• Hoge nood

  Als je in het dorp loopt en je moet nodig naar de wc, dan heb je best een uitdaging. De meeste mensen weten wel dat er een wc bij de Hema is, de Dialoog is onbekender en alleen doordeweeks toegankelijk en o ja, op het station en bij de Halte kun je ook terecht. En verder bij de restaurants, maar dan moet je eerst wat gebruiken. De toiletten zijn niet dik bezaaid en je zal maar blaas- of darmproblemen hebben…

  Er is een app ‘Hoge Nood’ die je de weg wijst. Maar voor Ermelo staan daar maar 3 plekken genoemd. Overzicht is er niet en de openbare toiletten liggen hier niet voor het opscheppen. Daar moet iets aan gebeuren vinden een aantal partijen, waaronder CDA Ermelo en zij dienden een motie hierover in op de Raadsvergadering van 31 maart. Deze motie is met grote meerderheid aangenomen en geeft het college de opdracht voor de zomer met een inventarisatie te komen naar de Raad en winkeliers en restaurants op te roepen hun toiletvoorziening aan te melden bij de app ‘Hoge Nood’. Ook vinden wij dat het college serieus onderzoek moet doen naar de wenselijkheid van een echte openbare toiletvoorziening centraal in het dorp, voor iedereen toegankelijk.

  Als u hier ideeën over heeft vernemen we dat graag.

 • Langlopende dossiers

  De gemeenteraad heeft vorig jaar november besloten onderzoek te doen naar maximaal vijf langlopende dossiers en heeft een werkgroep benoemd die deze onderzoeken moet coördineren. Namens de CDA fractie neemt Cor Louwerse deel aan deze werkgroep.

  De werkgroep stelde een shortlist op en nodigde Ermeloers uit hun voorkeur kenbaar te maken. Als top drie kwam uit deze peiling: Bar Twinns, Tomassen Duck-To en Pallet- en Timmerfabriek Ten Hove. Unaniem was de werkgroep van mening dat deze drie dossiers nader onderzocht gingen worden.
  Er werden drie onderzoeksbureaus uitgenodigd een offerte te maken voor het onderzoek. Na presentaties heeft de werkgroep  zich uitgesproken voor het onderzoeksbureau Necker van Naem. Wij hebben veel vertrouwen in de onderzoeksopzet, de ervaring en de onderscheiden deskundigheden van de drie onderzoekers van dit bureau. Wij hechten veel belang aan de inbreng van de direct betrokkenen. Met hen zullen zeker ook gesprekken gevoerd worden.

  Woensdag 6 april was de startbijeenkomst van de werkgroep met het onderzoeksteam en kunnen de onderzoekers van start. De planning is zodanig dat het onderzoek medio juni zal zijn afgerond.
  Het onderzoeksdoel is: inzicht krijgen in de wijze waarop in deze dossiers de communicatie en informatievoorziening, zowel intern als extern, verlopen is en de mate waarin de gemeente in deze dossiers zorgvuldig gehandeld heeft. Het toetsingskader hierbij is de behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman. Het overkoepelende doel is dat de gemeente (zowel gemeenteraad, college als ambtelijke organisatie) lering trekt uit de resultaten van het onderzoek voor de toekomst en stappen worden gezet in herstel van vertrouwen.

 • Er zit muziek in elke dag

  Vandaag, 18 januari, is het ‘blue Monday’. De dag waarop volgens psycholoog Cliff Arnall de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. Dit zou te maken hebben met het feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken. Daarnaast zijn de dagen nog donker en is de maandag voor veel mensen de eerste dag van de werkweek. De kleur blauw had vroeger in de scheepvaart met rouw te maken. Als een schip zijn kapitein verloor, dan verfde de bemanning rondom het schip een blauwe band. Deze band (en een blauwe vlag) lieten bij thuiskomst duidelijk zien dat men de ‘blues’ had, in de rouw was.

  Vandaag ook het bericht van een 13 jarig meisje uit Amsterdam Zuidoost dat, nadat intieme beelden van haar waren verspreid op sociale media, een einde aan haar leven had gemaakt.

  Dagelijks ontvang je via de media nieuws en allerhande informatie, die je gemoedstoestand beïnvloeden. Die duidelijk maken dat elke dag de ‘blues’ zingt. Je wordt er depri van en voor je het weet is het alle dagen van de week ‘blue Monday’.

