Navigation

Verkiezingprogramma per onderwerp

Toelichting
Na het klikken op een onderwerp springt het scherm naar de tekst bij het onderwerp.
In de kop van de tekst staat een pictogram van een huisje; met een klik daarop ga je weer terug naar de index.
Achter de teksten kunnen getallen tussen haakjes staan, dit is een verwijzing naar een actiepunt in het volledige verkiezingsprogramma.

Index
Afvalbeleid
Agrarische ondernemers
Ambulante handel
Armoede
Begraven
Buitengebied
Burgerinitiatieven
Burgerschap
Calluna
Centrum
Centrum voor Jeugd en Gezin
Coffeeshops
Communicatie
Cultureel erfgoed
Drugs
Duurzaamheid
Economie
Eenzaamheid
Financiën
Gemeente
Gemeentelijke samenwerking
Gezinnen
Groen
Inclusieve samenleving
Inkoopbeleid
Integratie
Jeugdwerkloosheid
Jeugdzorg
Jongeren
Koopzondag
Kunst- en cultuurbeleid
Laaggeletterdheid
Leefbaarheid- en leefbaarheidsteam
Maatschappelijke stage
Mantelzorg
Monumenten
Ombudsfunctie
Omgevingsplan
Omgevingswet
Ondernemers
Onderwijs
Ouderen
Parkeren
Participatie
Politie
Preventie
Prostitutie
Recycling
Regels
Schuldhulpverlening
Sociaal wijkteam
Sociaal domein
Sport
Statushouders
Subsidies
Terrassen
Toerisme
Toegankelijkheid
Veiligheid
Veldwijk
Verenigingen
Vergunningen
Verkeersdoorstroming
Verkeersveiligheid
Vestigingsklimaat
Vliegveld Lelystad
Vrijwilligers
Werkgelegenheid
Woningaanpassing
Woningbouw
Zorg

Afvalbeleid
 • CDA Ermelo wil als een goede rentmeester omgaan met haar omgeving.
 • Het afvalbeleid gaat gepaard met reële financiële prikkels – de vervuiler betaalt – en scheiding wordt beloond. Recycling initiatieven uit de samenleving worden toegejuicht en indien nodig organisatorisch ondersteund door de gemeente.(22)
 • CDA Ermelo wil dat de afvalstroom vermindert en materiaal wordt hergebruikt. De inwoners en bedrijven van Ermelo moeten samen met de gemeente gaan voor de circulaire economie.(23)

Agrarische ondernemers
 • Agrariërs beheren een groot oppervlakte aan grond in dit buitengebied en zijn daarmee bepalend voor hoe het gebied er uit ziet. Voor een groot deel zijn dit familie- en gezinsbedrijven.
 • Wij vinden het belangrijk dat de agrarische ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun bedrijven zodanig in te richten en op te bouwen dat er toekomstbestendige bedrijven ontstaan. Hiermee wordt niet alleen een blijvend aantrekkelijk buitengebied gerealiseerd maar zorgt het ook voor het in stand houden van sector die ons voedsel produceert.(136)
 • Wij vinden dat terughoudend moet worden omgegaan met het omzetten van goede agrarische grond naar natuur.(137)
 • Daar waar natuurdoelen moeten worden gerealiseerd, moet zoveel mogelijk met agrarische ondernemers worden samengewerkt bij realisatie en onderhoud.(138)
 • De gemeente moet daarom waar mogelijk meewerken aan het realiseren van nevenactiviteiten om het
  voortbestaan van bedrijven te waarborgen.(139)
 • Bij functieverandering in het buitengebied worden de belangen van omliggende bedrijven maximaal gewaarborgd.(140)

Ambulante handel
 • Een levendig dorpshart is onmisbaar voor de kwaliteit van het samen leven.
 • Wij vinden het van belang dat de ambulante handel beperkt wordt tot de weekmarkt en de toeristische
  evenementen, zoals Paas-, Pinkster-,Herfst-, Kerst- en thematische markten, braderieën en ondernemers die meerwaarde bieden ten opzichte van het bestaande winkelassortiment.(149)

Armoede
 • Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom wil CDA Ermelo een actief armoedebeleid. Ook hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. Een integrale aanpak met zorg en welzijn is geboden. En voorkomen is beter dan genezen.
 • Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als van het rijk is een basisvoorwaarde.
  Ook in Ermelo stijgt het aantal kinderen in armoede. Het is belangrijk dat de gemeente een armoedebeleid ontwikkelt gericht op kinderen met een duidelijke visie en doelstellingen. Het betrekken van kinderen in armoede is hierbij essentieel. Kinderen moeten zelf invloed hebben op het armoedebeleid, kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden.
 • Er is helaas een verband tussen de financiële situatie thuis en de schoolprestaties van een kind. Daardoor ontstaat vaak ‘overerfbare armoede’. Om dit tegen te gaan vinden we dat onderwijsinstellingen en overheid intensiever en beter moeten samenwerken, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, waarbij het belang van het kind voorop staat.(64)
 • CDA Ermelo wil dat gemeentelijke schuldhulpverlening direct wordt geleverd. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan.(107)
 • CDA Ermelo wil versterking van het ondernemerschap in samenwerking met het Centrummanagement ter voorkoming van (stille) armoede onder ondernemers.(147)

Begraven
 • De algemene begraafplaats ‘Koningsvaren’ ziet CDA Ermelo als een algemene voorziening.
  In de benadering hiervan willen we gelijke tred houden met sport- en cultuurvoorzieningen: de overheid betaalt een deel uit de algemene middelen en de gebruiker betaalt een deel.
  Vanuit deze redenering vindt CDA Ermelo het niet reëel dat de tarieven geheel kostendekkend zijn.
 • CDA Ermelo gaat de kostendekkendheid van de begraafplaats herzien: o.a. door het niet volledig doorrekenen van de onderhoudskosten van het park aan nieuwe graven. Begraven moet betaalbaar blijven.(185)
 • CDA Ermelo wil 20% van de kosten van de begraafplaats betalen uit de algemene middelen en de begraafkosten voor de inwoners baseren op 80% van de kosten.(186)

Buitengebied
 • Ermelo heeft een groot buitengebied. Hiervan wordt door zowel de eigen bevolking als door de recreatieve sector veel gebruik gemaakt. Het wild in het buitengebied zorgt echter ook voor overlast voor zowel het verkeer als de agrarische bedrijven.
 • CDA Ermelo is voor een tijdig onderhoud van de fietspaden in het buitengebied voor de recreatieve fietsers en bewoners van het buitengebied.(167)
 • Wij vinden het van belang dat de gemeente zorgt voor veilige fietsroutes van en naar het centrum en van en naar het buitengebied. Voor veilige fietsroutes is tenminste nodig dat er een goede verlichting is aangebracht.(165)
 • CDA Ermelo wil een actief wildbeheer om deze overlast te beperken.(135)
 • Wij vinden het belangrijk dat de agrarische ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun bedrijven zodanig in te richten en op te bouwen dat er toekomstbestendige bedrijven ontstaan. Hiermee wordt niet alleen een blijvend aantrekkelijk buitengebied gerealiseerd maar zorgt het ook voor het in stand houden van sector die ons voedsel produceert.(136)
 • Wij vinden dat terughoudend moet worden omgegaan met het omzetten van goede agrarische grond naar natuur.(137)
 • Daar waar natuurdoelen moeten worden gerealiseerd, moet zoveel mogelijk met agrarische ondernemers worden samengewerkt bij realisatie en onderhoud.(138)
 • De gemeente moet daarom waar mogelijk meewerken aan het realiseren van nevenactiviteiten om het
  voortbestaan van bedrijven te waarborgen.(139)
 • Bij functieverandering in het buitengebied worden de belangen van omliggende bedrijven maximaal gewaarborgd.(140)
 • Daar waar kleine, agrarische, opstallen niet herbestemd kunnen worden voor woningbouw omdat oppervlakte te klein is, vinden wij het van belang dat het mogelijk blijft om oppervlaktes bij elkaar te kunnen voegen om zo elders hiervoor woningbouw te kunnen realiseren. Dit voorkomt dat kleinere schuurtjes en gebouwen maar blijven staan zonder onderhouden te worden.(142)
 • De gemeente stimuleert initiatieven voor een goede digitale infrastructuur, ook in de buitengebieden.(131)
 • CDA Ermelo wil dat ook in het buitengebied betaalbaar aangesloten kan worden op de digitale snelweg. Dit is belangrijk voor bedrijven maar ook voor iedereen die daar woont en werkt. (162)

Burgerschap
 • Burgerschap bestaat in het nemen van verantwoordelijkheid voor de samenleving, juist ook lokaal.
  Er zijn verschillende manieren waarlangs overheid en bestuur burgerschap – waarvan de vorming in de samenleving plaatsvindt – kan versterken en ondersteunen.
 • CDA Ermelo wil de maatschappelijke stage bij scholen en instellingen continueren en – waar nodig – faciliteren.(14)

Burgerinitiatieven
 • Bij initiatieven vanuit de samenleving willen wij dat de gemeente actief meedenkt en nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker daar waar de gemeente nodig is voor een vergunning, door een bijdrage in de kosten of voor een wijziging in het beleid of bestemmingsplan.
 • Het Buurtplan Horst en Telgt en het Dorpsplan Speuld zijn voorbeelden van een concrete, positieve ervaring van de afgelopen jaren, waarbij burgers en overheid samen zijn opgetrokken.
 • CDA Ermelo stimuleert privaat initiatief voor evenementen, feesten, enzovoort, waar mogelijk. Deze zijn belangrijk voor de sociale samenhang in het dorp.(6)
 • Het afvalbeleid gaat gepaard met reële financiële prikkels – de vervuiler betaalt – en scheiding wordt beloond. Recycling initiatieven uit de samenleving worden toegejuicht en indien nodig organisatorisch ondersteund door de gemeente.(22)
 • Met een ‘Recht om uit te dagen’ (Right to challenge) krijgen inwoners het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente.(25)
 • We willen ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met een ‘Recht om uit te dagen’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente.(83)
 • Bij initiatieven vanuit de samenleving willen wij dat de gemeente actief meedenkt en nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker daar waar de gemeente nodig is voor een vergunning, door een bijdrage in de kosten of voor een wijziging in het beleid of bestemmingsplan.
 • CDA Ermelo wil initiatieven stimuleren zoals ‘Steunouders’ en Buurtgezinnen’.(109)
 • CDA Ermelo wil volop ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving, waarbij de gemeente een “ja, mits”- houding behoort aan te nemen. Het stellen van doelen staat voorop, niet de
  zekerheid over wat ergens precies wel of niet mag.(113)
 • Wij willen de verenigingen stimuleren gebruik te maken van hun ‘Recht om uit te dagen’ op het gebied van onderhoud van sportgebouwen en – velden. Dit kan ook deels door de zelfwerkzaamheid te belonen.(41)
 • CDA Ermelo wil kansen geven aan groene buurtprojecten door bewoners zelf geïnitieerd en ontwikkeld, zoals onder meer buurttuinen, speelnatuur, wijkboerderijen.(52)
 • CDA Ermelo onderschrijft de waarde van het Leefbaarheidsteam in het ondersteunen van initiatieven van de inwoners van Ermelo, het meedenken met de inwoners en het openstellen van haar netwerk. Wij willen dit vastleggen in prestatieafspraken.(55)

