• Hoog spel bij Kerntakendiscussie

  Tijdens deze vergadering is er ook gesproken over de kerntakendiscussie. Althans, dat was niet de bedoeling, zij het dat er een motie werd ingediend van Burgerbelangen. Toen deze motie, met steun van alleen het CDA Ermelo en de ChristenUnie, het leek te halen, werd deze ingetrokken.

  Zegt u het maar. Een motie dien je in omdat je het college een opdracht geeft. In dit geval riep de motie van Burgerbelangen Ermelo (BBE) op om te kijken of de belastingen toch minder omhoog konden. Eigen wethouder Wouter Vogelsang was hier niet van gecharmeerd en evenmin was dit het geval bij de collega-partijen in de coalitie. Het debat was levendig, maar kreeg een bijzonder einde. Toen de motie het “dreigde” te halen, door steun van onze partij en de ChristenUnie, besloten de coalitiepartijen om te schorsen. Hier was het voltallige collega (met uitzondering van de burgemeester) bij aanwezig. En wat schetste onze verbazing: de motie werd ingetrokken. Een motie die opriep tot meer samenwerking, haalde het niet en dat is op zijn zachtst gezegd jammer. Laten we hopen dat dit een uitzondering is en dat we elkaar op inhoud gaat zoeken.

  Onder deze link vindt u het artikel van Ermelo van Nu.

 • Programmabegroting 2020-2023

  De programmabegroting is een van de belangrijkste documenten waar de gemeente over gaat. Het is namelijk de financiële vertaling van de kadernota, waar al het beleid van de gemeente in staat. Wij zullen tegen deze programmabegroting stemmen en daar denken wij niet licht over.

  Voor de zomer bespraken we de laatste kadernota, waarin werd voorgesteld om de belastingen fors te verhogen de komende jaren. Wij misten, als partij, de echte keuzes die gemaakt moesten worden in tijden van financiële krapte. Om die reden hebben wij voorstellen ingediend om bijvoorbeeld Meerinzicht (ons samenwerkingsverband met Harderwijk en Zeewolde) geen extra geld te geven. Door deze samenwerking zouden wij zaken efficiënter en kwalitatief beter doen, tegen 10% minder geld. Dit is niet gelukt, mede door de extra taken die wij hen hebben gegeven, maar het tegenovergestelde is waar. En wordt om meer geld gevraagd, waar wij moeite mee hebben. Ook hebben wij voorstellen gedaan om te stoppen met trainees, waar 175.000 extra voor was uitgetrokken. Ook de toeristen en forenzen zouden fors zwaarder worden belast. Helaas hebben deze voorstellen het niet gehaald en werd er gekozen voor belastingverhogingen. Om die reden stemden wij tegen de kadernota en zullen wij nu ook tegen de programmabegroting stemmen.

  Wij beseffen ons dat dit erg zwaar is, maar denken hier dan ook niet licht over. Wij voelen ons genoodzaakt, omdat er te makkelijk gekozen wordt voor belastingverhoging. Laten we eerst kijken of er keuzes gemaakt kunnen worden. Wij zullen ons de komende tijd in blijven zetten om samen met andere partijen mogelijkheden te vinden om de financiën zo snel mogelijk op orde te krijgen, zonder dat er direct gekeken wordt naar belastingverhogingen. Daarover spreek je pas, zodra je eerst naar jezelf hebt gekeken en keuzes hebt gemaakt.  

  Onder deze link vindt u het artikel van Ermelo Zaken.

 • Een heuse uitdaging voor de Regionale Energie Strategie

  De afgelopen weken is er steeds meer bekend geworden over de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een strategie die 30 verschillende regio’s verdeeld over heel Nederland dienen te ontwikkelen om uit te leggen aan het kabinet hoe de gemeenten invulling gaan geven om de doelstellingen uit de Klimaatwet te realiseren. Hoe? Alle regio’s dienen een bod te doen voor de opgave van opwek van duurzame energie op land in lijn met wat zij zelf realistisch vinden.