  Vandaag, is ook de dag die in Amerika gewijd is aan Martin Luther King jr en aan zijn gedachtegoed. De dag valt altijd op de derde maandag van januari, de maandag rond de verjaardag (15 januari) van dominee King. Voor velen is hij hét symbool van de burgerrechtenbeweging.

  Vandaag, gaat in Nederland ook de vaccinatie van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen en mensen met een beperking in instellingen van start. Volgens deskundigen betekent het vaccineren het begin van het beteugelen van de pandemie.

  De beltoon die ik heb ingesteld op mijn mobieltje is een prachtige gospel (goed nieuws) van Elvis Presley ‘peace in the valley’. Naast de blues hoor ik dus ook regelmatig een gospel. Dat houdt de balans in het leven: naast het kwaad ook het goede. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat je voor het goede vaak zelf wat meer initiatief moet nemen. In het dagelijks leven, maar – voor mij – ook in de gemeentepolitiek waar ik een bescheiden partij mag meezingen. De blues of de gospel?

  Er zit blues in elke dag, maar Ik ben meer een gospelzanger.

 • Iedereen kan stemmen in Ermelo

  Mensen met een  beperking hebben het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven, op gelijke voet met anderen. Dit betekent onder meer dat zij zonder obstakels moeten kunnen stemmen, net als ieder ander in Nederland. Namens de CDA fractie heb ik vragen gesteld aan het college óf en hóe zij dit in Ermelo gaat realiseren.

  Het college is voornemens de IIe Kamerverkiezingen van 17 maart volgend jaar zodanig te organiseren dat inderdaad alle stemgerechtigde Ermeloërs in staat zullen zijn zonder obstakels en in het geheim hun stem uit te brengen.

  Op de website van de gemeente Ermelo is het straks mogelijk gesproken kandidatenlijsten te beluisteren. Ook zal het college hulpmiddelen (mal, kandidatenlijsten met groot lettertype, leesloepen met verlichting, enz) inzetten om het de kiezer met een visuele beperking zp makkelijk mogelijk te maken zijn of haar stem uit te brengen.

  De toegankelijkheid van het stemlokaal zal op de achterkant van de stempas gedrukt staan en wordt ook gepubliceerd op de website van de gemeente en in de Ermelose nieuwsbladen.

  Ermelo, inclusief, ook bij de verkiezingen!

 • Sociale woningbouw in de lift

  Vorig jaar hebben we als gemeenteraad de woonvisie geactualiseerd voor wat betreft de verdeling 50% sociaal en 50% vrije sector. Wanneer ontwikkelaars zich niet houden aan deze minimum verdeling, moeten zij voor elke te weinig gerealiseerde goedkope woning een bedrag van € 35.000 in een fonds storten. Vanuit dat fonds wordt sociale woningbouw gestimuleerd. We willen echt werk maken van betaalbaar bouwen. Dat is vooral van belang voor jongeren en starters. Het woningaanbod voor hen is veel te krap in Ermelo.

  De nieuwe woonvisie 2020-2024is in voorbereiding en wordt in de loop van dit jaar besproken. Ook hierin worden belangrijke keuzen gemaakt: voor welke doelgroepen moet worden gebouwd tot 2030 en voor welke na 2030? Want woningen bouw je voor 50 jaar. Aan welke woningen is nu gebrek en aan welke over 10 jaar? En dan te bedenken dat 90% van de woningen die er in 2040 zijn er nu al staan! We zullen dus ook iets moeten met de bestaande voorraad.

  Uit het trendonderzoek blijkt dat tot 2030 vooral behoefte is aan appartementen en na 2030 meer behoefte zal zijn aan eengezinswoningen. Nieuwe huizen zullen levensloopbestendig gebouwd moeten worden en flexibel zijn qua indeling. Het aantal eenpersoons huishoudens neemt toe in alle leeftijdsgroepen. Omdat ruimte voor nieuwbouw zeer beperkt is zullen we meer ruimte moeten geven aan het splitsen van (grote) woningen en van (grote) kavels.

