• Macht is om te dienen, niet om te heersen

  Inbreng CDA Ermelo door Erik van der Weide op de politieke avond 11 november 2020 over het rapport naar aanleiding van het rapport over de bestuurscrisis in Ermelo.

  Het is in Ermelo niemand ontgaan dat de burgemeester is opgestapt en er brede bestuurlijke problemen spelen. En voorzitter, dit is slecht nieuws voor Ermelo.

  1. Brede politiek-bestuurlijke crisis in Ermelo

  In tegenstelling tot een aantal andere politieke partijen nemen wij het rapport van de NSOB – een hoog aangeschreven onafhankelijk instituut, dat onderzoek deed naar het bestuur in Ermelo – zeer serieus. Wij omarmen het rapport van de NSOB en zien het als de basis van de probleemstelling. Dat het CDA Ermelo het rapport serieus neemt, betekent ook dat wij breder kijken dan alleen het functioneren van de burgemeester. Gebrek aan bestuurskracht ligt nooit aan 1 persoon. Wij zijn het met de commissaris van de koning eens dat we spreken van een brede bestuurscrisis in Ermelodie ons allemaal raakt.

  Het rapport spreekt van verschillende problemen die hebben bijgedragen aan falen in Ermelo, zoals:

  • de botsende stijlen in het college;
  • de ingrijpend veranderende politieke verhoudingen in 2018;
  • een roddelcultuur in Ermelo;
  • het functioneren van de klankbordgroep;
  • en de gespannen relatie tussen het gemeentebestuur en enkele (groepen) van burgers in Ermelo.

  Het is een beproefde tactiek van bestuurders om problemen op te knippen, klein te maken en daarmee weer over te gaan tot de orde van de dag. Wij zouden het betreuren als dat vanavond gebeurt. Wij hechten enorm aan het gezamenlijk herkennen van het probleem. Pas als we allemaal spreken over hetzelfde probleem is het mogelijk te werken aan een oplossing.

  Mijn belangrijkste vraag aan de overige politieke partijen luidt daarom of zij het eens zijn met de probleemstelling uit het rapport? Herkennen en erkennen de andere fracties dat er bredere en diepere problemen in Ermelo spelen?

  • Als CDA Ermelo denken wij het probleem van botsende stijlen en terugtrekkende bestuurders te herkennen in de gemeentefinanciën van Ermelo waar blijkt dat al 3 jaar moeilijk keuzes worden gemaakt om ombuigingen op inhoudelijk beleid te realiseren. Herkennen andere partijen het probleem van botsende bestuursstijlen en bestuurders de zich terugtrekken op hun portefeuilles?
  • Een reflectieve houding vraagt volgens ons, een open houding en open cultuur. De verkenners van de NSOB spreken er van dat de politieke verhoudingen sinds 2018 ingrijpend zijn veranderd en  ‘dat deze coalitie er op is gebrand om de rit uit te zitten’. Wij vinden dat het openbaar bestuur er is om de samenleving en inwoners te dienen. Is dat uw doel of is doel koste wat het kost de rit uit te zitten? Zit deze houding een reflectieve houding in de weg?

  2. Rancune is de hakbijl aan de wortel van bestuurskracht

  Voorzitter, dit college trad twee en half jaar geleden aan als product van een coalitie die is gebaseerd op negatief sentiment. Op basis van een gezamenlijk vijandsbeeld en op basis van uitsluiting van twee partijen. Op basis van rancune boven een positief bindmiddel zoals gezamenlijke waarden. Ik geloof echt, in elke vezel van mijn lichaam, dat negativiteit als basis van samenwerking nooit tot bloei kan leiden, tot een boom die vrucht kan dragen. Tot bestuurskracht. Zodra besluiten niet meer worden genomen op basis van hun waarden, op basis van een afweging of het Ermelo beter maakt, maar alleen nog op basis van wie het idee afkomstig is, wordt de bijl gezet aan de wortel van de boom genaamd bestuurskracht.

  3. Zelfreflectie

  Voorzitter, het rapport roept het gehele bestuur in Ermelo op tot zelfreflectie. Dat betekent dat we als CDA Ermelo ook kritisch naar ons eigen functioneren moeten kijken. Van de week las ik daar een mooie uitdrukking over van een van onze inwoners die op Facebook stelde. ‘Wanneer er één vinger naar een ander wijst, wijzen er nog altijd drie naar jezelf.’

