Navigation

Verkiezingsbeloften CDA Ermelo
Het CDA Ermelo heeft zichzelf als doel gesteld om Ermelo een mooier dorp te maken, dan het al is. Een Ermelo waar plek voor iedereen is en waar burgers naar elkaar omzien. In ons verkiezingsprogramma 2014-2018, met de titel “De Kracht van de Samenleving” hebben wij verkiezingsbeloften gedaan. Hieronder ziet u de resultaten die wij tot nu toe hebben behaald.

Wonen

 • Op zondag blijven de winkels gesloten. Wij zijn trots op het dorpse karakter.
 • Parkeren blijft in Ermelo gratis en gaat op de meeste plekken van 1,5 naar 2 uur gratis parkeren.
 • In 2015 is gerealiseerd in het horecaconvenant dat op donderdag en met braderieën en evenementen de sluitingstijd wordt verruimd tot 2:00 uur.
 • Wij hebben ons hard gemaakt voor huisvesting voor jongeren en ouderen. Zo hebben wij een enquête gehouden onder jongeren om inzicht te krijgen in deze problematiek, een avond georganiseerd met Kamerlid Eric Ronnes en een Facebookpagina aangemaakt, onder de naam Wonen in Ermelo.
 • Het laatste deel van De Verbinding (oude AH) is samen met de ontwikkelaar door Jan van den Bosch afgewaardeerd naar een meer passende omvang.
 • Het CDA Ermelo is tegen drugs en is de voorvechter vooronderzoek, preventie (voorlichting) en handhaving.
 • Voldoende en goede jongerenhuisvesting. Met de bouw van Groevenbeek-Noord komen er grondgebonden, duurzame, starterswoningen beschikbaar, vanaf prijzen van 160.000. Dit type projecten willen we in de toekomst vaker uitvoeren.
 • Ook hebben wij een motie ingediend om onderzoek te doen naar meer mogelijkheden voor jongerenhuisvesting voor de korte termijn.
 • Er zijn meerdere goedkope woningen in het buitengebied gekomen dankzij het functieveranderings-beleid. De passendheid hiervan is beter dan voorheen.
 • Er is een nieuw welstandsbeleid vastgesteld, waarin het dorpse karakter en het Ermelose overlegmodel beter gewaarborgd is.
 • Wij willen graag investeren in een nieuw centrum. De eerste fase van het nieuwe centrum is inmiddels klaar, dankzij onze wethouder Jan van den Bosch. De volgende fase wordt eind 2015 uitgevoerd. Op deze manier houden we als Ermelo en vitaal en aantrekkelijk centrum.
 • Mede dankzij ons zijn in de plannen voor het nieuwe centrum voldoende fietsenstallingen meegenomen en ook bij het station wordt het aantal fietsenstallingen uitgebreid.
 • Het Groene Kruispunt (Hamburgerweg / Paul Krugerweg) wordt veiliger geworden door de beoogde aanleg van een verkeersplein, met aandacht voor de meest kwetsbare gebruikers als fietsers en voetgangers.
 • Bij de aanleg van de Westflank zijn vrijliggende fietspaden geprojecteerd langs de (nieuw aan te leggen) Oude Nijkerkerweg en de Arendlaan, Volenbeekweg.
 • In de laatste aanpassingen van het Centrumplan wordt bij de Verbinding een goede en veilige ontsluiting gemaakt tussen Stationsstraat en Julianalaan. Een zebrapad is aangelegd bij het Molenaarsplein.
 • De Prins Hendriklaan wordt in de toekomst weer geopend voor al het verkeer.
 • De Julianalaan en de Jacob Catslaan worden weer opgewaardeerd tot 50 kilometer per uur.
 • De rotonde bij de Margrietschool is er gekomen dankzij het CDA Ermelo, Hierdoor is een veiliger situatie ontstaan met name voor de kinderen van deze school.
 • Naar aanleiding van de plannen van Gemeente Putten voor gebied Steenenkamer hebben wij er bij ons college op aangedrongen om gesprekken te gaan voeren over het openhouden verbinding Ermelo West en op- en afrit Nulde A28.
 • Wij zijn in de regio een voortrekker voor de verbreding van de A28, van Zwolle tot en met Amersfoort.
 • Ook onderhouden wij nauwe regionale contacten met omliggende gemeenten over het aanstaande vliegveld Lelystad. De vliegroutes komen, volgens te huidige plannen, niet over Ermelo. Tevens hebben we aandacht gevraagd voor ontwikkeling N302, Deze weg zal een belangrijke verkeersader Vliegveld Lelystad en in dat kader input gegeven voor de Statenfractie CDA Gelderland.
 • We hebben contacten met bewoners gezocht en onderhouden voor de reconstructie van de Oude Zwolseweg en Stakenberg.
 • Wij hebben bemiddeld voor plaatsing verkeersspiegel Leuvenumseveld.
 • Wij hebben ons hard gemaakt voor het behouden van de grafrust van minimaal 20 jaar op onze begraafplaats.
 • Dankzij de inzet van onze partij komt de ontwikkeling van het gebied bij Strand Horst eindelijk op gang, waarbij onze inzet blijft: een vrij toegankelijk strand voor onze burgers.
 • Het CDA Ermelo vindt de relatie met UWoon belangrijk, omdat zij de belangrijkste volkshuisvester in Ermelo is. Deze relatie is echter niet vrijblijvend en daarom zijn er prestatieafspraken opgesteld, waarbij wij betaalbaarheid, creëren van voldoende woningen, opkomen voor huurders, actieve communicatie met de huurdersvereniging, en duurzaamheid het meest belangrijk voor ons zijn.
 • Het luisteren naar en opkomen voor inwoners en belanghebbenden is voor ons van groot belang en we hebben dit onder andere actief gedaan bij de ontwikkelingen bij het Postlaantje/Kerklaan en bij plan Driesprong.
 • Het CDA Ermelo heeft aan de wieg gestaan van de totstandkoming van het Buurtplan Horst en Telgt en is zeer trots op de wijze waarop deze buurt dit plan heeft ontwikkeld. Een perfect voorbeeld van burgerparticipatie.
 • Onze partij heeft zich actief ingezet voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied van Ermelo.
 • Ook hebben wij ons actief ingezet voor het behoud van groen in de wijken, zoals de Driesprong. Natuurlijk wegen we dit altijd af tegen alle andere belangen die spelen.
 • Voor het CDA Ermelo is het van belang dat iedereen welkom is in Ermelo, dus ook de Alleenstaande Minderjarige jongeren die wij tijdelijk huisvesten in de Hooge Riet. Deze kwetsbare doelgroep verdient een tijdelijk thuis, waarbij wij altijd oog houden voor de veiligheid van iedereen.
 • Wij vinden solide overheidsfinanciën belangrijk en dat betekent dat we niet meer geld uitgeven, dan er binnenkomt. Grote investeringen worden afgeschreven binnen 15-40 jaar.
 • Ermelo blijft een zelfstandige gemeente, maar wij vinden samenwerking wel belangrijk en zetten hier ook op in.
 • Helaas is leegstand nog steeds een probleem, waar we hard aan werken. Het is nu wel gelukt de Drieluik beschikbaar te maken voor huisvesting van onder andere statushouders.
 • Er worden starterswoningen gebouwd bij BP-keukens, voormalig garage Broekhuis en het terrein van Driesprong. Ook zijn ze gebouwd bij het Trefpunt (laatste fase) en Groevenbeek Noord.
 • Er met UWoon prestatieafspraken gemaakt voor levensloopbestendig bouwen.
 • Daarnaast zijn er mooie kansen bij de Rehoboth en Dillenburg en het terrein van Veldwijk. Op deze manier komen we onze beloften tegemoet om woningen te realiseren, met name voor jongeren en ouderen.
 • Ook in Speuld zal woningbouw plaatsvinden op bescheiden schaal.
 • Met het project Vitale Vakantieparken kijkt onze wethouder Esther Heutink naar mogelijkheden voor parken om zich door te ontwikkelen of, zo nodig, te stoppen. Er wordt eveneens gezocht naar mogelijkheden voor jongeren om legaal op parken te wonen.
 • Er zijn meerdere bijeenkomsten door ons georganiseerd om met omwonenden en andere Ermelo-ers de toekomst van Veldwijk door te spreken.
 • Het ideaal van CDA Ermelo om het landgoed Veldwijk in drie zônes (natuur, behoud erfgoed en wonen) te herontwikkelen is opgenomen in de structuurvisie en nu leidend in de verdere invulling van dit gebied.
 • Er zijn meerdere discussiebijeenkomsten met belangstellenden gehouden over de invulling van de duurzaamheidsplannen. Het windmolenstandpunt is hierbij heroverwogen.