  De afgelopen jaren zijn er gelukkig veel sociale huurwoningen toegevoegd aan het woningbestand in Ermelo, vooral door Uwoon:

  • 31 sociale huurappartementen in de Wegwijzer
  • 24 sociale huurwoningen in de Driesprong

  Gepland staan:

  • 42 sociale huurappartementen aan de Chevalierlaan voor jongeren en starters
  • 20 tot 25 tijdelijke woningen voor jongeren tot 28 jaar aan de Beemdweg
  • Ca 160 sociale woningen op het terrein van Veldwijk vanaf 2022
  • De komende jaren enkele tientallen goedkope appartementen voor jongeren door Sven Gravendeel in de panden van Jonker, Eye Fashion en de Baderie

  En nu maar hopen dat het aantal bezwaarschriften voor de nieuwe plannen beperkt blijft en dat de realisatie niet jaren wordt opgehouden door de gang naar de Raad van State. Overigens kan dit meestal voorkomen worden door goed te communiceren met de omwonenden en te luisteren naar hun bezwaren.

 • Veel schoolgebouwen zijn gedateerd

  In de jaren zeventig zijn veel basisscholen gebouwd in Ermelo. Die zijn inmiddels vijftig jaar oud. We staan daarom de komende tien jaar voor de keuze: enerzijds renoveren of nieuwbouw en anderzijds is de locatie nog oké?

  In de raadsvergadering van 27 mei werd het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. Eigenlijk was het slechts een inventarisatie, die uitkwam op een investeringsnoodzaak van ca. 30 miljoen euro in de periode 2020-2030. Voor ons heeft het niet zoveel zin een IHP vast te stellen als niet bekend is óf en wanneer dit gerealiseerd kan worden. Op dit moment is er nog geen euro voorzien in welke begroting dan ook.

  CDA Ermelo heeft ervoor gepleit in de oordeelsvormende vergadering in elk geval een planning te maken van de noodzakelijke nieuw-/verbouw van de scholen voor de eerste vijf jaar. Het college heeft toegezegd dit najaar met een uitgewerkt plan te komen.

  Voor CDA Ermelo zijn nieuwbouw van de Klokbeker en de uitbreiding van Groevenbeek prioriteit nummer 1. Onderwijshuisvesting is een kerntaak van de gemeente. Daarom steunde CDA Ermelo (als enige) het amendement van de SGP om deze investeringen mee te nemen in de meerjarenbegroting 2022-2025.

 • Aanscherping Regeling Persoonsgebonden Budget

  Inwoners kunnen bij een zorgvraag kiezen uit Zorg in Natura van een instelling of uit zorg via een Persoonsgebonden Budget. Dan krijgt de inwoner een budget waarmee hij zelf de zorg kunnen inkopen. In de praktijk blijkt dat zorgaanbieders bij een PGB niet altijd betrouwbaar zijn. Daarom wil de gemeente de voorwaarden aanscherpen. Iedere zorgaanbieder wordt vooraf gescreend op kwaliteit en betrouwbaarheid door de gemeente. Als een zorgaanbieder dat niet wil en de budgethouder wil wel met die zorgverlener in zee, dan moet de budgethouder zelf de kwaliteit en betrouwbaarheid aantonen. Dat is ingewikkeld en niet iedere budgethouder is daartoe in staat. De bureaucratie neemt toe en het wordt voor de inwoners dan heel wat ingewikkelder. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert de gemeenteraad zelfs niet voor de nieuwe regeling te stemmen.

  CDA Ermelo vindt dat de inwoners meer en betere ondersteuning nodig hebben bij het organiseren van een PGB. Die hulp is gratis beschikbaar via de clientondersteuner van MEE Veluwe. Zij zijn onafhankelijk en kunnen de aanvragers heel goed bijstaan in dit proces.

  Door alleen het systeem aan te passen repareer je maar één kant: half werk en half resultaat. Door standaard te voorzien in onafhankelijke begeleiding en steun van een cliëntondersteuner  maak je de zorgvragers sterker in het goed beheren van een PGB. Dat is geen half werk maar heel werk met 100% resultaat.

  Cor Louwerse, raadslid CDA Ermelo

 • CDA Ermelo gaat voor een gebalanceerde mix van woningen

  Woensdag 19 februari j.l. heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Oranjepark unaniem aangenomen met de complimenten aan de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Deze zorginstelling heeft het aangedurfd om een woonwijk (76 appartementen met zorg in Kroondomein en 99 woningen in het Oranjepark) te ontwikkelen met een bijzondere, sociale insteek:  in deze woonwijk is het vanzelfsprekend dat je er bent voor elkaar. Iedereen hoort erbij en doet ertoe: of je nu arm of rijk bent, kwetsbaar of vitaal, jong of oud, alleenwonend of in gezinsverband. Echt Ermelo’s dus.

