• Ermelo cultureel evenementendorp?

  Ermelo wil zich de komende jaren gaan ontwikkelen tot een evenementendorp. Er vinden al heel wat verschillende soorten grote en vooral ook kleinere evenementen plaats in ons dorp. De ambitie is om door te groeien tot een cultureel evenementendorp met en regionale functie voor de inwoners van Ermelo, de bedrijven en voor de gasten. Hopelijk kan hier snel weer mee worden begonnen en is het drama van her coronavirus ,als het even kan, binnenkort overwonnen en we elkaar weer bij mooie bijeenkomsten kunnen ontmoeten.

  Er zijn de afgelopen jaren al heel wat evenementen georganiseerd. Daar is veel waardering voor. Daarnaast zijn ook inwoners die met name geklaagd hebben over het geluidsniveau van sommige evenementen. Over de soorten en aantal evenementen, de plekken waar ze kunnen plaatsvinden en ook over het toegestane geluidsniveau zijn nu duidelijke afspraken gemaakt. Die uitwerking daarvan wordt nog verder gestroomlijnd. Maar de hoofdlijnen zijn vastgesteld in de Gemeenteraad.

  Regionaal
  Ermelo heeft de ambitie om verder door te groeien tot een regionaal cultureel evenementendorp. Er zijn al verschillende evenementen met een regionaal karakter. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijks terugkerende braderieën, maar ook Fete de la Musique, Groevenbeek Klassiek, Huiskamerconcerten.

  Echter, voorkomen moet worden dat dit leidt tot een ongecoördineerde wildgroei. Dat zeker niet. In het onlangs aangenomen Beleidskader Evenementen zijn uitgangspunten vastgesteld om juist een samenhangend beeld te krijgen van allerlei verschillende evenementen, groot en klein.

  Coördinatie
  Als CDA Ermelo zijn we voorstander van een goed in de praktijk werkend beleidskader. Ook zijn we voorstander ervan dat er een goede coördinatie komt op de uitvoering, die jaarlijks wordt vertaald in een jaaroverzicht van evenementen. En dat er voor de organisatoren heldere en eenvoudige spelregels beschikbaar zijn. De evenementen zijn gerangschikt in 4 categorieën, namelijk culturele evenementen, sportevenementen, sfeerbepalende evenementen en commerciële evenementen. Die coördinatie komt te liggen bij een Adviesgroep. Daarin zitten naast de gemeente, ook de de VVV en Centrummanagement en sportbedrijf Interactie. Wij hebben ook gepleit dat het Cultureel platform daar deel van gaat uitmaken. Juist omdat her culturele karakter van de evenementen een belangrijke thema is.

  Waarom evenementen?
  Het belang van evenementen wordt in het Beleidskader ook aangegeven. Onder andere wordt aangegeven dat evenementen een verrijking zijn voor de Ermelose samenleving. Ze moeten wel laagdrempelig zijn als het gaat over cultuur en sport. Doel is veel inwoners te bereiken. En ook de recreanten en vakantiegangers. Daardoor wordt Ermelo nog aantrekkelijker voor vakantiegangers. Natuurlijk gaat het om evenementen voor alle inwoners. Natuurlijk ook specifiek voor jongeren die elkaar ontmoeten tijdens deze (muziek)evenementen. Evenementen versterken ook de maatschappelijke waarde. Ze bieden de mogelijkheid tot ontmoeting en kunnen ook bijdragen aan educatieve en sociale programma’s en leveren ook een bijdrage aan de Ermelose economie.

  Evaluatie
  Als CDA Ermelo staan we achter dit beleidskader. Het geeft duidelijkheid. Waar het nu op aankomt is dat we er ervaring mee gaan opdoen. Dat betekent ook dat er na verloop van tijd geëvalueerd wordt. CDA Ermelo vindt het belangrijk dat na een jaar volop werken goed gekeken wordt naar de resultaten en hoe het evenementenbeleid wordt ervaren. Dan moet het niet alleen gaan over de soorten evenementen en de plekken waar ze plaatsvinden, maar ook naar minder positieve neveneffecten als (geluids-) overlast.