• Sociale woningbouw in de lift

  Vorig jaar hebben we als gemeenteraad de woonvisie geactualiseerd voor wat betreft de verdeling 50% sociaal en 50% vrije sector. Wanneer ontwikkelaars zich niet houden aan deze minimum verdeling, moeten zij voor elke te weinig gerealiseerde goedkope woning een bedrag van € 35.000 in een fonds storten. Vanuit dat fonds wordt sociale woningbouw gestimuleerd. We willen echt werk maken van betaalbaar bouwen. Dat is vooral van belang voor jongeren en starters. Het woningaanbod voor hen is veel te krap in Ermelo.

  De nieuwe woonvisie 2020-2024is in voorbereiding en wordt in de loop van dit jaar besproken. Ook hierin worden belangrijke keuzen gemaakt: voor welke doelgroepen moet worden gebouwd tot 2030 en voor welke na 2030? Want woningen bouw je voor 50 jaar. Aan welke woningen is nu gebrek en aan welke over 10 jaar? En dan te bedenken dat 90% van de woningen die er in 2040 zijn er nu al staan! We zullen dus ook iets moeten met de bestaande voorraad.

  Uit het trendonderzoek blijkt dat tot 2030 vooral behoefte is aan appartementen en na 2030 meer behoefte zal zijn aan eengezinswoningen. Nieuwe huizen zullen levensloopbestendig gebouwd moeten worden en flexibel zijn qua indeling. Het aantal eenpersoons huishoudens neemt toe in alle leeftijdsgroepen. Omdat ruimte voor nieuwbouw zeer beperkt is zullen we meer ruimte moeten geven aan het splitsen van (grote) woningen en van (grote) kavels.

  De afgelopen jaren zijn er gelukkig veel sociale huurwoningen toegevoegd aan het woningbestand in Ermelo, vooral door Uwoon:

  • 31 sociale huurappartementen in de Wegwijzer
  • 24 sociale huurwoningen in de Driesprong

  Gepland staan:

  • 42 sociale huurappartementen aan de Chevalierlaan voor jongeren en starters
  • 20 tot 25 tijdelijke woningen voor jongeren tot 28 jaar aan de Beemdweg
  • Ca 160 sociale woningen op het terrein van Veldwijk vanaf 2022
  • De komende jaren enkele tientallen goedkope appartementen voor jongeren door Sven Gravendeel in de panden van Jonker, Eye Fashion en de Baderie

  En nu maar hopen dat het aantal bezwaarschriften voor de nieuwe plannen beperkt blijft en dat de realisatie niet jaren wordt opgehouden door de gang naar de Raad van State. Overigens kan dit meestal voorkomen worden door goed te communiceren met de omwonenden en te luisteren naar hun bezwaren.

 • Veel schoolgebouwen zijn gedateerd

  In de jaren zeventig zijn veel basisscholen gebouwd in Ermelo. Die zijn inmiddels vijftig jaar oud. We staan daarom de komende tien jaar voor de keuze: enerzijds renoveren of nieuwbouw en anderzijds is de locatie nog oké?

  In de raadsvergadering van 27 mei werd het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. Eigenlijk was het slechts een inventarisatie, die uitkwam op een investeringsnoodzaak van ca. 30 miljoen euro in de periode 2020-2030. Voor ons heeft het niet zoveel zin een IHP vast te stellen als niet bekend is óf en wanneer dit gerealiseerd kan worden. Op dit moment is er nog geen euro voorzien in welke begroting dan ook.

  CDA Ermelo heeft ervoor gepleit in de oordeelsvormende vergadering in elk geval een planning te maken van de noodzakelijke nieuw-/verbouw van de scholen voor de eerste vijf jaar. Het college heeft toegezegd dit najaar met een uitgewerkt plan te komen.

  Voor CDA Ermelo zijn nieuwbouw van de Klokbeker en de uitbreiding van Groevenbeek prioriteit nummer 1. Onderwijshuisvesting is een kerntaak van de gemeente. Daarom steunde CDA Ermelo (als enige) het amendement van de SGP om deze investeringen mee te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025.

 • Aanscherping Regeling Persoonsgebonden Budget

  Inwoners kunnen bij een zorgvraag kiezen uit Zorg in Natura van een instelling of uit zorg via een Persoonsgebonden Budget. Dan krijgt de inwoner een budget waarmee hij zelf de zorg kunnen inkopen. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders bij een PGB niet altijd betrouwbaar zijn. Daarom wil de gemeente de voorwaarden aanscherpen. Iedere zorgaanbieder wordt vooraf gescreend op kwaliteit en betrouwbaarheid door de gemeente. Als een zorgaanbieder dat niet wil en de budgethouder wil wel met die zorgverlener in zee, dan moet de budgethouder zelf de kwaliteit en betrouwbaarheid aantonen. Dat is ingewikkeld en niet iedere budgethouder is daartoe in staat. De bureaucratie neemt toe en het wordt voor de inwoners dan heel wat ingewikkelder. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeenteraad zelfs niet voor de nieuwe regeling te stemmen.

