• Hoog spel bij Kerntakendiscussie

  Tijdens deze vergadering is er ook gesproken over de kerntakendiscussie. Althans, dat was niet de bedoeling, zij het dat er een motie werd ingediend van Burgerbelangen. Toen deze motie, met steun van alleen het CDA Ermelo en de ChristenUnie, het leek te halen, werd deze ingetrokken.

  Zegt u het maar. Een motie dien je in omdat je het college een opdracht geeft. In dit geval riep de motie van Burgerbelangen Ermelo (BBE) op om te kijken of de belastingen toch minder omhoog konden. Eigen wethouder Wouter Vogelsang was hier niet van gecharmeerd en evenmin was dit het geval bij de collega-partijen in de coalitie. Het debat was levendig, maar kreeg een bijzonder einde. Toen de motie het “dreigde” te halen, door steun van onze partij en de ChristenUnie, besloten de coalitiepartijen om te schorsen. Hier was het voltallige collega (met uitzondering van de burgemeester) bij aanwezig. En wat schetste onze verbazing: de motie werd ingetrokken. Een motie die opriep tot meer samenwerking, haalde het niet en dat is op zijn zachtst gezegd jammer. Laten we hopen dat dit een uitzondering is en dat we elkaar op inhoud gaat zoeken.

  Onder deze link vindt u het artikel van Ermelo van Nu.

 • Programmabegroting 2020-2023

  De programmabegroting is een van de belangrijkste documenten waar de gemeente over gaat. Het is namelijk de financiële vertaling van de kadernota, waar al het beleid van de gemeente in staat. Wij zullen tegen deze programmabegroting stemmen en daar denken wij niet licht over.

  Voor de zomer bespraken we de laatste kadernota, waarin werd voorgesteld om de belastingen fors te verhogen de komende jaren. Wij misten, als partij, de echte keuzes die gemaakt moesten worden in tijden van financiële krapte. Om die reden hebben wij voorstellen ingediend om bijvoorbeeld Meerinzicht (ons samenwerkingsverband met Harderwijk en Zeewolde) geen extra geld te geven. Door deze samenwerking zouden wij zaken efficiënter en kwalitatief beter doen, tegen 10% minder geld. Dit is niet gelukt, mede door de extra taken die wij hen hebben gegeven, maar het tegenovergestelde is waar. En wordt om meer geld gevraagd, waar wij moeite mee hebben. Ook hebben wij voorstellen gedaan om te stoppen met trainees, waar 175.000 extra voor was uitgetrokken. Ook de toeristen en forenzen zouden fors zwaarder worden belast. Helaas hebben deze voorstellen het niet gehaald en werd er gekozen voor belastingverhogingen. Om die reden stemden wij tegen de kadernota en zullen wij nu ook tegen de programmabegroting stemmen.

  Wij beseffen ons dat dit erg zwaar is, maar denken hier dan ook niet licht over. Wij voelen ons genoodzaakt, omdat er te makkelijk gekozen wordt voor belastingverhoging. Laten we eerst kijken of er keuzes gemaakt kunnen worden. Wij zullen ons de komende tijd in blijven zetten om samen met andere partijen mogelijkheden te vinden om de financiën zo snel mogelijk op orde te krijgen, zonder dat er direct gekeken wordt naar belastingverhogingen. Daarover spreek je pas, zodra je eerst naar jezelf hebt gekeken en keuzes hebt gemaakt.  

  Onder deze link vindt u het artikel van Ermelo Zaken.

 • Ermelo (jeugd)zorgdorp

  Donderdag 28 juni 2018 is de nieuwe verordening vastgesteld voor de jeugdzorg. Aangezien we in Ermelo relatief veel jongeren hebben die jeugdzorg nodig hebben (ook door de aanwezigheid van bijvoorbeeld Groot Emaus) is dit een belangrijk onderwerp. Onze fractie heeft aandacht gevraagd voor de zogenoemde doorlopende zorglijn. Veel zorgbehoevende jongeren vallen tot hun 18e levensjaar onze de jeugdwet en na hun 18e verjaardag onder de WMO en dit zorgt voor problemen, waaronder hulpverleners terwijl continuïteit en stabiliteit belangrijk zijn. Op initiatief van Het CDA Ermelo zal er avond worden voorbereid om door te praten over dit onderwerp in de commissie. Dit is geïnitieerd door Sarath Hamstra en kreeg steun van alle partijen. Wordt vervolgd.

  Sarath Hamstra

 • Ermelo wil netwerkgemeente zijn

  Ons dorp vind het belangrijk om een netwerkgemeente te zijn. Een gemeente die meegaat met zijn tijd en actief en welwillend omgaat met burgerinitiatieven. Oud-raadslid Jan Brand sprak hier in 2015 al over en sindsdien is er een voorbereidingsgroep mee aan de slag gegaan, bestaande uit raadsleden, ambtenaren en collegeleden. Namens onze partij nam Sarath Hamstra deel aan deze werkgroep met als resultaat dat binnen de gemeente de neuzen dezelfde kant op staan. Nu is het tijd om de samenleving te betrekken en door te pakken.

  Sarath Hamstra

 • CDA Ermelo schrikt van inzicht in drugsgebruik Ermelo

  Ermelo – Gisteren presenteerde het college van B&W een raadsbrief waarin zij de resultaten van het rioolonderzoek uit de motie ‘versteviging drugsbeleid’ presenteerde. Deze motie is in november op initiatief van het CDA Ermelo, CU en de SGP door de gemeenteraad aangenomen.