  Want hebben wij als CDA Ermelo nou alles goed gedaan? Nee, ook als CDA Ermelo gaan we niet vrijuit in deze politiek-bestuurlijke crisis. Onze stem tegen de individuele wethouders was niet passend, niet constructief. Ondanks dat we deze tegenstem zelf zagen als een algeheel protest tegen het proces, werd niet gevraagd om een processtem, maar om een stem voor het aantreden van individu. Van een mens. En ieder mens verdient een kans. Ook de zure opmerkingen die maanden later nog volgden in de politieke besluitvorming dragen niet bij aan een betere bestuurscultuur in Ermelo. We kunnen – na enige reflectie – er steeds vaker begrip voor opbrengen, dat partijen erop gebrand waren na 40 jaar te besturen zonder het CDA Ermelo. Het CDA Ermelo werd toch gezien als een machtsblok en de eerlijkheid gebied te zeggen, dat wij daar in het verleden ook wel aanleiding voor hebben gegeven in zowel de grootte van de fractie, waar we dan niets aan konden doen omdat Ermelo een CDA dorp is, maar soms ook in ons gedrag.

  De huidige fractie is zich daar van bewust en concentreert zich met name op de inhoud van het beleid. De houding die wij in de samenwerking met de Raad nastreven, laat zich vatten in een bekende uitspraak van Hannie van Leeuwen: ‘macht is om te dienen, niet om te heersen.’

  We steunen voorstellen die passen bij onze visie en waar we anders over denken proberen we te veranderen door voorstellen te doen. Ook die houding levert overigens geregeld kritiek op. Voor de een zijn we niet hard genoeg. Zo ontving ik van de week nog een appje met de tekst:  ‘Jullie moeten eens wat minder lief in die oppositie zijn. Keihard oppositie voeren en alle foute keuzes van deze coalitie uitvergroten!’ Een ander vindt ons juist veel te zwaar in de politieke wedstrijd zitten: ‘Jullie wegen in jullie besluiten nog veel te veel mee dat jullie aan de kant zijn geschoven.’ U hoort het voorzitter, het is moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Toch hoop ik dat de samenleving, onze achterban en de andere partijen zien dat we proberen op basis van christendemocratische waarden en inhoudelijke afwegingen tot een oordeel komen.

  4. Bestuurscultuur is de levensader van bestuurskracht

  Voorzitter, om de bestuurskrachtboom weer te laten bloeien is onderhoud nodig. En daar hebben we echt elkaar voor nodig. We moeten allemaal bereid zijn in de spiegel te kijken en onze houding open, eerlijk onder ogen durven te komen.

  Natuurlijk hoeven we niet alleen maar vrienden te zijn en mogen we, nee moeten we zelfs, ook verschillen. En uiteraard snappen wij dat coalitiepartijen ook gehouden zijn aan een coalitieakkoord. De basishouding moet zijn dat we met elkaar besturen op basis van de houding of het Ermelo beter maakt en niet op basis van partijpolitieke overwegingen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de laatste maanden in de gemeenteraad goede ontwikkelingen zichtbaar zijn. We zien steeds vaker besluitvorming van moties en amendementen op basis van gedeelde idealen, gedeelde waarden en gedeelde standpunten tot stand komen. Ook met deze woordvoerders vanavond hier, is er respect voor elkaars verschillen, maar wel de wil om vooruit te kijken. Coalitie- en oppositielijnen worden steeds losser in de Ermelose besluitvorming. Een flinke oppepper voor de Ermelose bestuurskracht in de politieke arena. Een van de wortels lijkt ondanks de flinke knauw van 2 jaar geleden weer voeding op te nemen.

  Maar voorzitter. Een wortel die weer voeding opneemt maakt nog geen bloeiende boom. Bestuurskracht betreft namelijk het functioneren van het hele politiek- en bestuurlijke stelsel. Denk daarbij aan zaken als:

  • Het staatsrechtelijk functioneren;
  • De inzet van de juiste instrumentaria;
  • De aanwezigheid van bestuurlijke competenties.

  En voorzitter wat is het waard dat de politieke verhoudingen langzaam lijken te verbeteren, als vervolgens het college van B&W de democratische opdrachten bewust of onbewust naast zich neerlegt?

