• Mobiliteit

  Op dit moment loopt er een enquête op Ermelo.nl over Mooi Ermelo. Hierin vraagt de gemeenteraad om inbreng en opmerkingen van onze inwoners van Ermelo over de mobiliteit in het Centrum, de wijken en de buitengebieden. Belangrijk voor iedereen, want met mobiliteit en verkeer hebben we allemaal te maken. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het onderwerp op de agenda van de Gemeente Ermelo gekomen.

  Ontwikkelingen voor vervoer in het algemeen en voor auto’s gaan heel hard. Hiermee moeten we leren omgaan en gebruik gaan maken van de nieuwe verworvenheden. Daarvoor is expertise nodig en inschattingen wat er gaat komen. Naast de auto zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen op het gebied van fietsen. Naast de E-bikes, komen er steeds snellere fietsen.

  Hiervoor heeft het CDA Ermelo het initiatief genomen een paar jaar geleden om te gaan vragen naar een F28. Een snelfietspad tussen Amersfoort en Zwolle. Dit plan staat nu op de agenda bij Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Maar ook in Ermelo zijn belangrijke zaken om aan te pakken. De verschillende soorten van overlast door woon-werkverkeer, doorgaand verkeer, u kent ze wel. Misschien zelfs bij voor de deur.

  Door het maken een Mobiliteitsvisie hoopt Ermelo hier goed zicht op te krijgen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Vandaar deze enquête. Onze hoop is, dat deze komende visie er met spoed gaat komen. Het is hard nodig. Nu blijft het af en toe een beetje knip- en plakwerk.

  Op onze vragen voor een aanpak van de Eendenparkweg tussen de Strokel en de Harderwijkerweg krijgen wij als antwoord, dat deze weg wel wordt opgeknapt, maar geen verbeteringen worden aangepakt. In de Mobiliteitsvisie kan hier een goed plan voor gemaakt worden, maar wel integraal met de andere plannen en wensen die leven in dit gebied.

  Zo is er in het Schoolpad, bij de Kringloopwinkel, een drempel neergelegd om de snelheid af te remmen. Maar ook hier missen  wij een goed plan om dit hele gebied aan te pakken inclusief de Holtropstraat, Dokter van Dalelaan en Telgterweg.

  In heel Ermelo zijn veel plekken waar goed naar gekeken moet worden, wat willen wij, wat gaan wij doen en wat zijn de verkeersverwachtingen. Ook ons Zorgdorp komt hier in beeld. Hoe gaan wij om met de minder mobiele mensen, daar moet ook rekening mee gehouden worden.

  Voor het bedrijfsleven is het natuurlijk belangrijk dat de industrieterreinen goed bereikbaar blijven. Wat gaat voor het vrachtvervoer de komende jaren veranderen en verder ontwikkelen?

  Kortom, belangrijk om met de enquête mee te doen, uw wensen naar voren te brengen.

 • Markt 2.0 Jan van den Bosch reageert

  Als oud-wethouder uit de vorige raadsperiode, wil ik mij eigenlijk niet uitlaten over het beleid van het huidige college. Maar met het artikel “parkeergarage gevolg van lang traject Markt 2.0” is een grens overschreden. Ik kan dat artikel niet onweersproken laten.

  Met de ontwikkelende partijen voor Markt 2.0 is, na vele jaren praten, een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het gebied. Die overeenkomst is gesloten door het hele toenmalige college. Voldoende parkeergelegenheid maakte deel uit van het plan. Als ik mij goed herinner: 250 plaatsen in de blauwe zone, 360 plaatsen in totaal. Vooral die plaatsen in de blauwe zone zijn voor de ontwikkelaar van belang. Destijds is berekend dat dit aantal inpasbaar zou moeten zijn met een herinrichting van de Markt en het parkeerterrein aan de Chevallierlaan. Het verdwijnen van de parkeerplaatsen tussen ING en Aldi was hierin meegenomen. Voor de herinrichting van de Markt was budget in de begroting gereserveerd.