Werk

 • Vrijwilligerswerk en mantelzorg is ook werk. Wij waarderen vrijwilligerswerk en mantelzorg en maken ons hard voor het mantelzorgcompliment. Dit compliment zorgt voor de herkenning en erkenning van mantelzorgwerk omdat deze groep niet voldoende waardering kan genieten.
 • Investeren in meedoen. Het CDA Ermelo gelooft in een inclusieve arbeidsmarkt en dankzij wethouder Esther Heutink is met de notitie “Niemand op de reservebank” ingezet op een arbeidsmarkt waarop iedereen meedoet (werk, studie of vrijwilligerswerk/mantelzorg). In het najaar van 2015 is daarom gestart met een lokale aanpak en dienstverlening aan werkgevers in Ermelo. Samenwerkend Ermelo werft en ondersteunt werkgevers in het zetten van de benodigde stappen in hun bedrijf om mensen die wat minder makkelijk een baan vinden een plek op de arbeidsmarkt te geven.
 • Een kleine, dienstbare overheid. Het CDA Ermelo heeft tijdens de Algemene Beschouwingen van 8 januari 2015 het thema van regiegemeente op de agenda gezet.
 • Bij gemeentelijke aanbestedingen krijgen lokale ondernemers alle kansen om mee te doen. Dit hebben wij op laten nemen als één van de inkoopvoorwaarden bij het inkoop- en aanbestedingsbeleid in 2015.

