• Petje af voor de Boa’s in Ermelo

  Hoe werken de buitengewoon opsporingsambtenaren, kortgezegd de boa’s, nu in de praktijk?  Hoe gaat dat vooral nu ook in coronatijd? Waar lopen ze tegen aan? En vooral: hoe gaan ze met situaties om, waarbij mensen zich niet aan de regels houden en ook nogal eens te maken krijgen met agressie. Met deze vragen in mijn hoofd heb ik een zaterdagavond opgetrokken met drie boa’s in Ermelo. Een leerzame ervaring.

  Laat ik dan maar gelijk mijn conclusie trekken na een avond samen optrekken: petje af voor de boa’s. Ze doen heel goed werk. Ze spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Sporen strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde. Zo ook die avond. Een avond nog met de avondklok met ook overtreders.

  Leefbaarheid
  Voor we met de rondgang door het centrum, de buitengebieden en de vakantieparken begonnen stonden we stil bij deze rol van de boa’s. Het grootste verschil met de politie is wel da de boa’s juist bij uitstek gericht zijn op bevorderen van leefbaarheid. De politie is meer gericht op openbare orde en veiligheid. Met trots vertelden de boa’s hun ervaringen en hun kijk op hun vak, over hun inzet om de samenleving in Ermelo goed te laten verlopen. En in goed onderling contact met Harderwijk en Putten.

  Permanente bewoning
  We gingen op pad in twee auto’s. In elke auto een koppel van twee. Vanaf het begin werd er onderling tussen de twee teams boa’s gecommuniceerd.
  Eerst langs enkele vakantiehuizen, waar het vermoeden bestaat van permanente bewoning. De gesprekken met betrokken bewoners werden in een ontspannen sfeer gevoerd, respectvol en meedenkend. Echter, wel op een zo duidelijke manier dat er nauwelijks ruimte was voor tegenspraak.  Juist de goede keuze van woorden, de intonatie en wijze van gesprek voeren voorkwam boosheid of agressie.  In een goede sfeer werden de gesprekken afgerond.

  Buitengebieden
  Vervolgens ritten door de buitengebieden. Bij Stand Horst werden verschillende foutparkeerders aangesproken, gecheckt waar ze vandaan kwamen of mensen die met etenswaren tegen zonsondergang nog op het strand waren. Ze werden aangemaand tijdig te vertrekken. En dat gebeurde ook.

  Machtsspel
  Bij een school waren verschillende jongeren aan het klimmen op nabijgelegen opstallen. Ze werden aangesproken, wat opvoedende tips meegegeven. Bij een hangplek zat een groepje jongeren met een krat bier. Daar ontstond een gesprek, waarbij een machtsspel leek te ontstaan. Juist door helder duidelijk te maken wat wel en wat niet kan, ze te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor anderen, op de gelden regels: geen alcohol nuttigen bij de hangplek, verliep dit gesprek met de opgeschoten jongeren ook op goede manier. Met als resultaat: ze pakten hun boeltje op en verdwenen.

   
  Onderling overleg
  Terug in de auto werd dit gesprek gelijk kortgesloten met het andere boa-duo. Wederzijdse informatie-uitwisseling. Samen overleggen: wat kwamen we tegen, wat gebeurde er, hoe aangepakt. Duidelijk elkaar informerend, samen lering trekken uit ervaringen. Dat gebeurde de gehele avond.

  Avondklok
  Vervolgens na 22.00 uur ook nog enkele heldere gesprekken gevoerd met mensen, jong en oud, die geoorloofd, vanwege werk, of soms ook ongeoorloofd (ommetje fietsen of te laat vertrokken bij een bezoek) nog buiten op straat waren.

  Onbewapend verdedigen
  Er hebben zich gelukkig geen gevaarlijke situaties voorgedaan. Toch lopen ze wel dat risico. Ze zijn onbewapend. Ze bezitten alleen handboeien. In hun optreden naar mensen komt het nadrukkelijk aan op hun optreden: verbaal en – ook belangrijk – non-verbaal. Komt aan op de-escaleren.