  De discussie over de plannen in de raad bracht met zich mee dat bij de herinrichting extra zorgvuldig met het groen moest worden omgegaan en een aantal bomen moesten blijven staan. In een motie is dat ook vastgelegd. Toen de gevolgen daarvan in beeld waren gebracht, kwamen we een aantal parkeerplaatsen tekort. Er staat mij bij dat dit er ongeveer 20 waren. Daar was niet meteen een oplossing voor. Maar een tekort van ongeveer 20 is te overzien en ik had er vertrouwen in dat we daar wel een oplossing voor zouden vinden in de directe omgeving (op maaiveldniveau).

  Intussen deed zich een andere ontwikkeling voor, namelijk de verbouwing van het gemeentehuis. Eén van de aanleidingen was het herschikken van afdelingen binnen Meerinzicht en het afstoten van het gebouw waarin de Sociale Dienst was gehuisvest. Die herschikking bracht met zich mee dat er een flink aantal ambtenaren bij zou gaan komen op het gemeentehuis in Ermelo. En daardoor ontstond ook een extra parkeerbehoefte. Daar moest plek voor worden gevonden die er in feite niet meer was, gelet op de overeenkomst en het bestemmingsplan Markt 2.0. Ik vind het opvallend dat ik dit punt nergens teruglees. Enkel vanuit Markt 2.0 zou er niet de noodzaak hoeven ontstaan om aan een parkeergarage te denken.

  Daarnaast diende zich de herontwikkeling van Veldwijk, de Hooge Riet, aan. Ook bij de ontwikkeling van die plannen zou een parkeerbehoefte ontstaan. Kortom, het was een voor de hand liggende gedachte om de drie behoeftes: resterende opgave Markt 2.0, extra parkeerbehoefte door de komst van meer ambtenaren en de herontwikkeling de Hooge Riet, met elkaar te verbinden om zo tot slimme oplossingen te komen. Maar vanaf dat punt heb ik geen invloed meer op de ontwikkelingen kunnen uitoefenen, vanwege mijn vertrek als wethouder in april 2018. Dus ik weet ook niet of en hoe dit is opgepakt, hoe de gesprekken zijn gelopen en waarom deze zonder resultaat zijn gebleven.

  Het huidige college is inmiddels ruim 2 jaar aan zet en heeft de ontwikkelingen in die 2 jaar wel zelf kunnen beïnvloeden. Het huidige college is dus volledig zelf verantwoordelijk voor de keuze om een parkeergarage te willen bouwen. De manier waarop die verantwoordelijkheid nu uit de weg wordt gegaan door mij van alles in de schoenen te schuiven vind ik kwalijk. Ik hoop ook dat woorden als “een beetje naïef” en “creatief schuiven” zullen worden teruggenomen. Dat wacht ik met belangstelling af.

  Jan van den Bosch

  18 mei 2020

 • Ook gemeente aan zet in coronacrisis voor steun, herstel en opbouw

  Geweldig dat het aantal meldingen en sterfgevallen van mensen met corona steeds minder wordt. De intelligente lockdown lijkt zijn vruchten af te werpen. En dus ook het gedrag van een heel root deel van mensen. De grote uitdaging is dan wel voor de samenleving, voor eenieder van ons, om ervoor te zorgen dat deze positieve lijn ook in de toekomst wordt voortgezet. En ook dat we in economisch opzicht uitzicht blijven houden. En dat in een tijd dat er nog geen succesvol vaccin is gevonden. Gaat er nu om dat onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties worden geholpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. Dat vereist uithoudingsvermogen van een ieder. Het is geen sprint, maar het is een marathon.

  Zeker, de Rijksoverheid heeft verschillende goede steunmaatregelen in een heel korte tijd uit de grond gestamp. Uitvoering vindt volop plaats. Daarmee wordt geprobeerd om een sociaal-economische catastrofe te voorkomen. Maar is het Rijk de enige partij die aan zet is?

  Rijksoverheid niet als enige aan zet.

  Natuurlijk hebben we als inwoners allemaal een verantwoordelijkheid. Maar ook onze gemeente is aan zet. Gezamenlijke inspanning is nodig om het bedrijfsleven en alle contactberoepen, die nu stilliggen en de winkelstraat overeind te houden. Immers, het gaat ook om werkgelegenheid van vele inwoners van Ermelo. En er gebeurt ook wel het een en ander. Voldoende?

  Vragen  aan college B&W

  Daarom heeft CDA Ermelo aan het college een reeks aan vagen gesteld om hierop actie te ondernemen en de raad mee te nemen in de acties die het college onderneemt.