  • Een motie om niet voorop te lopen in Ermelo met het loskoppelen van het gas wordt om semantische redenen niet uitgevoerd;
  • Een motie over zwemtarieven wordt simpelweg om bewuste of onbewuste redenen genegeerd.

  De antwoorden op schriftelijke vragen horen volgens de organisatieverordening binnen 30 dagen te worden beantwoorden. De praktijk toont anders:

  • Op 3 december 2019 stelden we vragen over handhaving op landschappelijke inpassing. De antwoorden mochten we 1 mei 2020 ontvangen.
  • Op 10 juni stelden we samen met de ChristenUnie vragen over de Markt 2.0, na ruim 4 maanden ontvingen we het antwoord.
  • Op 3 augustus stelden we samen met BBE schriftelijke vragen over illegale parkeerplaatsen aan de Julianalaan vorige week ontvingen we het antwoord.
  • Op 3 september stelde ik vragen over extra middelen van het Rijk voor de Coronacrisis. De antwoorden zijn er vandaag de dag nog altijd niet.

  Ik heb omwille van de tijd, nog 4 andere voorbeelden naast me neergelegd. Maar voorzitter, dit kan echt niet. Deze voorbeelden getuigen van onvermogen of van onwil. De cultuur in Ermelo om moties, toezeggingen, amendementen of vragen als nederlaag te ervaren helpt niet. We hebben elkaar nodig om de bestuurskracht van Ermelo weer te verbeteren, want hoe kunnen wij als Raad sturen en controleren, als we niet eens antwoord krijgen op onze vragen, of als de democratische opdrachten worden genegeerd?

  5. Onderhoud nodig voor bloei: Rekenen op brede zelfreflectie

  Voorzitter, vanmorgen lazen we een Stentor-artikel over een poll waarin ruim 90% van de ruim 2000 stemmen de wethouders oproept om op te stappen, daarnaast ontvingen we vanmiddag een petitie van 183 inwoners die de raad én wethouders oproept in de spiegel te kijken. Nu varen wij met onze koers niet alleen op polls en petities.  Toch vinden we dit een duidelijk signaal dat naast de raad ook de wethouders op zijn minst tot reflectiviteit zou moeten dwingen. Op basis van de schriftelijke en de mondelinge reactie van de wethouders op het rapport van de NSOB, constateren wij dat met uitzondering van wethouder Klappe, de wethouders weinig aanleiding hebben gegeven om aan dat zij deze reflectie zullen tonen. Waar de burgemeester het rapport omarmde, maar er toch voor koos om zelf op te stappen, nemen de wethouders juist afstand van de conclusies en de aanbevelingen in het rapport. ’Broddelwerk’ volgens hen. Voor ons oordeel over de vraag of we met de huidige raad maar vooral met het huidige college kans zien weer een bestuurskrachtige gemeente te worden, zijn het herkennen van het probleem en zelfreflectie de aller belangrijkste graadmeters. We willen daarom van alle wethouders horen of zij de probleemstelling omarmen of zij bereid zijn op eigen handelen te reflecteren om Ermelo weer beter bestuurbaar te krijgen? En zo ja, hoe wilt u dit concreet vorm geven?

  Ik constateer dat we allemaal de politiek in zij gegaan om de samenleving te dienen. We nemen allemaal verantwoordelijkheid voor het maken van plannen, het vertegenwoordigen van onze inwoners en het controleren van het bestuur. Voorzitter, we hopen dus niet alleen dat andere politieke partijen en de wethouders het probleem en onderkennen. We rekenen er op. We rekenen er op dat iedereen open, eerlijk en betrouwbaar naar zichzelf en naar anderen is en beseft dat we elkaar nodig hebben. ‘Macht is om te dienen, niet om te heersen’. Alleen als we open, eerlijk en betrouwbaar zijn naar elkaar krijgen we de bestuurskracht in Ermelo weer in bloei.

 • CDA Ermelo regelt behoud van inspraak voor inwoners en belanghebbenden bij ruimtelijke plannen

  Het college van B&W heeft via een herziening op de notitie Ruimtelijke Ordening instrumenten voorgesteld om de inspraakmogelijkheid van inwoners en belanghebbenden bij het college te schrappen van de politieke avonden. In plaats daarvan stelt zij voor om hoorzittingen te organiseren door het college waarbij indieners van zienswijzen op ruimtelijke plannen.