  CDA Ermelo vindt dat de inwoners meer en betere ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van een PGB. Die hulp is gratis beschikbaar via de clientondersteuner van MEE Veluwe. Zij zijn onafhankelijk en kunnen de aanvragers heel goed bijstaan in dit proces.

  Door alleen het systeem aan te passen repareer je maar één kant: half werk en half resultaat. Door standaard te voorzien in onafhankelijke begeleiding en steun van een cliëntondersteuner  maak je de zorgvragers sterker in het goed beheren van een PGB. Dat is geen half werk maar heel werk met 100% resultaat.

  Cor Louwerse, raadslid CDA Ermelo

 • CDA Ermelo gaat voor een gebalanceerde mix van woningen

  Woensdag 19 februari j.l. heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Oranjepark unaniem aangenomen met de complimenten aan de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Deze zorginstelling heeft het aangedurfd om een woonwijk (76 appartementen met zorg in Kroondomein en 99 woningen in het Oranjepark) te ontwikkelen met een bijzondere, sociale insteek:  in deze woonwijk is het vanzelfsprekend dat je er bent voor elkaar. Iedereen hoort erbij en doet ertoe: of je nu arm of rijk bent, kwetsbaar of vitaal, jong of oud, alleenwonend of in gezinsverband. Echt Ermelo’s dus.

  Zo’n bijzondere woonwijk vraagt om diversiteit bij de woningbouw: huur- en koopwoningen in de diverse prijsklassen, met een nadruk op sociaal en betaalbaar! Op initiatief van het CDA en gesteund door PE, CU, SGP en BBE zijn we in geslaagd in deze woonwijk 19 huurwoningen te realiseren waarvoor gezinnen in aanmerking komen die net boven de sociale huurgrens zitten. Deze inwoners met een middeninkomen hebben het bijzonder moeilijk op de Ermelose woningmarkt. Dezelfde vijf partijen hebben ook een motie ingediend, waardoor de goedkope en middeldure huur- en koopwoningen tien jaar voor deze groepen behouden moeten blijven.

  CDA Ermelo zet zich in voor woningen voor jongeren, starters, ouderen en gezinnen met een middeninkomen. Kortom, de groepen inwoners die het heel moeilijk hebben op de Ermelose woningmarkt.

 • Een nieuwe huisvestingsverordening

  De huidige huisvestingverordening van Ermelo dateert van 2014 en moet dit jaar opnieuw worden vastgesteld voor een periode van vier jaar. Hoewel het een lokale verordening is, wordt deze met de 6 gemeenten van de Noord-West Veluwe afgestemd. De vraag naar sociale huurwoningen met een huur tot € 720 is erg hoog in Ermelo. Wachttijden van 9 jaar zijn geen uitzondering voor reguliere woningzoekers, bijvoorbeeld jongeren en starters. Zij wonen – met een wens om zelfstandig te wonen – in de regel wel naar behoren. Dat geldt in mindere mate voor de mensen met een urgentieverklaring; voor hen is de huidige woonsituatie ongewenst en ongeschikt, de nood voor zelfstandige woonruimte is hoog. Om die reden wordt in de nieuwe huisvestingsverordening voorgesteld het percentage te verloten woningen te verhogen van de huidige 10% naar bijvoorbeeld 20%. Dat verhoogt de kansen op een woning voor degenen die weinig inschrijvingspunten hebben. Tegelijkertijd verlaagt het de kans van de lang ingeschreven woningzoeker op een eigen woning. Het belang van de één staat dus op gespannen voet met het belang van de ander. En beide belangen zijn het waard te worden gehonoreerd. De CDA fractie onderkent de urgentie als een belangrijke factor, maar is ook van mening dat een lange wachttijd voor een jongere die na negen jaar eindelijk ook wel eens kans op een eigen woning wil maken, urgentie belichaamt. Wij ervaren regelmatig onbegrip en ontstemming als een woning wordt toegewezen aan iemand die nog maar kort ingeschreven is, terwijl anderen al tientallen keren achter het net visten. De CDA fractie roept het college daarom op terughoudend te zijn met het verhogen van het lotingpercentage en het bij de huidige 10% te houden.
  Wij zijn benieuwd naar uw mening.