  • Vragen over de bijstandsverlening zelfstandigen.
  • Vragen over uitstel van belastingen, toeristenbelasting, precariorechten, forenzenbelasting, OZB-niet woningen en erfpacht.
  • Maar ook heeft CDA Ermelo nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de positie van bedrijfsleven in Ermelo. We hebben gesproken met verschillende ondernemers uit de verschillende bedrijfstaken, van winkels, kappers, toeristische sector, horeca als ook industrie. Vele bedrijven hebben problemen met hun liquiditeit, en hun bestaanszekerheid en daarmee ook werkgelegenheid voor Ermelo-ers.
  • Als vervolg daarop hebben we een pleidooi gehouden en vragen gesteld over het snel voldoen van openstaande facturen, binnen 7 dagen en ook om gemeentelijke opdrachten zo mogelijk naar voren te halen en ook andere maatregelen om waar het kan de economie nog enigszins draaiende te houden.
  • Ook een zichtbaar noodloket voor hulp in deze crisistijd aan ondernemers en inwoners hebben we aan de orde gesteld.
  • Ook houdt ons de vraag bezig of er nog andere manieren zijn om bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen te ondersteunen?

  Meer ruimte voor herstel?

  Veel bedrijven zijn heel creatief bezig met oplossingen om toch de contacten met hun klanten en opdrachtgevers in te kunnen vullen. Iets voor te kunnen betekenen. Bezig met inspelen op de 1,5 meter economie.

  Bedrijven kijken halsreikend uit naar meer ruimte voor hun ondernemen. Wij heel dan ook heel benieuwd naar de persconferentie van het Kabinet op 20 mei. Wordt er stapje voor stapje meer ruimte gegeven? In welke mate? En daarnaast, hoe ontwikkelen zich de markten van bedrijven, die tot nu toe in mindere mate last hebben gehad van de crisis?

  Kunnen we samen weer een begin gaan maken gaan werken aan herstel en opbouw of belanden we in een diepe economische crisis? Zijn we in staat om gezamenlijk, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften weer te werken aan herstel en opbouw? Dat vereist een op resultaat gericht samenspel tussen een daadkrachtige Ermelose overheid en de creatieve inzet van ondernemers en inwoners.  Maar nu eerst puinruimen.

  Opmerkingen, suggesties en voorstellen horen we graag.

  Raadslid Bart Willemsen

 • Ook dit jaar een Blije Berm door het CDA Ermelo

  Vorig jaar hebben we als CDA Ermelo een Blije Berm ingezaaid langs een stukje van de Nijkerkerweg waar het klompenpad langs komt. Het leverde een mooie bloemenpracht op waar zowel de wandelaars als de insecten van hebben genoten. Dit jaar hebben we een nog groter stuk ingezaaid. We vinden het belangrijk dat we onze natuur in evenwicht houden.

 • Waardig afscheid in Ermelo tijdens coronacrisis

  In deze zomerse tijden met bloeiende bomen, fluitende vogels en veel zon, wil ik het met u hebben over begrafenissen in Ermelo. Helaas blijkt, een heel actueel onderwerp in deze crisistijd. Op onze begraafplaats “Koningsvaren” vinden dagelijks begrafenissen plaats. Soms wel meerdere per dag.

  In de plaatselijke pers lazen wij met verbazing het bericht dat de uitvaartondernemers in Ermelo een brief van de gemeente hebben gekregen. In deze brief wordt aangegeven dat erehagen bij en langs rouwstoeten niet zijn toegestaan. Dit besluit van de gemeente Ermelo creëert veel onrust onder inwoners. We spreken hier over een gevoelig onderwerp, wat veel mensen direct hebben meegemaakt. Wij zien de erehaag toch als een laatste ceremonie om een overledene te eren en de naasten te steunen. De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland heeft gemeente geadviseerd om de erehagen te verbieden. Ook buurgemeenten Nunspeet, Harderwijk, Putten hebben dit ook overgenomen. Reden?  Erehagen worden vaak spontaan worden georganiseerd waardoor het moeilijk te sturen is op het aantal deelnemers en slecht te controleren is of mensen zich wel aan de RIVM-normen houden. De anderhalve meter wordt volgens de Veiligheidsregio en de gemeente niet altijd gerespecteerd.

