Navigation

Verkiezingprogramma in het kort
Ruimte aan de samenleving

Het mooie dorp Ermelo is voor CDA Ermelo vooral een gemeenschap waarin mensen samenleven. Ieder mens heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de gehele context waarin hij leeft: gezin, familie, buren, vrienden, kerk en vereniging. Ieder mens draagt verantwoordelijkheid naar vermogen. Dat is onze gemeenschappelijke kracht. We zijn solidair en zorgen dat geen enkel mens, jong of oud, tussen wal en schip valt.
Daarnaast vinden wij zorgvuldig omgaan met de leefomgeving, de natuur, van groot belang: rentmeesterschap. Dat is ook zorg dragen voor een financieel gezonde gemeente en de kosten niet afwentelen op komende generaties.
CDA Ermelo wil een betrouwbare overheid die duidelijk grenzen stelt, onrecht bestrijdt en rechtvaardig is: publieke gerechtigheid. En, de overheid moet zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn.
Verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap en publieke gerechtigheid zijn de basiswaarden van de christendemocratie.
Het is niet de overheid die de samenleving bouwt, dat doet de samenleving zelf. Zo is ook het verkiezingsprogramma tot stand gekomen vanaf de basis, met inbreng van meer dan 300 Ermeloërs uit de brede samenleving.
Wij maken niet de samenleving, wij geven haar de ruimte!

1. Waarden en traditie
 • Bij de ontwikkeling van landgoed Veldwijk wil CDA Ermelo de specifieke architectonische- en natuurwaarden en de cultuurhistorie beschermen en in stand houden.
 • CDA Ermelo is voorstander van eigen initiatieven, zoals buurtpreventie.
 • Wij willen voldoende wijkagenten die daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt.
 • CDA Ermelo wil geen coffeeshops in Ermelo.
 • Wij willen een actieve aanpak van illegale handel in drugs, straatverkoop en aanverwante problematiek als (jeugd) prostitutie.
 • CDA Ermelo wil de maatschappelijke stage bij scholen en instellingen continueren en – waar nodig – faciliteren.
 • CDA Ermelo wil dat Ermelo zelfstandig blijft en in de uitvoering van de taken goed samenwerkt met partners en met buurgemeenten, zoals in Meerinzicht. We werken samen om zelfstandig te blijven.
 • CDA Ermelo blijft tegen zondag openstelling van winkels om onder meer de volgende redenen: het bewaren van rust op de zondag, kleine ondernemers een gezond en sociaal leven te laten behouden en hun concurrentiepositie te beschermen.
 • CDA Ermelo schept voorwaarden voor het realiseren van lokale en regionale initiatieven, onder meer in grootschalige opwekking van duurzame energie. Te denken valt aan zonnecollectoren, windturbines en biomassa.
 • CDA Ermelo zet in op maximale participatie in het arbeidsproces en samenleving en wil investeren in het verkleinen van de afstand van de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen.
2. Sterke samenleving
 • Met een ‘recht om uit te dagen’ krijgen inwoners, verenigingen en ondernemers het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente.
 • CDA Ermelo wil de digitale toegankelijkheid van de gemeentelijke informatie verbeteren en uitbreiden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente.
 • CDA Ermelo wil dat de standaardvergunningen in principe binnen twee weken worden afgegeven.
 • CDA Ermelo wil een regionale ombudsfunctie in samenwerking met Harderwijk en Zeewolde.
 • Wij willen dat er netwerken ontstaan waar vrijwilligers ervaring en kennis kunnen uitwisselen zonder voor te schrijven ’hoe het moet’. Via het verenigingssteunpunt helpen wij verenigingen met het ‘matchen’ van vraag en aanbod of het aanbieden van specifieke opleidingen voor vrijwilligers.
 • De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen moet gratis blijven.
 • CDA Ermelo is voor een dorp met een goed voorzieningenniveau. Daarom blijven wij voorstander van het nieuw te bouwen Calluna met een recreatief bad, zodat onze inwoners in Ermelo kunnen blijven zwemmen: jong en oud.
 • CDA Ermelo wil ‘spelen in het groen’ vastleggen als ruimtelijke functie bij in- en uitbreidingsplannen.
 • CDA Ermelo wil het gemeentelijk groen opwaarderen naar minimaal beeldkwaliteit B.
