• Structuurvisie Landgoed Veldwijk

  CDA Ermelo inbreng over Structuurvisie Veldwijk tijdens de raadsvergadering van 1 februari 2018.

  Voorzitter,
  Voor ons een zeer belangrijk raadsstuk, één van de belangrijkste raadsbesluiten die wij nemen voor de komende jaren: de structuurvisie landgoed Veldwijk. Een dossier waar GGZ, gemeente, burgers en politieke partijen samen hebben gewerkt en waar deze mooie structuurvisie uit is voortgekomen. CDA Ermelo is tevreden dat GGZ op het landgoed actief blijft en dat dit mooie landgoed straks kansen gaat bieden aan inwoners, bedrijven en de zorg. Wonen, cultuurhistorie en natuur gaan straks hand-in-hand.
  Structuurvisie
  Deze driedeling koesteren wij als CDA Ermelo, het streven naar behoud van natuur en cultuur-historische waarden in de twee lastige zones is zorgvuldig en de toevoeging van woningen in het zuidelijk gedeelte is een prachtkans en die ook meer dan nodig is voor Ermelo. Wonen, wonen en nog eens wonen waren onze eerdere woorden daarover. We willen daarom het college complimenteren met de woningbouw ambities.
  Voorzitter, het CDA Ermelo is van mening dat er een heel mooie structuurvisie voorligt, maar toch kennen we ook onze zorgen. Dit traject van een structuurvisie op een groot gebied met 1 eigenaar is nieuw en daarom wennen. Als CDA Ermelo zien we daarom ook een aantal punten waar we mee worstelen en die we hier willen bespreken.
  Raamovereenkomst
  Voorzitter, waar het CDA Ermelo mee worstelt is raamovereenkomst en zeker in relatie tot de structuurvisie. De structuurvisie en de raamovereenkomst zijn niet altijd een directe vertaling van elkaar. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en daarmee de structuurvisie, maar wat regelt die raamovereenkomst nou precies en wat moeten wij als raadsleden hiermee? Als raad hebben we hier gelukkig een extern juridisch adviseur naar laten kijken die ons geholpen heeft die raamovereenkomst en de structuurvisie goed op waarde te schatten.
  Het praat lastig over de raamovereenkomst want die is vertrouwelijk, maar we hebben toch een vragen aan het college
  – Aan het begin van dit traject hebben we het met elkaar gehad over rechten en plichten. In het dossier zien we veel rechten die we GGZ gunnen, maar lezen we weinig over de plichten voor bijvoorbeeld investeringen in zorg in Ermelo. Hoe zorgen we er als raad voor dat intenties ook in prestaties worden omgezet?
  – Hoe moeten wij de passage lezen over de relatie tussen zorgwoningen en zorgvoorzieningen in de deelgebieden in relatie tot de woningbouwprogrammering voor het gehele gebied? Het CDA Ermelo wil graag expliciet de toezegging van het college dat we aan het einde van de rit het college en GGZ kunnen afrekenen op de genoemde woningaantallen in de raamovereenkomst.
  – Waarom is in de raamovereenkomst geen verevening geregeld zodat de minder rendabele bestemmingsplannen/gebieden gefinancierd kunnen worden uit de rendabele?
  – Wat zijn de mogelijkheden van de raad om toch te zorgen dat zowel rendabele als minder rendabele bestemmingsplannen in gelijke tred worden ontwikkeld?