  Voor het CDA Ermelo ben ik op onderzoek uitgegaan en heb diverse uitvaartondernemers gesproken. Mensen, gedreven door liefde voor het vak, die veel leed tegenkomen, maar ook veel goed kunnen doen voor de nabestaanden. Ook deze mensen zijn helden, waar wij best bij mogen stilstaan. Uit de verhalen van de ondernemers kwam naar voren, dat zij de erehagen in verschillende vormen tegenkomen. Gevormd door familie, buren, verenigingen, koren, elke uitvaart kent zijn eigen manier en vorm.

  Wat ons vooral duidelijk werd na het spreken met al deze betrokkenen is de kracht en troost die de familie van de overledene hierdoor krijgen. Een erehaag vormt een duidelijk teken dat zij er niet alleen voor staan in deze onverwachtse moeilijke tijden van de coronacrisis. Mensen leggen bloemen en kaarten op de rand van de stoep waarna de uitvaartbegeleider deze op de auto kan leggen. Koren zingen. Respectvol zoals wij dat gewend zijn in Ermelo. Volgens de uitvaartondernemers wordt de anderhalve meter aangehouden door de mensen langs de kant in de erehaag.

  Daarom vraagt het CDA Ermelo het college om dit verbod op erehagen te heroverwegen. Wij vragen het college nadrukkelijk om in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen: de uitvaartondernemers en –begeleiders en te bezien wat er mogelijk is om dit afscheid toch passend te krijgen in Ermelo. Als CDA Ermelo vertrouwen wij er op dat de mensen die deelnemen aan een erehaag zich kunnen houden aan de voorschriften van de RIVM, de Veiligheidsregio en de gemeente. We roepen ook hen op om niet met elkaar in gesprek te treden voorafgaand of na afloop van de vorming van de erehaag. Samen kunnen wij deze erehaag mogelijk maken. Blijf elkaar scherp houden zodat de begrafenis en uitvaart een verdrietig, maar respectvol en waardig afscheid blijft. 

  Dick te Brake
  Raadslid CDA Ermelo

 • Stedenbouwkundige visie de Hooge Riet

  Woensdag 4 maart vergaderde de gemeenteraad over de vaststelling van de stedenbouwkundige visie de Hooge Riet. De Hooge Riet – een van de bekendste en mooiste ruimtelijke stukjes Ermelo – is onderdeel van het plan Veldwijk. 

  Voormalig wethouder Jan van de Bosch heeft deze plannen rond Veldwijk en de Hooge Riet destijds in gang gezet samen met GGZ Centraal. 

  Het CDA Ermelo heeft woensdag 4 maart voor de stedenbouwkundige visie de Hooge Riet gestemd. Deze stedenbouwkundige visie – een stap voorafgaand aan het bestemmingsplan – is evenwichtig en gaat het gebied rond de Hooge Riet enorm opknappen. Mensen kunnen straks wonen in het monument of er omheen. Als fractie zijn we het meest kritisch op de woningbouwprogrammering in het plan: immers de 34 woningen die in het monument worden gerealiseerd worden niet meegenomen in de telling voor 50% goedkope woningbouw. Maar vervelender is nog dat veel nieuwe woningen in het dure segment gaan vallen. Desalniettemin ziet het CDA Ermelo de absolute noodzaak om dit gebied in Ermelo op te knappen. Dit plan gaat Ermelo een stuk mooier maken.

  Tot slot heeft het CDA Ermelo haar complimenten uitgesproken aan het college dat zij de Chevallierlaan deels heeft kunnen ontzien van bebouwing. De meedenkgroep Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur van het CDA wees ons er al op: zorg nou dat niet het hele centrum wordt volgebouwd, maar koester ook de mooie groene zones. Die geven Ermelo meerwaarde. We zijn tevreden dat het college dit – mede op voorspraak van ons – heeft kunnen realiseren.

 • Steun voor en daadkracht door ondernemers

  Door het coronavirus zijn inmiddels al forse delen van het bedrijfsleven stilgelegd. De horeca ligt stil, de toeristische sector ook. In de winkelstraat is het heel rustig. En dan ook nog de kappers, de sport- en fitnessbedrijven enz. zijn gesloten. Ook de hele cultuursector ligt plat en evenementen gaan niet door. Inmiddels is er ook al sprake van faillissementen. Duizenden (zelfstandige) ondernemers kloppen aan bij de overheid voor steun.