  CDA Ermelo is voorstander dat het college hoorzittingen wil organiseren bij ruimtelijke plannen. Daarmee borgt het college dat zij alle belangen nadrukkelijk betrekt in de algemene belangenafweging bij het collegevoorstel. Toch zijn wij nadrukkelijk tegen het voorstel om de inspraak van omwonenden en belanghebbenden vervolgens te schrappen op politieke avonden. Deze inspraak borgt de democratische afweging van de politieke partijen. Ook dienen we als volksvertegenwoordigers nadrukkelijk te kunnen uitleggen aan omwonenden en belanghebbenden wat we van hun pleidoor vinden. Het wordt daarmee nadrukkelijk onderdeel van de openbare besluitvorming: een goede zaak voor Ermelo.

  Reden dus voor het CDA Ermelo om een amendement in te dienen op het collegevoorstel. Dit amendement is samen met BBE, SGP en CU ingediend, na een heel goede voorbereiding over en weer. Een mooi resultaat waar Ermelo en haar inwoners beter van worden!

 • Zonnevelden in Ermelo

  Op 12 december 2019 was de behandeling van het Zonneveld aan de Schaapsdijk. Om te voorkomen dat er wildgroei aan zonnevelden in Ermelo ontstaat dienden we samen met ChristenUnie een motie in. Zie hierover de berichtgeving in Het Kontakt. “Er mag aan de Schaapsdijk in Ermelo een zonneveld van vier hectare komen. Daarover is de raad het unaniem mee eens. Wel moet wethouder Leo van der Velden gaan overleggen of er binnen het zonneveld een parkje voor de das kan worden aangelegd.”

  Een heuse uitdaging voor de Regionale Energie Strategie

  De afgelopen weken is er steeds meer bekend geworden over de Regionale Energie Strategie (RES). Dit is een strategie die 30 verschillende regio’s verdeeld over heel Nederland dienen te ontwikkelen om uit te leggen aan het kabinet hoe de gemeenten invulling gaan geven om de doelstellingen uit de Klimaatwet te realiseren. Hoe? Alle regio’s dienen een bod te doen voor de opgave van opwek van duurzame energie op land in lijn met wat zij zelf realistisch vinden.

  De gemeente Ermelo is in die regio Noord Veluwe ingedeeld. Deze regio strekt zich uit van Putten tot Zwolle met de gemeenten die langs de Randmeren liggen met de Veluwse bossen in de achtertuin. Deze regio dient net als alle andere regio’s voor juni 2020 een Regionale Ermelo Strategie te hebben aangeboden bij de Rijksoverheid. Dat betekent dat al in het voorjaar van 2020 (februari, maart) de RES door alle afzonderlijke gemeenteraden in besluitvorming moet worden genomen. We leven momenteel in november, dus dat betekent dat er nog 3 maanden zijn om deze Regionale Energie Strategie in te vullen…

  …En dat is niet niets. Want er ligt een flinke opgave voor de deur. De eerste cijfers die werden genoemd sloegen neer op ca 125 windmolens en 800 hectare aan zonnevelden die moeten worden gevonden naast enkele biocentrales. Voor Ermelo zou dat omgerekend neerkomen op ca 17 windmolens en 100 hectare zonnevelden die we dienen te realiseren in de RES. En dat terwijl de beschikbare grond beperkt is, en er nog vele maatschappelijke opgave zijn te realiseren: zoals behoud van het buitengebied, de woningmarktopgave en de wensen voor een nieuw bedrijventerrein zoals geopperd door de bedrijvenkring. We kunnen de grond maar één keer uitgeven dus dit betekent dat we de komende maanden een goed doordachte afweging dienen te maken.

  Heeft u ideeën of suggesties, of denkt u graag mee. Dan horen we dat graag.


  Erik van der Weide

  Raadslid CDA Ermelo

 • Verklaring van geen bedenkingen Tomassen Duck – To

  Donderdag 16 oktober stond de Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor het legaliseren van vijf bouwwerken op het perceel van Tomassen op de oordeelsvormende vergadering en indien de politieke partijen zich in het voorstel konden vinden, ook direct op de aansluitende raadsvergadering die avond.