Calluna
 • Het zwembad Calluna – en met name het recreatie bad – levert een grote sociaal- maatschappelijke bijdrage aan het welzijn van doelgroepen als gezinnen, kinderen, gehandicapten en senioren. De ontmoetingsfunctie van deze voorziening wordt door CDA Ermelo naar waarde geschat. Dat in de nieuwbouw van Calluna deze functie behouden moet blijven, is voor CDA Ermelo vanzelfsprekend.
 • Het CDA Ermelo is voor een dorp met een goed voorzieningenniveau. Daarom blijven wij voorstander van het nieuw te bouwen Calluna met een recreatief bad, zodat onze inwoners in Ermelo kunnen blijven zwemmen: jong en oud.(47)

Centrum
 • Een aantrekkelijke, renderende en vitale winkelstructuur in het centrum is van groot belang, met een ruim en gevarieerd winkelaanbod. Een levendig dorpshart is onmisbaar voor de kwaliteit van het samen leven.
  Er is sprake van fundamentele veranderingen in onder andere het consumentengedrag en technologie.
  Deze veranderingen hebben nadrukkelijk invloed op de positie van de winkels in het centrum. Willen winkels relevant blijven, dan vereist dat actief en ondernemend inspelen op die veranderingen.
 • CDA Ermelo wil dat alle betrokken partijen samenwerken om goed te kunnen inspelen op de maatschappelijke veranderingen en het werken aan een gezonde winkelstructuur: centrummanagement, retailers, vastgoedeigenaren, horeca en cultuur om ons centrum een nieuwe toekomst te geven.(144)
 • CDA Ermelo wil dat gemeente en ondernemers samen de bestaande centrumvisie herijken nu het centrum-programma is uitgevoerd met als doel een blijvend vitaal centrum in de toekomst met een gezonde winkel-structuur. En wordt jaarlijks een bewonersbijeenkomst door de gemeente belegd.(145)
 • Aanpak leegstand in het centrum en buitengebieden wordt bevorderd door mogelijke inzet van het instrument stedelijke herverkaveling, met concentratie van winkels in het kernwinkelgebied, herbestemming van oude detailhandelsmeters voor andere functies.(146)
 • Ter voorkoming van de overlast voor voetgangers is het handhaven van het fietsverbod in het winkelgebied een zaak van groot belang evenals het plaatsen van fietsen op andere dan de daarvoor bedoelde plaatsen.(151)

Centrum voor Jeugd en Gezin
 • CDA Ermelo vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen en het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind.
 • Wanneer gezinnen, door welke omstandigheden dan ook, hulp of ondersteuning nodig hebben bij de
  opvoeding moeten zij terecht kunnen bij het Sociaal Wijkteam, waar Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onderdeel van is.(61)

Coffeeshops
 • Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van georganiseerde misdaad. Ook in Ermelo neemt de softdrugsproblematiek toe.
 • CDA Ermelo wil geen coffeeshops in Ermelo. De handel in en het gebruik van harddrugs dient hard te worden aangepakt.(11)

Communicatie
 • Wees duidelijk in wat wel en niet mogelijk is. Voor elk onderwerp of project moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken worden.
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente duidelijk communiceert en transparant samenwerkt met betrokkenen.(27
 • Wij willen dat elk schrijven aan de gemeente binnen een week wordt beantwoord, met daarin de toezegging van de beoogde afhandeltermijn en vermelding van de procesverantwoordelijke medewerker.(33)
 • De gemeente stemt frequent op inhoud af met o.a. het diaconaal platform en de diverse kerkelijke jeugdverbanden.(68)
 • CDA Ermelo ziet als rol van de gemeente om het kantelingsproces in de zorg (meer zelf organiseren) te faciliteren door het stimuleren van particuliere initiatieven, het delen van goede praktijkvoorbeelden en het bevorderen van samenwerking tussen organisaties van professionals en vrijwilligers.(85)
 • CDA Ermelo wil een formulierenbrigade instellen: een groep ervaringsdeskundigen die mensen, gratis, helpt met het aanvragen van verschillende zaken en de daarbij in te vullen formulieren. De formulierenbrigade adviseert ook bij het vereenvoudigen van de bestaande formulieren.(105)
 • Wij willen dat de gemeente communiceert in heldere taal. Bij publieke communicatie willen wij dat het taalniveau B1 (=eenvoudig Nederlands) gehanteerd wordt.(28)
 • CDA Ermelo wil de diverse formuleren laten beoordelen op leesbaarheid door leerlingen en docenten van de cursus ‘laaggeletterdheid’ en het project ‘Taalmaatjes’ van de Bibliotheek Noord-West Veluwe.(106)

Cultureel erfgoed
 • Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. CDA Ermelo hecht in het bijzonder waarde aan religieus-, agrarisch- en architectonisch erfgoed en aan feesten van gemeenschappelijkheid, zoals het Oogstfeest en Fête de la Musique.
 • Het CDA Ermelo wil monumenten behouden en eigenaren bewust maken van het belang van monumenten en hen bekend maken met de bestaande mogelijkheden voor ondersteuning.(4)
 • CDA Ermelo stimuleert privaat initiatief voor evenementen, feesten, enzovoort, waar mogelijk. Deze zijn belangrijk voor de sociale samenhang in het dorp.(6)
 • CDA Ermelo wil dat bij de gebiedsontwikkeling van Landgoed Veldwijk alle betrokkenen een stem krijgen.(110)
 • Bij de herontwikkeling van Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet wil CDA Ermelo de balans zoeken tussen het benutten van kansen en het behoud van het waardevolle (natuur: vooral in het noordgedeelte, cultuurhistorie: vooral in het centrumgedeelte en zorg: in de te behouden zorggebouwen).(111)

Drugs
 • Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie zijn in handen van georganiseerde misdaad. Ook in Ermelo neemt de softdrugsproblematiek toe.
 • CDA Ermelo wil geen coffeeshops in Ermelo. De handel in en het gebruik van harddrugs dient hard te worden aangepakt.(11)
 • CDA Ermelo wil een actieve aanpak van illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten en aanverwante problematiek als (jeugd)prostitutie.(12)
 • CDA Ermelo ziet met betrekking tot roken-, drugs- en alcoholgebruik een belangrijke rol voor ouders en gezinnen. Daarnaast zetten we in op intensieve preventie op basisscholen en voorgezet onderwijs, om ook daar de weerbaarheid van kinderen en jongeren te vergroten en risicogedrag te beperken.(13)

Duurzaamheid
 • Als we met respect voor onze mooie omgeving willen leven, ondernemen en recreëren vraagt dat om duurzaamheidsbeleid.
 • CDA Ermelo schept voorwaarden voor het realiseren van lokale en regionale initiatieven, onder meer in grootschalige opwekking van duurzame energie. Te denken valt aan zonnecollectoren, windturbines en biomassa.(21)
 • Ook op het gebied van stimuleren van groene energie moet de gemeente haar rol pakken en waar mogelijk menskracht en middelen beschikbaar stellen voor bijvoorbeeld vraagbundeling bij aanbestedingen voor zonnepanelen.(143)
 • Wij willen dat de ambtelijke capaciteit die voor duurzaamheid beschikbaar is gesteld ook de verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.(37)
 • Wij willen een revolverend duurzaamheidsfonds instellen waar lokale verenigingen een beroep op kunnen doen bij investeringen in duurzaamheid en waarbij rente en aflossingstermijn in overleg met de vereniging wordt vastgesteld zodat deze aansluit bij de financiële capaciteit van de vereniging.(40)
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente het groen ecologisch onderhoudt door – waar mogelijk – duurzame methoden toe te passen en milieuvriendelijke middelen te gebruiken.(54)
 • Wij willen uitbreiding van het aantal laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s als daar behoefte aan is. De kosten komen voor rekening van de exploitant en er mag geen bovenmatige afwenteling zijn op bestaande parkeerplaatsen.(169)

Economie
 • Gemeenten kunnen beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel mensen in Ermelo zijn
  werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is van lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de gemeente kan wel allerlei
  randvoorwaarden scheppen voor een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.
 • CDA Ermelo blijft tegen zondagopenstelling van winkels om onder meer de volgende redenen: het bewaren van rust op de zondag, kleine ondernemers een gezond en sociaal leven te laten behouden en hun concurrentiepositie te beschermen.(20)
 • CDA Ermelo wil dat de afvalstroom vermindert en materiaal wordt hergebruikt. De inwoners en bedrijven van Ermelo moeten samen met de gemeente gaan voor de circulaire economie.(23)
 • CDA Ermelo wil dat het inkoopbeleid van de gemeente Ermelo gebaseerd is op de circulaire economie.(24)
 • De verblijfsrecreatie is van groot belang voor de economie van Ermelo voor de middenstand en de werkgelegenheid. Daarom wil CDA Ermelo doorgaan met het project ‘Vitale Vakantieparken’(175)
 • CDA Ermelo wil recreatieterreinen helpen bij het transformeren naar andere functies. En zich Veluwe breed, samen met de provincie, inzetten voor een investeringsfonds.(176)

Eenzaamheid
 • De eenzaamheidsproblematiek zal toenemen, evenals de vraag voor crisisopvang. Overigens bij alle leeftijdscategorieën.
 • Wij willen een gecoördineerde, lokale aanpak van eenzaamheid, waarbij mensen die in een isolement dreigen te geraken, regelmatig worden bezocht. Dat is te organiseren door welzijns- en vrijwilligersorganisaties samen.(88)
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente jaarlijks deelneemt aan de ‘Week tegen de Eenzaamheid’, die in september de problematiek van eenzaamheid onder de aandacht brengt.(89)

Financiën
 • Rentmeesterschap vraagt verantwoordelijkheid voor de mens, de natuur en de financiën van de gemeente: people, planet, profit en wel in samenhang met elkaar. CDA Ermelo wil een begroting die generatieproof is, dat wil zeggen dat wij toekomstige generaties niet willen opzadelen met extra lasten ten gevolge van grote investeringen waar geen draagvlak voor is in de Ermelose samenleving. De algemene reserve vrij besteedbaar bedraagt minimaal 5 miljoen euro. De leges zijn in principe kostendekkend.
 • Wij willen een sociaal domein zonder schotten. Dit betekent dat er één budget Sociaal Domein beschikbaar moet zijn om zo de noodzakelijke integrale afwegingen te kunnen maken.(182)
 • Bijdragen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dienen volgens een transparanter systeem te worden vastgesteld en gemonitord. De gemeente Ermelo zal hiertoe het initiatief nemen.(183)
 • Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend, maar wij willen ze wel zo laag mogelijk houden. We hebben oog voor de maatschappelijke effecten, zoals de gratis parkeerkaart voor gehandicapten.(184)
 • CDA Ermelo gaat de kostendekkendheid van de begraafplaats herzien: o.a. door het niet volledig doorrekenen van de onderhoudskosten van het park aan nieuwe graven. Begraven moet betaalbaar blijven.(185)
 • CDA Ermelo wil 20% van de kosten van de begraafplaats betalen uit de algemene middelen en de begraafkosten voor de inwoners baseren op 80% van de kosten.(186)

