• Prins Hendriklaan Open!

  De Raad van State heeft op 14 oktober de laatste uitspraak gedaan over de opening van de Prins Hendriklaan en het weghalen de blokkades van de Maximalaan en Alexanderlaan.

  Jarenlang hebben wij geijverd voor een opening van deze lanen, om zo een goede doorstroming in deze wijken te bewerkstelligen. Een eerlijke verdeling van de lasten van het steeds drukker wordende  verkeer over heel Ermelo, is steeds de leidraad geweest voor ons om vast te houden aan de wens tot het verwijderen van de blokken.

  De wijk Het Trefpunt krijgt nu op de twee plekken een goede in- en uitgang van de wijk. Dit is niet alleen voor de veiligheid goed, maar ook bij eventuele calamiteiten is er een goede verbinding met de rest van het dorp. Al een jaar of 10 heeft de blokkade geduurd. Vele rechtszaken zijn gevoerd met aanwonenden van de Prins Hendriklaan. Maar eindelijk is er nu duidelijkheid gekomen en kan de gemeente Ermelo beginnen om de werkzaamheden te starten om van de Prins Hendriklaan een veilige weg te maken. Wanneer dit gebeurt is nog onbekend, maar hier zullen wij navraag naar doen.

  Op deze manier is de doorstroming voor dit deel van Ermelo weer duidelijk en open.

 • Mobiliteit

  Op dit moment loopt er een enquête op Ermelo.nl over Mooi Ermelo. Hierin vraagt de gemeenteraad om inbreng en opmerkingen van onze inwoners van Ermelo over de mobiliteit in het Centrum, de wijken en de buitengebieden. Belangrijk voor iedereen, want met mobiliteit en verkeer hebben we allemaal te maken. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het onderwerp op de agenda van de Gemeente Ermelo gekomen.

  Ontwikkelingen voor vervoer in het algemeen en voor auto’s gaan heel hard. Hiermee moeten we leren omgaan en gebruik gaan maken van de nieuwe verworvenheden. Daarvoor is expertise nodig en inschattingen wat er gaat komen. Naast de auto zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen op het gebied van fietsen. Naast de E-bikes, komen er steeds snellere fietsen.

  Hiervoor heeft het CDA Ermelo het initiatief genomen een paar jaar geleden om te gaan vragen naar een F28. Een snelfietspad tussen Amersfoort en Zwolle. Dit plan staat nu op de agenda bij Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Maar ook in Ermelo zijn belangrijke zaken om aan te pakken. De verschillende soorten van overlast door woon-werkverkeer, doorgaand verkeer, u kent ze wel. Misschien zelfs bij voor de deur.

  Door het maken een Mobiliteitsvisie hoopt Ermelo hier goed zicht op te krijgen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Vandaar deze enquête. Onze hoop is, dat deze komende visie er met spoed gaat komen. Het is hard nodig. Nu blijft het af en toe een beetje knip- en plakwerk.

  Op onze vragen voor een aanpak van de Eendenparkweg tussen de Strokel en de Harderwijkerweg krijgen wij als antwoord, dat deze weg wel wordt opgeknapt, maar geen verbeteringen worden aangepakt. In de Mobiliteitsvisie kan hier een goed plan voor gemaakt worden, maar wel integraal met de andere plannen en wensen die leven in dit gebied.

  Zo is er in het Schoolpad, bij de Kringloopwinkel, een drempel neergelegd om de snelheid af te remmen. Maar ook hier missen  wij een goed plan om dit hele gebied aan te pakken inclusief de Holtropstraat, Dokter van Dalelaan en Telgterweg.

  In heel Ermelo zijn veel plekken waar goed naar gekeken moet worden, wat willen wij, wat gaan wij doen en wat zijn de verkeersverwachtingen. Ook ons Zorgdorp komt hier in beeld. Hoe gaan wij om met de minder mobiele mensen, daar moet ook rekening mee gehouden worden.

  Voor het bedrijfsleven is het natuurlijk belangrijk dat de industrieterreinen goed bereikbaar blijven. Wat gaat voor het vrachtvervoer de komende jaren veranderen en verder ontwikkelen?

  Kortom, belangrijk om met de enquête mee te doen, uw wensen naar voren te brengen.

 • Oude Telgterweg op de Schop?

