• CDA Ermelo wil minder overlast hondenpoep in de wijken

  Afgelopen donderdag heeft raadslid Erik van der Weide van het CDA Ermelo tijdens de gemeenteraad de frustratie in de Ermelose woonwijken over hondenpoep in het dorp aan de orde gesteld. In de wijken Oost en West is dit de meest gehoorde klacht onder inwoners, maar ook in andere wijken wordt dit geregeld genoemd. Voor het CDA Ermelo reden om hier stevig op in te zetten.

  Tijdens de behandeling van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zag het CDA Ermelo haar kans schoon om de veel gehoorde klacht over niet opgeruimde hondenpoep aan de orde te stellen. Samen met de ChristenUnie diende het CDA Ermelo een amendement en een motie in.

  Verbeteren van hondenvoorzieningen door de gemeente
  Als je stevig wil handhaven op de opruimplicht van hondeigenaren dient de gemeente Ermelo ook voor voldoende voorzieningen te zorgen waar hondeigenaren hun hond kunnen uitlaten (zoals uitlaatroutes en veldjes). Daar schort het momenteel in veel wijken aan. Van der Weide: “Daarom hebben we een motie ingediend, om de gemeente als opdracht te geven voor het najaar uit te zoeken waar er hondenuitlaatroutes bij moeten of moeten worden verbeterd. Zo proberen we op 2 manieren de frustratie van hondeigenaren en de inwoners die overlast ervaren van hondenpoep weg te nemen.”

  Handhaven op opruimplicht
  Het amendement had als doel om de opruimplicht van hondeigenaren nog steviger te verankeren door te regelen dat hondeigenaren opruimmiddelen (zoals plastic zakjes of schepjes) bij zich hebben. “Zo niet, dan moeten BOA’s daar stevig op kunnen handhaven met boetes”, stelt Van der Weide. De hondeigenaar is immers zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep.

  De motie om de hondenvoorzieningen door de gemeente Ermelo te laten verbeteren werd unaniem aangenomen. Het amendement om te handhaven op opruimmiddelen kon tijdens de vergadering (nog) niet op voldoende steun rekenen en wordt bij de behandeling van het plan om hondenvoorzieningen te verbeteren opnieuw beoordeeld.

 • CDA Ermelo organiseert hardloopronde door wijk West op zaterdag 24 februari

  Net als 4 jaar geleden organiseert het CDA Ermelo een hardloopronde door wijk West. De partij van de samenleving hoopt daarmee de succesvolle editie van vier jaar geleden dunnetjes over te doen.

  De start van de hardloopronde ligt dit jaar op de Lijsterlaan
  De hardloopronde vangt aan op zaterdag 24 februari om 11:00 uur. De start van het evenement ligt dit maal aan de Lijsterlaan, tegenover de basisschool de Arendshorst. CDA Ermelo organisator en woordvoerder sport van der Weide vertelt enthousiast: ‘Vier jaar geleden startten we de hardloopronde voor Dindoa, maar dit keer starten en finishen we echt midden in wijk West. In het hart van West kan je wel stellen.’
  Doel van de hardloopronde om zowel het thema sport als wijk West op de kaart te zetten. Van der Weide besluit: ‘Zo’n hardloopronde is gewoon hartstikke leuk. Het is een activiteit om een boost te geven aan wijk West, en het belang van sport voor de Ermelose samenleving op de kaart te zetten. De ronde van vier jaar geleden smaakte naar meer.’ Na afloop wordt er erwtensoep uitgedeeld aan de deelnemers.

 • Structuurvisie Landgoed Veldwijk

  CDA Ermelo inbreng over Structuurvisie Veldwijk tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2018.