Gemeente
 • De plaatselijke overheid is vooral dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. De dienstverlening moet persoonlijk zijn en uitgaan van een gelijkwaardige relatie met de inwoner.
 • Met een ‘Recht om uit te dagen’ (Right to challenge) krijgen inwoners het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente.(25)
 • We willen ook in de zorg de mogelijkheid instellen dat inwoners met een ‘Recht om uit te dagen’ voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente.(83)
 • Bij initiatieven vanuit de samenleving willen wij dat de gemeente actief meedenkt en nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker daar waar de gemeente nodig is voor een vergunning, door een bijdrage in de kosten of voor een wijziging in het beleid of bestemmingsplan.
 • CDA Ermelo wil initiatieven stimuleren zoals ‘Steunouders’ en Buurtgezinnen’.(109)
 • CDA Ermelo wil volop ruimte bieden voor initiatieven vanuit de samenleving, waarbij de gemeente een “ja, mits”- houding behoort aan te nemen. Het stellen van doelen staat voorop, niet de
  zekerheid over wat ergens precies wel of niet mag.(113)
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente duidelijk communiceert en transparant samenwerkt met betrokkenen.(27)>/li>
 • Wij willen dat elk schrijven aan de gemeente binnen een week wordt beantwoord, met daarin de toezegging van de beoogde afhandeltermijn en vermelding van de procesverantwoordelijke medewerker.(33)
 • De gemeente stemt frequent op inhoud af met o.a. het diaconaal platform en de diverse kerkelijke jeugdverbanden.(68)
 • CDA Ermelo ziet als rol van de gemeente om het kantelingsproces in de zorg (meer zelf organiseren) te faciliteren door het stimuleren van particuliere initiatieven, het delen van goede praktijkvoorbeelden en het bevorderen van samenwerking tussen organisaties van professionals en vrijwilligers.(85)
 • CDA Ermelo wil een formulierenbrigade instellen: een groep ervaringsdeskundigen die mensen, gratis, helpt met het aanvragen van verschillende zaken en de daarbij in te vullen formulieren. De formulierenbrigade adviseert ook bij het vereenvoudigen van de bestaande formulieren.(105)
 • CDA Ermelo wil dat gemeenteambtenaren verbondenheid hebben met de Ermelose samenleving en dat dit een belangrijk criterium is bij werving en selectie en het functioneren.(29)
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente actief present is bij het contact met maatschappelijke organisaties, van kerkelijke genootschappen tot sportverenigingen.(66)
 • Dat de gemeente de taken afbouwt waarmee ze concurreert met de lokale markt en dat de fractie daarop toeziet dat de uitvoering daarvan ook werkelijk plaatsvindt.(123)
 • CDA Ermelo wil de digitale toegankelijkheid verbeteren en uitbreiden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente.(30)
 • Het CDA Ermelo vindt het van groot belang dat de gemeente een actieve- en waar mogelijke voortrekkersrol vervult om samenwerking in de regio tussen bedrijven en overheid te laten plaatsvinden. Dit in het belang van het stimuleren van de lokale economie.(124)
 • CDA Ermelo steunt sociaal ondernemerschap en bedrijven die sociaal willen ondernemen.(132)
 • Het CDA Ermelo vindt dat er een regionaal loket voor ondernemers moet komen met eenduidigheid in dienstverlening en informatieverstrekking op het terrein van de arbeidsmarkt.(156)

Gemeentelijke samenwerking
 • De gemeente Ermelo heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen die in het verleden door het Rijk werden uitgevoerd. Zo is dat gebeurd bij het Sociaal Domein en zal dit ook gebeuren bij de komende Omgevingswet. Samenwerking met andere gemeenten in de regio is daarom belangrijk om als gemeente Ermelo kwaliteit te kunnen leveren en kosten te besparen. Maar uitgangspunt moet steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie.
 • CDA Ermelo wil een regionale ombudsfunctie in samenwerking met Harderwijk en Zeewolde realiseren.(32)
 • CDA Ermelo wil dat Ermelo zelfstandig blijft en in de uitvoering van de taken goed samenwerkt met partners en met buurgemeenten, zoals in Meerinzicht. We werken samen om zelfstandig te blijven.(16)
 • CDA Ermelo wil dat de gemeenteraad invloed houdt bij regionale samenwerkingsverbanden.(17)
 • CDA Ermelo steunt de herontwikkeling van de regionale samenwerking in regio Noord Veluweverband (RNV 3.0). Met de RNV gemeenten werken we strategisch samen, onder meer rond de thema’s mobiliteit en bereikbaarheid, promotie van de Veluwe en recreatie.(18)
 • Het CDA Ermelo is blij met de nieuwe rol van de gemeente als netwerkpartner waarbij transparantie, samenwerking, informeren en verbinden voorop staan.(19)
 • CDA Ermelo wil een regionale ombudsfunctie in samenwerking met Harderwijk en Zeewolde realiseren.(32)
 • Waar dat meerwaarde heeft wordt in de regio met andere gemeenten samengewerkt in het kader van de komst van de Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende instrumenten.(116)
 • Wij willen dat de gemeente communiceert in heldere taal. Bij publieke communicatie willen wij dat het taalniveau B1 (=eenvoudig Nederlands) gehanteerd wordt.(28)
 • CDA Ermelo wil de diverse formuleren laten beoordelen op leesbaarheid door leerlingen en docenten van de cursus ‘laaggeletterdheid’ en het project ‘Taalmaatjes’ van de Bibliotheek Noord-West Veluwe.(106)
 • CDA Ermelo vindt dat de fileproblematiek bij de A28 voortdurend aangekaart moet worden bij de landelijke volksvertegenwoordigers en overheid. Voor het uitvoeren van deze lobby wordt samengewerkt met de buurgemeenten samen, met steun van de fractie van CDA Gelderland.(170)
 • CDA Ermelo vindt dat naast een eventuele verbreding van de A28 er ook gekeken moet worden naar aanvullende vervoersmogelijkheden. Een snelfietspad (F28) is een goede aanvulling. De lobby hiervoor gebeurt samen met buurgemeenten en met steun van de fractie van CDA Gelderland.(171)
 • CDA Ermelo is voor een gezamenlijke aanpak van het sluipverkeer met de gemeente Putten.(172)
 • Bijdragen aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dienen volgens een transparanter systeem te worden vastgesteld en gemonitord. De gemeente Ermelo zal hiertoe het initiatief nemen.(183)

Gezinnen
 • Voor CDA Ermelo is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde.
  Families vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien.
  Aandacht voor het gezin is belangrijk, dit vormt de basis van onze samenleving.
 • Wanneer gezinnen, door welke omstandigheden dan ook, hulp of ondersteuning nodig hebben bij de
  opvoeding moeten zij terecht kunnen bij het Sociaal Wijkteam, waar Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onderdeel van is.(61)
 • Er is helaas een verband tussen de financiële situatie thuis en de schoolprestaties van een kind. Daardoor ontstaat vaak ‘overerfbare armoede’. Om dit tegen te gaan vinden we dat onderwijsinstellingen en overheid intensiever en beter moeten samenwerken, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, waarbij het belang van het kind voorop staat.(64)
 • De gemeente stimuleert initiatieven voor een goede digitale infrastructuur, ook in de buitengebieden.(131)
 • CDA Ermelo wil dat ook in het buitengebied betaalbaar aangesloten kan worden op de digitale snelweg. Dit is belangrijk voor bedrijven maar ook voor iedereen die daar woont en werkt. (162)

Groen
 • Ermelo staat bekend om haar schitterende omgeving vol natuur. Deze natuur – bos, water maar ook het platteland – draagt niet alleen bij aan het welzijn en woongenot, maar heeft ook een grote aantrekkingskracht op het toerisme. Daarmee heeft de natuur ook een belangrijke economische waarde, creëert het werkgelegenheid en draagt het bij aan de centrumvitaliteit van ons dorp.
 • Wij willen ‘spelen in het groen’ vastleggen als ruimtelijke functie bij in- en uitbreidingsplannen.(51)
 • CDA Ermelo wil kansen geven aan groene buurtprojecten door bewoners zelf geïnitieerd en ontwikkeld, zoals onder meer buurttuinen, speelnatuur, wijkboerderijen.(52)
 • Wij willen het gemeentelijk groen opgewaardeerd hebben naar minimaal beeldkwaliteit B.(53)
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente het groen ecologisch onderhoudt door – waar mogelijk – duurzame methoden toe te passen en milieuvriendelijke middelen te gebruiken.(54)

Inclusieve samenleving
 • In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de gemeente er een aantal taken bijgekregen. De gemeente moet zorg dragen voor een inclusieve samenleving, waaraan allen deel kunnen nemen, niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op gebied van toegankelijkheid en van de openbare ruimte.
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente, ervaringsdeskundigen, ondernemers en zorgverleners samen een actieplan opzetten voor de uitvoering van het VN-verdrag, waarbij toegankelijkheid de norm is.
 • CDA Ermelo bewaakt dat inrichtings- en beleidsplannen structureel worden getoetst op toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking en aanpasbaarheid.(1)

Inkoopbeleid
 • CDA Ermelo wil als een goede rentmeester omgaan met haar omgeving. Wij steunen de actuele beleidsvoornemens met als doelstelling dat Ermelo in 2030 energieneutraal en in 2035 klimaatneutraal is. Dat vraagt om lef bij te nemen beslissingen. Het vraagt om lange termijn beleid en acties.
 • CDA Ermelo wil dat het inkoopbeleid van de gemeente Ermelo gebaseerd is op de circulaire economie.(24)
 • CDA Ermelo wil dat bij gemeentelijk inkoopbeleid en aanbestedingen -rekening houdend met de aanbestedingswetgeving – waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale ondernemers, door:
  * Toegang tot de aanbesteding voor MKB en ZZP-ers te vereenvoudigen,
  * Aandacht te besteden aan het goedkoop houden van de tenderkosten door bijvoorbeeld alleen de informatie te vragen die echt nodig is,
  * Niet onnodig te clusteren,
  * Bij de besluitvorming door gemeentelijke inkopers als adagium te gebruiken “Goedkoop is duurkoop”,
  * Niet te pas en te onpas gebruik te maken van het middel “social return”.(122)
 • CDA Ermelo wil dat bij gemeentelijk inkoopbeleid en aanbestedingen – zoveel als mogelijk is binnen de
  aanbestedingswetgeving – gebruik wordt gemaakt van lokale ondernemers.(128)

Integratie
 • Iedereen doet mee. Wij kiezen voor oplossingen die door mensen zelf worden gedragen, voor kleinschaligheid en wederkerigheid als dragende principes voor een sterke samenleving. Deze ontstaat daar waar mensen samenwerken, voor elkaar klaar staan en naar elkaar omzien. Het ideale dorp heeft een evenwichtige bevolkingsopbouw en er is plaats voor iedereen, jong en oud, gehandicapt of niet, eigenaardig of juist doorsnee.
 • In Ermelo wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale achtergrond. Ermelo wil gastvrij zijn voor hen die op de vlucht zijn. De aantallen moeten wel passen bij de omvang van het dorp. Dat vraagt om inzet, bijvoorbeeld op huisvestingsgebied: van crisisopvang tot aan de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders).
 • Volgens het CDA Ermelo is werk de beste zorg. Het CDA Ermelo wil dat de gemeente, met inschakeling van Vluchtelingenwerk, statushouders naast onderwijsmogelijkheden, direct in aanraking brengt met zo mogelijk betaald werk en waar dat niet mogelijk is andere vormen van participatie. Zodat de stap naar volledige zelfstandigheid zo spoedig mogelijk kan worden gemaakt.(15)

Jeugdwerkloosheid
 • Bedrijven en instellingen zoals de sociale werkvoorziening (Proson, Inclusief Groep) en EHZ (de uitvoeringsorganisatie van het Sociaal Domein van Ermelo, Harderwijk en Zeewolde), maar ook zorginstellingen als ‘s Heerenloo hebben elk hun eigen en hun gezamenlijke verantwoordelijkheid richting (langdurige) werklozen en kansarmen op de arbeidsmarkt. Zij gaan samen aan de slag om (maatschappelijke) stageplekken en arbeidservaringsplekken, werkgelegenheids-plaatsen of structurele banen bij bedrijven te creëren.
 • De gemeente weet wat er speelt en waar vraag naar is. Zij speelt een actieve rol in het leggen van verbindingen tussen organisaties, instellingen en bedrijven, zonder dat er sprake is van verdringing op de arbeidsmarkt. Het is ook de Insteek om barrières weg te werken die plaatsing van moeilijk plaatsbare mensen in de weg staan.
 • Prioriteit moet worden gegeven aan bestrijding van jeugdwerkloosheid, waarin de gemeente een actieve rol dient in te nemen, met wettelijke – en financiële middelen.(160)

