• Zelfstandig stemmen

  Iedereen heeft het recht om zelfstandig zijn of haar stem uit te brengen bij verkiezingen.

  Voor blinden en slechtzienden is dat echter zonder hulpmiddelen niet mogelijk. Zij moeten worden geholpen bij het invullen van het stembiljet.

  De fractie van CDA Ermelo spant zich al langer in om zelfstandig stemmen voor blinden in Ermelo mogelijk te maken.

  Wethouder De Haan heeft nu toegezegd in de raadsvergadering – op wederom een vraag van Cor Louwerse – dat hij ervoor zal zorg dragen dat blinden en slechtzienden op 16 maart 2022 bij de gemeenteraadsverkiezingen zelfstandig kunnen stemmen.

  Uiteraard zullen wij actief volgen of dit ook gerealiseerd gaat worden.

  Cor Louwerse

 • Kadernota 2022

  Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad de Kadernota 2022 behandeld. Onderstaande de inbreng van CDA Ermelo fractievoorzitter Sarath Hamstra.

  Voorzitter, Een thuiswedstrijd spelen op vreemde bodem voelt onwennig, maar als het eigen stadion wordt verbouwd, dan moet je iets. Wat tijdens de bekendste streekderby Ermelo-Noord wordt genoemd, is vanavond ons speelveld en zonder gekheid zijn wij dankbaar dat we van deze prachtige zaal gebruik mogen maken, van onze buren.

  En deze wedstrijd, voorzitter, voelt als de laatste fase van de competitie. De laatste dagen hebben collega’s onderling intensief contact gehad en de laatste loodjes wegen zwaar. De periode is lang geweest, maar voelt zo mogelijk nog langer. Vanavond houden we onze algemene beschouwingen, waarbij alle partijen laten horen hoe ze in de wedstrijd zitten. Maar dit zijn niet zomaar algemene beschouwingen, het zijn de laatste van deze periode. Tijd dus om de balans op te maken.

  Er valt niet te ontkennen, voorzitter, dat er veel gebeurd is in de afgelopen periode. Hoewel het te ver voert om alle gebeurtenissen de revue te laten passeren, komen drie woorden bij mij naar boven: Betrouwbaarheid, dienstbaarheid en grip. De periode begon met een coalitie-onderhandeling die geen onderhandeling was. De hang naar verandering was groot en binnen 24 uur was de nieuwe coalitie een feit. Nadat de eerste frustratie bij mijzelf en onze partij was gezakt zijn wij in gesprek gegaan met andere fracties en ik kan en wil niet ontkennen dat onze partij zich soms arrogant en dominant opstelde in de voorgaande perioden. Die opstelling doet geen recht aan democratie, waarbij de meerderheid de plicht heeft om oog te houden voor de minderheid. Die houding hebben wij veranderd, voorzitter, en we werken hier nog elke dag aan.

  Het neveneffect van het begin van deze periode is geweest dat we als raad onderling geen vertrouwen hadden in elkaar. Juist in de periode waarin we samen moesten optrekken omdat er grote opgaven waren, was de samenwerking ver te zoeken. Hierdoor werden grote besluiten, zoals het Sportcomplex, de verbouwing van de Dialoog en de verduurzaming van het gemeentehuis besloten zonder dat we echt naar elkaar luisterden. Door de bestuurscrisis in 2020, wat leidde tot het indienen van het ontslag van André Baars als burgemeester, kwam er ook een hoop aan het daglicht. Het rapport van de NSOB was niet mals en riep op tot zelfreflectie. En daar zijn we als raad dan ook mee aan de slag gegaan. Tel hierboven op de dossiers van Tomassen Duck-to, Bar Twinns en Ten Hove en ik kan me voorstellen dat inwoners minder vertrouwen hebben gekregen in de politiek. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en alleen door samen te werken kunnen wij dit vertrouwen terugwinnen.

  Voorzitter, als ik de zaal rondkijk dan zie ik allemaal gedreven collega’s. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal politiek bedrijven op basis van idealen waarin we geloven. We zijn allemaal gekozen volksvertegenwoordigers die het vertrouwen hebben gekregen van de kiezer. De wethouders en burgemeester zijn door ons gekozen en hetzelfde geldt voor de griffier. Vanuit dat vertrouwen past een dienstbare houding. Een dienstbare houding vanuit het besef dat wij hier niet voor onszelf zitten, maar voor ons dorp en voor onze inwoners. De vraag die we onszelf dan ook eigenlijk elke politieke tafel zouden moeten stellen is: hoe dienen wij de samenleving het beste? Wanneer wij dat principe leidend laten zijn en de samenleving stellen boven persoonlijk en boven partijbelang, dan maken wij een grote stap in de richting van hernieuwd vertrouwen van de inwoners.

  Voorzitter, we begonnen deze periode met een financieel tekort, vooral veroorzaakt doordat verschillende pm-posten in de begroting op geld werden gezet. Dit college heeft hard gewerkt, met de wethouder financiën voorop, om de begroting door te lichten en hierdoor hebben zij het tekort voor een groot deel teruggebracht. Dat verdient complimenten en natuurlijk ook aan de ambtenarij. Maar, voorzitter, er moet ook gezegd worden dat deze coalitie moeite heeft met kiezen. Want waar het recreatiebad van Calluna werd geschrapt, wat twee miljoen opleverde, werd het gemeentehuis niet verbouwd voor de afgesproken 4,5 miljoen, maar voor 9,1. Meer dan het dubbele. Tel daar de verbouwing van de Dialoog bij op van 8 miljoen en dan zien we dat het begrotingstekort van de gemeente Ermelo voor 2024 en 2025 niet alleen komt door het op geld zetten van de pm-posten of omdat het Rijk te weinig geld geeft aan gemeenten. In deze periode zijn de gemeentelijke belastingen met meer dan 60% gestegen. Meer dan 60%. Ook hier past het om hand in eigen boezem te steken.