 • CDA Ermelo onderschrijft de waarde van het Leefbaarheidsteam in het ondersteunen van initiatieven van inwoners van Ermelo, het meedenken met de inwoners en het open stellen van haar netwerk. Wij willen dit vastleggen in prestatieafspraken.
 • CDA Ermelo wil samenwerking van culturele organisaties binnen Ermelo bevorderen en is daarom voorstander van een – door de culturele organisaties op te richten – Cultureel Platform Ermelo.
 • Bij subsidies van cultuuruitingen krijgen kinderen en kwetsbare groepen de voorkeur.
 • CDA Ermelo wil alle subsidies omvormen naar activiteitensubsidies.
3. Familie en gezin
 • CDA Ermelo wil dat de omgeving van scholen verkeersveilig is, zodat kinderen zelfstandig naar school kunnen.
 • Wij willen dat buurten en wijken leefbaar blijven. Hierom is het belangrijk dat voorzieningen op peil blijven.
 • CDA Ermelo vindt het van belang dat kinderen kunnen zwemmen en is voorstander van schoolzwemmen op de Basisschool.
 • Kinderen moeten in elke buurt veilig buiten kunnen spelen.
 • CDA Ermelo is voor een leefbaar Ermelo voor jong en oud. om de overlast van en voor de horeca te beperken, willen wij de terrastijden gelijkstellen met de zogenoemde ‘switchtijden’. Op deze manier is de overlast beter te handhaven en is er meer duidelijkheid voor horeca-ondernemers, omwonenden en uitgaanspubliek.
 • De komende jaren moet 50% van de nieuwe woningen gebouwd worden als sociale huur of sociale koop, vooral met het oog op starters, jongeren en ouden. Naast nieuwe woningen voor jonge gezinnen, moet de nieuwbouw ook tegemoet komen aan de grote vraag naar goedkope en betaalbare woonruimte voor 1 en 2 persoons huishoudens.
 • CDA Ermelo wil dat er woningen in het middensegment worden gebouwd, zodat er doorstroming ontstaat en goedkope sociale (huur)woningen vrij komen.
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente onderzoekt hoe de verkeersveiligheid en doorstroom verbeterd kan worden. De gemeente zal hierbij burgers actief betrekken. Uitgangspunt blijft: een eerlijke verdeling van het verkeer.
 • CDA Ermelo wil de Prins Hendriklaan openstellen voor verkeer o.a. om de bereikbaarheid van de wijk Het Trefpunt te verbeteren.
 • CDA Ermelo vindt dat juist Ermelo een goed en veilig fiets- en wandelnetwerk moet hebben: vrij liggende fietspaden, veilige rotondes en voldoende bankjes.
4. Zorg voor elkaar
 • CDA Ermelo wil een sociaal domein zonder schotten, waarbij regels en systemen niet leidend zijn en wordt samengewerkt in de keten. Dit betekent ook dat er één budget Sociaal Domein beschikbaar moet zijn om zo de noodzakelijke integrale afwegingen te kunnen maken.
 • CDA Ermelo wil een zorgsteunpunt in elke wijk en elk buurtschap en zal initiatieven daartoe ondersteunen.
 • Wij willen een gecoördineerde, actieve en lokale aanpak van eenzaamheid, waarbij mensen die in een isolement dreigen te geraken, regelmatig worden bezocht. Dat is te organiseren door welzijns- en vrijwilligersorganisaties samen.
 • CDA Ermelo wil dat er in Ermelo voldoende ‘bedden’ zijn voor ouderen met een zorgbehoefte, zodat zij ook in de laatste levensfase kunnen blijven wonen in de nabijheid van familie en vrienden.
 • CDA Ermelo wil dat de mantelzorger een vaste positie heeft in de keukentafelgesprekken.
 • CDA Ermelo wil het jaarlijks mantelzorgcompliment van € 100 continueren, wil dit laten aanvragen door degene die mantelzorg ontvangt en het uitkeren – zoals verreweg de meesten wensen – in contant geld.
 • CDA Ermelo ziet het sociaal team als het belangrijkste centrale punt waar zorgvragen binnenkomen.
 • De formatie van het sociaal team is een algemene taak en verantwoordelijkheid van de gemeente, ook budgettair.