 • Vaccinatiegraad in Ermelo moet omhoog

  Het aantal ingeënte kinderen in Ermelo is onder de 90% grens gekomen. Ik vind dat zorgelijk. Volgens de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) moet 95% van de peuters in een regio gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit te garanderen. Groepsimmuniteit betekent dat het virus geen voet aan de grond krijgt en de groep als geheel beschermd is, ook de kinderen die niet gevaccineerd zijn!
  Twijfel over vaccinaties is één van de top 10 gevaren voor de volksgezondheid. De groep vaccinatietwijfelaars groeit. Zij worden afgeschrikt door verhalen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd of die op onwaarheden zijn gebaseerd. Bijvoorbeeld dat er verband zou zijn tussen het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond) en autisme. Recent Deens onderzoek onder 650.000 (!) kinderen toont aan dat er geen verband is tussen beide. Het BMR-vaccin is veilig, voorkomt ziekte en redt levens.
  De Nederlandse vaccinatieprogramma’s bestaan sinds de jaren vijftig. Wetenschappelijke analyse wijst uit dat de sterfte aan een ziekte steeds wegviel na introductie van het betreffende vaccin: difterie in 1953, tetanus en kinkhoest in 1954, polio in 1957, rode hond en bof in 1987. Daarom wil ik in Ermelo de vaccinatiegraad zien stijgen.
  De GGD is weer gestart met vaccineren. In Ermelo worden kinderen gevaccineerd tussen 16 september t/m 28 oktober.

 • Tijd voor een nieuwe woonwijk in Ermelo?

  Op 2 augustus 2019 publiceerde De Stentor – Editie Veluwe onderstaand artikel:

  ,,Als het roer niet wezenlijk wordt omgegooid, vergrijst Ermelo en verdwijnt de dynamiek uit het dorp’’, stelt raadslid Cor Louwerse. De fractie wil de discussie daarover op gang brengen. Als praktische uitwerking daarvan zou de gemeente aan de kern van Ermelo of Horst een aaneengesloten gebied van ongeveer veertig hectare moeten ontwikkelen voor een nieuwe woonwijk met 1400 woningen, bestemd voor zo’n 3.250 nieuwe inwoners.
  Veldwijk
  Samen met de voorgenomen bouw van 440 woningen op Landgoed Veldwijk voor ongeveer 1000 nieuwe bewoners en het legaliseren van 500 recreatiewoningen tot reguliere woning (750 nieuw ingeschreven inwoners) zou Ermelo in het jaar 2030 zijn gegroeid naar een inwonertal van 32.000, becijfert Louwerse.
  Op dit moment wonen 27.000 mensen in Ermelo, nagenoeg precies evenveel als in 1995. Wel is het zo dat het aantal inwoners na het ‘dieptepunt’ van 26.000 in 2014 al enkele jaren aan het stijgen is. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die juist deze week bekend werden, kwamen er sinds 1 januari van dit jaar 68 inwoners bij.

  De groei heeft volgens Louwerse vooral te maken met de komst van senioren uit het Westen van het land ‘die zich een duur appartement of bungalow kunnen veroorloven’. Met de huidige woningprijzen is het ook in Ermelo voor jongeren en starters erg moeilijk een plek te vinden.
  Voorzieningen
  Verder is ook onlangs weer gebleken dat het hoge voorzieningenniveau een zware wissel trekt op de inwoners. Om de uitgaven voor onder andere het zwembad, het gemeentehuis en de Dialoog te dekken moet de gemeentelijke belasting omhoog. Ook de wens om in 2030 energieneutraal en en 3025 klimaatneutraal te zijn vergt forse investeringen, meent Louwerse.

  Met meer inwoners worden de inkomsten structureel hoger in de vorm van ozb en vanuit het gemeentefonds, stelt hij. Meer inwoners geven meer geld uit in het dorp, dat is goed voor de middenstand en het genereert ook meer werkgelegenheid, is de redenering.
  Plukjes
  Er wordt wel gebouwd, weet Louwerse, ook in het buitengebied. ,,Maar dan gaat het om plukjes woningen, verspreid in het groene gebied. Dat willen we juist niet. Wij maken de keuze voor grote woonwijk.’’
  Waar de wijk met 1400 woningen precies moet komen is nog niet nader uitgewerkt door het CDA. ,,We willen eerst de maatschappelijke discussie op gang brengen over de vraag of het noodzakelijk is om te groeien. Je kunt er ook voor kiezen dat Ermelo zo klaar is. Dat is niet onze keuze.’’