  Een paar jaar geleden is de Westflank opgeleverd. Van de Kolbaanweg tot aan de kruising Arendlaan, Watervalweg en Oude Telgterweg. De bedoeling van deze nieuwe weg is om een goede verbinding te maken tussen Industrieterrein Kerkdennen en de verbinding via de Kolbaanweg met de uitvalswegen zoals de Groene Zoomweg en de A28. Hierdoor is het niet zo hard nodig dat het vrachtverkeer van en naar Kerkdennen via de Hamburgerweg en het gedeelte Oude Telgterweg tussen de Margrietschool en het industrieterrein gaat. Ook hoeft er dan ook niet via Horst en Telgt te worden gereden.

  Het laatste gedeelte moet nog worden aangelegd. Er zijn tijdens de vorige raadsperiode verschillende varianten langsgekomen. De alternatieven om tussen de spoorlijn en de sportvelden een nieuwe weg aan te leggen viel af. Twee mogelijkheden bleven over. Het aanpassen van de huidige Oude Telgterweg langs de woningen en een nieuw aan te leggen weg langs de sportvelden, waarbij het bestaande fietspad gebruikt kan worden als basis. Als voorbeeld is het gedeelte van de Westflank achter het GGZ-terrein, waarbij de daar liggende Oude Nijkerkerweg een ventweg is geworden.

  Deze variant heeft veel voordelen voor de bewoners van dit gedeelte van de Oude Telgterweg. Zij krijgen niet het zware verkeer van het industrieterrein direct voor de deur langs. Het in- en uitrijden van de uitritten levert dan geen gevaar op. Tegelijkertijd is de ventweg dan een goede fietsstraat waar veilig gefietst kan worden, ook vanuit de achterliggende wijk. Het huidige college geeft aan dat de nieuwe weg niet mogelijk zou zijn om de te verwachte stikstof problemen. Hoe dat er allemaal uit gaat zien is nog onbekend. Hiermee zou dan de variant langs de sportvelden van de baan zijn.

  Het CDA Ermelo wil toch een goed plan zien met de juiste cijfers van beide varianten. Hierbij kan dan ook rekening worden gehouden met het nog nieuw aan te leggen sportcentrum en zwembad op de Zanderij. Dit gaat dan wel betekenen dat een nieuw of goed aangepakt tracé hierop moet wachten.

  Voor de bewoners aan de Oude Telgterweg blijft dit dus een drukke weg met zwaar vervoer, direct voor de deur van de woningen. Daar zal dan bijkomen, dat bij de bouw van het sportcentrum en zwembad het werkverkeer van en naar de bouw via deze weg moet gaan. Kortom veel overlast nu, bij de bouw en straks bij gebruik van de sportaccommodatie.

  De aanwonenden hebben ook aangegeven dat de communicatie tot nu toe lang niet optimaal is. Jammer, maar er is beterschap beloofd.

  Dat dit nog lang gaat duren, zit er wel in.
  Dat er nog lang onduidelijkheid blijft, zit er ook wel in.
  Dat de overlast groot is en blijft, zit er ook in.

  Dick te Brake, raadslid CDA Ermelo

 • Snippergroen|Jammer, gemiste kans!

  Begin dit jaar heeft het CDA Ermelo aan het college gevraagd om een uitwerking te maken van de motie bij de Groenvisie over Snippergroen uit 2017. De motie van december 2017 vroeg het college om te stoppen met de verkoop van gemeentegroen en over te gaan om het in bruikleen te geven van snippergroen, kleine stukjes groen van de gemeente om die passend te maken bij de eigen tuin, aan de inwoners van Ermelo. De gemeente houdt op deze manier wel zeggenschap over het groen, maar spoort burgers aan om er goed mee om te gaan.

  De insteek van de motie was in 2017 om de kosten en opbrengsten beter op elkaar af te stemmen. Een verkooptraject kost geld, o.a. opmaken contracten in verhouding tot de opbrengst van kleine stukjes grond. De uitwerking ligt nu op tafel en werd besproken in een tafel van de Gemeenteraad.

  In de notitie worden de criteria genoemd waar de uitgifte aan moet voldoen. De mogelijkheid is voor zowel individuele stukjes groen als voor groepsaanvragen. “Bewonersinitiatieven in het kader van de burgerparticipatie met meerwaarde voor de gemeenschap.”