  De resultaten van het onderzoek laten zien dat in Ermelo zeker niet minder drugs worden genomen dan elders in Nederland. “We houden tred met het landelijk gemiddelde”, zo valt te lezen in de resultaten. Het CDA Ermelo is echter geschrokken van de hoeveelheid amfetamine en methamfetamine die in de week van het onderzoek zijn ingenomen op Ermelo’s grondgebied. Net als in de rest van Nederland lijkt het drugsgebruik te normaliseren.

  Voorafgaand aan de opgestelde motie, hebben we als partij een rondetafelgesprek georganiseerd met verschillende relevante partners, om te praten over drugsproblematiek en alles wat daarmee samenhangt. Aan tafel zaten Groot Emaus, Stichting Welzijn Ermelo, Ermelose Jongerenraad en gesproken is met Tactus verslavingszorg en Groevenbeek. Daarnaast is er een gezamenlijke avond georganiseerd met CU en SGP.

  Het CDA Ermelo heeft in november vorig jaar het initiatief genomen om ook preventie en communicatie over drugsgebruik aan te scherpen. Naast het rioolonderzoek, waar veel partijen kritisch op waren, omdat dit niets zou opleveren, komt er een aanvullend onderzoek onder maatschappelijke organisaties. De uitkomsten van deze twee onderzoeken samen geven meer inzicht in het drugsgebruik in Ermelo en daardoor kunnen we beter beleid maken. Het college kondigt aan op deze manier een stap te zetten, maar we zullen de uitwerking kritisch blijven volgen. ‘Uiteindelijk proberen we het gebruik van drugs zoveel mogelijk in te dammen.’ De uitkomsten van het rioolonderzoek laten zien dat we in Ermelo ook nog een lange weg te gaan hebben.

 • Parkeerproblemen Hazelaarlaan (Persbericht)

  Aan de Hazelaarlaan zorgen parkeerproblemen voor een ontwrichting van de buurt. Dat constateert CDA Ermelo toen zij deur voor deur langsgingen, om met inwoners in gesprek te gaan over hun buurt. Fractievoorzitter en lijsttrekker Sarath Hamstra: “Sinds enkele jaren gaan wij langs de deuren in verschillende wijken en buurten om in gesprek te gaan met inwoners over hun wijk. Dit noemen wij de straat-voor-straatcampagne. Op deze manieren hoor je écht wat er speelt en hoeven burgers niet altijd naar de politiek te komen.” Aan de Hazelaarlaan in wijk Oost speelt de parkeerproblematiek al jaren.

  Sommige buurtbewoners wisten te vertellen dat de problemen al in 2014 begonnen en de gemoederen zijn inmiddels zo hoog opgelopen dat dit tot meerdere burenruzies heeft geleid. Hamstra: “Er zijn zelfs initiatieven vanuit bewoners aan de Hazelaarlaan zelf gekomen om de problemen op te lossen. Dat moeten wij als overheid toejuichen! Deze inwoners wachten nu al zo lang, dat dit tot spanningen in de buurt leidt. Wij hebben meteen schriftelijke vragen gesteld aan het college en hopen dat hier snel antwoorden op komen.” Meerdere bewoners gaven aan dat de communicatie met de gemeente uiterst stroef verloopt. De antwoorden van de schriftelijke vragen zal de partij zo spoedig mogelijk doorzetten naar de bewoners. Ondertussen zal het CDA Ermelo de straat-voor-straatcampagne doorzetten en hoopt op deze manier veel inwoners te kunnen spreken.

 • CDA Ermelo trakteert ouderen op oliebollen (Persbericht)

  Zaterdag 30 december heeft het CDA Ermelo meer dan 200 ouderen verrast met zelfgebakken oliebollen. Ouderen en medewerkers van de Arcade, de Amaniet, de IJsvogel en het Hospice waren de gelukkigen.

  Lijsttrekker én oliebollenbakker
  De vrijdagavond ervoor staken vier enthousiaste CDA’ers de handen uit de mouwen en hebben samen meer dan 300 oliebollen gebakken. Lijsttrekker en oliebollenbakker Sarath Hamstra: “Ik heb nog niet eerder oliebollen gebakken, maar het is erg leuk om te doen. Naast dat het gezellig is om met elkaar bezig te zijn, is het erg dankbaar werk en mooi om het jaar op een nuttige manier af te sluiten.”

  Ludiek
  Ouderen en medewerkers reageerden blij verrast en dankbaar op het ludieke gebaar.

 • Programma begroting 2018-2022

  De Programmabegroting 2018-2021 is een mooie financiële weergave van de keuzes die we tijdens de Kadernota 2018 hebben gemaakt, voor de zomer. Het huishoudboekje van Ermelo laat zwarte cijfers zien en is, zoals we dat noemen, structureel sluitend. Dit willen we graag zou houden en daarom willen we dat inkomsten die in de toekomst wegvallen, zoals Precariobelasting, worden opgevangen. Hier komt, mede op ons verzoek, een voorstel voor tijdens de Kadernota 2019. We zijn daarmee ruim op tijd.

  Aan de uitgavenkant loopt onze gemeente risico wanneer het gaat om de Jeugdzorg. Dit is ook een punt van zorg voor ons, want we vinden het belangrijk dat “onze” jongeren de zorg krijgen die ze nodig hebben en tegelijkertijd dat de kosten beheersbaar blijven. De wethouder vertrouwt hierop en wij houden de vinger aan de pols.
  Natuurlijk hebben we ook aandacht gevraagd, zoals we altijd doen, voor voldoende woningen in Ermelo en zouden graag nog een project zien zoals Groevenbeek-Noord was: betaalbare en duurzame woningen.

  Ten slotte gaven we aan trots te zijn op de vele burgerinitiatieven en geloven dat we deze kracht van de samenleving altijd moeten omarmen (en zeker niet moet frustreren).

  Sarath Hamstra, fractievoorzitter CDA Ermelo