  Voorzitter,
  Voor ons een zeer belangrijk raadsstuk, één van de belangrijkste raadsbesluiten die wij nemen voor de komende jaren: de structuurvisie landgoed Veldwijk. Een dossier waar GGZ, gemeente, burgers en politieke partijen samen hebben gewerkt en waar deze mooie structuurvisie uit is voortgekomen. CDA Ermelo is tevreden dat GGZ op het landgoed actief blijft en dat dit mooie landgoed straks kansen gaat bieden aan inwoners, bedrijven en de zorg. Wonen, cultuurhistorie en natuur gaan straks hand-in-hand.
  Structuurvisie
  Deze driedeling koesteren wij als CDA Ermelo, het streven naar behoud van natuur en cultuur-historische waarden in de twee lastige zones is zorgvuldig en de toevoeging van woningen in het zuidelijk gedeelte is een prachtkans en die ook meer dan nodig is voor Ermelo. Wonen, wonen en nog eens wonen waren onze eerdere woorden daarover. We willen daarom het college complimenteren met de woningbouw ambities.
  Voorzitter, het CDA Ermelo is van mening dat er een heel mooie structuurvisie voorligt, maar toch kennen we ook onze zorgen. Dit traject van een structuurvisie op een groot gebied met 1 eigenaar is nieuw en daarom wennen. Als CDA Ermelo zien we daarom ook een aantal punten waar we mee worstelen en die we hier willen bespreken.
  Raamovereenkomst
  Voorzitter, waar het CDA Ermelo mee worstelt is raamovereenkomst en zeker in relatie tot de structuurvisie. De structuurvisie en de raamovereenkomst zijn niet altijd een directe vertaling van elkaar. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en daarmee de structuurvisie, maar wat regelt die raamovereenkomst nou precies en wat moeten wij als raadsleden hiermee? Als raad hebben we hier gelukkig een extern juridisch adviseur naar laten kijken die ons geholpen heeft die raamovereenkomst en de structuurvisie goed op waarde te schatten.
  Het praat lastig over de raamovereenkomst want die is vertrouwelijk, maar we hebben toch een vragen aan het college
  – Aan het begin van dit traject hebben we het met elkaar gehad over rechten en plichten. In het dossier zien we veel rechten die we GGZ gunnen, maar lezen we weinig over de plichten voor bijvoorbeeld investeringen in zorg in Ermelo. Hoe zorgen we er als raad voor dat intenties ook in prestaties worden omgezet?
  – Hoe moeten wij de passage lezen over de relatie tussen zorgwoningen en zorgvoorzieningen in de deelgebieden in relatie tot de woningbouwprogrammering voor het gehele gebied? Het CDA Ermelo wil graag expliciet de toezegging van het college dat we aan het einde van de rit het college en GGZ kunnen afrekenen op de genoemde woningaantallen in de raamovereenkomst.
  – Waarom is in de raamovereenkomst geen verevening geregeld zodat de minder rendabele bestemmingsplannen/gebieden gefinancierd kunnen worden uit de rendabele?
  – Wat zijn de mogelijkheden van de raad om toch te zorgen dat zowel rendabele als minder rendabele bestemmingsplannen in gelijke tred worden ontwikkeld?
  Bestaande rechten
  Voorzitter, een aantal belangrijke punten van het CDA Ermelo die we aanvankelijk voor ogen hadden zijn al met al niet vastgelegd in de raamovereenkomst en structuurvisie. De belangrijkste daarvan zijn de oude rechten uit eerdere bestemmingsplannen. Wij hebben voor ogen dat bestaande rechten geen rol meer zouden spelen bij het opstellen van deze structuurvisie, omdat er aan beide kanten (zowel GGZ als gemeente) toch veel aan elkaar gegund wordt en dat we met een helikopterview zouden bekijken wat de beste plannen voor Ermelo en GGZ zijn. Dat we een aantal weken geleden het signaal opvingen dat er mogelijk een bestemmingsplanaanvraag wordt gedaan aan de Chevallierlaan op basis van bestaande rechten, namelijk een groot bouwblok naast het gemeentehuis, verbaasde ons om me maar diplomatiek uit te drukken. Wij willen van het college de toezegging dat straks na het vaststellen van deze structuurvisie alle bestaande rechten zijn ingewisseld voor de nieuwe rechten die gaan voortvloeien uit de structuurvisie. Het kan niet waar zijn dat er door de grondeigenaar of ontwikkelaars van 2 walletjes wordt gegeten.
  – Wat klopt er van het signaal dat er een aanvraag ligt voor een bestemmingsplan aanvraag aan de Chevallierlaan (bij het gemeentehuis).
  – Spelen de bestaande rechten op nog meer locaties dan de 2 die nu genoemd worden in de structuurvisie?
  Het CDA zal voor wat betreft de oude rechten bij de kantoorpanden langs het spoor een amendement indienen om deze situatie te herstellen. We stellen voor de ruimte langs de spoorzone te verwijderen en deze naar evenredigheid te compenseren in één van de andere ontwikkelzones.
  Bebouwing Hooge Riet
  We zijn er als CDA Ermelo geen groot voorstander om rondom en tegen de Hooge Riet aan te bouwen, ondanks dat de zoekzone al in het voorjaar is voorschoven. Voor ons is het een absolute voorwaarde dat de bebouwing stedenbouwkundig en qua beeldkwaliteit in lijn is met de Hooge Riet. We willen dit Rijksmonument, de trots van Ermelo zeker niet te kort doen.
  – Kan het college toezeggen dat wij als gemeenteraad nog besluiten waarin we de ruimtelijke inpassing achter de Hooge Riet kunnen beoordelen?
  – En wat gebeurt er als de raad toch afkeurt om er direct tegen aan te bouwen met de rest van de ontwikkelzone? Neemt de bebouwingsdichtheid (nu dorpse dichtheid) daar toe? Dat laatste zou voor ons onbespreekbaar zijn.
  Het CDA Ermelo is geen voorstander van de tong – zo noemen we de sliert ontwikkelzone ten noorden van de Hooge Riet aan de zijde van Horsterweg voor het gemak. Via amendement zullen we daarom voorstellen om geen bebouwing mogelijk te maken aan de noordelijke zijgevel van de Hooge Riet. Daarmee behoudt dit mooie monument zijn solitaire status.
  Daarnaast voorzitter, dient het CDA Ermelo nog een amendement in om expliciet uit te sluiten dat aan de westelijke zijde van de chevallierlaan ook gebouwd zou kunnen worden naast de Hooge Riet. De oostelijke zijde van de Chevallierlaan – pal naast het gemeentehuis laat extensieve bebouwing toe. Bebouwing aan de westelijke zijde wordt echter niet uitgesloten. Dat willen we via dit amendement wel uitsluiten. De tekeningen geven het niet aan, en dat lijkt ons terecht om de status van de chevallierlaan – de mooiste laan van Ermelo volgens collega de Greef – in tact te laten.
  We zullen ook de initiatieven van CU om de moestuin goed te regelen voor de gebruikers, en het initiatiaf thema-commissie en bijbehorend krediet indienen.
  Wonen, wonen en nog eens wonen
  Voorzitter, het CDA Ermelo heeft er geen geheim van gemaakt dat woonruimte een meer dan urgent thema voor ons is. Met deze structuurvisie gaan we een prachtige kans benutten om honderden woningen toe te voegen, monumentale en historische panden in stand te houden en de natuurwaarden te koesteren. Een plan dat nog vele jaren betrokkenheid en energie verdient om Ermelo weer een stukje mooier te maken.