  Het geheel ziet er goed uit en geeft duidelijkheid voor iedereen. Maar voor het CDA Ermelo zit er toch een flinke hobbel in. Uit de notitie blijkt dat voor de groepsinitiatieven bij uitgifte van groen geen kosten worden berekend, deze worden betaald uit de pot Wijkgericht werken. Wil je als particulier een paar meter passend maken bij je tuin ter verfraaiing, dan blijkt er ineens een fors prijskaartje aan te hangen.

  Nu wil de gemeente van de individuele bewoner voor, vaak maar een paar meter, stukje grond de kosten van behandeling en contractbeheer en toezicht in rekening gaan brengen. De behandeling van de aanvraag gaat waarschijnlijk € 350,00 kosten en de jaarlijkse bijdrage voor contractbeheer en toezicht € 170,00.

  Dat er een huurbedrag gevraagd gaat worden is reëel, maar dit soort bedragen halen de strekking van de motie onderuit. Er zouden ongeveer 70 aanvragen liggen, reken maar uit.

  De andere partijen konden hiermee leven, er werd zelfs geopperd dat de bedragen wel omhoog mogen! Duidelijk dus de individuele vraag niet interessant is voor deze gemeente.

  Jammer, voor ons als raad een gemiste kans in het door dit college geprezen Right to Challenge.

  Dick te Brake, raadslid CDA Ermelo

 • Bezoek monument Oktober 44

  Bij de dodenherdenking van 4 mei dit jaar werden namen voorgelezen van inwoners uit Ermelo die zijn meegevoerd bij de razzia in Putten in oktober 1944. De plaats van overlijden was bij deze mensen vaak Neuengamme in Duitsland.
  Een afvaardiging van fractie en bestuur van CDA Ermelo heeft een bezoek gebracht aan Putten om te luisteren en aandacht te geven aan de tragedie in onze buurgemeente.
  In de Oude Kerk van Putten werd het verhaal verteld door de bestuursleden Pieter Dekker en Wilma Knoppersen van de Stichting Oktober 44. Een ontroerend verhaal dat heel dichtbij komt. Persoonlijk leed en achterblijvende personen. Maar ook de hoop voor de toekomst. Jongeren die geconfronteerd worden met de verhalen en hiermee aan de slag gaan. Opvallend is de vergevingsgezindheid, maar ook de kracht om als samenleving weer de draad op te pakken, vooral dankzij de vrouwen.
  Na de kerk zijn wij gezamenlijk, tussen het hedendaagse winkelende publiek door, naar “Het vrouwtje van Putten” gelopen. Ook een deel van de tocht die de mannen in 1944 hebben gelopen naar het station Putten toe. Vandaar zijn ze naar Kamp Amersfoort gebracht en later naar de kampen in Duitsland. Neuengamme en Ladelund zijn belangrijke plekken, waar veel mannen zijn omgekomen.
  Een bezoek van de Gedachtenisruimte Oktober 1944 ronde het bezoek af.
  Nog steeds komen feiten boven tafel en met de verhalen erbij blijft het een levend verhaal.
  Indrukwekkend, om stil van te worden.

  Dick te Brake.

 • Verstopping Wijk West bij Kwartierdienst NS

  Dat overgangwegen aan de Horsterweg en de oversteek van de Telgterweg naar de Hamburgerweg gevreesd zijn door menig inwoner uit wijk West was al bekend. De Horsterweg staat zelfs bovenaan de ranglijsten van ProRail met overwegen tussen Harderwijk en Amersfoort die het langst gesloten zijn, blijkt uit een onderzoek dat jaren geleden is gedeeld met de gemeenteraad. In dat licht maken we ons als CDA Ermelo zorgen over het bericht dat tussen Harderwijk en Utrecht in de spits het aantal treinen op het traject fors toeneemt. Reden voor woordvoerder Te Brake om het college aan de tand te voelen.
  De toename van het aantal treinen zal erin resulteren dat de mobiliteit van wijk West richting het centrum nog meer dan nu al onder druk zal komen te staan. Doordat de spoorbomen nu al zo lang dicht zijn, ervaren veel inwoners dat Ermelo wordt opgedeeld in twee losse onderdelen waarbij het spoor de natuurlijke grens is. ‘Vooral bij calamiteiten kan dat een fors probleem zijn voor de hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer’ stelt Dick te Brake, woordvoerder infrastructuur namens de christendemocraten. ‘Het is in die zin verschrikkelijk jammer dat die extra kwartierdienst in de spits niet stopt op het station Ermelo. Daardoor hebben we niet de lusten van een toename van de mobiliteit door extra treinverkeer, maar wel de lasten vanwege nog meer dichte overgangen op trajecten die al in de top van Nederland staan qua drukste overgangen.’