 • Bestemmingsplan Strand Horst

  Donderdag 4 juli is het bestemmingsplan Strand Horst unaniem door de Gemeenteraad goedgekeurd. Jarenlang is er gesleuteld aan de ontwikkeling van Strand Horst. Met name ook door de inzet van Corry Mosterd zijn de ontwikkelingen zo’n vier jaar geleden goed op gang gekomen.
  Nu ligt er een uitgebalanceerd bestemmingsplan waarmee Strand Horst zich kan door ontwikkelen naar een recreatiegebied van nationale allure met een grote diversiteit: surfen, kite surfen, jachthaven, pitch&put, outdoor, evenementenhal, hotel, diverse restaurants met appartementen en lodges en een natuurgebied waar je vogels kunt spotten.
  Voor CDA Ermelo waren een paar zaken van groot belang. Zo blijft het strand bij het hotel openbaar en vrij toegankelijk voor dagrecreanten en is de horeca in de evenementenhal ondersteunend, dat wil zeggen alleen open als er evenementen zijn.
  Wij nemen de vele zienswijzen over het geluid uit onze buurgemeente serieus en hebben gepleit voor een evaluatie eind volgend jaar. Mocht dan blijken dat de normen echt overlast bezorgen aan de overkant van het water, dan zullen er aanpassingen moeten volgen.
  Ook hebben we ernaar gestreefd dat er een eerlijke concurrentie moet kunnen zijn voor de huidige horeca ondernemers met de nieuwe horeca in de evenementenhal en het hotel. Ook hiervoor zijn de juiste waarborgen vastgelegd. De Wok Inn, Bellini’s en Telstar mogen uitbreiden en innoveren en hun appartementen en lodges gaan bouwen.
  Met dit nieuwe Strand Horst zet Ermelo zich landelijk op de kaart.

 • CDA Ermelo bevordert sociale woningbouw

  Er zijn 600 spoedzoekers in Ermelo die op zoek zijn naar tijdelijke danwel permanente betaalbare woonruimte. Het duurt langer dan zes jaar voordat je ‘aan de beurt’ bent voor een huurwoning. Heel veel Ermeloërs wonen uit de nood geboren ‘buiten de regels’ op een vakantiepark. Kortom, de roep om sociale, betaalbare woningen in Ermelo is groot. En alle gezamenlijke inspanningen en goede intenties ten spijt moeten we helaas vaststellen, dat er in Ermelo de laatste jaren veel te weinig betaalbare woningen en appartementen zijn gebouwd.
  Daarom heeft de gemeenteraad erop aangedrongen een Vereveningsfonds in te stellen. Het doel van dit fonds is om de bouw van sociale woningen te stimuleren.
  In de ‘Verordening sociale woningbouw’ is de eis om bij nieuwbouw minstens de helft van het aantal woningen/appartementen te realiseren als sociale woningbouw. Dus voor mensen met een smalle beurs. Voor elke woning die de projectontwikkelaar minder bouwt moet deze een boete betalen.
  Tegelijkertijd ontvangen projectontwikkelaars die meer dan de helft sociaal bouwen uit hetzelfde Vereveningsfonds een subsidie. Op deze manier wil de Raad het sociaal bouwen stimuleren.
  Volgens CDA Ermelo was de voorgestelde boete in de regeling van ca. € 15.000 veel te laag. Daarmee kan elke ontwikkelaar zijn tekort aan sociale woningen gemakkelijk afkopen. Tegelijkertijd is dit bedrag ook veel te laag om als stimulans meer goedkope woningen te realiseren.
  Het is CDA Ermelo ernst om de komende jaren minstens de helft van de nieuwbouw te laten bestaan uit betaalbare, sociale woningen. Daarom hebben wij het initiatief genomen om samen met de CU Ermelo een amendement in te dienen om de boete en de subsidie te verhogen naar € 30.000 voor rijwoningen en appartementen en naar € 60.000 voor vrijstaande woningen. Dit voorstel werd aangenomen in de Raad met steun van BBE.
  En hiermee wordt de doelstelling ‘minimaal 50% sociale woningen bouwen’ in Ermelo een heel stuk realistischer.

  Ermelo, 8 maart 2019
  Cor Louwerse, lid CDA fractie
  T. 0653432134
  Email: chlouwerse1994@kpnmail.nl

 • CDA Ermelo trakteert ouderen op oliebollen (Persbericht)

  Zaterdag 30 december heeft het CDA Ermelo meer dan 200 ouderen verrast met zelfgebakken oliebollen. Ouderen en medewerkers van de Arcade, de Amaniet, de IJsvogel en het Hospice waren de gelukkigen.

  Lijsttrekker én oliebollenbakker
  De vrijdagavond ervoor staken vier enthousiaste CDA’ers de handen uit de mouwen en hebben samen meer dan 300 oliebollen gebakken. Lijsttrekker en oliebollenbakker Sarath Hamstra: “Ik heb nog niet eerder oliebollen gebakken, maar het is erg leuk om te doen. Naast dat het gezellig is om met elkaar bezig te zijn, is het erg dankbaar werk en mooi om het jaar op een nuttige manier af te sluiten.”

  Ludiek
  Ouderen en medewerkers reageerden blij verrast en dankbaar op het ludieke gebaar.