  De gemeente Ermelo is in die regio Noord Veluwe ingedeeld. Deze regio strekt zich uit van Putten tot Zwolle met de gemeenten die langs de Randmeren liggen met de Veluwse bossen in de achtertuin. Deze regio dient net als alle andere regio’s voor juni 2020 een Regionale Ermelo Strategie te hebben aangeboden bij de Rijksoverheid. Dat betekent dat al in het voorjaar van 2020 (februari, maart) de RES door alle afzonderlijke gemeenteraden in besluitvorming moet worden genomen. We leven momenteel in november, dus dat betekent dat er nog 3 maanden zijn om deze Regionale Energie Strategie in te vullen…

  …En dat is niet niets. Want er ligt een flinke opgave voor de deur. De eerste cijfers die werden genoemd sloegen neer op ca 125 windmolens en 800 hectare aan zonnevelden die moeten worden gevonden naast enkele biocentrales. Voor Ermelo zou dat omgerekend neerkomen op ca 17 windmolens en 100 hectare zonnevelden die we dienen te realiseren in de RES. En dat terwijl de beschikbare grond beperkt is, en er nog vele maatschappelijke opgave zijn te realiseren: zoals behoud van het buitengebied, de woningmarktopgave en de wensen voor een nieuw bedrijventerrein zoals geopperd door de bedrijvenkring. We kunnen de grond maar één keer uitgeven dus dit betekent dat we de komende maanden een goed doordachte afweging dienen te maken.

  Heeft u ideeën of suggesties, of denkt u graag mee. Dan horen we dat graag.


  Erik van der Weide

  Raadslid CDA Ermelo

 • Verklaring van geen bedenkingen Tomassen Duck – To

  Donderdag 16 oktober stond de Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het legaliseren van vijf bouwwerken op het perceel van Tomassen op de oordeelsvormende vergadering en indien de politieke partijen zich in het voorstel konden vinden, ook direct op de aansluitende raadsvergadering die avond.

  Het CDA Ermelo heeft, net als de andere partijen, voor de VVGB gestemd, zij het met de nodige pijn en moeite.  De rode lijn in onze inbreng: Iedere ondernemer in Ermelo mag verwachten dat het CDA Ermelo de onderneming een warm hart toedraagt en dat we van nature positief staan tegenover ontwikkelingen en initiatieven. Wat we daarvoor terugvragen van ondernemers? Publieke gerechtigheid: open en eerlijk communiceren, en het spel spelen volgens de regels, zoals we van elke inwoner verwachten. Dit laatste is bij de onderneming van Tomassen niet gebeurd, waardoor we als CDA Ermelo erg veel moeite hebben honderden vierkante meters aan illegale bouwwerken met dit besluit toch te legaliseren.

  Waarom we dan toch voor hebben gestemd? Volgens de wetgever in Nederland, mag de gemeenteraad zo’n VVGB alleen weigeren als het initiatief strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Uit de onderbouwing van de aanvraag bleek dat er geen sprake is van een strijdigheid met de ruimtelijke ordening zoals de gemeenteraad van Ermelo die voor zich ziet. Ook uit een second-opinion die is uitgevoerd in opdracht van alle raadsfracties, bleek geen strijdigheid met de ruimtelijke ordening. Vandaar dat het CDA Ermelo haar verantwoordelijkheid heeft gepakt door voor de VVGB te stemmen, maar met winstwaarschuwing: dit was eens en niet weer.

 • Aanpassing subsidie regeling ‘Wijk van de toekomst’!

  Al geruime tijd zien we wijk West, ‘De wijk van de toekomst’ veranderen. Het duurzaamheidsleger raast door de straten. Één dak per dag. Je kunt er de klok op gelijk zetten. De werkmannen zagen, timmeren en klimmen zonder vrees om de woningen uit de jaren zeventig te renoveren naar energielabel A. Huizen krijgen o.a. een nieuw, opgehoogd dak met zonnepanelen, vloer- en dakisolatie en kozijnen met driedubbelglas.

  In juli ging vlag uit. Vol trots kon wethouder duurzaamheid, Leo van der Velden vertellen dat ereen subsidie van 4,4 miljoen is toegekend. In de ‘wijk van de toekomst’ gaat een deel van de subsidie naar de woningcorporatie UWOON. Hiermee krijgen 324 huurwoningen in de wijk een aardgasvrije verwarmingsinstallatie. In de ‘wijk van de toekomst’ heeft iedere woningeigenaar vanaf 1 februari 2020 de mogelijkheid om gebruik te maken van een subsidie tot €12.000. Dit geld mag worden besteed om de woning te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Het betreft een 50/50 regeling. Alle facturen mogen worden opgesplitst (eigen inleg/subsidie).