  Het CDA Ermelo heeft, net als de andere partijen, voor de VVGB gestemd, zij het met de nodige pijn en moeite.  De rode lijn in onze inbreng: Iedere ondernemer in Ermelo mag verwachten dat het CDA Ermelo de onderneming een warm hart toedraagt en dat we van nature positief staan tegenover ontwikkelingen en initiatieven. Wat we daarvoor terugvragen van ondernemers? Publieke gerechtigheid: open en eerlijk communiceren, en het spel spelen volgens de regels, zoals we van elke inwoner verwachten. Dit laatste is bij de onderneming van Tomassen niet gebeurd, waardoor we als CDA Ermelo erg veel moeite hebben honderden vierkante meters aan illegale bouwwerken met dit besluit toch te legaliseren.

  Waarom we dan toch voor hebben gestemd? Volgens de wetgever in Nederland, mag de gemeenteraad zo’n VVGB alleen weigeren als het initiatief strijdig is met een goede ruimtelijke ordening. Uit de onderbouwing van de aanvraag bleek dat er geen sprake is van een strijdigheid met de ruimtelijke ordening zoals de gemeenteraad van Ermelo die voor zich ziet. Ook uit een second-opinion die is uitgevoerd in opdracht van alle raadsfracties, bleek geen strijdigheid met de ruimtelijke ordening. Vandaar dat het CDA Ermelo haar verantwoordelijkheid heeft gepakt door voor de VVGB te stemmen, maar met winstwaarschuwing: dit was eens en niet weer.

 • CDA Ermelo strijdt voor behoud Hooge Riet

  Dinsdagavond 19 februari vond er een overleg plaats tussen het college van B&W en de commissie Infrastructuur en Ruimte over de herontwikkeling van de Hooge Riet. De Hooge Riet is het gebied waar het voormalig sanatorium staat. Het gebouw tegenover het station. Het grote Rijksmonument dat door de Rijksmonumentencommissie wordt beschermd. Erfgoed, een stuk cultuurhistorie en trots van Ermelo.

  Als CDA Ermelo hebben we ons constructief kritisch opgesteld in het overleg. ‘Ja, we vinden het een schitterend plan, waarmee grotendeels wordt voldaan aan de kaders de vastgestelde structuurvisie.’ Heijmans (de projectontwikkelaar) stelt voor om te bouwen achter de Hooge Riet en het monument te omsluiten met een zogenaamde ‘sjawl’: Twee haakse gebouwen. Aan de Hortensialaan is ruimte voor twee-kappers in de parkachtige omgeving. Ook het parkeren in de flanken van het gebied kan op onze steun rekenen. Uiteraard wel met de aandacht voor parkeerproblemen in het centrum waarbij we streven naar een gemeenschappelijke oplossing.

  Bebouwing aan de Chevallierlaan
  Daarnaast stelt Heijmans voor om twee massieve gebouwen te plaatsen aan de Chevallierlaan (naast het gemeentehuis, tegenover de Immanuelkerk). Als CDA Ermelo hebben we aangegeven daar niet om staan te springen. We denken dat dit afbreuk doet aan een karakteristieke Ermelose laan die meerwaarde en ruimte geeft aan ons centrum. Daarnaast hebben we eerder met elkaar afgesproken dat de intensieve bebouwing beter plaats kan vinden op andere locaties waar de woningbouw beter tot haar recht komt. Daarom vertelden we het college het eens te zijn met haar zoektocht om de bouwlocatie aan de Chevallierlaan halt toe te roepen om eerst te verkennen of woningbouw elders mogelijk is. ‘Wat het CDA Ermelo betreft het liefst binnen het plangebied, pas daarna zoeken naar een andere locatie.’

  Bouwen voor de Hooge Riet
  Ook over het bouwen van een paviljoen tussen het station en de Hooge Riet waren we kritisch. Daarbij is het niet zo dat we pertinent tegen het bouwen van een paviljoen zijn, maar het strookt niet met onze doelstelling om de solitaire status en het solitaire aanzicht van de Hooge Riet te beschermen.

  Goedkope woningen blijft de missie voor Veldwijk!
  Voor het CDA Ermelo staat in ieder geval vast: aan het einde van het project herontwikkeling Veldwijk, dient de woningbouwdoelstelling van 50% goedkope woningen te worden behaald. Dat betekent nu niet dat we hals-over-kop besluiten dienen te nemen over een prachtig stuk Ermelo. Niet het hele dorp hoeft vol te worden gebouwd. Laten we daarom de ruimte, de pracht en de ruimtelijke kwaliteit van de Chevallierlaan koesteren en kiezen voor kansen op betere locaties voor intensieve bouw.