  Overdag zullen risicovolle situaties niet zo’n vaart lopen, maar bij nachtelijke controles, kan ik me voorstellen dat ze zich wel eens onthand en onveilig voelen. Bewapening is immers voorbehouden aan de politiemensen.

  Maar als meer blauw op straat, in de wijken en buitengebieden er niet inzit, dan kan ik me voorstellen dat toezichthouders wel in staat moeten zijn zich in bedreigende omstandigheden te verdedigen. In Ermelo valt dat nu nog wel mee en het samenspel mee de politie is heel goed. Echter, het wel goed om er tijdig over na te denken.

  Waardering
  Het was een mooie, leerzame en actieve avond. Hoewel één avond niet een echt representatief beeld geeft van het werk en het nut van de boa’s, ben ik toch onder de indruk van de wijze van optreden van de boa’s in verschillende situaties. En inderdaad: zeer gericht op de leefbaarheid van de samenleving. Conclusie van een avond meedraaien: veel waardering voor het werk van deze mensen die zich inzetten voor een leefbare samenleving.

 • Ermelo cultureel evenementendorp?

  Ermelo wil zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot een evenementendorp. Er vinden al heel wat verschillende soorten grote en vooral ook kleinere evenementen plaats in ons dorp. De ambitie is om door te groeien tot een cultureel evenementendorp met en regionale functie voor de inwoners van Ermelo, de bedrijven en voor de gasten. Hopelijk kan hier snel weer mee worden begonnen en is het drama van her coronavirus ,als het even kan, binnenkort overwonnen en we elkaar weer bij mooie bijeenkomsten kunnen ontmoeten.

  Er zijn de afgelopen jaren al heel wat evenementen georganiseerd. Daar is veel waardering voor. Daarnaast zijn ook inwoners die met name geklaagd hebben over het geluidsniveau van sommige evenementen. Over de soorten en aantal evenementen, de plekken waar ze kunnen plaatsvinden en ook over het toegestane geluidsniveau zijn nu duidelijke afspraken gemaakt. Die uitwerking daarvan wordt nog verder gestroomlijnd. Maar de hoofdlijnen zijn vastgesteld in de Gemeenteraad.

  Regionaal
  Ermelo heeft de ambitie om verder door te groeien tot een regionaal cultureel evenementendorp. Er zijn al verschillende evenementen met een regionaal karakter. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijks terugkerende braderieën, maar ook Fete de la Musique, Groevenbeek Klassiek, Huiskamerconcerten.

  Echter, voorkomen moet worden dat dit leidt tot een ongecoördineerde wildgroei. Dat zeker niet. In het onlangs aangenomen Beleidskader Evenementen zijn uitgangspunten vastgesteld om juist een samenhangend beeld te krijgen van allerlei verschillende evenementen, groot en klein.

  Coördinatie
  Als CDA Ermelo zijn we voorstander van een goed in de praktijk werkend beleidskader. Ook zijn we voorstander ervan dat er een goede coördinatie komt op de uitvoering, die jaarlijks wordt vertaald in een jaaroverzicht van evenementen. En dat er voor de organisatoren heldere en eenvoudige spelregels beschikbaar zijn. De evenementen zijn gerangschikt in 4 categorieën, namelijk culturele evenementen, sportevenementen, sfeerbepalende evenementen en commerciële evenementen. Die coördinatie komt te liggen bij een Adviesgroep. Daarin zitten naast de gemeente, ook de de VVV en Centrummanagement en sportbedrijf Interactie. Wij hebben ook gepleit dat het Cultureel platform daar deel van gaat uitmaken. Juist omdat her culturele karakter van de evenementen een belangrijke thema is.

  Waarom evenementen?
  Het belang van evenementen wordt in het Beleidskader ook aangegeven. Onder andere wordt aangegeven dat evenementen een verrijking zijn voor de Ermelose samenleving. Ze moeten wel laagdrempelig zijn als het gaat over cultuur en sport. Doel is veel inwoners te bereiken. En ook de recreanten en vakantiegangers. Daardoor wordt Ermelo nog aantrekkelijker voor vakantiegangers. Natuurlijk gaat het om evenementen voor alle inwoners. Natuurlijk ook specifiek voor jongeren die elkaar ontmoeten tijdens deze (muziek)evenementen. Evenementen versterken ook de maatschappelijke waarde. Ze bieden de mogelijkheid tot ontmoeting en kunnen ook bijdragen aan educatieve en sociale programma’s en leveren ook een bijdrage aan de Ermelose economie.