  Het CDA Ermelo heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Zij wil weten of het college in gesprek treedt met ProRail om deze problematiek aan te kaarten. In gemeenten met vergelijkbare problematiek in de regio wordt gewerkt aan een ondertunneling van de spoorlijnen. ‘Zo ver willen we niet direct gaan, maar we willen wel dat het college alles doet wat in haar macht ligt, om de doorstromingen vanuit wijk West naar het centrum te ontzien’ besluit te Brake.

 • De komst van de wolf

  Ermelo staat bekend om het vele wild dat in de bossen en rond het dorp leeft. Voor toeristen en inwoners een extra reden voor ontspanning. Maar voor veel inwoners ook vaak een reden voor frustratie. Aanrijdingen op de Ermelose wegen komen heel veel voor, net als schade aan agrarische – en recreatiebedrijven. Tijdens een werkbezoek van CDA Ermelo en CDA Gelderland aan de camping Marbacka aan de Leuvenumseweg in Ermelo zijn deze problemen met de eigenaren van deze familiecamping besproken.

  Schade bij campings
  De hekken die worden geplaatst om het wild niet te laten oversteken op de wegen, zorgen er vaak voor dat het wild naar de campings en recreatieparken wordt geleid. Zwijnen ploegen de grasvelden voor stacaravans en campingplekken om. Woordvoerder openbare werken Dick te Brake wil weten of hier al oplossingen voor zijn. Hij krijgt bijval van het provinciale Statenlid Engelina van Steenbrugge die dit graag op regionaal niveau wil aanpakken.

  De komst van de wolf
  Tijdens het werkbezoek is er ook nagedacht over de gevolgen die de komst van de wolf in onze omgeving zou hebben. De berichten uit andere provincies en het grensgebied met Duitsland geven aan dat de mogelijkheid reëel is dat ook snel in het bosgebied van Ermelo wolven kunnen worden verwacht.

  Schriftelijke vragen
  CDA Ermelo heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke komst van de wolf. Bij monde van Dick te Brake wil het CDA van het college horen wat de acties zijn als er wolven gesignaleerd worden in de omgeving van Ermelo. Te Brake: ‘Wij zijn erg benieuwd naar het beleid van de gemeente Ermelo bij onverhoopte schade door de wolf bij bijvoorbeeld schapenhouders. Is Ermelo klaar voor een eventuele komst van de wolf?’

 • CDA Trots op Westflank

  De Westflank – de verbindingsweg tussen de Kolbaanweg en de Oude Telgterweg langs de wijk West – is vrijdag 13 juli geopend. Na jaren van voorbereiding en planvorming, ligt er nu toch echt een prachtige en veilige weg langs Ermelo-West. Een feestje waard volgens CDA Ermelo. CDA Ermelo is vooral tevreden met het geheel vrij liggend fietspad aan, waarbij rekening is gehouden met alle nieuwe fietsontwikkelingen van nu en voor de toekomst.

  Na gesprekken, bezwaren, opmerkingen en overleggen met omwonenden is uiteindelijk het definitieve tracé aangelegd. De eerste reacties zijn gelukkig positief. Zoveel als mogelijk zijn de wensen ingewilligd en zijn de ideeën van de burgers gerealiseerd. Mede dankzij de input van hen, is er nu sprake van een tracé dat behoorlijk draagvlak heeft.

  Maar het is nog niet klaar…
  De nieuwe Westflank moet een goede ontsluiting zijn voor de wijk West en het industrieterrein Kerkdennen, om uiteindelijk ook de verkeersdrukte eerlijk te verdelen over heel Ermelo. De laatste aansluiting naar Kerkdennen, namelijk tussen de Volenbeekweg en de spoorwegovergang aan de Oude Telgterweg, moet nog worden gerealiseerd. Volgens het CDA Ermelo, bij monde van woordvoerder Dick te Brake, is deze aansluiting van belang om de volledige functie van de Westflank te gebruiken. Daarom pleit te Brake voor voortgang op het ook dit gedeelte van de ontsluiting van Kerkdennen. Juist met de inpassing van het nieuwe Sportcentrum Ermelo (opvolger van Calluna) op de Zanderij en eventuele nieuw aan te leggen wegen naast de Oude Telgterweg is het van belang ook hier naar omwonenden te luisteren.