  Heb jij ook ideeën over de Hooge Riet? Laat het ons weten!

  Mail naar e.vanderweide@ermelo.nl
  Erik van der Weide
  Raadslid CDA Ermelo

 • Twee vliegen in één klap op de woningmarkt?

  Afgelopen week had ik namens het CDA Ermelo een afspraak met een maatschappelijk betrokken jongere die onlangs uit Ermelo is verhuisd. Justien de Kroon, tegenwoordig woonachtig in het centrum van Harderwijk, vertelde ons tijdens een facebooklive sessie over verschillende huisvestingsinitiatieven van zorginstellingen door heel Nederland. De zorginstellingen bieden studenten gratis of goedkopere huisvesting tussen de ouderen, in ruil voor vrijwilligerswerk of allerhande klusjes. Voor ons aanleiding om met haar door te spreken over dit idee.

  Uitdaging van de toekomst: aanbod van jongerenhuisvesting op creatieve wijze
  Want Ermelo is bijna volgebouwd. Dat betekent dat we als gemeente keuzes dienen te maken: Gaan we over de grenzen van de huidige bebouwde kom bouwen (1)? Gaan we de hoogte in bouwen (2)? Doen we helemaal niets en accepteren we het huidige woningaanbod als straks de laatste ‘gaten’ zijn opgevuld (3)? Maar naast deze 3 vragen die beantwoord dienen te worden pleiten we als CDA Ermelo al langer voor creatieve manier van huisvesten. Zo schreef collega Cor Louwerse al in de zomer een appèl voor goedkope studio’s in de oude zorggebouwen van GGZ Centraal (Veldwijk). Ook daarom werd ik erg enthousiast toen Justien ons op de link nos.nl/nieuwsuur wees.

  Een prachtig initiatief dat de samenleving weer laat bloeien. Jong en oud zijn hier bij gediend. Voorwaarde is natuurlijk wel: dat men bereid moet zijn aan de voorwaarden van de zorginstelling te voldoen. Maar in Deventer, Tilburg en Utrecht blijkt dat er vol op jongeren aanwezig zijn die dit maar al te graag doen.

  Goed voorbeeld, doet goed volgen
  Want hoe mooi zou het zijn, als we als gemeente Ermelo – zorggemeente pur sang – de krachten kunnen bundelen, en om te kijken hoe we bij onze zorgpartners een vergelijkbaar initiatief kunnen regelen. Moet dat dan direct groot? Als je het mij vraagt niet. Ermelo is niet vergelijkbaar met grotere studentensteden, maar we hebben wel meerdere doelgroepen die zoeken naar woningruimte (denk aan vluchtelingen, jongeren, en vele anderen).

  Het jaar 2019 is net gestart, maar mijn wens is om van dit initiatief een haalbare kaart in Ermelo te maken.

  Heb jij ook goede ideeën voor jongerenhuisvesting? Mail dan naar e.vanderweide@ermelo.nl

  Erik van der Weide
  Raadslid CDA Ermelo

 • Jaarrekening 2017

  Tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2018 zijn de jaarstukken (jaarrekening) 2017 van de gemeente Ermelo vastgesteld. De jaarrekening laat een overschot zien van ruim 1,2 miljoen euro. Daarvan wordt 1,1 miljoen doorgeschoven naar het jaar 2018 (plannen die vertraagd zijn).
  Het CDA Ermelo had dit jaar vooral bedenkingen bij:

  1. Het ontbreken van een accountantsverklaring.
  2. De ramingen. Ondanks dat de stukken een positief beeld laten zien, wijken de realisatiegetallen best stevig af van wat er is begroot. Hoe goed zijn de ramingen van de gemeente Ermelo?
  3. De jaarrekening geeft nu vooral inzicht op de vragen war hebben wij gedaan en wat heeft dat gekost? Graag zouden wij de vraag toevoegen ‘wat hebben wij bereikt’ zodat we het geld dat begroot is voor een speerpunt of beleidsplan ook kunnen relateren aan onze doelen. In de audit commissie wordt bekeken hoe we deze vraag in het vervolg in de jaarstukken kunnen integreren.

  In de auditcommissie zullen we een vinger aan de pols houden.