  Evaluatie
  Als CDA Ermelo staan we achter dit beleidskader. Het geeft duidelijkheid. Waar het nu op aankomt is dat we er ervaring mee gaan opdoen. Dat betekent ook dat er na verloop van tijd geëvalueerd wordt. CDA Ermelo vindt het belangrijk dat na een jaar volop werken goed gekeken wordt naar de resultaten en hoe het evenementenbeleid wordt ervaren. Dan moet het niet alleen gaan over de soorten evenementen en de plekken waar ze plaatsvinden, maar ook naar minder positieve neveneffecten als (geluids-) overlast.

 • Horecaondernemers onder druk maar zien perspectieven

  Actief samenspel met gemeente nodig

  Ook de horecaondernemers in Ermelo hebben het zwaar. De tweede golf van het coronavirus heeft alweer wekenlang restaurants en bars nagenoeg stilgelegd. De meeste restaurants proberen er nog wat van te maken met een afhaal/bezorgsysteem. Dat compenseert het omzetverlies bij lange na niet. Kosten gaan gewoon door. Inkomsten blijven achter. En wat is het perspectief, ook als de maatregelen weer soepeler worden? Welke mogelijkheden zijn er nog?  Hoe zien de ondernemers dat en wat wordt verwacht van de gemeente?

  Tijdens een onlinebijeenkomst, die op initiatief van Nero de Boer en Bart Willemsen van CDA Ermelo is gehouden op 17 november met horecaondernemers, kwamen deze kwesties ruimschoots aan de orde. Bij deze bijeenkomst waren 14 ondernemers aanwezig en ook vertegenwoordigers van de andere politieke partijen Progressief Ermelo, Christen Unie Ermelo, BurgerBelangen Ermelo en de VVD. Zo kreeg dit bijna raadsbrede aandacht.  En dat is heel goed. Samen luisteren als raadsleden naar de ervaringen van de ondernemers in deze corona tijd, waar ze tegenaan lopen, maar ook naar creatieve ideeën om weer aan de slag te kunnen gaan als er weer meer ruimte komt.

  Terassenbeleid

  Welke punten kwamen zoal naar voren? Sowieso het terassenbeleid.  De verruiming van het terassenbeleid in de zomer is in zijn algemeenheid goed gegaan. Ook met medewerking van de gemeente. De vraag kwam dan ook naar voren of dat in het voorjaar weer kon. Belangrijke vraag was ook wanner de terrassen weer open mogen. Gepleit werd voor zo vroeg mogelijk duidelijkheid daarover. Bedrijven hebben tijd nodig om de noodzakelijke voorbereidingen te treffen.

  Proactieve bedrijvencontactfunctionaris

  De verwachting werd uitgesproken dat de gemeente actief meedenkt niet alleen bij – graag snelle – vergunningverlening, maar juist ook in het voortraject. Wat zijn mogelijkheden en kunnen ideeën van ondernemers omgezet worden in concrete acties, zonder achteraf vergunning technisch op stagnatie te stuiten. Verschillende ondernemers pleiten daarom voor een proactieve bedrijvencontactfunctionaris. Iemand die oplossingsgericht kan en wil meedenken. Maar er ook is om als aanspreekpunt te dienen voor alle aan de horeca gerelateerde zaken, zoals vergunningaanvragen, uitbreidingsmogelijkheden terrassen, indeling in de binnenruimten, handhaving, regels e.d.

  Verplaatsen blindengeleidestrook

  Een ander punt dat nogal eens naar voren kwam was de ligging van de blindengeleidestrook in de Stationsstraat. Deze loopt heel dicht tegen de terrassen en geeft nogal eens onduidelijkheden of mensen nu gast zijn of niet en zorgt voor onveilige situaties. De ligging van de huidige stroken belemmeren een goede doorloop. De vraag werd gesteld of een onderzoek kan worden gedaan naar het verplaatsen van de blindengeleidstroken, afhankelijk van de mogelijkheden voor of bij de horecabedrijven. Verplaatsing van deze stroken zien verschillende ondernemers ook als een belangrijke reden om goede terrasoverkappingen te kunnen maken. Nu kunnen deze overkappingen niet winterproof tegen de muur van het horecapand geplaatst worden.