Jeugdzorg
 • Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) heeft een belangrijke rol in de jeugdzorgproblematiek, echter niet alleen intern gericht. Het CJG moet de vrijheid krijgen om ‘out of the box’ te kunnen werken en deel van de keten te zijn in het sociale domein. De wens van de zorgvrager en het resultaat dat bereikt moet worden, zijn hierin richtinggevend.
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente vooraf beter afstemt met de zorginstellingen om meer sturing en richting te geven aan de uitstroom.(99)
 • CDA Ermelo wil door middel van een pilot de ingewikkelde problematiek van huisvesting, werk/opleiding en leefomstandigheden van de net 18-plusser LVG jongere actief aanpakken.(100)
 • CDA Ermelo wil dat voor de LVG jongeren vanuit de Jeugdzorg/WMO een doorlopende zorglijn komt. Daardoor worden deze jongeren ook ondersteund bij de veranderingen waarmee ze te maken krijgen op het moment dat ze achttien jaar worden. De begeleiding die ook na het 18e jaar wordt voortgezet is ook met betrekking tot werk en scholing.(101)

Jongeren
 • Cultuureducatie vinden wij belangrijk. CDA Ermelo steunt educatieve, culturele programma’s voor kinderen.(2)
 • CDA Ermelo ziet met betrekking tot roken-, drugs- en alcoholgebruik een belangrijke rol voor ouders en gezinnen. Daarnaast zetten we in op intensieve preventie op basisscholen en voorgezet onderwijs, om ook daar de weerbaarheid van kinderen en jongeren te vergroten en risicogedrag te beperken.(13)
 • Wij willen door de jaarlijkse uitreiking van de Ermelose ‘Jeugdpauw’ het vrijwilligerswerk door jongeren stimuleren.(43)
 • CDA Ermelo wil – waar nodig – vrijwillige jeugdtrainers en – leiders faciliteren, zodat zij leren omgaan met jongeren die bijzondere aandacht nodig hebben. Hiervoor zien wij een belangrijke taak weggelegd voor de buurtsportcoaches.(71)
 • Wij willen dat de omgeving van scholen verkeersveilig is, zodat kinderen zelfstandig naar school kunnen.(62)
 • Kinderen moeten in elke buurt veilig buiten kunnen spelen.(73)
 • Wij willen dat de routes naar sportclubs en scholen (basis- en voortgezet onderwijs) maximaal veilig zijn.(168)
 • Prioriteit moet worden gegeven aan bestrijding van jeugdwerkloosheid, waarin de gemeente een actieve rol dient in te nemen, met wettelijke – en financiële middelen.(160)

Koopzondag
 • CDA Ermelo hecht aan waarden en traditie, zo ook aan de zondag als de dag die is uitgegroeid tot een rustmoment van bezinning en ontmoeting.
 • CDA Ermelo blijft tegen zondagopenstelling van winkels om onder meer de volgende redenen: het bewaren van rust op de zondag, kleine ondernemers een gezond en sociaal leven te laten behouden en hun concurrentiepositie te beschermen.(20)

Kunst- en cultuurbeleid
 • Cultuur is belangrijk voor mens en samenleving. Het draagt onder meer bij aan de persoonlijke ontplooiing, emotioneel en psychisch welzijn van mensen en een gevoel van verbondenheid binnen gemeenschappen. Wij willen daarom bewaren wat voor onze geschiedenis, traditie en cultuur van belang is. Wij houden vooral laagdrempelige voorzieningen in stand voor het beoefenen van muziek en voor het lezen. Juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen.
 • Cultuureducatie vinden wij belangrijk. CDA Ermelo steunt educatieve, culturele programma’s voor kinderen.(2)
 • CDA Ermelo ondersteunt initiatieven voor kunst in de openbare ruimte, bij voorkeur in samenwerking met lokale kunstenaars en/of het bedrijfsleven.(3)
 • Wij willen het Sport- en ‘Cultuurfonds’ continueren voor kinderen in gezinnen tot 130% bijstandsniveau ten behoeve van contributies, kleding en uitrusting, zodat ook zij kunnen meedoen.(56)
 • Wij willen samenwerking van culturele organisaties binnen Ermelo bevorderen en zijn daarom een voorstander van een door de culturele organisatie op te richten Cultureel Platform Ermelo.(57)
 • CDA Ermelo wil een laagdrempelige voorziening voor welzijn en cultuur in een te realiseren Cultuurhuis. Het Cultuurhuis gaat uit van de kracht van verenigingen en organisaties om gezamenlijk een attractief en herkenbaar programma op het gebied van welzijn en cultuur aan te bieden. De aangeboden activiteiten zijn leidend voor de toekenning van het gemeentelijk subsidie. Het Cultuurhuis kan gebruik maken van bestaande huisvesting dat voor dit doel wel opgeknapt dient te worden. De investeringskosten kunnen daardoor beperkt blijven.(60)

Laaggeletterdheid
 • Uit onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen armoede en laaggeletterdheid en opleidingsniveau. Mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven zijn extra kwetsbaar in de huidige samenleving.
 • CDA Ermelo wil dat de beschikbare middelen voor taalcursussen meer over de verschillende verantwoordelijke instanties verdeeld worden.(108)

Leefbaarheid- en leefbaarheidsteam
 • Wij werken de komende jaren aan sterke buurten, wijken en buurtschappen en zien hier een belangrijke taak voor het Leefbaarheidsteam.
 • Wij willen dat de gemeente communiceert in heldere taal. Bij publieke communicatie willen wij dat het taalniveau B1 (=eenvoudig Nederlands) gehanteerd wordt.(28)
 • CDA Ermelo wil de diverse formuleren laten beoordelen op leesbaarheid door leerlingen en docenten van de cursus ‘laaggeletterdheid’ en het project ‘Taalmaatjes’ van de Bibliotheek Noord-West Veluwe.(106)
 • CDA Ermelo onderschrijft de waarde van het Leefbaarheidsteam in het ondersteunen van initiatieven van de inwoners van Ermelo, het meedenken met de inwoners en het openstellen van haar netwerk. Wij willen dit vastleggen in prestatieafspraken.(55)
 • Het CDA Ermelo wil dat buurten en wijken leefbaar blijven. Hierom is het belangrijk dat voorzieningen op peil blijven. De school in Speuld is een voorbeeld van een belangrijke voorziening en dit moet zo blijven.(65)

Maatschappelijke stage
 • Wij vinden het van belang om jongeren actief te betrekken bij de samenleving.
 • CDA Ermelo wil de maatschappelijke stage bij scholen en instellingen continueren en – waar nodig – faciliteren.(14)

Mantelzorg
 • Langer thuis wonen zorgt ook voor een grotere belasting van de mantelzorger. De dagopvang en de respijtzorg moet op orde zijn zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en begeleiding. Ook als het gaat om huisvesting. Het (tijdelijk) plaatsen van mantelzorgunits naast de woning van degene die mantelzorg verleent, blijft mogelijk.
 • CDA Ermelo wil dat de mantelzorger een vaste positie heeft in de keukentafelgesprekken.(92)
 • CDA Ermelo wil dat mantelzorgers als ervaringsdeskundigen betrokken worden bij het opstellen en het uitvoeren van het beleid.(93)
 • CDA Ermelo wil uitbreiding van het aantal uren professionele ondersteuning van mantelzorgers, zodat meer mantelzorgers bereikt kunnen worden en ondersteuning kunnen krijgen.(94)
 • CDA Ermelo continueert het jaarlijks mantelzorgcompliment ten bedrage van € 100, wil dit laten aanvragen door degene die mantelzorg ontvangt en het uitkeren zoals verreweg de meesten wensen – in contant geld.(95)

Monumenten
 • CDA Ermelo hecht in het bijzonder waarde aan religieus-, agrarisch- en architectonisch erfgoed.
 • Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. CDA Ermelo hecht in het bijzonder waarde aan religieus-, agrarisch- en architectonisch erfgoed en aan feesten van gemeenschappelijkheid, zoals het Oogstfeest en Fête de la Musique.
 • Het CDA Ermelo wil monumenten behouden en eigenaren bewust maken van het belang van monumenten en hen bekend maken met de bestaande mogelijkheden voor ondersteuning.(4)
 • Bij de ontwikkeling van het Landgoed Veldwijk wil CDA Ermelo de specifieke architectonische- en natuurwaarden beschermen en in stand houden.(5)

Ombudsfunctie
 • CDA Ermelo wil een regionale ombudsfunctie in samenwerking met Harderwijk en Zeewolde realiseren.(32)

Omgevingsplan
 • De Omgevingswet brengt met zich mee dat in plaats van de huidige structuurvisie Ermelo 2025 er een nieuwe Omgevingsvisie moet worden opgesteld. Vervolgens moeten alle bestemmingsplannen en veel andere regels, zoals regels over welstand, worden samengebracht in één nieuw Omgevingsplan. In 2022 moet het nieuwe Omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente Ermelo van kracht worden. Hierin zijn alle regels die gelden door de fysieke leefomgeving op een duidelijke, overzichtelijke en toegankelijke wijze zijn vastgelegd. Alleen daar waar dat echt noodzakelijk is, wordt aan het verlenen van toestemming een vergunning verbonden. Er wordt zoveel mogelijk met algemene regels gewerkt.
 • Bij veranderingen van bestemming (buitengebied, winkelzone) worden omwonenden actief betrokken. In principe werkt de gemeente niet mee aan veranderingen als het draagvlak in de omgeving beperkt is.(115)

Omgevingswet
 • Het is van wezenlijk belang om tijdig in te spelen op de komst van de Omgevingswet. In deze wet worden regels over ruimtelijke ordening, vergunningverlening, milieu, natuur en water samengebracht. Deze regels zullen allemaal via één digitaal systeem toegankelijk worden. Deze transitie in het fysieke domein vormt een enorme operatie, die voor gemeenten vergelijkbaar is met de transitie in het Sociaal Domein per 1 januari 2015.
  Met de komst van Omgevingswet worden een aantal regels en wetten samengevoegd en krijgt de gemeente meer ruimte om eigen afwegingen te maken. Bovenal wil de Omgevingswet een cultuurverandering teweeg brengen. De wet gaat uit van “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij” en wil veel meer ruimte bieden aan initiatieven vanuit de samenleving zelf. Meer flexibiliteit, meer ruimte en minder beperkingen. Het motto van de Omgevingswet is “ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit.” De gemeente moet zorgen voor een gedegen integraal én samenhangend ruimtelijk beleid. In de (nieuwe) omgevingsplannen moeten alle functies op elkaar afgestemd zijn en onderbouwd met onderzoeken waaruit de noodzaak blijkt.
 • Waar dat meerwaarde heeft wordt in de regio met andere gemeenten samengewerkt in het kader van de komst van de Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende instrumenten.(116)
 • CDA Ermelo wil dat burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een grote rol krijgen bij de totstandkoming van de nieuwe Omgevingsvisie.(112)
 • In 2020 moet er een nieuwe Omgevingsvisie Ermelo 2035 worden vastgesteld, aan de totstandkoming
  waarvan door burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen een grote bijdrage wordt geleverd.(114)