  Erik van der Weide

 • Maatwerkwoningen aan de Zandkampweg

  De gemeente Ermelo is van plan om op 1 juli de eerste maatwerkwoning te plaatsen van de 14 maatwerkwoningen die zij de komende tijd in Ermelo wil plaatsen.

  Laten we direct duidelijk zijn: het CDA Ermelo is voorstander van deze maatwerkwoningen en heeft al in het voorjaar voor dit initiatief gestemd. Op die manier proberen we een passende manier voor iedereen te creëren. Maar zo’n maatwerkwoning (ook wel Skaeve Huse genoemd) mag volgens het beleid waar we mee instemden alleen geplaatst worden als er sprake is van een zorgvuldig doorlopen proces. En juist daar lijkt het mis te zijn gegaan bij de aankondiging van de maatwerkwoning aan de Zandkampweg.

  Als CDA Ermelo vinden we het een absolute voorwaarde dat voordat zo’n maatwerkwoning wordt gerealiseerd, er wordt voldaan aan de criteria die ook het platform experimentele huisvesting voorschrijft:

  – De afwegingscriteria zijn vastgesteld door de gemeenteraad.
  – De omwonenden zijn vooraf betrokken in het proces.
  – Er worden duidelijke afspraken gemaakt over ‘overlast’, wie dat kan constateren, en hoe de gemeente daar op handhaaft.

  Als CDA Ermelo zijn we met omwonenden en belanghebbenden uit Horst en Telgt in gesprek gegaan. Na dat gesprek bleek dat er aan geen van deze drie voorwaarden is voldaan door de gemeente. Voor ons reden om het college stevig aan de tand te voelen. Wij zijn van mening als CDA Ermelo dat dit proces eigenlijk van begin af aan opnieuw doorlopen dient te worden. Met een gemeenteraad als opdrachtgever, die afwegingscriteria vaststelt, die niet alleen vanuit de nieuwe inwoner, maar ook vanuit omwonenden zijn vastgesteld. Met omwonenden die al voordat er een besluit is genomen in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze of bezwaar kenbaar te maken en mee te denken met het college. En met duidelijke afspraken over eventuele ‘overlast’, toezicht en handhaving.

  Met als uiteindelijk doel: Een passende woning voor iedereen, inclusief draagvlak.

  Erik van der Weide

 • CDA Ermelo schrikt van inzicht in drugsgebruik Ermelo

  Ermelo – Gisteren presenteerde het college van B&W een raadsbrief waarin zij de resultaten van het rioolonderzoek uit de motie ‘versteviging drugsbeleid’ presenteerde. Deze motie is in november op initiatief van het CDA Ermelo, CU en de SGP door de gemeenteraad aangenomen.

  De resultaten van het onderzoek laten zien dat in Ermelo zeker niet minder drugs worden genomen dan elders in Nederland. “We houden tred met het landelijk gemiddelde”, zo valt te lezen in de resultaten. Het CDA Ermelo is echter geschrokken van de hoeveelheid amfetamine en methamfetamine die in de week van het onderzoek zijn ingenomen op Ermelo’s grondgebied. Net als in de rest van Nederland lijkt het drugsgebruik te normaliseren.

  Voorafgaand aan de opgestelde motie, hebben we als partij een rondetafelgesprek georganiseerd met verschillende relevante partners, om te praten over drugsproblematiek en alles wat daarmee samenhangt. Aan tafel zaten Groot Emaus, Stichting Welzijn Ermelo, Ermelose Jongerenraad en gesproken is met Tactus verslavingszorg en Groevenbeek. Daarnaast is er een gezamenlijke avond georganiseerd met CU en SGP.

  Het CDA Ermelo heeft in november vorig jaar het initiatief genomen om ook preventie en communicatie over drugsgebruik aan te scherpen. Naast het rioolonderzoek, waar veel partijen kritisch op waren, omdat dit niets zou opleveren, komt er een aanvullend onderzoek onder maatschappelijke organisaties. De uitkomsten van deze twee onderzoeken samen geven meer inzicht in het drugsgebruik in Ermelo en daardoor kunnen we beter beleid maken. Het college kondigt aan op deze manier een stap te zetten, maar we zullen de uitwerking kritisch blijven volgen. ‘Uiteindelijk proberen we het gebruik van drugs zoveel mogelijk in te dammen.’ De uitkomsten van het rioolonderzoek laten zien dat we in Ermelo ook nog een lange weg te gaan hebben.