  Kleine op maat gesneden evenementen

  Ook vroegen ondernemers aandacht voor het organiseren van kleine evenementen. Zouden het Centrum Management en de VVV en de gemeente eens kunnen nadenken over evenementen die duidelijk een plaatselijk karakter hebben, bijvoorbeeld bij Koningsdag, braderieën, markten en muziek. Kleinschalig, maar sfeer verhogend en dan passend binnen de dan geldende coronaregels, zo was de dringende oproep.

  Sfeer bevorderen en koop lokaal

  Ondernemers pleiten ook voor sfeer bevorderende versieringen en raamevenementen, verspreid door her hele dorp en ook feestverlichting.

  Daarnaast werd ook gepleit voor acties, zoals Koop lokaal. Hierin kunnen collegeleden en politici het voorbeeld geven met een klein filmpje of anderszins.

  Kwijtschelden kosten

  Ook hadden ondernemers niet verwacht dat de gemeente juist in deze moeilijke tijd de tarrastarieven heeft verhoogd. Voorgesteld werd om precario en terrashuur over 2020 en 2021 niet in rekening te brengen ook de legeskosten voor verschillende aanvragen te ‘vergeten.

  Vervolg

  Een boeiende en heel informatieve bijeenkomst. De bij de bijeenkomst aanwezige politici gaan binnenkort met elkaar on overleg om na te gaan welk vervolg eraan gegeven kan worden.

 • Ermelo bereid vluchtelingenkinderen op te nemen

  De gemeente Ermelo is bereid om alleenstaande vluchtelingenkinderen op te vangen. Dat staat in een motie die de Ermelose gemeenteraad op 29 oktober 2020 heeft aangenomen. Een gezamenlijke motie van CDA Ermelo, Christen Unie Ermelo en Progressief Ermelo. Deze motie is met 15 stemmen voor en 6 tegen door de gemeenteraad aangenomen. Alleen landelijke financiële hulp aan Griekenland volstaat niet, aldus de motie, gezien de ernst van de situatie in de Griekse vluchtelingenkampen.

  De gemeente Ermelo vraagt daarom de Regering het landelijke beleid in heroverweging te nemen en ook alleenstaande minderjarige kinderen in Nederlandse gemeenten op te vangen.

  Oproep

  Daarmee geeft Ermelo, net als vele andere gemeenten in Nederland, gehoor aan een oproep van Stichting Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling om minderjarige vluchtelingen, die onder erbarmelijke omstandigheden in Griekse kampen zitten, op te nemen.

  Alleen landelijke steun onvoldoende

  Voor ons als CDA Ermelo was medewerking geven aan de motie belangrijk. Zeker, de Nederlandse Regering steunt Griekenland. 48 opvangplekken worden op het Griekse vasteland opgezet. Ook wordt ondersteuning geboden aan het Griekse voogdijsysteem. 

  Maar is dat voldoende? Nee. Dat blijkt overduidelijk uit rapportages van Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en de stichting Vluchteling. De groep minderjarigen, zeer kwetsbaar voor uitbuiting en misbruik, kan geen maanden of jaren wachten op een opvangplek.

  Mensonterende omstandigheden

  Deze organisatie geven nadrukkelijk aan dat de situatie op de Griekse eilanden en aan de Turkse buitengrens met de dag verslechtert. Vluchtelingen worden als pionnen ingezet, gevangen in een machtsstrijd tussen Turkije, Griekenland en de Europese Unie. Ze leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden.

  Ermelo heeft mogelijkheden

  Al in een eerder stadium hebben we een gesprek gehad met vertegenwoordigers van deze organisaties. Toen ging het onder andere ook over de vraag of in Ermelo ook mogelijkheden zijn om alleenstaande minderjarige kinderen uit Lesbos op te vangen. Gebleken is dat dit inderdaad mogelijk is. Vluchtelingenwerk in Ermelo heeft de capaciteit om zich daarvoor in te zetten.