  En vanaf deze plek vraag ik aan mijn collega’s, hebben wij het gevoel dat wij grip hebben op de begroting? In 2017 voerden wij een discussie aan de hand van het Strategisch Financieel beleid. In 2019 was dit een kerntakendiscussie en in 2020 noemden we dit een heroverwegingstraject. Als we vanaf deze plek nu eens eerlijk naar elkaar zijn. Hoeveel heeft ons dit opgeleverd? Kan iemand het mij vertellen?

  Mijn antwoord is overigens, nee. Ik heb niet het gevoel dat we grip hebben. Daarvoor zitten er te veel onzekerheden in de begroting. Kijken we naar het Rijk dan weten we niet hoeveel het woonplaatsbeginsel ons gaat opleveren vanaf 1 januari aanstaande. We weten niet wat de definitieve herijking van het gemeentefonds gaat doen en we weten niet hoeveel Ermelo gecompenseerd gaat worden voor gemaakte kosten tijdens Covid-19. Kijken we naar onze eigen gemeente dan is een grote onzekere hoeveel de sanering van de Zanderij kost. De verwachting is dat dit miljoenen gaat kosten. Daarbij maakt onze fractie zich zorgen, voorzitter, om de bouw van het nieuwe Sportcomplex. Het budget is vastgesteld in 2018 en sinds die tijd zijn de bouwkosten enorm gestegen. Kan de wethouder garanderen dat het sportcomplex binnen het gestelde budget kan worden gerealiseerd?

  Voorzitter, de hang naar verandering is onverminderd. We staan aan de vooravond van een nieuwe raadsperiode en de nieuwe raad wacht grote opgaven. Als we niets doen blijft de meerjarenbegroting niet sluitend voor 2024 en 2025. Dit betekent dat de nieuwe raad vanaf dag 1 aan de slag moet om de eerste beleidsrijke Kadernota een tekort van 1,5 miljoen euro weg te werken. Structureel. Daarbij zijn er nog steeds vele inwoners die geen passende woning hebben. De woningmarkt is enorm overspannen en het aanbod lijkt de vraag niet te achterhalen. Op het gebied van duurzaamheid zal de nieuwe raad stappen gaan maken en de vraag is hoe we omgaan met het buitengebied. Horst en Telgt mogen niet overspoeld worden door woningen en windparken, zodat dat hier een goede visie aan ten grondslag ligt. Verder komen we uit een crisis en is de vraag wat gebeurt er met bedrijven waar het vet van de botten is, bijvoorbeeld in de toeristische en recreatieve sector? En de grootste uitdaging is misschien nog, het vertrouwen terugwinnen van onze inwoners.

  Hoe wij Ermelo achterlaten is onze verantwoordelijkheid. Wij geloven in een dorp dat we beter willen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen en met deze Kadernota maken we een grote stap. Om bij te dragen aan het meer sluitend krijgen van de begroting en de verhoging van de OZB en de toeristen en forenzenbelasting te verminderen en terug te dringen dienen wij een aantal moties in en mede in.

  Rest ons niets anders dan het college en de ambtenaren te bedanken voor het vele werk dat zij in dit boekwerk en überhaupt het afgelopen politieke jaar hebben verzet. Zonder hen zouden wij ons werk niet kunnen doen. Dezelfde dank aan mijn collega’s, de griffier, inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen en kerken. Dag in dag uit maken wij Ermelo tot wat het is: het mooiste dorp ter wereld!

  Wij vragen Gods zegen om ons werk op een dienstbare manier te blijven doen.

  Dank u wel! 

  Voor opmerkingen/vragen: sarath.hamstra@gmail.com

 • Sarath Hamstra lijsttrekker verkiezingen 2022

  Na een voordracht door het bestuur van het CDA Ermelo is op dinsdag 22 juni 2021 huidig fractievoorzitter Sarath Hamstra (34) door de leden bij acclamatie gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Hamstra mocht in 2018 ook de kar trekken tijdens de verkiezingen waar het CDA Ermelo 6 zetels behaalde.

  Interim-voorzitter Hilda Kievit over de keuze: “Na de verkiezingen in 2018 belandde het CDA Ermelo voor de eerste keer in de oppositie. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren, in Ermelo en binnen onze partij. Sarath heeft een hart voor en een visie op het dorp. Hij is fractievoorzitter geweest in de coalitie en oppositie en weet daardoor het belang van verbinden en samenwerken. Zijn energie en enthousiasme werken aanstekelijk en daarom dragen wij hem vol vertrouwen voor”.

  Sarath Hamstra over de voordracht: “Ik voel me enorm vereerd dat ik gekozen ben als lijsttrekker. Het is een roerige periode en het is belangrijk om samen met elkaar het vertrouwen te herstellen. Politiek moet dienstbaar zijn aan de samenleving en dat kan alleen vanuit vertrouwen. Alleen op die manier kunnen we de grote uitdagingen aan, waaronder het bouwen van woningen voor onze inwoners, zorg blijven bieden aan hen die het nodig hebben en de financiën zo snel mogelijk op orde krijgen. Er is een hoop werk aan de winkel en kunnen het alleen aan als de politiek, vanuit die dienstbaarheid samenwerkt”.

