguleren. Bijvoorbeeld per wijk afspraken maken over het wel/niet afsteken van vuurwerk. Dat kunnen bewoners van een buurt of straat zelf afspreken om zo overlast tegen te gaan. Maar moet je dat vanuit de gemeente regelen? En hoe organiseer je dan de handhaving? Het is juist goed als bewoners dat zelf regelen. Ook werd geopperd een vuurwerkshow te organiseren, bijvoorbeeld op strand Horst. Wie weet leidt zo’n professionele show tot minder overlast in het centrum en woonwijken.

  Over een paar punten waren de aanwezigen duidelijk: het zou goed zijn als er een feitelijk beeld komt van de incidenten en de aard ervan. En: uitbannen van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is niet aan de orde als het maar veilig en respectvol gebeurd.

 • Vaccinatiegraad in Ermelo moet omhoog

  Het aantal ingeënte kinderen in Ermelo is onder de 90% grens gekomen. Ik vind dat zorgelijk. Volgens de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) moet 95% van de peuters in een regio gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit te garanderen. Groepsimmuniteit betekent dat het virus geen voet aan de grond krijgt en de groep als geheel beschermd is, ook de kinderen die niet gevaccineerd zijn!
  Twijfel over vaccinaties is één van de top 10 gevaren voor de volksgezondheid. De groep vaccinatietwijfelaars groeit. Zij worden afgeschrikt door verhalen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd of die op onwaarheden zijn gebaseerd. Bijvoorbeeld dat er verband zou zijn tussen het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond) en autisme. Recent Deens onderzoek onder 650.000 (!) kinderen toont aan dat er geen verband is tussen beide. Het BMR-vaccin is veilig, voorkomt ziekte en redt levens.
  De Nederlandse vaccinatieprogramma’s bestaan sinds de jaren vijftig. Wetenschappelijke analyse wijst uit dat de sterfte aan een ziekte steeds wegviel na introductie van het betreffende vaccin: difterie in 1953, tetanus en kinkhoest in 1954, polio in 1957, rode hond en bof in 1987. Daarom wil ik in Ermelo de vaccinatiegraad zien stijgen.
  De GGD is weer gestart met vaccineren. In Ermelo worden kinderen gevaccineerd tussen 16 september t/m 28 oktober.

 • Bestemmingsplan Strand Horst

  Donderdag 4 juli is het bestemmingsplan Strand Horst unaniem door de Gemeenteraad goedgekeurd. Jarenlang is er gesleuteld aan de ontwikkeling van Strand Horst. Met name ook door de inzet van Corry Mosterd zijn de ontwikkelingen zo’n vier jaar geleden goed op gang gekomen.
  Nu ligt er een uitgebalanceerd bestemmingsplan waarmee Strand Horst zich kan door ontwikkelen naar een recreatiegebied van nationale allure met een grote diversiteit: surfen, kite surfen, jachthaven, pitch&put, outdoor, evenementenhal, hotel, diverse restaurants met appartementen en lodges en een natuurgebied waar je vogels kunt spotten.
  Voor CDA Ermelo waren een paar zaken van groot belang. Zo blijft het strand bij het hotel openbaar en vrij toegankelijk voor dagrecreanten en is de horeca in de evenementenhal ondersteunend, dat wil zeggen alleen open als er evenementen zijn.
  Wij nemen de vele zienswijzen over het geluid uit onze buurgemeente serieus en hebben gepleit voor een evaluatie eind volgend jaar. Mocht dan blijken dat de normen echt overlast bezorgen aan de overkant van het water, dan zullen er aanpassingen moeten volgen.
  Ook hebben we ernaar gestreefd dat er een eerlijke concurrentie moet kunnen zijn voor de huidige horeca ondernemers met de nieuwe horeca in de evenementenhal en het hotel. Ook hiervoor zijn de juiste waarborgen vastgelegd. De Wok Inn, Bellini’s en Telstar mogen uitbreiden en innoveren en hun appartementen en lodges gaan bouwen.
  Met dit nieuwe Strand Horst zet Ermelo zich landelijk op de kaart.

 • Heel Ermelo bakt

  Kun je bakken als de beste of ben je trots op jouw recept, organisatie, product of ideaal?
  Doe dan mee met ‘Heel Ermelo Bakt’ georganiseerd door het CDA Ermelo en maak kans om de juryprijs of de publieksprijs te winnen!

  Ontmoeten, inspireren en genieten! Daar draait het om bij ‘Heel Ermelo Bakt’! aldus organisator en raadslid Daphne Visser. Samen met Gelders CDA-Stratenlid Daisy Vliegenthart- Goedhart daagt zij bakkers uit om hun beste recepten voor te zetten.
  Vakjury
  De vakjury gevormd door Anne-Wil (Kaneel&Kruimels), Giorgi (De Ontmoeting) en Rianne (De Oude Meul) zullen na beraad gezamenlijk de winnaar van de juryprijs aanwijzen. Iedereen is welkom!