  Overheidsmaatregelen: hard nodig

  Fantastisch dat we als overheid met  maatregelen komen om de bedrijven, om de economie te ondersteunen. Dat is hard nodig in deze gezondheidscrisis. Het overheidsbeleid is erop gericht om de schade, om ontslagen en faillissementen zoveel mogelijk te beperken. Bedrijfsleven mag erop vertrouwen dat de overheid, landelijk, regionaal en lokaal alles doet om blijvende economische schade te beperken in het belang van de bedrijven, in het belang van werkgelegenheid, in het belang van de samenleving. Leiderschap van de kant van de rijksoverheid en zelfs op Europees niveau, maar ook op lokaal/regionaal niveau is onontbeerlijk om randvoorwaarden te scheppen voor  ondernemers  om een neerwaartse spiraal te voorkomen.

  Enthousiasme

  We zien juist nu dat ondernemers creatief zijn. Vernieuwend opereren. Andere wegen in slaan. Zij aan zij staan en zo veel als mogelijk gezamenlijk optrekken. Krachten bundelen. Oog hebben voor elkaar. Enthousiasme werkt inspirerend. Wederzijdse positieve beïnvloeding. Elkaar in de kracht zetten. Daar zijn ondernemers sterk in. We lezen het ook terug in de media.

  Samen op de fietstandem

  Net zo goed als de duur van de coronacrisis voor een groot deel afhankelijk is van het gedrag van ons mensen is het opvangen van de economische schade ook mede afhankelijk van de manier waarop we zij aan zij ( titel van de toekomstvisie van het CDA) staan als bedrijfsleven en overheid en inwoners. Samen optrekken. Samen de schouders eronder. Een fietstandem met 10 zittingen, fietst veel lichter en met grotere snelheid met 10 personen erop dan diezelfde fiets met 1 persoon erop.

  Gezondheid en economie: hand in hand.

  We beseffen natuurlijk heel goed dat het nu in de bestrijding van corona in de eerste plaats gaat om de volksgezondheid om het redden van levens, om onze eigen individuele gezondheid, van hen die ons na staan en van onze leefomgeving .Onder welke omstandigheden leven we nu? Zijn we door corona overvallen? We realiseren ons nu onze kwetsbaarheid maar al te goed. Een gezonde economie en goede volksgezondheid gaan hand in hand. Zij aan zij.

  Hebt u ideeën, suggesties laat het ons weten. Samen kunnen we, wij vanuit de politieke rol, steentjes bijdragen om saamhorig te werken aan een gezonde (regionale) sociale economie.

 • Coronacrisis – Noodverordening? Hoe werkt dat?

  Nu de coronacrisis volop in de samenleving rondraast en er keihard door de zorg en de overheid gewerkt wordt om levens te redden en is een Noodverordening van de veiligheidsregio gekomen. Deze verordening zet de invloed van de gemeenteraad tijdelijk op een zijspoor. Hoe werkt dat nu met de coronacrisis?

  Wanneer een noodverordening?

  Wanneer komt een Noodverordening in beeld?  Dat gebeurt als er zich een ramp of een crisis voordoet en algemeen verbindende voorschriften nodig zijn om de openbare orde te handhaven of beperking van gevaar nodig is. Daarbij kan van andere, dan bij de Grondwet gestelde voorschriften, worden afgeweken. Bij een lokale situatie is de burgemeester bevoegd dat te doen en moet de gemeenteraad de verordening te bekrachtigen.

  GRIP

  De coronacrisis overstijgt echter de gemeentelijke grenzen. Daarom vindt een opschaling plaats van bevoegdheden. De gemeentelijke bevoegdheden worden overruled door de Veiligheidsregio. De Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) van de Veiligheidsregio. Kent verschillende niveaus. Welk niveau van toepassing is is afhankelijk van de ernst van een ramp of een crisis. Op elk niveau zijn de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden geregeld.