Ondernemers
 • Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt.
 • CDA Ermelo ondersteunt initiatieven voor kunst in de openbare ruimte, bij voorkeur in samenwerking met lokale kunstenaars en/of het bedrijfsleven.(3)
 • CDA Ermelo blijft tegen zondagopenstelling van winkels om onder meer de volgende redenen: het bewaren van rust op de zondag, kleine ondernemers een gezond en sociaal leven te laten behouden en hun concurrentiepositie te beschermen.(20)
 • Het CDA Ermelo is voor een leefbaar Ermelo voor jong en oud. Om de overlast van en voor de horeca te beperken, willen wij de terrastijden gelijkstellen met de zogenoemde “switchtijden”. Op deze manier is de overlast beter te handhaven en is er meer duidelijkheid voor horeca-eigenaren, omwoners en uitgaanspubliek.(74)
 • Het CDA Ermelo ondersteunt het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waarin gemeente, handhaving en bedrijfsleven samenwerken aan een veilig bedrijventerrein van harte.(118)
 • Het CDA is van mening dat het gemeentelijk apparaat de ambitie moet hebben om hoog te eindigen in de ranglijsten van de 2 jaarlijkse MKB-vriendelijkste gemeenteverkiezing. In 2016 stond Ermelo op plaats 103 (van 398) met een cijfer 6,5. Voor het CDA geldt als streven bij de volgende verkiezing: in de top 75 met een cijfer 7.(34)
 • Wij vinden dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) ruimte dient te krijgen om zich te ontplooien (‘ja, mits’) , om zo een stabiele basis te blijven voor de werkgelegenheid op alle niveaus.(126)
 • Wij willen een onderzoek naar instelling van Ondernemersfonds Ermelo als mogelijk middel ter versterking economische vitaliteit.(127)
 • Het CDA Ermelo wil dat de OZB voor Niet woningen:
  * De inflatiecorrectie achterwege blijft;
  * Er een onderzoek naar de vorming van een zogenaamd ondernemersfonds komt, dat gedeeltelijk dient te worden gevuld uit deze over opbrengst;
  * Een deel van de over opbrengst wordt ingezet voor duurzaamheidsprojecten en andere initiatieven t.b.v. het bedrijfsleven.(134)
 • Het CDA Ermelo vindt het van groot belang dat de gemeente een actieve- en waar mogelijke voortrekkersrol vervult om samenwerking in de regio tussen bedrijven en overheid te laten plaatsvinden. Dit in het belang van het stimuleren van de lokale economie.(124)
 • CDA Ermelo steunt sociaal ondernemerschap en bedrijven die sociaal willen ondernemen.(132)
 • Het CDA Ermelo vindt dat er een regionaal loket voor ondernemers moet komen met eenduidigheid in dienstverlening en informatieverstrekking op het terrein van de arbeidsmarkt.(156)
 • Vanwege de beperkte beschikbaarheid van bedrijvenlocaties moet er alles aan gedaan worden om nieuwe locaties te zoeken.(119)
 • Wij vinden dat de gemeente samen met het bedrijfsleven en ondernemersorganisaties verkent hoe het vestigingsbeleid beter kan worden en waar er concrete bedrijvenlocaties kunnen worden toegevoegd.(120)
 • Er moet een oplossing worden gevonden voor de bereikbaarheid van Kerkdennen en voor het parkeren van vrachtwagens buiten de bebouwde kom.Het nieuwe college moet met voorstellen komen dat ondernemers de mogelijkheid krijgen om binnen de gemeentegrenzen uit te breiden.(121)
 • Om overlast op bedrijventerrein Kerkdennen te beperken, zal lichtere bedrijvigheid nodig zijn. Voor de bedrijvigheid in ons dorp is het noodzakelijk om de bedrijvenfunctie van Kerkdennen te behouden.(129)
 • Om leegstand, ook buiten het centrum, te voorkomen is het belangrijk dat de gemeente actief meedenkt over herbestemming van panden en mogelijkheden biedt voor ondernemers of groepen ondernemers om gezamenlijk lege panden te herbestemmen.(130)
 • De grote verdienkracht van de bedrijvenlocaties (w.o. Veldzicht en Kerkdennen) moeten we koesteren en faciliteren, en het vestigingsklimaat, daar waar ruimte op die locaties ontstaat, verbeteren.(133)
 • CDA Ermelo wil dat het inkoopbeleid van de gemeente Ermelo gebaseerd is op de circulaire economie.(24)
 • CDA Ermelo wil dat bij gemeentelijk inkoopbeleid en aanbestedingen -rekening houdend met de aanbestedingswetgeving – waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van lokale ondernemers, door:
  * Toegang tot de aanbesteding voor MKB en ZZP-ers te vereenvoudigen,
  * Aandacht te besteden aan het goedkoop houden van de tenderkosten door bijvoorbeeld alleen de informatie te vragen die echt nodig is,
  * Niet onnodig te clusteren,
  * Bij de besluitvorming door gemeentelijke inkopers als adagium te gebruiken “Goedkoop is duurkoop”,
  * Niet te pas en te onpas gebruik te maken van het middel “social return”.(122)
 • CDA Ermelo wil dat bij gemeentelijk inkoopbeleid en aanbestedingen – zoveel als mogelijk is binnen de
  aanbestedingswetgeving – gebruik wordt gemaakt van lokale ondernemers.(128)
 • CDA Ermelo wil dat alle betrokken partijen samenwerken om goed te kunnen inspelen op de maatschappelijke veranderingen en het werken aan een gezonde winkelstructuur: centrummanagement, retailers, vastgoedeigenaren, horeca en cultuur om ons centrum een nieuwe toekomst te geven.(144)
 • De verblijfsrecreatie is van groot belang voor de economie van Ermelo voor de middenstand en de werkgelegenheid. Daarom wil CDA Ermelo doorgaan met het project ‘Vitale Vakantieparken’(175)
 • CDA Ermelo wil recreatieterreinen helpen bij het transformeren naar andere functies. En zich Veluwe breed, samen met de provincie, inzetten voor een investeringsfonds.(176)
 • CDA Ermelo wil dat gemeente en ondernemers samen de bestaande centrumvisie herijken nu het centrum-programma is uitgevoerd met als doel een blijvend vitaal centrum in de toekomst met een gezonde winkel-structuur. En wordt jaarlijks een bewonersbijeenkomst door de gemeente belegd.(145)
 • Aanpak leegstand in het centrum en buitengebieden wordt bevorderd door mogelijke inzet van het instrument stedelijke herverkaveling, met concentratie van winkels in het kernwinkelgebied, herbestemming van oude detailhandelsmeters voor andere functies.(146)
 • CDA Ermelo wil versterking van het ondernemerschap in samenwerking met het Centrummanagement ter voorkoming van (stille) armoede onder ondernemers.(147)
 • Het CDA Ermelo wil een ondernemersvriendelijker uitstallingenbeleid dat ook past in het veranderde koopgedrag van consumenten, met inachtneming van de mobiliteitseisen van mensen met een (visuele) beperking.(148)
 • Wij vinden het van belang dat de ambulante handel beperkt wordt tot de weekmarkt en de toeristische
  evenementen, zoals Paas-, Pinkster-,Herfst-, Kerst- en thematische markten, braderieën en ondernemers die meerwaarde bieden ten opzichte van het bestaande winkelassortiment.(149)
 • CDA Ermelo wil een sterke concurrentiepositie van de gemeente Ermelo met een optimaal
  ondernemersklimaat en gunstige vestigingsvoorwaarden, enerzijds voor nieuwe ondernemingen en anderzijds voor behoud van de huidige bedrijven, waarvan er een aantal van grote internationale betekenis en potentie.(117)
 • CDA Ermelo wil het college, en met name de burgemeester, sterker inzetten in de lobby voor bedrijvigheid in zorg en recreatie. De inzet rond komst van de KMS is een inspirerend voorbeeld.(154)
 • De gemeente stimuleert initiatieven voor een goede digitale infrastructuur, ook in de buitengebieden.(131)
 • CDA Ermelo wil dat ook in het buitengebied betaalbaar aangesloten kan worden op de digitale snelweg. Dit is belangrijk voor bedrijven maar ook voor iedereen die daar woont en werkt. (162)
 • CDA Ermelo wil zoeken naar creatieve oplossingen om de vele minder draagkrachtige illegale bewoners van recreatiewoningen een legale woonmogelijkheid te bieden. Revenuen door de marktwaarde-stijgingen dienen ingezet te worden in dit domein via een vereveningsfonds. Inzet van een investeringsmaatschappij kan een katalysator zijn.
  (177)
 • Ermelo moet zich naar buiten nadrukkelijk presenteren als recreatie-gemeente. Wij zijn bereid om een voortrekkersrol te vervullen voor de regio bij de uitvoering van programma’s en in regionale samenwerkingsverbanden het eerste aanspreekpunt voor recreatie te zijn.(178)
 • CDA Ermelo wil de toeristenbelasting aanpassen en besteden aan de verbeterde toeristische voorzieningen. Wij vinden een verhoging met 25% haalbaar en wenselijk als daar breed draagvlak voor is bij de recreatieondernemers.(179)

Onderwijs
 • Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken inwoners.
 • CDA Ermelo gaat in gesprek met onze zorginstellingen, Defensie (geneeskundige opleidingen) en Windesheim over de mogelijkheid dat de MBO/HBO Care Academy zorgopleiding en -innovatie in Ermelo wordt gehuisvest.(155)
 • Wij vinden het versterken van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt van belang.(161)

Ouderen
 • Door de vergrijzing en de beperking van de toegang tot intramurale zorg voor ouderen wordt er in een toekomst een groter beroep op de samenleving gedaan om ook ouderen goede woon- en leefomstandigheden te bieden.
  Er is een sprake van een kanteling van hulp die door professionele organisaties wordt geleverd naar hulp die de samenleving zelf zal moeten organiseren. Dit vraagt allereerst om bewustwording bij jong en oud dat we elkaar in de toekomst meer nodig hebben in de leefomgeving waar ouderen met steun van de buurt langer thuis kunnen blijven wonen. Overbelaste mantelzorgers en hoge percentages van mensen die eenzaam zijn signalen dat er reeds nu al wat moet gebeuren.
 • Wij vinden dat juist Ermelo een goed en veilig fiets- en wandelnetwerk moet hebben: vrij liggende fietspaden, veilige rotondes en voldoende bankjes.(166)

Parkeren
 • Vooral in de zomer heeft Ermelo erg veel extra inwoners en bezoekers. Een goede doorstroom van het gehele verkeer is dan van groot belang. Voor de mensen zelf, maar ook voor bedrijven en winkels. Dit betekent dat het dorp goed bereikbaar moet zijn en dat er voldoende parkeergelegenheid moet zijn.
 • Parkeren blijft gratis in Ermelo.(150)
 • Van medewerkers van de gemeente, winkels en bedrijven wordt verwacht dat zij op de langparkeerplaatsen parkeren en zo geen overlast opleveren in de wijken en voor winkelend publiek en gasten.(152)
 • Wij willen uitbreiding van het aantal laadpunten voor elektrische fietsen en auto’s als daar behoefte aan is. De kosten komen voor rekening van de exploitant en er mag geen bovenmatige afwenteling zijn op bestaande parkeerplaatsen.(169)
 • Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend, maar wij willen ze wel zo laag mogelijk houden. We hebben oog voor de maatschappelijke effecten, zoals de gratis parkeerkaart voor gehandicapten.(184)