  Bak, Kom proeven en Stem mee op dinsdag 11 juni in de Julianaschool. De inloop begint om 19.30 uur en de bakpresentaties zijn om 20.00 uur.

  Wanneer: Dinsdag 11 juni
  Waar: Julianaschool, Spechtstraat 49, Ermelo
  Door: CDA Ermelo
  Aanmelding: niet nodig, je kunt je taart om 19.30 uur brengen tijdens de inloop
  Inloop met koffie/thee: 19.30 uur
  Bakpresentaties: 20.00 uur
  Juryberaad/ koffie&thee&taartenproeven: 21.00 uur
  Prijsuitreiking en afsluiting 21.30 uur

 • Maatwerkwoningen aan de Zandkampweg

  De gemeente Ermelo is van plan om op 1 juli de eerste maatwerkwoning te plaatsen van de 14 maatwerkwoningen die zij de komende tijd in Ermelo wil plaatsen.

  Laten we direct duidelijk zijn: het CDA Ermelo is voorstander van deze maatwerkwoningen en heeft al in het voorjaar voor dit initiatief gestemd. Op die manier proberen we een passende manier voor iedereen te creëren. Maar zo’n maatwerkwoning (ook wel Skaeve Huse genoemd) mag volgens het beleid waar we mee instemden alleen geplaatst worden als er sprake is van een zorgvuldig doorlopen proces. En juist daar lijkt het mis te zijn gegaan bij de aankondiging van de maatwerkwoning aan de Zandkampweg.

  Als CDA Ermelo vinden we het een absolute voorwaarde dat voordat zo’n maatwerkwoning wordt gerealiseerd, er wordt voldaan aan de criteria die ook het platform experimentele huisvesting voorschrijft:

  – De afwegingscriteria zijn vastgesteld door de gemeenteraad.
  – De omwonenden zijn vooraf betrokken in het proces.
  – Er worden duidelijke afspraken gemaakt over ‘overlast’, wie dat kan constateren, en hoe de gemeente daar op handhaaft.

  Als CDA Ermelo zijn we met omwonenden en belanghebbenden uit Horst en Telgt in gesprek gegaan. Na dat gesprek bleek dat er aan geen van deze drie voorwaarden is voldaan door de gemeente. Voor ons reden om het college stevig aan de tand te voelen. Wij zijn van mening als CDA Ermelo dat dit proces eigenlijk van begin af aan opnieuw doorlopen dient te worden. Met een gemeenteraad als opdrachtgever, die afwegingscriteria vaststelt, die niet alleen vanuit de nieuwe inwoner, maar ook vanuit omwonenden zijn vastgesteld. Met omwonenden die al voordat er een besluit is genomen in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze of bezwaar kenbaar te maken en mee te denken met het college. En met duidelijke afspraken over eventuele ‘overlast’, toezicht en handhaving.

  Met als uiteindelijk doel: Een passende woning voor iedereen, inclusief draagvlak.

  Erik van der Weide

 • CDA Ermelo schrikt van inzicht in drugsgebruik Ermelo

  Ermelo – Gisteren presenteerde het college van B&W een raadsbrief waarin zij de resultaten van het rioolonderzoek uit de motie ‘versteviging drugsbeleid’ presenteerde. Deze motie is in november op initiatief van het CDA Ermelo, CU en de SGP door de gemeenteraad aangenomen.

  De resultaten van het onderzoek laten zien dat in Ermelo zeker niet minder drugs worden genomen dan elders in Nederland. “We houden tred met het landelijk gemiddelde”, zo valt te lezen in de resultaten. Het CDA Ermelo is echter geschrokken van de hoeveelheid amfetamine en methamfetamine die in de week van het onderzoek zijn ingenomen op Ermelo’s grondgebied. Net als in de rest van Nederland lijkt het drugsgebruik te normaliseren.

  Voorafgaand aan de opgestelde motie, hebben we als partij een rondetafelgesprek georganiseerd met verschillende relevante partners, om te praten over drugsproblematiek en alles wat daarmee samenhangt. Aan tafel zaten Groot Emaus, Stichting Welzijn Ermelo, Ermelose Jongerenraad en gesproken is met Tactus verslavingszorg en Groevenbeek. Daarnaast is er een gezamenlijke avond georganiseerd met CU en SGP.

  Het CDA Ermelo heeft in november vorig jaar het initiatief genomen om ook preventie en communicatie over drugsgebruik aan te scherpen. Naast het rioolonderzoek, waar veel partijen kritisch op waren, omdat dit niets zou opleveren, komt er een aanvullend onderzoek onder maatschappelijke organisaties. De uitkomsten van deze twee onderzoeken samen geven meer inzicht in het drugsgebruik in Ermelo en daardoor kunnen we beter beleid maken. Het college kondigt aan op deze manier een stap te zetten, maar we zullen de uitwerking kritisch blijven volgen. ‘Uiteindelijk proberen we het gebruik van drugs zoveel mogelijk in te dammen.’ De uitkomsten van het rioolonderzoek laten zien dat we in Ermelo ook nog een lange weg te gaan hebben.