  Voor de gemeente zelf is daar in eerste instantie niet een directe rol weggelegd in het proces van de opvang. Daar speelt de samenwerking tussen het NIDOS (een onafhankelijke gezinsvoogdijinstelling), het COA en Vluchtelingenwerk een belangrijke rol.

  Inburgering en begeleiding

  Zodra een vluchteling de status krijgt van verblijf en vervolgens aan een gemeente wordt toegewezen om zich te huisvesten valt de vluchteling onder de inburgeringsverantwoordelijkheid van de gemeente. Deze regeling gaat officieel 1 juli 2021 in. Daar hoort ook maatschappelijke begeleiding bij, die overigens wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk. En daar gelden speciale financieringsstromen van het Rijk bij.
  Een minderjarige vluchteling die de asielprocedure heeft doorlopen en een verblijfsvergunning krijgt, via het IND, wordt statushouder. Minderjarigen met een status en krijgen dan huisvesting in de gemeente. Zodra dat gebeurt vallen ze onder de taken die gelden voor alle minderjarigen.

  Landelijk en lokaal

  We hebben duidelijk in de gemeenteraad naar voren gebracht dat het goed is dat ook de gemeente Ermelo een positief geluid laat horen en ook bereid moet zijn een klein aantal minderjarige alleenstaande vluchtelingen op te nemen.

  Landelijk gaat het in totaal over 500 kinderen. Inmiddels hebben meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten duidelijk gemaakt alleenstaande vluchtelingenkinderen te willen opnemen.  En juist door die grote lokale steun in Nederland is deze kwestie inmiddels niet allen maar een landelijke zaak, maar ook een lokale, gemeentelijke zaak. Natuurlijk wel landelijk gecoördineerd om een versnipperde aanpak te voorkomen. Maar dat doet Vluchtelingenwerk.

 • Vuurwerk tijdens jaarwisseling: overlast of een feestje?

  Moet je in Ermelo vuurwerkvrije zones gaan invoeren? Of moet je het afsteken van vuurwerk helemaal verbieden, of juist vrijlaten zoals het nu is? Die vragen stonden centraal tijdens een vuurwerkdebat op dinsdag 24 september tussen enkele politici, ondernemers en belangstellenden.

  Vanuit CDA-Ermelo is benadrukt dat bij het afsteken van vuurwerk in de eerste plaats de veiligheid voorop moet staan. Afsteken van vuurwerk is een traditie, waar heel veel mensen plezier aan beleven. Veel mensen steken op een normale manier vuurwerk af. Die moeten niet lijden onder de kleine groep die er een op een hufterige manier mee omgaan. Mensen die onveilig en ontoelaatbaar zwaar vuurwerk gebruiken moeten stevig worden aangepakt. Maar een algeheel verbod op vuurwerk: nee dat is niet nodig. En is ook niet te handhaven. Bovendien los je met een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk in Ermelo het probleem ook niet op. Vuurwerk schaf je makkelijk buiten Ermelo aan en anders wel over de grens. Het gaat vooral om consumentenvuurwerk. Dus niet het zware vuurwerk dat soms een vergelijkbare kracht heeft als een granaat. Het plezier van zoveel mogelijk mensen en nadrukkelijk ook om de veiligheid. En het gaat er om dat rekening wordt gehouden met kwetsbare plekken in Ermelo.

  De vraag kun je ook stellen hoe groot het probleem is in Ermelo is: hoeveel incidenten vinden er plaats, van welke aard en met welke gevolgen? In hoeverre is er echt sprake van geluidsoverlast en van baldadig gedrag voor mens en dier?