 • Aanschuiven in de wijk Ermelo West

  Dinsdag 28 november zijn leden van het bestuur en de fractie in Ermelo-West op bezoek gegaan. Onder het genot van versgebakken pannenkoeken en een sapje luisterden de christendemocraten in de aula van de Julianaschool naar de zorgen, problemen maar ook de kansen die verschillende inwoners uit de vogelenbuurt aan het CDA Ermelo aanreikten.
  Na het eten gingen de inwoners in 3 groepen uit elkaar en konden inwoners bij de raadsleden Sarath Hamstra, Dick te Brake en Erik van der Weide hun zorgen, ontwikkelingen en ideeën met de raadsleden delen. Ook de wijkagenten voor Ermelo-West deden goed mee en leverden mooie input over ontwikkelingen in de wijk.
  Belangrijke onderwerpen die door de inwoners aan het CDA Ermelo zijn meegegeven:

  • De dienstverlenende houding van de gemeente Ermelo bij contact door de inwoners kan beter
  • De staat van de wegen en trottoirs is vaak slecht
  • Het ontbreekt in wijk West aan voorzieningen voor de buurt
  • De parkeerdruk in de wijk wordt (te) hoog
  • Het groenonderhoud verdient blijvende aandacht
  • De westflank en ontsluiting van de wijk geeft zorgen

  Uitermate tevreden
  Raadslid en organisator van de activiteit Erik van der Weide – zelf al zijn hele levend wonend in wijk West – was uitermate tevreden over de activiteit. “Op zo’n avond hoor je echt van de inwoners waar ze tegen aan lopen en welke kansen ze zien, het is nu aan ons om dit mee te nemen in onze afwegingen en planvorming”, zegt hij.

  Het CDA Ermelo organiseert jaarlijks de activiteit ‘aanschuiven in de wijk’ om de ontwikkelingen in Ermelo scherp in de gaten te houden.