  Ook al ga je er na renovatie enorm op vooruit het is voor huurders best ingrijpend om je huis zo te zien veranderen. Ik sprak een vrouw die heel blij is met het resultaat maar toch ook wel heel blij was dat ze haar zelf gekochte deurbel mocht houden. Helaas was ze haar horren en kattenluikje kwijt na de plaatsing van de nieuwe deuren en kozijnen. Er mag niet in het kunststof worden geboord.

  Nieuwe horren konden worden geplaatst tegen meerprijs, maar dat was te duur voor haar. Maar goed de zolder ruikt nu fris en het tocht niet meer in huis, dus dat was fijn. Voor de huurders gaat het aardgastvrij maken van de woning gebeuren. Maar wat betekent het voor de eigenaren van een koophuis?

  Wat betekent deze renovatie voor de particuliere woningeigenaren? Bijvoorbeeld voor mensen die hun huurhuis (tussenwoning) hebben gekocht van UWOON? Zij krijgen de vraag of ze mee willen doen met het ophogen en vervangen van het dak. Wanneer je niet met het dak mee gaat, dan zal het dak van je huis een stuk lager komen te liggen dan de rest van de daken in het rijtje huizen. Wat moet je beslissen als je net voor deze maatregelen je dak al hebt geïsoleerd? Wat betekent dit voor de financiële situatie en voor de esthetische waarde van het huis? We hebben mensen gesproken die al enorm veel in hun huis hebben geïnvesteerd en nu te weinig financiële ruimte hebben voor meer maatregelen. Omdat wij ons, hier net als de werkgroep ‘Wijk van de toekomst’ als CDA Ermelo zorgen over maakten hebben wij dit aangekaart en schriftelijke vragen gesteld. Wij wilden weten of het mogelijk was om de subsidie regeling aan te passen.

  We zijn ontzettend blij te horen dat de provincie Gelderland akkoord is gegaan met het aanpassen van de subsidie. De aanpassing is voor particuliere woningeigenaren die vanaf 1 oktober 2018 al vergaande isolatiemaatregelen namen. Zij kunnen subsidie krijgen voor de helft van de gemaakte kosten. Het geld dat zij terugkrijgen, moet dan wel worden gebruikt voor een volgende duurzame maatregel.

  Deze aanpassing is heel essentieel om de doelstelling te kunnen behalen en zal in gezinnen rust brengen.

 • Een nieuwe huisvestingsverordening

  De huidige huisvestingverordening van Ermelo dateert van 2014 en moet dit jaar opnieuw worden vastgesteld voor een periode van vier jaar. Hoewel het een lokale verordening is, wordt deze met de 6 gemeenten van de Noord-West Veluwe afgestemd. De vraag naar sociale huurwoningen met een huur tot € 720 is erg hoog in Ermelo. Wachttijden van 9 jaar zijn geen uitzondering voor reguliere woningzoekers, bijvoorbeeld jongeren en starters. Zij wonen – met een wens om zelfstandig te wonen – in de regel wel naar behoren. Dat geldt in mindere mate voor de mensen met een urgentieverklaring; voor hen is de huidige woonsituatie ongewenst en ongeschikt, de nood voor zelfstandige woonruimte is hoog. Om die reden wordt in de nieuwe huisvestingsverordening voorgesteld het percentage te verloten woningen te verhogen van de huidige 10% naar bijvoorbeeld 20%. Dat verhoogt de kansen op een woning voor degenen die weinig inschrijvingspunten hebben. Tegelijkertijd verlaagt het de kans van de lang ingeschreven woningzoeker op een eigen woning. Het belang van de één staat dus op gespannen voet met het belang van de ander. En beide belangen zijn het waard te worden gehonoreerd. De CDA fractie onderkent de urgentie als een belangrijke factor, maar is ook van mening dat een lange wachttijd voor een jongere die na negen jaar eindelijk ook wel eens kans op een eigen woning wil maken, urgentie belichaamt. Wij ervaren regelmatig onbegrip en ontstemming als een woning wordt toegewezen aan iemand die nog maar kort ingeschreven is, terwijl anderen al tientallen keren achter het net visten. De CDA fractie roept het college daarom op terughoudend te zijn met het verhogen van het lotingpercentage en het bij de huidige 10% te houden.
  Wij zijn benieuwd naar uw mening.