Participatie
 • Iedereen doet mee en mag zijn of haar talent inzetten en daarvoor erkenning krijgen. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren een maatschappelijke bijdrage leveren. Wij vinden dat we van mensen in een uitkeringssituatie een tegenprestatie mogen vragen. Niet via verplichtende maatregelen maar wel via actieve stimulering. Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen. We zetten in op duurzaam werk; tijdelijke arbeidsplaatsen moeten zo mogelijk perspectief bieden op een vervolg. De gemeente heeft een verplichting voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente stelt aanbestedingsvoorwaarden voor de inzet van instrumenten, zoals bijstand en aanvulling op loonkosten (loonsuppletie).
 • CDA Ermelo zet in op maximale participatie in het arbeidsproces en wil investeren in het verkleinen van de afstand van de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen.(158)
 • Het CDA Ermelo wil dat er een onderzoek komt naar mogelijkheden om de stijging in loonwaarde ten gunste te laten komen voor werkgevers met personeel met een arbeidsbeperking. (159)
 • Prioriteit moet worden gegeven aan bestrijding van jeugdwerkloosheid, waarin de gemeente een actieve rol dient in te nemen, met wettelijke – en financiële middelen.(160)

Politie
 • Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen.
 • Dit geldt temeer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden.
 • CDA Ermelo wil dat gemeente invloed uitoefent om de bezetting van de politie te blijven afstemmen op de criminaliteitscijfers in Ermelo in het belang van veiligheid.(8)
 • Wij willen voldoende wijkagenten die daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt.(9)

Preventie
 • Veiligheid begint bij jezelf. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk.
 • CDA Ermelo is voorstander van eigen initiatieven, zoals buurtpreventie.(7)
 • Ter voorkoming dat er hondenpoep op de straten komt te liggen zijn wij voor de verplichting om, bij het uitlaten van de hond, een plastic zakje bij zich te hebben om de hondenpoep op te ruimen.(10)
 • Wij vinden het belangrijk dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten, om bijvoorbeeld middelengebruik en ook seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan.(63)

Prostitutie
 • CDA Ermelo wil een actieve aanpak van illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten en aanverwante problematiek als (jeugd)prostitutie.(12)

Recycling
 • Het afvalbeleid gaat gepaard met reële financiële prikkels – de vervuiler betaalt – en scheiding wordt beloond. Recycling initiatieven uit de samenleving worden toegejuicht en indien nodig organisatorisch ondersteund door de gemeente.(22)

Regels
 • Een sterke samenleving kan zonder overbodige regels en bemoeizucht, maar laat volop ruimte aan burgers om eigen keuzes te maken en met elkaar problemen op te lossen.
  We gaan bij de inrichting van de samenleving niet uit van regels en bureaucratie, maar van mensen en mogelijkheden. Zij bepalen de kracht van de samenleving.
  Door de veelvoud van gemeentelijke formulieren en procedures zien mensen vaak door de bomen het ‘sociale bos’ niet meer. Ook de toegankelijkheid en volledigheid van gemeentelijke informatie op de website en folders behoeft extra aandacht.
 • Laat ruimte om, daar waar het mis gaat, deze niet meteen in te vullen met regels en verordeningen.(26)
 • CDA Ermelo wil dat er per sector/taakveld actief gewerkt wordt aan deregulering. In de komende 4 jaren is de doelstelling minimaal 10% minder regels, afspraken, rapportages enzovoort.(104)
 • Inwoners en bedrijven krijgen in principe geen lastenverzwaring, uitgezonderd inflatiecorrectie. Dit kan vooral worden bereikt door veel meer dan nu in te zetten op vermindering van regelgeving, vereenvoudiging van procedures, aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving en doorlooptijden te verkorten, bijvoorbeeld door een standaardvergunning te verlenen binnen twee weken.(125)

Schuldhulpverlening
 • Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als van het rijk is een basisvoorwaarde. Wij zetten projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten.
 • CDA Ermelo wil dat gemeentelijke schuldhulpverlening direct wordt geleverd. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan.(107)

Sociaal wijkteam
 • CDA Ermelo vindt het van belang dat de functie van het sociaal wijkteam een belangrijke functie heeft als verbinder van de verschillende disciplines. Deze rol strekt ook uit tot de gebieden leefbaarheid, jeugdzorg, WMO-loket. Daarnaast moet de GGZ deskundigheid in het Sociaal wijkteam worden opgenomen. Het sociaal wijkteam is de spil, het centrale loket voor alle vragen in het kader van de zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk voor is. Deskundigheid en objectiviteit vormen de basis voor kwaliteit. Voor elke vraag of probleem met betrekking tot zorg bij kinderen, jongeren, ouderen, chronisch zieken of gehandicapten is het sociaal wijkteam het loket.
 • Wanneer gezinnen, door welke omstandigheden dan ook, hulp of ondersteuning nodig hebben bij de
  opvoeding moeten zij terecht kunnen bij het Sociaal Wijkteam, waar Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) onderdeel van is.(61)
 • CDA Ermelo ziet het sociale wijkteam als het belangrijkste centrale punt waar zorgvragen binnenkomen.(67)
 • De formatie van het sociaal wijkteam is een algemene taak en verantwoordelijkheid van de gemeente,
  ook budgettair.(96)
 • Wij willen dat het sociaal wijkteam is de ‘sociale brink’ van het dorp waarin het gehele sociale domein is
  vertegenwoordigd: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ), Participatie (werkgelegenheid), Maatschappelijk werk, Informele zorg (door vrijwilligers) en Wijkverpleging.(97)
 • Het sociaal wijkteam krijgt de bevoegdheid tot indiceren, schakelt door naar zorg- en dienstverlening en draagt zorg voor 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur.(98)

Sociaal domein
 • Binnen het Sociaal Domein zijn er verschillende regelingen en wetten waar mensen die dat nodig hebben gebruik van kunnen maken. Veelal is de inwoner die dit betreft hier niet mee bekend. De gemeente moet investeren in één loket Sociaal domein en de bereikbaarheid hiervan prominent zichtbaar maken op website en diverse publicaties.
  Door te investeren in deskundige medewerkers, moet de weg naar een voorziening snel en soepel verlopen. Iedereen die zorg nodig heeft of van een andere voorziening binnen het Sociaal Domein, kan zich hier melden.
 • CDA Ermelo wil een sociaal domein zonder schotten waarbij regels en systemen niet leidend zijn en wordt samengewerkt in de keten.(84)
 • CDA Ermelo kiest voor één loket Sociaal Domein met korte lijnen naar de uitvoerders van wet, regelgeving en dienstverlening.(102)
 • CDA Ermelo wil bij de ontwikkeling van het sociaal domein de kennis van kerkelijk werkers betrekken over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen. Schuldhulpmaatje noemen we als krachtig
  voorbeeld dat we graag willen waarderen als partner.(69)
 • Wij willen een sociaal domein zonder schotten. Dit betekent dat er één budget Sociaal Domein beschikbaar moet zijn om zo de noodzakelijke integrale afwegingen te kunnen maken.(182)

Sport
 • Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Beweging is belangrijk voor opgroeiende kinderen en jongeren. Bovendien is het gezamenlijk bewegen en sporten van belang voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. De gemeente speelt een belangrijke rol in het laten sporten van kinderen door het aanbieden en onderhouden van voldoende faciliteiten om kinderen en jongeren te laten sporten.
 • Wij willen toegankelijke en flexibele sportfaciliteiten, zoals open clubs en buurtsportcoaches die zich richten op de behoeften in de buurt.(44)
 • Wij willen dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, ongeacht de aard van de beperking.(45)
 • CDA Ermelo gaat voor breedtesport omdat we het belangrijk vinden dat sport voor iedereen toegankelijk is. Topsport is primair de verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf.(46)
 • Het CDA Ermelo is voor een dorp met een goed voorzieningenniveau. Daarom blijven wij voorstander van het nieuw te bouwen Calluna met een recreatief bad, zodat onze inwoners in Ermelo kunnen blijven zwemmen: jong en oud.(47)
 • Wij continueren het promoten van gezonde (sport)kantines.(48)
 • CDA Ermelo wil van de verkiezing van de Ermelose sporter, sportster en sportploeg van het jaar een jaarlijkse traditie maken.(49)

 • CDA Ermelo wil dat de gemeente, bij initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van buitenfitness en bewegingstuinen, meedenkt en faciliteert.(50)
 • CDA Ermelo vindt het van belang dat kinderen kunnen zwemmen en is voorstander van schoolzwemmen op de Basisschool.(70)
 • Wij willen het Sport- en ‘Cultuurfonds’ continueren voor kinderen in gezinnen tot 130% bijstandsniveau ten behoeve van contributies, kleding en uitrusting, zodat ook zij kunnen meedoen.(56)

Statushouders
 • In Ermelo wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale achtergrond. Ermelo wil gastvrij zijn voor hen die op de vlucht zijn. De aantallen moeten wel passen bij de omvang van het dorp. Dat vraagt om inzet, bijvoorbeeld op huisvestingsgebied: van crisisopvang tot aan de huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders).
 • Volgens het CDA Ermelo is werk de beste zorg. Het CDA Ermelo wil dat de gemeente, met inschakeling van Vluchtelingenwerk, statushouders naast onderwijsmogelijkheden, direct in aanraking brengt met zo mogelijk betaald werk en waar dat niet mogelijk is andere vormen van participatie. Zodat de stap naar volledige zelfstandigheid zo spoedig mogelijk kan worden gemaakt.(15)

Subsidies
 • Het is goed dat centra voor de kunsten zich ontwikkelen van overwegend aanbodgerichte instellingen naar maatschappelijke ondernemingen die proberen meer en diverse eigen inkomsten te genereren. De subsidievoorwaarden moeten daar de ruimte voor bieden. Er ontstaan netwerken van burgers, verenigingen, culturele instellingen en private partijen waarvan de overheid wel deel uitmaakt, maar niet meer de aansturende partij is. CDA Ermelo wil de subsidierelatie met de professionele instellingen Welzijn Ermelo, Het Pakhuis, Bibliotheek Noordwest-Veluwe, Vluchtelingenwerk en Cultuurkust continueren. We stellen wel als voorwaarde dat op inhoud en uitvoering intensief wordt samengewerkt en dat zij gesubsidieerde taken – waar mogelijk – uitvoert in coproductie met de vele culturele verenigingen en initiatieven die Ermelo rijk is.
 • CDA Ermelo wil alle subsidies omvormen naar activiteitensubsidies.(58)
 • Bij subsidies voor cultuuruitingen krijgen kinderen en kwetsbare groepen de voorkeur.(59)

Terrassen
 • Het lijkt dat er een groter deel van de jongeren dan wenselijk, verhuist naar de stad en wegtrekt uit Ermelo. Voor deze groep zal extra voorzien moeten worden in huisvesting en aantrekkelijke uitgaansmogelijkheden.
 • Het CDA Ermelo is voor een leefbaar Ermelo voor jong en oud. Om de overlast van en voor de horeca te beperken, willen wij de terrastijden gelijkstellen met de zogenoemde “switchtijden”. Op deze manier is de overlast beter te handhaven en is er meer duidelijkheid voor horeca-eigenaren, omwoners en uitgaanspubliek.(74)