  De tijden waarbinnen vuurwerk afgestoken mag worden in Ermelo is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening. De regels die daarin staan zijn gebaseerd op het landelijke Vuurwerkbesluit. Daarin is bepaald dat het verboden is om consumentenvuurwerk af te steken op een ander tijdstip dat tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur van het daarop volgend jaar. Het wordt in de APV toelaatbaar geacht vanwege de koppeling van vuurwerkgebruik aan de feestelijkheden rond de jaarwisseling en de inbedding daarvan in de Nederlandse volkscultuur

  Tijdens het vuurwerkdebat werden ook suggesties gedaan om het vuurwerk wat te reguleren. Bijvoorbeeld per wijk afspraken maken over het wel/niet afsteken van vuurwerk. Dat kunnen bewoners van een buurt of straat zelf afspreken om zo overlast tegen te gaan. Maar moet je dat vanuit de gemeente regelen? En hoe organiseer je dan de handhaving? Het is juist goed als bewoners dat zelf regelen. Ook werd geopperd een vuurwerkshow te organiseren, bijvoorbeeld op strand Horst. Wie weet leidt zo’n professionele show tot minder overlast in het centrum en woonwijken.

  Over een paar punten waren de aanwezigen duidelijk: het zou goed zijn als er een feitelijk beeld komt van de incidenten en de aard ervan. En: uitbannen van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is niet aan de orde als het maar veilig en respectvol gebeurd.

 • Magere resultaten dienstverlening gemeente

  CDA Ermelo persbericht op 21 februari 2019 naar de lokale pers:

  Uit dit onderzoek onder de burgers blijkt dat bij vier maatschappelijke thema’s: woon- en leefomgeving, relatie inwoner-gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn de score nogal varieert. Er komen veel zesjes naar voren. Ook de score onder de ondernemers varieert tussen de 5.7 en 6.2. ‘Magere resultaten’ aldus CDA Ermelo.

  Woordvoerder Bart Willemsen is wel tevreden dat de cijfers er eindelijk zijn: “Het CDA Ermelo vraagt al jaren om de dienstverlening van de gemeente Ermelo te onderzoeken. Het is goed dat deze cijfers er nu zijn.” Het CDA Ermelo bepleit deze meting nu voor te zetten en 2019 te gebruiken als een nulmeting. “Op die manier hebben we een beeld van hoe inwoners en de ondernemers op dit moment de gemeentelijke dienstverlening ervaring. Het zou mooi zijn als we dat de komende jaren kunnen blijven volgen om te kijken of de dienstverlening verbeterd”, aldus Willemsen.

  Zorgen over dienstverlening
  Het CDA Ermelo heeft al langer zorgen over de stand van de dienstverlening door de gemeente. “Het kan niet zo zijn dat brieven niet beantwoord worden, beloften om terug te bellen niet worden nagekomen, of mails op de grote hoop blijven liggen. We ontvangen wekelijks veel klachten van inwoners die niet naar behoren zijn geholpen. Het kan natuurlijk zo zijn dat de gemeente en een inwoner of ondernemer inhoudelijk verschillende zienswijzen hebben. Dat mag. Maar de gemeente dient wel ten alle tijden haar afspraken na te komen en tijdig te reageren.”

  Onnodig veel geld
  Willemsen licht toe: “Van de week kwam er een inwoner naar ons toe die vertelde dat zijn grijze kliko vaak meermaals wordt aangeslagen bij de lediging. Hij betaalt dus 2 of 3 keer voor 1 keer legen van zijn container. Dit probleem komt bij meerdere huishoudens in Ermelo voor en kost onnodig geld. Toen de inwoner de gemeente hier op wees en vroeg wat de gemeente eraan zou kunnen doen, was het antwoord om hier niet actief op te handelen. Dat vinden wij jammer. Je zou op zijn minst de mensen erop kunnen wijzen dat dit probleem bekend is en vertellen waar ze zich kunnen melden bij zo’n probleem.”

  Visie op dienstverlening
  De gemeenteraad heeft in het najaar de visie op dienstverlening en participatie vastgesteld. Daarin staat een aantal voornemens vermeld. Willemsen besluit: “Een prima eerste aanzet om stevig in te zetten om van de zesjes-score af te komen. Dat past prima als uitvoering van de visie op dienstverlening en participatie. Met de resultaten van dit onderzoek in de hand moeten duidelijke stappen worden gemaakt met concrete doelstellingen om de dienstverlening naar burgers en ondernemers aanzienlijk te verbeteren.”