Welzijn

 • Iedereen telt en doet mee. Zie investeren in meedoen, hierboven.
 • In navolging op “Iedereen telt mee” heeft het CDA Ermelo initiatief genomen tot het opnemen van het speerpunt “Inclusieve samenleving”. Dit is nu uitgangspunt van al het beleid dat Ermelo uitdraagt.
 • Wij staan voor zorg op maat, voor iedereen: jong en oud.
 • Parkeerkaart gehandicapten vanaf 2016 gratis (parkeren is gratis in Ermelo, nu ook voor mensen met een beperking).
 • Wij hebben structureel aandacht voor chronisch zieken en gehandicapten, bijvoorbeeld bij het Armoedebeleid.
 • Wij hebben structureel aandacht voor medewerkers van de Sociale Werkplaats, bijvoorbeeld door te zorgen voor behoud van specifieke werkgelegenheid bij SW-bedrijven als de Inclusief Groep en Proson.
 • De gemeente ondersteunt en faciliteert vrijwilligers waar nodig, bijvoorbeeld met verzekeringen en trainingen. De gemeente heeft zicht op wat er speelt, legt vrijwilligers geen hinderlijke regelgeving op en geeft duidelijk blijk van waardering.
 • Dankzij ons is er een speciaal waarderingsteken in het leven geroepen om jonge vrijwilligers te waarderen: De Gouden Pauwenaward.
 • Mantelzorgers kunnen rekenen op het mantelzorgcompliment, die dankzij het CDA Ermelo geen 50, maar 100 euro bedraagt.
 • Wij houden koers wat betreft de Parasol: verhuizing uit de Leemkuul is pas aan de orde als er een goed alternatief is.
 • Stichting Welzijn Ermelo heeft een centrale positie gekregen in het sociale domein als verbindingspartij en bruggenlegger tussen formele en informele zorg (vrijwilligerswerk).
 • Om ervoor te zorgen dat niemand tussen wal en schipt raakt, na de transities in het sociaal domein, heeft onze partij inititief genomen tot het instellen van een Sociale Ombudsfunctionaris. Deze persoon vervult een vangnetfunctie, voor als mensen klachten hebben over de zorg of inkomen en er met de gemeente niet uitkomen.
 • Proson blijft behouden in Ermelo.
 • De gemeente heeft zich aangesloten bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
 • Onze partij heeft het initiatief genomen om samen met het maatschappelijk middenveld een netwerk op te zetten om stille armoede op te lossen en te bestrijden. We doen dit o.a. door middel van SAM (Stille Armoede Melders).
 • Buurtsportcoaches worden beschikbaar gesteld om sportverenigingen te ondersteunen in het initiëren maatschappelijke initiatieven.
 • Buurtsportcoaches worden beschikbaar gesteld om sportverenigingen te helpen met het thema ‘veilig sportklimaat’.
 • Momenteel wordt er hard gewerkt om de verbinding tussen sport en Defensie te verbeteren, Dit traject wordt getrokken door raadslid Erik van der Weide.

Onze partners
Het CDA Ermelo heeft bovenstaande niet alleen kunnen bereiken. Samen met onderstaande partners houden wij nauw contact, staan wij voortdurend in verbinding en delen wij ideeën, ervaringen, expertise en kennis, zodat wij de samenlevingspartij van Ermelo blijven. Deze lijst is niet uitputtend, maar geeft een goed beeld.

 • Burgers
 • Bedrijven en ondernemers
 • Belangengroepen (waaronder belangengroep Tonselse Veld, belangengroep Horsterweg en Vrienden van Calunna)
 • Buurt en wijkverenigingen (waaronder buurtvereniging Horst en Telgt, buurtvereniging Speuld en wijkvereniging West)
 • CDA-afdelingen (waaronder CDA Putten, CDA Harderwijk, CDA Nunspeet, CDA Elburg, CDA Hattem, CDA Oldebroek, CDA Heerde, CDA Nijkerk, CDA Gelderse Statenfractie, CDA Gelderse Gedeputeerde Staten en CDA Tweede Kamerfractie).
 • Culturele verenigingen (waaronder Cresendo)
 • Kerken
 • Leefbaarheidsteam
 • NMP
 • Politieke partijen (waaronder Progressief Ermelo, ChristenUnie, BurgerBelangen Ermelo, SGP en VVD)
 • Sociaal wijkteam
 • Sociale organisaties (waaronder Stichting Welzijn Ermelo, Adviesraad Sociaal Domein, Ermelose Jongerenraad,  schuldhulpmaatje, Humanitas, Zonnebloem, Leger des Heils)
 • Sportverenigingen (Waaronder Dindoa, DVS, EFC, FC Horst, Sparta en nog vele anderen)
 • Winkeliers
 • Diverse ondernemers en burgers die voor allerlei wensen, zorgen en problemen een beroep op ons deden en ons heel open informeerden