 • Wat te doen met verouderde kleinschalige vakantieparken

  Het recreatieseizoen is weer begonnen en dat merken we goed als inwoners van Ermelo. Met name de forensen zien we in het weekend weer in het dorp. Opvallend is dat de groep zestigplussers goed vertegenwoordigd is en ook bij de forensen is de vergrijzing zichtbaar. Velen bezitten een huisje of stacaravan op één van de ruim 100 parken in Ermelo. Veertig van deze parken zijn kleinschalig en een deel van hen zijn verouderd. Dat geldt ook vaak voor de eigenaren van het park. Een klein park heeft over het algemeen weinig toekomstwaarde voor recreatie. Maar wat dan?

  In de gemeenteraad hebben wij – op initiatief van de SGP – op 12 mei jl. een motie ingediend die het college opdraagt deze kleinschalige solitaire parken in kaart te brengen en kaders te formuleren op grond waarvan deze vakantieparken in het buitengebied omgevormd kunnen worden naar bijvoorbeeld wonen. Het is uiteraard aan de eigenaar van het vakantiepark om hiertoe dan initiatief te nemen. Het mes snijdt dan aan twee kanten: het probleem van de verouderde parken is opgelost en het aantal goedkope, betaalbare woningen voor starters groeit. 

  In het 3e kwartaal van dit jaar komt het plan voor besluitvorming naar de raad.

  Cor Louwerse

 • Heel Ermelo Quizt Pubquiz van het CDA Ermelo

  In november 2020 spraken Daisy Vliegenthart (CDA Statenlid) en ik elkaar telefonisch. We hadden het over vrouwen en politiek en na dit gesprek ontstond bij mij het idee om een Coronaproof pubquiz te organiseren. In deze quiz konden we elkaar digitaal ontmoeten en een plek geven aan het CDJA, lokale, provinciale, landelijke en zelfs Europese CDA politici.

  We waren het er over eens dat de PubQuiz meer moest zijn dan lollig vermaak op de vrijdagavond. De quiz was bedoeld om mensen te inspireren en kennis te laten maken met de verschillende lagen binnen de politiek. Wij hadden al snel ons Ermelose team bij elkaar want Sarojini Ramasray (CDJA Ermelo) en Esther Heutink (nu wethouder in Enkhuizen) waren meteen enthousiast. Op vrijdagavond deden er maar liefst 110 mensen verdeeld over 22 teams mee aan de quiz! Een doorslaand succes! Wat een geweldige gasten hadden we live in de Quiz: Ank Bijleveld (demissionair minister van Defensie), Sabine Uitslag (voormalig lid van de Tweede Kamer) en Esther de Lange (fractievoorzitter CDA in Europees Parlement). Een sterrencast. En… alleen maar vrouwen! Het is waar. Schrijver Arthur Japin heeft me ooit eens gezegd: “Mensen willen zich herkennen in de ander. Daarom is bij kinderverhalen ook vaak een broertje en een zusje. Op deze manier kunnen de jongens zich in het broertje herkennen en de meisjes zich in het meisje.” Zou dit ook zo gelden binnen de politiek? Wat een sterke indruk kan deze vrouwelijke cast dan maken op jonge vrouwen en meisjes die politiek actief willen zijn.

  Gelukkig lieten de mannen zich niet onbetuigd! Om 21:45 uur kwamen de eerste reacties binnen van de mannen: “Wel een beetje erg veel vrouw!” “Volgende keer een mannenafdeling.” En zelfs: “ Ja… wij schenken ook koffie in, hoor!” Grappig natuurlijk, maar eigenlijk ben ik het helemaal met jullie eens! Eenzijdigheid geeft een gevoel van buitensluiting. Wij zijn een inclusieve partij en we willen ons met onze volksvertegenwoordigers kunnen identificeren. Het is belangrijk dat de verschillende eigenschappen van mensen die samen een team maken elkaar aanvullen en versterken. Mocht je het leuk vinden om onze partij te komen versterken en je (meer) te gaan inzetten, gaan we graag het gesprek met je aan!

  Sarojini (CDJA) zegt het zo mooi: “Ik voel me thuis bij het CDA omdat je welkom bent ongeacht je afkomst, je achtergrond en je kleur.” We zijn verbonden en weten elkaar te vinden vanuit onze vier kernwaarden. De sterkste teams worden gekenmerkt door diversiteit. Een sterk team bestaat uit mannen en vrouwen, de één praktisch en de ander theoretisch aangelegd, met jong en oud vertegenwoordigd van allerlei achtergronden. Bij zo’n team wil ik horen! Net als Ank, Sarojini, Sabine, Esther en Daisy voel ik me daarom thuis bij het CDA. Voor deze samenleving in al haar diversiteit schenk ik zelfs graag de koffie in!

  Anne Kuik stelt jullie ter afsluiting nog een vraag, in het tweede filmpje vind je het antwoord.

  De vraag
  Het antwoord
 • Parkeergarage Markt 2.0

  Het lijkt er op dat het college het verschrikkelijk slechte plan om een parkeergarage van 11 meter hoog te maken aan de Chevallierlaan terugneemt. Reden hiervoor is dat de voltallige gemeenteraad enorm kritisch is op de argumentatie. Als CDA Ermelo liepen we samen met de ChristenUnie voorop in de strijd tegen deze parkeergarage.