 • Vuurwerk tijdens jaarwisseling: overlast of een feestje?

  Moet je in Ermelo vuurwerkvrije zones gaan invoeren? Of moet je het afsteken van vuurwerk helemaal verbieden, of juist vrijlaten zoals het nu is? Die vragen stonden centraal tijdens een vuurwerkdebat op dinsdag 24 september tussen enkele politici, ondernemers en belangstellenden.

  Vanuit CDA-Ermelo is benadrukt dat bij het afsteken van vuurwerk in de eerste plaats de veiligheid voorop moet staan. Afsteken van vuurwerk is een traditie, waar heel veel mensen plezier aan beleven. Veel mensen steken op een normale manier vuurwerk af. Die moeten niet lijden onder de kleine groep die er een op een hufterige manier mee omgaan. Mensen die onveilig en ontoelaatbaar zwaar vuurwerk gebruiken moeten stevig worden aangepakt. Maar een algeheel verbod op vuurwerk: nee dat is niet nodig. En is ook niet te handhaven. Bovendien los je met een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk in Ermelo het probleem ook niet op. Vuurwerk schaf je makkelijk buiten Ermelo aan en anders wel over de grens. Het gaat vooral om consumentenvuurwerk. Dus niet het zware vuurwerk dat soms een vergelijkbare kracht heeft als een granaat. Het plezier van zoveel mogelijk mensen en nadrukkelijk ook om de veiligheid. En het gaat er om dat rekening wordt gehouden met kwetsbare plekken in Ermelo.

  De vraag kun je ook stellen hoe groot het probleem is in Ermelo is: hoeveel incidenten vinden er plaats, van welke aard en met welke gevolgen? In hoeverre is er echt sprake van geluidsoverlast en van baldadig gedrag voor mens en dier?

  De tijden waarbinnen vuurwerk afgestoken mag worden in Ermelo is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. De regels die daarin staan zijn gebaseerd op het landelijke Vuurwerkbesluit. Daarin is bepaald dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dat tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgend jaar. Het wordt in de APV toelaatbaar geacht vanwege de koppeling van vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden rond de jaarwisseling en de inbedding daarvan in de Nederlandse volkscultuur

  Tijdens het vuurwerkdebat werden ook suggesties gedaan om het vuurwerk wat te reguleren. Bijvoorbeeld per wijk afspraken maken over het wel/niet afsteken van vuurwerk. Dat kunnen bewoners van een buurt of straat zelf afspreken om zo overlast tegen te gaan. Maar moet je dat vanuit de gemeente regelen? En hoe organiseer je dan de handhaving? Het is juist goed als bewoners dat zelf regelen. Ook werd geopperd een vuurwerkshow te organiseren, bijvoorbeeld op strand Horst. Wie weet leidt zo’n professionele show tot minder overlast in het centrum en woonwijken.

  Over een paar punten waren de aanwezigen duidelijk: het zou goed zijn als er een feitelijk beeld komt van de incidenten en de aard ervan. En: uitbannen van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is niet aan de orde als het maar veilig en respectvol gebeurd.