  Zo’n bijzondere woonwijk vraagt om diversiteit bij de woningbouw: huur- en koopwoningen in de diverse prijsklassen, met een nadruk op sociaal en betaalbaar! Op initiatief van het CDA en gesteund door PE, CU, SGP en BBE zijn we in geslaagd in deze woonwijk 19 huurwoningen te realiseren waarvoor gezinnen in aanmerking komen die net boven de sociale huurgrens zitten. Deze inwoners met een middeninkomen hebben het bijzonder moeilijk op de Ermelose woningmarkt. Dezelfde vijf partijen hebben ook een motie ingediend, waardoor de goedkope en middeldure huur- en koopwoningen tien jaar voor deze groepen behouden moeten blijven.

  CDA Ermelo zet zich in voor woningen voor jongeren, starters, ouderen en gezinnen met een middeninkomen. Kortom, de groepen inwoners die het heel moeilijk hebben op de Ermelose woningmarkt.

 • Een nieuwe huisvestingsverordening

  De huidige huisvestingverordening van Ermelo dateert van 2014 en moet dit jaar opnieuw worden vastgesteld voor een periode van vier jaar. Hoewel het een lokale verordening is, wordt deze met de 6 gemeenten van de Noord-West Veluwe afgestemd. De vraag naar sociale huurwoningen met een huur tot € 720 is erg hoog in Ermelo. Wachttijden van 9 jaar zijn geen uitzondering voor reguliere woningzoekers, bijvoorbeeld jongeren en starters. Zij wonen – met een wens om zelfstandig te wonen – in de regel wel naar behoren. Dat geldt in mindere mate voor de mensen met een urgentieverklaring; voor hen is de huidige woonsituatie ongewenst en ongeschikt, de nood voor zelfstandige woonruimte is hoog. Om die reden wordt in de nieuwe huisvestingsverordening voorgesteld het percentage te verloten woningen te verhogen van de huidige 10% naar bijvoorbeeld 20%. Dat verhoogt de kansen op een woning voor degenen die weinig inschrijvingspunten hebben. Tegelijkertijd verlaagt het de kans van de lang ingeschreven woningzoeker op een eigen woning. Het belang van de één staat dus op gespannen voet met het belang van de ander. En beide belangen zijn het waard te worden gehonoreerd. De CDA fractie onderkent de urgentie als een belangrijke factor, maar is ook van mening dat een lange wachttijd voor een jongere die na negen jaar eindelijk ook wel eens kans op een eigen woning wil maken, urgentie belichaamt. Wij ervaren regelmatig onbegrip en ontstemming als een woning wordt toegewezen aan iemand die nog maar kort ingeschreven is, terwijl anderen al tientallen keren achter het net visten. De CDA fractie roept het college daarom op terughoudend te zijn met het verhogen van het lotingpercentage en het bij de huidige 10% te houden.
  Wij zijn benieuwd naar uw mening.

 • Vaccinatiegraad in Ermelo moet omhoog

  Het aantal ingeënte kinderen in Ermelo is onder de 90% grens gekomen. Ik vind dat zorgelijk. Volgens de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) moet 95% van de peuters in een regio gevaccineerd zijn om groepsimmuniteit te garanderen. Groepsimmuniteit betekent dat het virus geen voet aan de grond krijgt en de groep als geheel beschermd is, ook de kinderen die niet gevaccineerd zijn!
  Twijfel over vaccinaties is één van de top 10 gevaren voor de volksgezondheid. De groep vaccinatietwijfelaars groeit. Zij worden afgeschrikt door verhalen die niet wetenschappelijk zijn onderbouwd of die op onwaarheden zijn gebaseerd. Bijvoorbeeld dat er verband zou zijn tussen het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond) en autisme. Recent Deens onderzoek onder 650.000 (!) kinderen toont aan dat er geen verband is tussen beide. Het BMR-vaccin is veilig, voorkomt ziekte en redt levens.
  De Nederlandse vaccinatieprogramma’s bestaan sinds de jaren vijftig. Wetenschappelijke analyse wijst uit dat de sterfte aan een ziekte steeds wegviel na introductie van het betreffende vaccin: difterie in 1953, tetanus en kinkhoest in 1954, polio in 1957, rode hond en bof in 1987. Daarom wil ik in Ermelo de vaccinatiegraad zien stijgen.
  De GGD is weer gestart met vaccineren. In Ermelo worden kinderen gevaccineerd tussen 16 september t/m 28 oktober.