  CDA Ermelo is op het standpunt dat zo’n parkeergarage totaal niet bij Ermelo past. Het raadsvoorstel is om meerdere redenen een gedrocht:

  1. Er is totaal geen draagvlak voor: Niemand in Ermelo zit op een parkeergarage te wachten.
  2. Ruimtelijk gezien is het een blamage voor Ermelo om midden in het centrum zo’n kolos van een gebouw neer te zetten. Zeker als daar ook nog 63 bomen voor moeten wijken.
  3. Financieel is het niet uitvoerbaar, want er zijn geen middelen voor in tijd dat Ermelo krap bij kas zit.
  4. Juridisch is het niet noodzakelijk om dit te doen. Er blijken nog altijd alternatieven mogelijk om de afspraken met ondernemers en ontwikkelaars te respecteren.
  5. De toekomst veranderd: Duurzaamheid wordt belangrijker, winkelend publiek met de auto lijkt al jaren  af te nemen. Hoe reeel zijn deze afspraken die in 2015 gemaakt zijn nog? En zijn er andere manieren om ruimtes vrij te spelen?

  De huidige fractie kent het standpunt dat de afspraken met ondernemers door de gemeente Ermelo gerespecteerd. Dat betekent 360 parkeerplaatsen realiseren waarbinnen 250 binnen de blauwe zone. Maar als CDA Ermelo zien we vol op kansen deze te realiseren zonder parkeergarage. Zo kan er worden gekozen om de gehele parkeerplaats aan de Markt, maar ook de chevallierlaan blauwe zone te maken. Ook adviseren we het college terug te treden naar de eerdere ingetekende plannen waarmee al zeker 338 parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien vinden we dat langparkeerders zoals ambtenaren gebruik moeten maken van de parkeerplaats op het kerkelijk centrum.

  Gelukkig lijken andere partijen het met de opstelling van het CDA Ermelo en de ChristenUnie eens. Ook de coalitiepartijen adviseerden de wethouder om het stuk terug te nemen, nogmaals met de initiatiefnemers en ondernemers om tafel te gaan, en de Raad ook alternatieven oplossingen aan te reiken.

  Goede voorbereiding is het halve werk

  De fractie van het CDA Ermelo heeft voorafgaand aan de behandeling van deze parkeergarage gesproken met een van de initiatiefnemers, verschillende ondernemers, betrokken inwoners, oud wethouder Jan van den Bosch en tot de huidige wethouder ruimtelijke ordening Laurens Klappe. Al deze informatie resulteerde in veel schriftelijke vragen die wij afgelopen zomer al stelden, in nog meer technische vragen en uiteindelijk onze inbreng.

  De samenwerking met de overige politieke partijen op dit dossier is ook goed. Zo hebben de woordvoerder zich exclusief door een extern onafhankelijk jurist laten adviseren over de juridische noodzaak tot het bouwen van een parkeergarage. Wat blijkt: deze noodzaak is er juridisch helemaal niet.

  Verder vanuit inhoud en constructiviteit: leveren!

  Kortom: u mag er op rekenen dat het CDA Ermelo zich de komende partijen zal blijven verzetten tegen het onzalige idee van een parkeergarage. Vanuit constructiviteit, vanuit inhoud zullen wij proberen tot betere oplossingen te komen en andere partijen hiervan te overtuigen. Als u ideeen heeft horen we deze graag. U mag dan contact met mij opnemen.

 • Macht is om te dienen, niet om te heersen

  Inbreng CDA Ermelo door Erik van der Weide op de politieke avond 11 november 2020 over het rapport naar aanleiding van het rapport over de bestuurscrisis in Ermelo.

  Het is in Ermelo niemand ontgaan dat de burgemeester is opgestapt en er brede bestuurlijke problemen spelen. En voorzitter, dit is slecht nieuws voor Ermelo.

  1. Brede politiek-bestuurlijke crisis in Ermelo

  In tegenstelling tot een aantal andere politieke partijen nemen wij het rapport van de NSOB – een hoog aangeschreven onafhankelijk instituut, dat onderzoek deed naar het bestuur in Ermelo – zeer serieus. Wij omarmen het rapport van de NSOB en zien het als de basis van de probleemstelling. Dat het CDA Ermelo het rapport serieus neemt, betekent ook dat wij breder kijken dan alleen het functioneren van de burgemeester. Gebrek aan bestuurskracht ligt nooit aan 1 persoon. Wij zijn het met de commissaris van de koning eens dat we spreken van een brede bestuurscrisis in Ermelodie ons allemaal raakt.

  Het rapport spreekt van verschillende problemen die hebben bijgedragen aan falen in Ermelo, zoals:

  • de botsende stijlen in het college;
  • de ingrijpend veranderende politieke verhoudingen in 2018;
  • een roddelcultuur in Ermelo;
  • het functioneren van de klankbordgroep;
  • en de gespannen relatie tussen het gemeentebestuur en enkele (groepen) van burgers in Ermelo.

  Het is een beproefde tactiek van bestuurders om problemen op te knippen, klein te maken en daarmee weer over te gaan tot de orde van de dag. Wij zouden het betreuren als dat vanavond gebeurt. Wij hechten enorm aan het gezamenlijk herkennen van het probleem. Pas als we allemaal spreken over hetzelfde probleem is het mogelijk te werken aan een oplossing.