Toerisme
 • Recreatie is een belangrijke sector waar veel ondernemers een boterham verdienen. Daar waar mogelijk moet de gemeente hierin bijdragen en/of stimuleren. Een openbaar zwembad binnen de gemeentegrenzen hoort daar bij.
  Parken die niet meer of bijna niet meer als recreatiepark in gebruik zijn, kunnen met initiatieven en plannen bij de gemeente komen die graag samen met deze ondernemer gaat verkennen wat er mogelijk is. Dit is ook van belang voor de winkeliers die voor een deel hun inkomsten halen uit de vakantiegangers.
 • Wij vinden dat juist Ermelo een goed en veilig fiets- en wandelnetwerk moet hebben: vrij liggende fietspaden, veilige rotondes en voldoende bankjes.(166)
 • CDA Ermelo is voor een tijdig onderhoud van de fietspaden in het buitengebied voor de recreatieve fietsers en bewoners van het buitengebied.(167)
 • Wij vinden het van belang dat de gemeente zorgt voor veilige fietsroutes van en naar het centrum en van en naar het buitengebied. Voor veilige fietsroutes is tenminste nodig dat er een goede verlichting is aangebracht.(165)
 • CDA Ermelo wil zoeken naar creatieve oplossingen om de vele minder draagkrachtige illegale bewoners van recreatiewoningen een legale woonmogelijkheid te bieden. Revenuen door de marktwaarde-stijgingen dienen ingezet te worden in dit domein via een vereveningsfonds. Inzet van een investeringsmaatschappij kan een katalysator zijn. (177)
 • Ermelo moet zich naar buiten nadrukkelijk presenteren als recreatie-gemeente. Wij zijn bereid om een voortrekkersrol te vervullen voor de regio bij de uitvoering van programma’s en in regionale samenwerkingsverbanden het eerste aanspreekpunt voor recreatie te zijn.(178)
 • CDA Ermelo wil de toeristenbelasting aanpassen en besteden aan de verbeterde toeristische voorzieningen. Wij vinden een verhoging met 25% haalbaar en wenselijk als daar breed draagvlak voor is bij de recreatieondernemers.(179)
 • CDA Ermelo wil dat de ontwikkelingen en investeringen bij Strand Horst leiden tot een kwaliteitsslag met een openbaar toegankelijk strandgebied voor iedereen, ongeacht handicap.(180)
 • CDA Ermelo is blij met de professionalisering van het fietsroutenetwerk op de Veluwe. Wij willen deze verbeteringsslag ook voor wandel-, ruiter-, men- en mountainbikeroutes op de Veluwe.(181)

Toegankelijkheid
 • CDA Ermelo bewaakt dat inrichtings- en beleidsplannen structureel worden getoetst op toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking en aanpasbaarheid.(1)
  CDA Ermelo wil dat de gemeente, ervaringsdeskundigen, ondernemers en zorgverleners samen een actieplan opzetten voor de uitvoering van het VN-verdrag, waarbij toegankelijkheid de norm is.
 • CDA Ermelo wil de digitale toegankelijkheid verbeteren en uitbreiden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch contact te hebben met de gemeente.(30)
 • Wij willen toegankelijke en flexibele sportfaciliteiten, zoals open clubs en buurtsportcoaches die zich richten op de behoeften in de buurt.(44)
 • Wij willen dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, ongeacht de aard van de beperking.(45)
 • Wij vinden dat juist Ermelo een goed en veilig fiets- en wandelnetwerk moet hebben: vrij liggende fietspaden, veilige rotondes en voldoende bankjes.(166)
 • Ter voorkoming van de overlast voor voetgangers is het handhaven van het fietsverbod in het winkelgebied een zaak van groot belang evenals het plaatsen van fietsen op andere dan de daarvoor bedoelde plaatsen.(151)
 • Het CDA Ermelo wil een ondernemersvriendelijker uitstallingenbeleid dat ook past in het veranderde koopgedrag van consumenten, met inachtneming van de mobiliteitseisen van mensen met een (visuele) beperking.(148)
 • CDA Ermelo wil dat de ontwikkelingen en investeringen bij Strand Horst leiden tot een kwaliteitsslag met een openbaar toegankelijk strandgebied voor iedereen, ongeacht handicap.(180)

Veiligheid
  Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en geborgen voelen.
  Dit geldt temeer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Veiligheid begint bij jezelf. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk.
 • CDA Ermelo is voorstander van eigen initiatieven, zoals buurtpreventie.(7)
 • Ter voorkoming dat er hondenpoep op de straten komt te liggen zijn wij voor de verplichting om, bij het uitlaten van de hond, een plastic zakje bij zich te hebben om de hondenpoep op te ruimen.(10)
 • Wij vinden het belangrijk dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten, om bijvoorbeeld middelengebruik en ook seksueel overschrijdend gedrag tegen te gaan.(63)
 • CDA Ermelo wil dat gemeente invloed uitoefent om de bezetting van de politie te blijven afstemmen op de criminaliteitscijfers in Ermelo in het belang van veiligheid.(8)
 • Wij willen voldoende wijkagenten die daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt.(9)
 • Het CDA Ermelo ondersteunt het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), waarin gemeente, handhaving en bedrijfsleven samenwerken aan een veilig bedrijventerrein van harte.(118)
 • Ter voorkoming van de overlast voor voetgangers is het handhaven van het fietsverbod in het winkelgebied een zaak van groot belang evenals het plaatsen van fietsen op andere dan de daarvoor bedoelde plaatsen.(151)

Veldwijk
 • Bij de ontwikkeling van het Landgoed Veldwijk wil CDA Ermelo de specifieke architectonische- en natuurwaarden beschermen en in stand houden.(5)
 • CDA Ermelo wil dat bij de gebiedsontwikkeling van Landgoed Veldwijk alle betrokkenen een stem krijgen.(110)
 • Bij de herontwikkeling van Landgoed Veldwijk en De Hooge Riet wil CDA Ermelo de balans zoeken tussen het benutten van kansen en het behoud van het waardevolle (natuur: vooral in het noordgedeelte, cultuurhistorie: vooral in het centrumgedeelte en zorg: in de te behouden zorggebouwen).(111)

Verenigingen
 • We zien steeds vaker in Nederland dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling verdient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels.
 • Wij willen dat de ambtelijke capaciteit die voor duurzaamheid beschikbaar is gesteld ook de verenigingen helpt bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen.(37)
 • Wij willen een revolverend duurzaamheidsfonds instellen waar lokale verenigingen een beroep op kunnen doen bij investeringen in duurzaamheid en waarbij rente en aflossingstermijn in overleg met de vereniging wordt vastgesteld zodat deze aansluit bij de financiële capaciteit van de vereniging.(40)
 • Wij willen de verenigingen stimuleren gebruik te maken van hun ‘Recht om uit te dagen’ op het gebied van onderhoud van sportgebouwen en – velden. Dit kan ook deels door de zelfwerkzaamheid te belonen.(41)
 • CDA Ermelo wil sport, cultuur, onderwijs en gemeente verbinden via de buurtsportcoaches. Wij willen dat de verenigingen financieel blijven bijdragen in de kosten.(72)

Vergunningen
 • CDA Ermelo wil dat de standaardvergunningen in principe binnen twee weken worden afgegeven.(31)
 • Wij willen de vergunningverlening van evenementen herijken. Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren.(36)
 • Daarbij bepleiten wij in het bijzonder voor het soepel omgaan met evenementenvergunningen daar waar
  vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert in de kerk of bij open dagen of bij toernooien van clubs.(37)
 • Wij willen doorlopende vergunningen voor jaarlijks terugkerende evenementen en activiteiten.(38)

Verkeersdoorstroming
 • De wegen van Ermelo zouden allemaal optimaal benut moeten worden. Zo wordt het verkeer evenredig verdeeld over alle verharding. CDA Ermelo is daarom van mening dat straten niet afgesloten moeten worden ten behoeve van een klein deel van de bevolking, waarbij het merendeel hier geen gebruik van kan maken. Dit geldt zowel voor straten in het dorp als in het buitengebied. Wanneer er een aanvraag komt voor extra toe- of afritten of verkeersdrukte verhogende activiteiten op hoofdroutes zal hier in beginsel negatief op worden geadviseerd door CDA Ermelo. Dit om te zorgen dat het verkeervrij kan doorstromen en de fietspaden veilig blijven dan wel worden.
 • CDA Ermelo wil dat de standaardvergunningen in principe binnen twee weken worden afgegeven.(31)
 • Wij willen de vergunningverlening van evenementen herijken. Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren.(36)
 • Daarbij bepleiten wij in het bijzonder voor het soepel omgaan met evenementenvergunningen daar waar
  vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals bij een concert in de kerk of bij open dagen of bij toernooien van clubs.(37)
 • Wij willen doorlopende vergunningen voor jaarlijks terugkerende evenementen en activiteiten.(38)
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente onderzoekt hoe de verkeersveiligheid en doorstroom verbeterd kan worden. De gemeente zal hierbij de burgers actief moeten betrekken. Uitgangspunt blijft; een eerlijke verdeling van het verkeer.(163)
 • CDA Ermelo wil de Prins Hendriklaan openstellen voor verkeer o.a. om de bereikbaarheid van Het Trefpunt te verbeteren.(164)
 • CDA Ermelo is voorstander van een, met spoed op te zetten, gedegen nieuw onderzoek naar de wenselijkheid voor het aansluiten van het kasteel op de rotonde op de Groene Zoomweg bij Groot Horloo om zo de Horsterengweg en Buitenbrinkweg te ontlasten.(173)
 • CDA Ermelo ziet de noodzaak van een onderzoek naar de toekomst van de N302 in verband met toenemend verkeer tussen de A1 en het Vliegveld Lelystad.(174)
 • CDA Ermelo vindt dat de fileproblematiek bij de A28 voortdurend aangekaart moet worden bij de landelijke volksvertegenwoordigers en overheid. Voor het uitvoeren van deze lobby wordt samengewerkt met de buurgemeenten samen, met steun van de fractie van CDA Gelderland.(170)
 • CDA Ermelo vindt dat naast een eventuele verbreding van de A28 er ook gekeken moet worden naar aanvullende vervoersmogelijkheden. Een snelfietspad (F28) is een goede aanvulling. De lobby hiervoor gebeurt samen met buurgemeenten en met steun van de fractie van CDA Gelderland.(171)
 • CDA Ermelo is voor een gezamenlijke aanpak van het sluipverkeer met de gemeente Putten.(172)

Verkeersveiligheid
 • De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien.
 • Wij willen dat de omgeving van scholen verkeersveilig is, zodat kinderen zelfstandig naar school kunnen.(62)
 • Kinderen moeten in elke buurt veilig buiten kunnen spelen.(73)
 • Wij willen dat de routes naar sportclubs en scholen (basis- en voortgezet onderwijs) maximaal veilig zijn.(168)
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente onderzoekt hoe de verkeersveiligheid en doorstroom verbeterd kan worden. De gemeente zal hierbij de burgers actief moeten betrekken. Uitgangspunt blijft; een eerlijke verdeling van het verkeer.(163)
 • CDA Ermelo wil de Prins Hendriklaan openstellen voor verkeer o.a. om de bereikbaarheid van Het Trefpunt te verbeteren.(164)
 • Wij vinden het van belang dat de gemeente zorgt voor veilige fietsroutes van en naar het centrum en van en naar het buitengebied. Voor veilige fietsroutes is tenminste nodig dat er een goede verlichting is aangebracht.(165)
 • Wij vinden dat juist Ermelo een goed en veilig fiets- en wandelnetwerk moet hebben: vrij liggende fietspaden, veilige rotondes en voldoende bankjes.(166)
 • CDA Ermelo is voor een tijdig onderhoud van de fietspaden in het buitengebied voor de recreatieve fietsers en bewoners van het buitengebied.(167)
 • CDA Ermelo is voorstander van een, met spoed op te zetten, gedegen nieuw onderzoek naar de wenselijkheid voor het aansluiten van het kasteel op de rotonde op de Groene Zoomweg bij Groot Horloo om zo de Horsterengweg en Buitenbrinkweg te ontlasten.(173)
 • CDA Ermelo ziet de noodzaak van een onderzoek naar de toekomst van de N302 in verband met toenemend verkeer tussen de A1 en het Vliegveld Lelystad.(174)