 • Vaccinatiegraad in Ermelo moet omhoog

  Het aantal ingeënte kinderen in Ermelo is onder de 90% grens gekomen. Ik vind dat zorgelijk. Volgens de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) moet 95% van de peuters in een regio gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit te garanderen. Groepsimmuniteit betekent dat het virus geen voet aan de grond krijgt en de groep als geheel beschermd is, ook de kinderen die niet gevaccineerd zijn!
  Twijfel over vaccinaties is één van de top 10 gevaren voor de volksgezondheid. De groep vaccinatietwijfelaars groeit. Zij worden afgeschrikt door verhalen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd of die op onwaarheden zijn gebaseerd. Bijvoorbeeld dat er verband zou zijn tussen het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond) en autisme. Recent Deens onderzoek onder 650.000 (!) kinderen toont aan dat er geen verband is tussen beide. Het BMR-vaccin is veilig, voorkomt ziekte en redt levens.
  De Nederlandse vaccinatieprogramma’s bestaan sinds de jaren vijftig. Wetenschappelijke analyse wijst uit dat de sterfte aan een ziekte steeds wegviel na introductie van het betreffende vaccin: difterie in 1953, tetanus en kinkhoest in 1954, polio in 1957, rode hond en bof in 1987. Daarom wil ik in Ermelo de vaccinatiegraad zien stijgen.
  De GGD is weer gestart met vaccineren. In Ermelo worden kinderen gevaccineerd tussen 16 september t/m 28 oktober.

 • Bestemmingsplan Strand Horst

  Donderdag 4 juli is het bestemmingsplan Strand Horst unaniem door de Gemeenteraad goedgekeurd. Jarenlang is er gesleuteld aan de ontwikkeling van Strand Horst. Met name ook door de inzet van Corry Mosterd zijn de ontwikkelingen zo’n vier jaar geleden goed op gang gekomen.
  Nu ligt er een uitgebalanceerd bestemmingsplan waarmee Strand Horst zich kan door ontwikkelen naar een recreatiegebied van nationale allure met een grote diversiteit: surfen, kite surfen, jachthaven, pitch&put, outdoor, evenementenhal, hotel, diverse restaurants met appartementen en lodges en een natuurgebied waar je vogels kunt spotten.
  Voor CDA Ermelo waren een paar zaken van groot belang. Zo blijft het strand bij het hotel openbaar en vrij toegankelijk voor dagrecreanten en is de horeca in de evenementenhal ondersteunend, dat wil zeggen alleen open als er evenementen zijn.
  Wij nemen de vele zienswijzen over het geluid uit onze buurgemeente serieus en hebben gepleit voor een evaluatie eind volgend jaar. Mocht dan blijken dat de normen echt overlast bezorgen aan de overkant van het water, dan zullen er aanpassingen moeten volgen.
  Ook hebben we ernaar gestreefd dat er een eerlijke concurrentie moet kunnen zijn voor de huidige horeca ondernemers met de nieuwe horeca in de evenementenhal en het hotel. Ook hiervoor zijn de juiste waarborgen vastgelegd. De Wok Inn, Bellini’s en Telstar mogen uitbreiden en innoveren en hun appartementen en lodges gaan bouwen.
  Met dit nieuwe Strand Horst zet Ermelo zich landelijk op de kaart.

 • Heel Ermelo bakt

  Kun je bakken als de beste of ben je trots op jouw recept, organisatie, product of ideaal?
  Doe dan mee met ‘Heel Ermelo Bakt’ georganiseerd door het CDA Ermelo en maak kans om de juryprijs of de publieksprijs te winnen!

  Ontmoeten, inspireren en genieten! Daar draait het om bij ‘Heel Ermelo Bakt’! aldus organisator en raadslid Daphne Visser. Samen met Gelders CDA-Stratenlid Daisy Vliegenthart- Goedhart daagt zij bakkers uit om hun beste recepten voor te zetten.
  Vakjury
  De vakjury gevormd door Anne-Wil (Kaneel&Kruimels), Giorgi (De Ontmoeting) en Rianne (De Oude Meul) zullen na beraad gezamenlijk de winnaar van de juryprijs aanwijzen. Iedereen is welkom!

  Bak, Kom proeven en Stem mee op dinsdag 11 juni in de Julianaschool. De inloop begint om 19.30 uur en de bakpresentaties zijn om 20.00 uur.

  Wanneer: Dinsdag 11 juni
  Waar: Julianaschool, Spechtstraat 49, Ermelo
  Door: CDA Ermelo
  Aanmelding: niet nodig, je kunt je taart om 19.30 uur brengen tijdens de inloop
  Inloop met koffie/thee: 19.30 uur
  Bakpresentaties: 20.00 uur
  Juryberaad/ koffie&thee&taartenproeven: 21.00 uur
  Prijsuitreiking en afsluiting 21.30 uur