  Mijn belangrijkste vraag aan de overige politieke partijen luidt daarom of zij het eens zijn met de probleemstelling uit het rapport? Herkennen en erkennen de andere fracties dat er bredere en diepere problemen in Ermelo spelen?

  • Als CDA Ermelo denken wij het probleem van botsende stijlen en terugtrekkende bestuurders te herkennen in de gemeentefinanciën van Ermelo waar blijkt dat al 3 jaar moeilijk keuzes worden gemaakt om ombuigingen op inhoudelijk beleid te realiseren. Herkennen andere partijen het probleem van botsende bestuursstijlen en bestuurders de zich terugtrekken op hun portefeuilles?
  • Een reflectieve houding vraagt volgens ons, een open houding en open cultuur. De verkenners van de NSOB spreken er van dat de politieke verhoudingen sinds 2018 ingrijpend zijn veranderd en  ‘dat deze coalitie er op is gebrand om de rit uit te zitten’. Wij vinden dat het openbaar bestuur er is om de samenleving en inwoners te dienen. Is dat uw doel of is doel koste wat het kost de rit uit te zitten? Zit deze houding een reflectieve houding in de weg?

  2. Rancune is de hakbijl aan de wortel van bestuurskracht

  Voorzitter, dit college trad twee en half jaar geleden aan als product van een coalitie die is gebaseerd op negatief sentiment. Op basis van een gezamenlijk vijandsbeeld en op basis van uitsluiting van twee partijen. Op basis van rancune boven een positief bindmiddel zoals gezamenlijke waarden. Ik geloof echt, in elke vezel van mijn lichaam, dat negativiteit als basis van samenwerking nooit tot bloei kan leiden, tot een boom die vrucht kan dragen. Tot bestuurskracht. Zodra besluiten niet meer worden genomen op basis van hun waarden, op basis van een afweging of het Ermelo beter maakt, maar alleen nog op basis van wie het idee afkomstig is, wordt de bijl gezet aan de wortel van de boom genaamd bestuurskracht.

  3. Zelfreflectie

  Voorzitter, het rapport roept het gehele bestuur in Ermelo op tot zelfreflectie. Dat betekent dat we als CDA Ermelo ook kritisch naar ons eigen functioneren moeten kijken. Van de week las ik daar een mooie uitdrukking over van een van onze inwoners die op Facebook stelde. ‘Wanneer er één vinger naar een ander wijst, wijzen er nog altijd drie naar jezelf.’

  Want hebben wij als CDA Ermelo nou alles goed gedaan? Nee, ook als CDA Ermelo gaan we niet vrijuit in deze politiek-bestuurlijke crisis. Onze stem tegen de individuele wethouders was niet passend, niet constructief. Ondanks dat we deze tegenstem zelf zagen als een algeheel protest tegen het proces, werd niet gevraagd om een processtem, maar om een stem voor het aantreden van individu. Van een mens. En ieder mens verdient een kans. Ook de zure opmerkingen die maanden later nog volgden in de politieke besluitvorming dragen niet bij aan een betere bestuurscultuur in Ermelo. We kunnen – na enige reflectie – er steeds vaker begrip voor opbrengen, dat partijen erop gebrand waren na 40 jaar te besturen zonder het CDA Ermelo. Het CDA Ermelo werd toch gezien als een machtsblok en de eerlijkheid gebied te zeggen, dat wij daar in het verleden ook wel aanleiding voor hebben gegeven in zowel de grootte van de fractie, waar we dan niets aan konden doen omdat Ermelo een CDA dorp is, maar soms ook in ons gedrag.

  De huidige fractie is zich daar van bewust en concentreert zich met name op de inhoud van het beleid. De houding die wij in de samenwerking met de Raad nastreven, laat zich vatten in een bekende uitspraak van Hannie van Leeuwen: ‘macht is om te dienen, niet om te heersen.’

  We steunen voorstellen die passen bij onze visie en waar we anders over denken proberen we te veranderen door voorstellen te doen. Ook die houding levert overigens geregeld kritiek op. Voor de een zijn we niet hard genoeg. Zo ontving ik van de week nog een appje met de tekst:  ‘Jullie moeten eens wat minder lief in die oppositie zijn. Keihard oppositie voeren en alle foute keuzes van deze coalitie uitvergroten!’ Een ander vindt ons juist veel te zwaar in de politieke wedstrijd zitten: ‘Jullie wegen in jullie besluiten nog veel te veel mee dat jullie aan de kant zijn geschoven.’ U hoort het voorzitter, het is moeilijk om iedereen tevreden te stellen. Toch hoop ik dat de samenleving, onze achterban en de andere partijen zien dat we proberen op basis van christendemocratische waarden en inhoudelijke afwegingen tot een oordeel komen.

  4. Bestuurscultuur is de levensader van bestuurskracht

  Voorzitter, om de bestuurskrachtboom weer te laten bloeien is onderhoud nodig. En daar hebben we echt elkaar voor nodig. We moeten allemaal bereid zijn in de spiegel te kijken en onze houding open, eerlijk onder ogen durven te komen.