  Bestaande rechten
  Voorzitter, een aantal belangrijke punten van het CDA Ermelo die we aanvankelijk voor ogen hadden zijn al met al niet vastgelegd in de raamovereenkomst en structuurvisie. De belangrijkste daarvan zijn de oude rechten uit eerdere bestemmingsplannen. Wij hebben voor ogen dat bestaande rechten geen rol meer zouden spelen bij het opstellen van deze structuurvisie, omdat er aan beide kanten (zowel GGZ als gemeente) toch veel aan elkaar gegund wordt en dat we met een helikopterview zouden bekijken wat de beste plannen voor Ermelo en GGZ zijn. Dat we een aantal weken geleden het signaal opvingen dat er mogelijk een bestemmingsplanaanvraag wordt gedaan aan de Chevallierlaan op basis van bestaande rechten, namelijk een groot bouwblok naast het gemeentehuis, verbaasde ons om me maar diplomatiek uit te drukken. Wij willen van het college de toezegging dat straks na het vaststellen van deze structuurvisie alle bestaande rechten zijn ingewisseld voor de nieuwe rechten die gaan voortvloeien uit de structuurvisie. Het kan niet waar zijn dat er door de grondeigenaar of ontwikkelaars van 2 walletjes wordt gegeten.
  – Wat klopt er van het signaal dat er een aanvraag ligt voor een bestemmingsplan aanvraag aan de Chevallierlaan (bij het gemeentehuis).
  – Spelen de bestaande rechten op nog meer locaties dan de 2 die nu genoemd worden in de structuurvisie?
  Het CDA zal voor wat betreft de oude rechten bij de kantoorpanden langs het spoor een amendement indienen om deze situatie te herstellen. We stellen voor de ruimte langs de spoorzone te verwijderen en deze naar evenredigheid te compenseren in één van de andere ontwikkelzones.
  Bebouwing Hooge Riet
  We zijn er als CDA Ermelo geen groot voorstander om rondom en tegen de Hooge Riet aan te bouwen, ondanks dat de zoekzone al in het voorjaar is voorschoven. Voor ons is het een absolute voorwaarde dat de bebouwing stedenbouwkundig en qua beeldkwaliteit in lijn is met de Hooge Riet. We willen dit Rijksmonument, de trots van Ermelo zeker niet te kort doen.
  – Kan het college toezeggen dat wij als gemeenteraad nog besluiten waarin we de ruimtelijke inpassing achter de Hooge Riet kunnen beoordelen?
  – En wat gebeurt er als de raad toch afkeurt om er direct tegen aan te bouwen met de rest van de ontwikkelzone? Neemt de bebouwingsdichtheid (nu dorpse dichtheid) daar toe? Dat laatste zou voor ons onbespreekbaar zijn.
  Het CDA Ermelo is geen voorstander van de tong – zo noemen we de sliert ontwikkelzone ten noorden van de Hooge Riet aan de zijde van Horsterweg voor het gemak. Via amendement zullen we daarom voorstellen om geen bebouwing mogelijk te maken aan de noordelijke zijgevel van de Hooge Riet. Daarmee behoudt dit mooie monument zijn solitaire status.
  Daarnaast voorzitter, dient het CDA Ermelo nog een amendement in om expliciet uit te sluiten dat aan de westelijke zijde van de chevallierlaan ook gebouwd zou kunnen worden naast de Hooge Riet. De oostelijke zijde van de Chevallierlaan – pal naast het gemeentehuis laat extensieve bebouwing toe. Bebouwing aan de westelijke zijde wordt echter niet uitgesloten. Dat willen we via dit amendement wel uitsluiten. De tekeningen geven het niet aan, en dat lijkt ons terecht om de status van de chevallierlaan – de mooiste laan van Ermelo volgens collega de Greef – in tact te laten.
  We zullen ook de initiatieven van CU om de moestuin goed te regelen voor de gebruikers, en het initiatiaf thema-commissie en bijbehorend krediet indienen.
  Wonen, wonen en nog eens wonen
  Voorzitter, het CDA Ermelo heeft er geen geheim van gemaakt dat woonruimte een meer dan urgent thema voor ons is. Met deze structuurvisie gaan we een prachtige kans benutten om honderden woningen toe te voegen, monumentale en historische panden in stand te houden en de natuurwaarden te koesteren. Een plan dat nog vele jaren betrokkenheid en energie verdient om Ermelo weer een stukje mooier te maken.