  Regionale aanpak

  Tijdens de coronacrisis zijn alle Veiligheidsregio’s opgeschaald naar GRIP 4. Dat houdt in dat de voorzitter van de Veiligheidsregio de bevoegdheid om een Noodverordening af te kondigen. Immers, deze crisis overstijgt de grenzen van de gemeente. Het virus maakt vele slachtoffers in een groot gebied. En daarom is de Veiligheidsregio die aan zet.

  Regionaal Beleidsteam

  In onze regio werkt de Veiligheidsregio Noord-en Oost-Gelderland (VNOG). De voorzitter is Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn. Zodra het Rijk een noodverordening aankondigde, heeft Ton Heerst, overleg gevoerd met de burgemeesters uit ‘zijn’ regio en met vertegenwoordigers van o.a. de politie, GHOR en brandweer. Samen vormen en ze het regionale Beleidsteam. Met elkaar hebben ze bespreken ze wat er gedaan moet worden rond veiligheid en volksgezondheid. Uiteindelijk besluit de voorzitter van de Veiligheidsregio over de inhoud van de Noodverordening. En aan dat besluit houden alle gemeenten zich.

  Hoe in Ermelo?

  De lokale politiek heeft dus geen invloed op wat er in de Noodverordening komt op GRIP-4niveau. Natuurlijk moet de gemeenteraad en de bevolking actief worden geïnformeerd over de vastgestelde Noodverordening.  Dat gebeurt ook.  In het kader van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester een belangrijke rol in de lokale uitvoering van de noodverordening.

  In onze gemeente is er een  Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) actief om de gevolgen te monitoren. De burgemeester is daar de voorzitter van. Verder maken daar de gemeentesecretaris, een communicatieadviseur, adviseur crisisbeheersing en ook nog een wethouder deel van uit. Deze GBT heeft intensief overleg met het Regionale Beleidsteam.

  De huidige Noodverordening is geldig tot 6 april of tot het moment waarop ze wordt ingetrokken.

 • Bedrijfsbezoek OrangeTalent

  Vandaag hebben wij een bezoek gebracht aan OrangeTalent op het industrieterrein Veldzicht.

  Een bedrijf met jonge mensen, waar Niels Callenbach directeur/eigenaar van is. Gesproken over de ontwikkeling van dit bedrijf, dat actief is in de digitale wereld. OrangeTalent biedt goede digitale tools en marketingbegeleiding aan bij hun klanten.

  Naast de huidige ontwikkelingen is ook gesproken over toekomstige uitbreidingen waar de gemeente en politiek om de hoek bij komen kijken. Deze jonge ondernemer benadrukte het belang van de samenwerking tussen de overheid en de ondernemers.

 • CDA Ermelo gaat voor een gebalanceerde mix van woningen

  Woensdag 19 februari j.l. heeft de gemeenteraad het Bestemmingsplan Oranjepark unaniem aangenomen met de complimenten aan de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Deze zorginstelling heeft het aangedurfd om een woonwijk (76 appartementen met zorg in Kroondomein en 99 woningen in het Oranjepark) te ontwikkelen met een bijzondere, sociale insteek:  in deze woonwijk is het vanzelfsprekend dat je er bent voor elkaar. Iedereen hoort erbij en doet ertoe: of je nu arm of rijk bent, kwetsbaar of vitaal, jong of oud, alleenwonend of in gezinsverband. Echt Ermelo’s dus.

  Zo’n bijzondere woonwijk vraagt om diversiteit bij de woningbouw: huur- en koopwoningen in de diverse prijsklassen, met een nadruk op sociaal en betaalbaar! Op initiatief van het CDA en gesteund door PE, CU, SGP en BBE zijn we in geslaagd in deze woonwijk 19 huurwoningen te realiseren waarvoor gezinnen in aanmerking komen die net boven de sociale huurgrens zitten. Deze inwoners met een middeninkomen hebben het bijzonder moeilijk op de Ermelose woningmarkt. Dezelfde vijf partijen hebben ook een motie ingediend, waardoor de goedkope en middeldure huur- en koopwoningen tien jaar voor deze groepen behouden moeten blijven.

  CDA Ermelo zet zich in voor woningen voor jongeren, starters, ouderen en gezinnen met een middeninkomen. Kortom, de groepen inwoners die het heel moeilijk hebben op de Ermelose woningmarkt.