  Natuurlijk hoeven we niet alleen maar vrienden te zijn en mogen we, nee moeten we zelfs, ook verschillen. En uiteraard snappen wij dat coalitiepartijen ook gehouden zijn aan een coalitieakkoord. De basishouding moet zijn dat we met elkaar besturen op basis van de houding of het Ermelo beter maakt en niet op basis van partijpolitieke overwegingen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de laatste maanden in de gemeenteraad goede ontwikkelingen zichtbaar zijn. We zien steeds vaker besluitvorming van moties en amendementen op basis van gedeelde idealen, gedeelde waarden en gedeelde standpunten tot stand komen. Ook met deze woordvoerders vanavond hier, is er respect voor elkaars verschillen, maar wel de wil om vooruit te kijken. Coalitie- en oppositielijnen worden steeds losser in de Ermelose besluitvorming. Een flinke oppepper voor de Ermelose bestuurskracht in de politieke arena. Een van de wortels lijkt ondanks de flinke knauw van 2 jaar geleden weer voeding op te nemen.

  Maar voorzitter. Een wortel die weer voeding opneemt maakt nog geen bloeiende boom. Bestuurskracht betreft namelijk het functioneren van het hele politiek- en bestuurlijke stelsel. Denk daarbij aan zaken als:

  • Het staatsrechtelijk functioneren;
  • De inzet van de juiste instrumentaria;
  • De aanwezigheid van bestuurlijke competenties.

  En voorzitter wat is het waard dat de politieke verhoudingen langzaam lijken te verbeteren, als vervolgens het college van B&W de democratische opdrachten bewust of onbewust naast zich neerlegt?

  • Een motie om niet voorop te lopen in Ermelo met het loskoppelen van het gas wordt om semantische redenen niet uitgevoerd;
  • Een motie over zwemtarieven wordt simpelweg om bewuste of onbewuste redenen genegeerd.

  De antwoorden op schriftelijke vragen horen volgens de organisatieverordening binnen 30 dagen te worden beantwoorden. De praktijk toont anders:

  • Op 3 december 2019 stelden we vragen over handhaving op landschappelijke inpassing. De antwoorden mochten we 1 mei 2020 ontvangen.
  • Op 10 juni stelden we samen met de ChristenUnie vragen over de Markt 2.0, na ruim 4 maanden ontvingen we het antwoord.
  • Op 3 augustus stelden we samen met BBE schriftelijke vragen over illegale parkeerplaatsen aan de Julianalaan vorige week ontvingen we het antwoord.
  • Op 3 september stelde ik vragen over extra middelen van het Rijk voor de Coronacrisis. De antwoorden zijn er vandaag de dag nog altijd niet.

  Ik heb omwille van de tijd, nog 4 andere voorbeelden naast me neergelegd. Maar voorzitter, dit kan echt niet. Deze voorbeelden getuigen van onvermogen of van onwil. De cultuur in Ermelo om moties, toezeggingen, amendementen of vragen als nederlaag te ervaren helpt niet. We hebben elkaar nodig om de bestuurskracht van Ermelo weer te verbeteren, want hoe kunnen wij als Raad sturen en controleren, als we niet eens antwoord krijgen op onze vragen, of als de democratische opdrachten worden genegeerd?

  5. Onderhoud nodig voor bloei: Rekenen op brede zelfreflectie

  Voorzitter, vanmorgen lazen we een Stentor-artikel over een poll waarin ruim 90% van de ruim 2000 stemmen de wethouders oproept om op te stappen, daarnaast ontvingen we vanmiddag een petitie van 183 inwoners die de raad én wethouders oproept in de spiegel te kijken. Nu varen wij met onze koers niet alleen op polls en petities.  Toch vinden we dit een duidelijk signaal dat naast de raad ook de wethouders op zijn minst tot reflectiviteit zou moeten dwingen. Op basis van de schriftelijke en de mondelinge reactie van de wethouders op het rapport van de NSOB, constateren wij dat met uitzondering van wethouder Klappe, de wethouders weinig aanleiding hebben gegeven om aan dat zij deze reflectie zullen tonen. Waar de burgemeester het rapport omarmde, maar er toch voor koos om zelf op te stappen, nemen de wethouders juist afstand van de conclusies en de aanbevelingen in het rapport. ’Broddelwerk’ volgens hen. Voor ons oordeel over de vraag of we met de huidige raad maar vooral met het huidige college kans zien weer een bestuurskrachtige gemeente te worden, zijn het herkennen van het probleem en zelfreflectie de aller belangrijkste graadmeters. We willen daarom van alle wethouders horen of zij de probleemstelling omarmen of zij bereid zijn op eigen handelen te reflecteren om Ermelo weer beter bestuurbaar te krijgen? En zo ja, hoe wilt u dit concreet vorm geven?

  Ik constateer dat we allemaal de politiek in zij gegaan om de samenleving te dienen. We nemen allemaal verantwoordelijkheid voor het maken van plannen, het vertegenwoordigen van onze inwoners en het controleren van het bestuur. Voorzitter, we hopen dus niet alleen dat andere politieke partijen en de wethouders het probleem en onderkennen. We rekenen er op. We rekenen er op dat iedereen open, eerlijk en betrouwbaar naar zichzelf en naar anderen is en beseft dat we elkaar nodig hebben. ‘Macht is om te dienen, niet om te heersen’. Alleen als we open, eerlijk en betrouwbaar zijn naar elkaar krijgen we de bestuurskracht in Ermelo weer in bloei.

 • Mobiliteit

  Op dit moment loopt er een enquête op Ermelo.nl over Mooi Ermelo. Hierin vraagt de gemeenteraad om inbreng en opmerkingen van onze inwoners van Ermelo over de mobiliteit in het Centrum, de wijken en de buitengebieden. Belangrijk voor iedereen, want met mobiliteit en verkeer hebben we allemaal te maken. Het heeft even geduurd, maar eindelijk is het onderwerp op de agenda van de Gemeente Ermelo gekomen.