 • CDA Ermelo wil minder overlast hondenpoep in de wijken

  Afgelopen donderdag heeft raadslid Erik van der Weide van het CDA Ermelo tijdens de gemeenteraad de frustratie in de Ermelose woonwijken over hondenpoep in het dorp aan de orde gesteld. In de wijken Oost en West is dit de meest gehoorde klacht onder inwoners, maar ook in andere wijken wordt dit geregeld genoemd. Voor het CDA Ermelo reden om hier stevig op in te zetten.

  Tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zag het CDA Ermelo haar kans schoon om de veel gehoorde klacht over niet opgeruimde hondenpoep aan de orde te stellen. Samen met de ChristenUnie diende het CDA Ermelo een amendement en een motie in.

  Verbeteren van hondenvoorzieningen door de gemeente
  Als je stevig wil handhaven op de opruimplicht van hondeigenaren dient de gemeente Ermelo ook voor voldoende voorzieningen te zorgen waar hondeigenaren hun hond kunnen uitlaten (zoals uitlaatroutes en veldjes). Daar schort het momenteel in veel wijken aan. Van der Weide: “Daarom hebben we een motie ingediend, om de gemeente als opdracht te geven voor het najaar uit te zoeken waar er hondenuitlaatroutes bij moeten of moeten worden verbeterd. Zo proberen we op 2 manieren de frustratie van hondeigenaren en de inwoners die overlast ervaren van hondenpoep weg te nemen.”

  Handhaven op opruimplicht
  Het amendement had als doel om de opruimplicht van hondeigenaren nog steviger te verankeren door te regelen dat hondeigenaren opruimmiddelen (zoals plastic zakjes of schepjes) bij zich hebben. “Zo niet, dan moeten BOA’s daar stevig op kunnen handhaven met boetes”, stelt Van der Weide. De hondeigenaar is immers zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep.

  De motie om de hondenvoorzieningen door de gemeente Ermelo te laten verbeteren werd unaniem aangenomen. Het amendement om te handhaven op opruimmiddelen kon tijdens de vergadering (nog) niet op voldoende steun rekenen en wordt bij de behandeling van het plan om hondenvoorzieningen te verbeteren opnieuw beoordeeld.

 • CDA Ermelo versterkt zich met fractievertegenwoordiger Huurnink

  Ermelo – Donderdag 26 april is Robert Huurnink door het CDA Ermelo gekozen als fractievertegenwoordiger voor de partij. Huurnink wordt daarmee de 7e actieve volksvertegenwoordiger voor de partij van de samenleving.

  Robert Huurnink is met zijn 21 jaar, de jongst gediende in de Ermelose politieke arena. Huurnink is momenteel nog druk met zijn studie, maar ziet vol op kansen om zich daarnaast in te zetten voor de Ermelose samenleving. Het CDA Ermelo is meer dan tevreden dat Huurnink de fractie gaat versterken. Huurnink zal zich inzetten op de portefeuille samenleving en specifiek voor jongerenthema’s. Hij spreekt dankbaar: “Het is voor mij een grote eer dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen aan het lokale bestuur. Op deze manier kan ik veel leren van het reilen en zeilen van de gemeente, en tegelijkertijd mijn jonge en frisse blik op lokale vraagstukken loslaten.”

 • Bestemmingsplan De Driehoek vastgesteld

  Afgelopen raadsvergadering 8 maart is het veelbesproken bestemmingsplan De Driehoek vastgesteld. CDA Ermelo woordvoerder Corry Mosterd heeft er bij de overige partijen voor gepleit om dit bestemmingsplan nu toch vast te stellen.
  Veel bewoners van dit gebied wachten al vele jaren op een actueel bestemmingsplan waardoor zij de gemaakte plannen kunnen ontwikkelen. Een gebied wat door de jaren erg verrommeld is en toe is aan opknappen en sloop van oude opstallen.
  Op het bestemmingsplan heeft het CDA Ermelo drie wijzigingen (amendementen) voorgesteld aan de raad, gericht op de ontwikkeling van sociale woningbouw bij de Loohof; het bouwen aan de lint bij de Fokkokortlanglaan en de uitbreiding van het eendenbedrijf toe te staan bij de naastgelegen kavel ipv uitbreiding van de bebouwing. Al deze wijzigingen, amendementen zijn aangenomen door de raad en het bestemmingsplan is VASTGESTELD.
  Onze wethouder Jan van den Bosch heeft dit dossier tot een goed einde gebracht. Het gebied kan eindelijk verder ontwikkelen, een hele prestatie.

Pagina 1 van 212