 • Werkbezoek De Diamant

  Lokale CDA-afdelingen op werkbezoek bij De Diamant van Midden-Nederland

  De Diamant bundelt de krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden in de vorm van een kennis- en netwerkplatform. De naam verwijst naar de schitterende facetten van de Noord-Veluwe. Een aantrekkelijke regio om te ondernemen, te werken, te wonen, te leren en te recreëren. Een groep van CDA-bestuurders en -raadsleden uit Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg, Oldebroek, Heerde en Hattem zijn op woensdag 17 januari j.l. het gesprek met de vertegenwoordigers van de De Diamant aangegaan.

  De regio Noord-Veluwe heeft volop economische potentie. Het ondernemerschap, de flexibiliteit, de innovatiekracht en de uitzonderlijke arbeidsmoraal zijn belangrijke pluspunten. Evenals de centrale ligging en de goede bereikbaarheid. De kernwaarden van de regio Noord-Veluwe staan echter onvoldoende in de schijnwerpers, zowel binnen als buiten het gebied. Een krachtig samenwerkingsverband maakt het mogelijk om vele kansen te benutten, maar dan moet die samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs er ook echt staan. Veel zaken gaan aantoonbaar goed, maar helaas is er nogal wat ruis op de lijn in de relatie met de overheid. Daar wordt in het kader van de Strategische Samenwerking Noord-Veluwe wel aan gewerkt, maar voor de gespreksdeelnemers werd het duidelijk dat de wederzijdse betrokkenheid tussen ondernemers en onderwijs met de (lokale) overheid in de aankomende periode de nodig aandacht van de lokale CDA-politici vraagt. Alleen daarom al was het werkbezoek zinvol, verhelderend en ook inspirerend.

  Dick te Brake

 • Prins Hendriklaan

  Het CDA Ermelo heeft met teleurstelling kennis genomen van de uitspraak van de rechtbank Gelderland inzake het verkeersbesluit Prins Hendriklaan, Maximalaan en Alexanderlaan van 27 december 2017. Woordvoeder van het CDA Ermelo, Dick te Brake, heeft hierover vragen gesteld aan het college van Ermelo.
  De rechter heeft aangegeven dat de argumenten die Ermelo heeft aangegeven om tot opening van de Prins Hendriklaan over te gaan, niet goed en niet zorgvuldig genoeg waren onderbouwd. Bij een goede en betere argumentatie kan de gemeente Ermelo de afsluiting wel ongedaan maken.
  Het CDA Ermelo wil dan ook weten van het college of het college ook in hoger beroep zal gaan. En wat het college gaat doen om met een goede en zorgvuldige onderbouwing van de argumenten te komen.
  Het CDA Ermelo blijft erbij dat de noodzaak om de blokkade op de Prins Hendriklaan weg te halen belangrijk blijft om een goede verkeersontsluiting te maken van de wijk Het Trefpunt. Door de huidige ontsluiting van een kant voor verkeer ontstaan gevaarlijke en niet wenselijke verkeerssituaties in deze woonwijk. Bij het opheffen aan de westzijde van de afsluiting gaat de Maximalaan dienen als doorgaande weg vanuit de wijk Noord naar de Harderwijkerweg vice versa. Deze situatie heeft ook al geleid tot gevaarlijke situaties in de woonwijk Het Trefpunt voordat de afsluiting van de westzijde van het Trefpunt een feit was. Een korte verbinding via de Prins Hendriklaan heeft de voorkeur van het CDA Ermelo, boven een omweg via de Maximalaan.
  Het blijft een belangrijk onderwerp voor het CDA Ermelo om de toenemende verkeersdruk in onze gemeente eerlijk te verdelen. Het kan niet zo zijn dat wijken en wegen zich hieraan willen en kunnen onttrekken.
  Dick te Brake
  CDA Ermelo