  Ontwikkelingen voor vervoer in het algemeen en voor auto’s gaan heel hard. Hiermee moeten we leren omgaan en gebruik gaan maken van de nieuwe verworvenheden. Daarvoor is expertise nodig en inschattingen wat er gaat komen. Naast de auto zijn er natuurlijk ook ontwikkelingen op het gebied van fietsen. Naast de E-bikes, komen er steeds snellere fietsen.

  Hiervoor heeft het CDA Ermelo het initiatief genomen een paar jaar geleden om te gaan vragen naar een F28. Een snelfietspad tussen Amersfoort en Zwolle. Dit plan staat nu op de agenda bij Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. Maar ook in Ermelo zijn belangrijke zaken om aan te pakken. De verschillende soorten van overlast door woon-werkverkeer, doorgaand verkeer, u kent ze wel. Misschien zelfs bij voor de deur.

  Door het maken een Mobiliteitsvisie hoopt Ermelo hier goed zicht op te krijgen. Hiervoor hebben wij uw hulp nodig. Vandaar deze enquête. Onze hoop is, dat deze komende visie er met spoed gaat komen. Het is hard nodig. Nu blijft het af en toe een beetje knip- en plakwerk.

  Op onze vragen voor een aanpak van de Eendenparkweg tussen de Strokel en de Harderwijkerweg krijgen wij als antwoord, dat deze weg wel wordt opgeknapt, maar geen verbeteringen worden aangepakt. In de Mobiliteitsvisie kan hier een goed plan voor gemaakt worden, maar wel integraal met de andere plannen en wensen die leven in dit gebied.

  Zo is er in het Schoolpad, bij de Kringloopwinkel, een drempel neergelegd om de snelheid af te remmen. Maar ook hier missen  wij een goed plan om dit hele gebied aan te pakken inclusief de Holtropstraat, Dokter van Dalelaan en Telgterweg.

  In heel Ermelo zijn veel plekken waar goed naar gekeken moet worden, wat willen wij, wat gaan wij doen en wat zijn de verkeersverwachtingen. Ook ons Zorgdorp komt hier in beeld. Hoe gaan wij om met de minder mobiele mensen, daar moet ook rekening mee gehouden worden.

  Voor het bedrijfsleven is het natuurlijk belangrijk dat de industrieterreinen goed bereikbaar blijven. Wat gaat voor het vrachtvervoer de komende jaren veranderen en verder ontwikkelen?

  Kortom, belangrijk om met de enquête mee te doen, uw wensen naar voren te brengen.

 • Markt 2.0 Jan van den Bosch reageert

  Als oud-wethouder uit de vorige raadsperiode, wil ik mij eigenlijk niet uitlaten over het beleid van het huidige college. Maar met het artikel “parkeergarage gevolg van lang traject Markt 2.0” is een grens overschreden. Ik kan dat artikel niet onweersproken laten.

  Met de ontwikkelende partijen voor Markt 2.0 is, na vele jaren praten, een overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van het gebied. Die overeenkomst is gesloten door het hele toenmalige college. Voldoende parkeergelegenheid maakte deel uit van het plan. Als ik mij goed herinner: 250 plaatsen in de blauwe zone, 360 plaatsen in totaal. Vooral die plaatsen in de blauwe zone zijn voor de ontwikkelaar van belang. Destijds is berekend dat dit aantal inpasbaar zou moeten zijn met een herinrichting van de Markt en het parkeerterrein aan de Chevallierlaan. Het verdwijnen van de parkeerplaatsen tussen ING en Aldi was hierin meegenomen. Voor de herinrichting van de Markt was budget in de begroting gereserveerd.

  De discussie over de plannen in de raad bracht met zich mee dat bij de herinrichting extra zorgvuldig met het groen moest worden omgegaan en een aantal bomen moesten blijven staan. In een motie is dat ook vastgelegd. Toen de gevolgen daarvan in beeld waren gebracht, kwamen we een aantal parkeerplaatsen tekort. Er staat mij bij dat dit er ongeveer 20 waren. Daar was niet meteen een oplossing voor. Maar een tekort van ongeveer 20 is te overzien en ik had er vertrouwen in dat we daar wel een oplossing voor zouden vinden in de directe omgeving (op maaiveldniveau).

  Intussen deed zich een andere ontwikkeling voor, namelijk de verbouwing van het gemeentehuis. Eén van de aanleidingen was het herschikken van afdelingen binnen Meerinzicht en het afstoten van het gebouw waarin de Sociale Dienst was gehuisvest. Die herschikking bracht met zich mee dat er een flink aantal ambtenaren bij zou gaan komen op het gemeentehuis in Ermelo. En daardoor ontstond ook een extra parkeerbehoefte. Daar moest plek voor worden gevonden die er in feite niet meer was, gelet op de overeenkomst en het bestemmingsplan Markt 2.0. Ik vind het opvallend dat ik dit punt nergens teruglees. Enkel vanuit Markt 2.0 zou er niet de noodzaak hoeven ontstaan om aan een parkeergarage te denken.