 • CDA Ermelo wil dat voor de LVG (licht verstandelijk gehandicapt) jongeren vanuit de Jeugdzorg/WMO een doorgaande zorglijn komt. Tot de begeleiding die ook na het 18e jaar wordt voortgezet behoort ook scholing en werk.
 • De gemeente moet zorg dragen voor een inclusieve samenleving, waaraan allen deel kunnen nemen, niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied van toegankelijkheid en van de openbare ruimte.
 • CDA Ermelo kiest voor één loket Sociaal Domein met korte lijnen naar de uitvoerders van wet, regelgeving en dienstverlening.
 • CDA Ermelo vindt dat de keuzevrijheid van de burgers gewaarborgd moet blijven. Het is van belang dat de burger kan kiezen voor een zorgverlener die past bij de levensovertuiging en – visie van de persoon zelf.
 • CDA Ermelo wil dat gemeentelijke schuldhulpverlening direct wordt geleverd. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan.
5. Eerlijke economie
 • CDA Ermelo wil dat burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een grote rol krijgen bij de totstandkoming van de nieuwe Omgevingsvisie.
 • CDA Ermelo wil volop ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving, waarbij de gemeente een ‘ja, mits’ houding behoort aan te nemen. Het stellen van doelen staat voorop, niet de zekerheid over wat ergens precies wel of niet mag.
 • Bij verandering van bestemming (buitengebied, winkelzone) worden omwonenden actief betrokken. In principe werkt de gemeente niet mee aan veranderingen als het draagvlak in de omgeving beperkt is.
 • CDA Ermelo wil een sterke concurrentiepositie van de gemeente Ermelo met een optimaal ondernemersklimaat en gunstige vestigingsvoorwaarden.
 • Inwoners en bedrijven krijgen in principe geen lastenverzwaring, uitgezonderd inflatiecorrectie. Dit kan vooral worden bereikt door veel meer dan nu in te zetten op vermindering van regelgeving, vereenvoudiging van procedures, aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving en doorlooptijden te verkorten, bijvoorbeeld door een standaardvergunning te verlenen binnen twee weken.
 • CDA Ermelo wil dat bij gemeentelijk inkoopbeleid en aanbestedingen – zoveel als wettelijk mogelijk is – gebruik wordt gemaakt van lokale ondernemers.
 • Wij willen dat de gemeente initiatieven stimuleert voor een goede digitale infrastructuur, ook in de buitengebieden.
 • CDA Ermelo wil een actief wildbeheer om deze overlast te beperken.
 • CDA Ermelo vindt het belangrijk dat de agrarische ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun bedrijven zodanig in te richten en op te bouwen dat er toekomstbestendige bedrijven ontstaan.
 • Bij functieverandering in het buitengebied worden de belangen van omwonenden en omliggende bedrijven maximaal gewaarborgd.
 • CDA Ermelo wil versterken van het ondernemerschap in samenwerking met het Centrummanagement ter voorkoming van (stille) armoede onder ondernemers.
 • Parkeren blijft gratis in Ermelo.
 • CDA Ermelo is voor een gezamenlijke aanpak met de gemeente Putten van sluitverkeer.
 • De verblijfsrecreatie is van groot belang voor de economie van Ermelo voor de middenstand en de werkgelegenheid. Daarom wil CDA Ermelo doorgaan met het project ‘Vitale Vakantieparken’.
 • CDA Ermelo wil een begroting die generatieproof is, dat wil zeggen dat wij toekomstige generaties niet willen opzadelen met extra lasten ten gevolge van grote investeringen waar geen draagvlak voor is in de Ermelose samenleving.
 • Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend, maar wij willen ze wel zo laag mogelijk houden. We hebben oog voor maatschappelijke effecten, zoals de gratis parkeerkaart voor gehandicapten.
 • CDA Ermelo gaat de kostendekkendheid van de begraafplaats herzien: o.a. door het niet volledig doorrekenen van de onderhoudskosten van het park aan nieuwe graven.
 • Begraven moet betaalbaar blijven. CDA Ermelo wil 20% van de kosten van de begraafplaats betalen uit de algemene middelen en de begraafkosten voor de inwoners baseren op 80% van de kosten.

Download Speerpunten Verkiezingsprogramma inclusief de samenvatting