  Daarnaast diende zich de herontwikkeling van Veldwijk, de Hooge Riet, aan. Ook bij de ontwikkeling van die plannen zou een parkeerbehoefte ontstaan. Kortom, het was een voor de hand liggende gedachte om de drie behoeftes: resterende opgave Markt 2.0, extra parkeerbehoefte door de komst van meer ambtenaren en de herontwikkeling de Hooge Riet, met elkaar te verbinden om zo tot slimme oplossingen te komen. Maar vanaf dat punt heb ik geen invloed meer op de ontwikkelingen kunnen uitoefenen, vanwege mijn vertrek als wethouder in april 2018. Dus ik weet ook niet of en hoe dit is opgepakt, hoe de gesprekken zijn gelopen en waarom deze zonder resultaat zijn gebleven.

  Het huidige college is inmiddels ruim 2 jaar aan zet en heeft de ontwikkelingen in die 2 jaar wel zelf kunnen beïnvloeden. Het huidige college is dus volledig zelf verantwoordelijk voor de keuze om een parkeergarage te willen bouwen. De manier waarop die verantwoordelijkheid nu uit de weg wordt gegaan door mij van alles in de schoenen te schuiven vind ik kwalijk. Ik hoop ook dat woorden als “een beetje naïef” en “creatief schuiven” zullen worden teruggenomen. Dat wacht ik met belangstelling af.

  Jan van den Bosch

  18 mei 2020

 • Ook gemeente aan zet in coronacrisis voor steun, herstel en opbouw

  Geweldig dat het aantal meldingen en sterfgevallen van mensen met corona steeds minder wordt. De intelligente lockdown lijkt zijn vruchten af te werpen. En dus ook het gedrag van een heel root deel van mensen. De grote uitdaging is dan wel voor de samenleving, voor eenieder van ons, om ervoor te zorgen dat deze positieve lijn ook in de toekomst wordt voortgezet. En ook dat we in economisch opzicht uitzicht blijven houden. En dat in een tijd dat er nog geen succesvol vaccin is gevonden. Gaat er nu om dat onze inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties worden geholpen om door deze moeilijke tijd heen te komen. Dat vereist uithoudingsvermogen van een ieder. Het is geen sprint, maar het is een marathon.

  Zeker, de Rijksoverheid heeft verschillende goede steunmaatregelen in een heel korte tijd uit de grond gestamp. Uitvoering vindt volop plaats. Daarmee wordt geprobeerd om een sociaal-economische catastrofe te voorkomen. Maar is het Rijk de enige partij die aan zet is?

  Rijksoverheid niet als enige aan zet.

  Natuurlijk hebben we als inwoners allemaal een verantwoordelijkheid. Maar ook onze gemeente is aan zet. Gezamenlijke inspanning is nodig om het bedrijfsleven en alle contactberoepen, die nu stilliggen en de winkelstraat overeind te houden. Immers, het gaat ook om werkgelegenheid van vele inwoners van Ermelo. En er gebeurt ook wel het een en ander. Voldoende?

  Vragen  aan college B&W

  Daarom heeft CDA Ermelo aan het college een reeks aan vagen gesteld om hierop actie te ondernemen en de raad mee te nemen in de acties die het college onderneemt.

  • Vragen over de bijstandsverlening zelfstandigen.
  • Vragen over uitstel van belastingen, toeristenbelasting, precariorechten, forenzenbelasting, OZB-niet woningen en erfpacht.
  • Maar ook heeft CDA Ermelo nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de positie van bedrijfsleven in Ermelo. We hebben gesproken met verschillende ondernemers uit de verschillende bedrijfstaken, van winkels, kappers, toeristische sector, horeca als ook industrie. Vele bedrijven hebben problemen met hun liquiditeit, en hun bestaanszekerheid en daarmee ook werkgelegenheid voor Ermelo-ers.
  • Als vervolg daarop hebben we een pleidooi gehouden en vragen gesteld over het snel voldoen van openstaande facturen, binnen 7 dagen en ook om gemeentelijke opdrachten zo mogelijk naar voren te halen en ook andere maatregelen om waar het kan de economie nog enigszins draaiende te houden.
  • Ook een zichtbaar noodloket voor hulp in deze crisistijd aan ondernemers en inwoners hebben we aan de orde gesteld.
  • Ook houdt ons de vraag bezig of er nog andere manieren zijn om bedrijven die tussen wal en schip dreigen te vallen te ondersteunen?

  Meer ruimte voor herstel?

  Veel bedrijven zijn heel creatief bezig met oplossingen om toch de contacten met hun klanten en opdrachtgevers in te kunnen vullen. Iets voor te kunnen betekenen. Bezig met inspelen op de 1,5 meter economie.

  Bedrijven kijken halsreikend uit naar meer ruimte voor hun ondernemen. Wij heel dan ook heel benieuwd naar de persconferentie van het Kabinet op 20 mei. Wordt er stapje voor stapje meer ruimte gegeven? In welke mate? En daarnaast, hoe ontwikkelen zich de markten van bedrijven, die tot nu toe in mindere mate last hebben gehad van de crisis?

  Kunnen we samen weer een begin gaan maken gaan werken aan herstel en opbouw of belanden we in een diepe economische crisis? Zijn we in staat om gezamenlijk, met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften weer te werken aan herstel en opbouw? Dat vereist een op resultaat gericht samenspel tussen een daadkrachtige Ermelose overheid en de creatieve inzet van ondernemers en inwoners.  Maar nu eerst puinruimen.

  Opmerkingen, suggesties en voorstellen horen we graag.

  Raadslid Bart Willemsen