Vestigingsklimaat
 • Bij een gunstig ondernemersklimaat behoort veel ruimte te zijn voor ondernemers om te kunnen ondernemen, voor kennis, voor innovatie en recreatie ten diensten van werkgelegenheid.
 • Vanwege de beperkte beschikbaarheid van bedrijvenlocaties moet er alles aan gedaan worden om nieuwe locaties te zoeken.(119)
 • Wij vinden dat de gemeente samen met het bedrijfsleven en ondernemersorganisaties verkent hoe het vestigingsbeleid beter kan worden en waar er concrete bedrijvenlocaties kunnen worden toegevoegd.(120)
 • Er moet een oplossing worden gevonden voor de bereikbaarheid van Kerkdennen en voor het parkeren van vrachtwagens buiten de bebouwde kom.Het nieuwe college moet met voorstellen komen dat ondernemers de mogelijkheid krijgen om binnen de gemeentegrenzen uit te breiden.(121)
 • Om overlast op bedrijventerrein Kerkdennen te beperken, zal lichtere bedrijvigheid nodig zijn. Voor de bedrijvigheid in ons dorp is het noodzakelijk om de bedrijvenfunctie van Kerkdennen te behouden.(129)
 • Om leegstand, ook buiten het centrum, te voorkomen is het belangrijk dat de gemeente actief meedenkt over herbestemming van panden en mogelijkheden biedt voor ondernemers of groepen ondernemers om gezamenlijk lege panden te herbestemmen.(130)
 • De grote verdienkracht van de bedrijvenlocaties (w.o. Veldzicht en Kerkdennen) moeten we koesteren en faciliteren, en het vestigingsklimaat, daar waar ruimte op die locaties ontstaat, verbeteren.(133)
 • CDA Ermelo wil een sterke concurrentiepositie van de gemeente Ermelo met een optimaal
  ondernemersklimaat en gunstige vestigingsvoorwaarden, enerzijds voor nieuwe ondernemingen en anderzijds voor behoud van de huidige bedrijven, waarvan er een aantal van grote internationale betekenis en potentie.(117)
 • CDA Ermelo wil het college, en met name de burgemeester, sterker inzetten in de lobby voor bedrijvigheid in zorg en recreatie. De inzet rond komst van de KMS is een inspirerend voorbeeld.(154)
 • CDA Ermelo is voor het actief benaderen van bedrijven en instellingen om zich te vestigen in Ermelo. Een uitdaging hierin is om bedrijvigheid naar Ermelo te halen door de start van Vliegveld Lelystad.(153)

Vliegveld Lelystad
 • CDA Ermelo vindt het belangrijk dat de gemeente Ermelo inspeelt op kansen die de uitbreiding van Vliegveld Lelystad kan gaan bieden voor de regio, uiteraard met behoud van eigen karakter van Ermelo en nadere bepaling van onze positie tussen Zwolle en Amersfoort.
 • Wij vinden dat juist Ermelo een goed en veilig fiets- en wandelnetwerk moet hebben: vrij liggende fietspaden, veilige rotondes en voldoende bankjes.(166)
 • CDA Ermelo is voor het actief benaderen van bedrijven en instellingen om zich te vestigen in Ermelo. Een uitdaging hierin is om bedrijvigheid naar Ermelo te halen door de start van Vliegveld Lelystad.(153)

Vrijwilligers
 • Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmisbare schakel in de binding en de leefbaarheid van ons dorp en onze buurten.
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente de vrijwilligers waardeert en daarmee zichtbaar maakt hoe belangrijk hun werk is voor de samenleving.(35)
 • Wij willen dat er netwerken ontstaan waar vrijwilligers ervaring en kennis kunnen uitwisselen zonder voor te schrijven ‘hoe het moet’. Via het verenigingsteunpunt helpen wij verenigingen met het ‘matchen’ van vraag en aanbod of het aanbieden van specifieke opleidingen voor vrijwilligers.(39)
 • De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen moet gratis blijven.(42)
 • Wij willen door de jaarlijkse uitreiking van de Ermelose ‘Jeugdpauw’ het vrijwilligerswerk door jongeren stimuleren.(43)
 • CDA Ermelo wil – waar nodig – vrijwillige jeugdtrainers en – leiders faciliteren, zodat zij leren omgaan met jongeren die bijzondere aandacht nodig hebben. Hiervoor zien wij een belangrijke taak weggelegd voor de buurtsportcoaches.(71)
 • CDA Ermelo ziet de noodzaak van een onderzoek naar de toekomst van de N302 in verband met toenemend verkeer tussen de A1 en het Vliegveld Lelystad.(174)

Werkgelegenheid
 • Belangrijke werkgevers in Ermelo zijn de grote zorginstellingen ten behoeve van ouderen, mensen met een visuele of verstandelijke beperking, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg. De aanwezigheid van deze grote instellingen maakt Ermelo een zorgdorp. Een andere grote werkgever is Defensie. Met de komst van de Koninklijke Militaire School (KMS) en de aanwezigheid van de Geneeskundige Troepen en – in de nabije toekomst – alle geneeskundige opleidingen van Defensie is Ermelo een belangrijk garnizoensdorp.
 • CDA Ermelo vindt het van belang dat de werkgelegenheid in de zorg op peil blijft.(145)
 • CDA Ermelo gaat in gesprek met onze zorginstellingen, Defensie (geneeskundige opleidingen) en Windesheim over de mogelijkheid dat de MBO/HBO Care Academy zorgopleiding en -innovatie in Ermelo wordt gehuisvest.(155)
 • Wij vinden het versterken van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt van belang.(161)
 • CDA Ermelo wil een sterke concurrentiepositie van de gemeente Ermelo met een optimaal
  ondernemersklimaat en gunstige vestigingsvoorwaarden, enerzijds voor nieuwe ondernemingen en anderzijds voor behoud van de huidige bedrijven, waarvan er een aantal van grote internationale betekenis en potentie.(117)
 • CDA Ermelo wil het college, en met name de burgemeester, sterker inzetten in de lobby voor bedrijvigheid in zorg en recreatie. De inzet rond komst van de KMS is een inspirerend voorbeeld.(154)
 • Wij willen dat de gemeente werkgevers faciliteert die bereid zijn mensen op te nemen door te ont-zorgen en zo nodig een ‘begeleidingsbudget’ mee te geven. Zorg op maat, materieel en immaterieel, is daarbij het motto.(157)

 • CDA Ermelo zet in op maximale participatie in het arbeidsproces en wil investeren in het verkleinen van de afstand van de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen.(158)
 • Het CDA Ermelo wil dat er een onderzoek komt naar mogelijkheden om de stijging in loonwaarde ten gunste te laten komen voor werkgevers met personeel met een arbeidsbeperking. (159)
 • De verblijfsrecreatie is van groot belang voor de economie van Ermelo voor de middenstand en de werkgelegenheid. Daarom wil CDA Ermelo doorgaan met het project ‘Vitale Vakantieparken’(175)
 • CDA Ermelo wil recreatieterreinen helpen bij het transformeren naar andere functies. En zich Veluwe breed, samen met de provincie, inzetten voor een investeringsfonds.(176)

Woningaanpassing
 • CDA Ermelo gaat uit van de persoonlijke kracht, zelfstandigheid en waardigheid van mensen. Vertrekpunt is wat mensen kunnen. De mogelijkheid van woningaanpassing is vast onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning.
 • CDA Ermelo wil de ‘blijver lening’ continueren vanuit de WMO van groot belang voor noodzakelijke
  Woningaanpassingen.(82)
 • CDA Ermelo bevordert dat in de ‘prestatieafspraken’ met de woningcorporatie Uwoon wordt geregeld dat de oude huurprijs meegenomen wordt naar de nieuwe woning, als dit de doorstroming bevordert.(87)

Woningbouw
 • Voor CDA Ermelo is leefbaarheid in een veilige en groene buurt van groot belang. Veilige buurten beginnen bij omzien naar elkaar. Wanneer de infrastructuur van wijken ervoor zorgt dat mensen op een laagdrempelige manier elkaar ontmoeten zal er wederkerigheid ontstaan. Ermelo is een dorp dat zich kenmerkt met een diverse bevolking. Er zijn grote zorginstellingen van waaruit mensen zelfstandig in het dorp gaan wonen en waarvan medewerkers woonruimte in Ermelo zoeken, er zijn mensen met een laag inkomen en mensen met een hoog inkomen, er zijn velen die na pensionering Ermelo verkiezen als woonplaats. Ondanks de beperkingen van de nieuwe Woningwet wil CDA Ermelo voorkomen dat er scheiding is van doelgroepen die ieder in een eigen wijk wonen (segregatie).
 • De komende jaren moet 50% van de nieuwe woningen gebouwd worden als sociale huur of sociale koop, vooral met het oog op starters, jongeren en ouderen. Naast nieuwe woningen voor jonge gezinnen, moet de nieuwbouw ook tegemoetkomen aan de grote vraag naar goedkope en betaalbare woonruimte voor 1 en 2 persoonshuishoudens.(75)
 • De komende raadsperiode moeten er ten minste 400 nieuwe woningen in de gemeente Ermelo worden gebouwd. Locaties zijn o.a.: de Driesprong, landgoed Veldwijk, Rehoboth/Dillenburg, Speuld, Verbinding fase 3, Kerklaan/Postlaantje, Leemkuul, Groevenbeek Noord fase 2, en voortkomend uit functieverandering in het buitengebied. Bovendien streeft het CDA Ermelo naar het omzetten van structureel leegstaande winkelruimte in woningen.(76)
 • CDA Ermelo wil dat de gemeente actief zoekt naar inbreidingslocaties voor goedkope woningbouw, inclusief herbestemming van gebouwen.(77)
 • De gemeente voert geen actieve grondpolitiek, tenzij dit noodzakelijk blijkt om bijzondere doelstellingen, zoals sociale woningbouw en woningen voor specifieke doelgroepen te realiseren.(78)
 • CDA Ermelo ziet CPO als een particulier initiatief en juicht dat toe. Het eerste initiatief is geholpen door gemeentegrond tegen marktconform tarief beschikbaar te stellen. Bij verdere initiatieven is de rol van de gemeente om bureaucratische belemmeringen weg te nemen.(79)
 • CDA Ermelo wil dat er ook woningen in het middensegment worden gebouwd, zodat er doorstroming ontstaat en goedkope sociale (huur)woningen vrijkomen.(80)
 • Woningbouwcorporatie Uwoon en andere sociale verhuurders worden door middel van jaarlijkse prestatieafspraken gehouden aan de Ermelose woonvisie qua aantallen sociale huurwoningen.(81)
 • Daar waar kleine, agrarische, opstallen niet herbestemd kunnen worden voor woningbouw omdat oppervlakte te klein is, vinden wij het van belang dat het mogelijk blijft om oppervlaktes bij elkaar te kunnen voegen om zo elders hiervoor woningbouw te kunnen realiseren. Dit voorkomt dat kleinere schuurtjes en gebouwen maar blijven staan zonder onderhouden te worden.(142)

Zorg
 • CDA Ermelo streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen, ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. CDA Ermelo zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat bij gezinnen met problemen werkt volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Mensen die het nodig hebben worden gesteund op een wijze die bij hen past.
 • Zorg voor elkaar is een van de kernwaarden waar CDA Ermelo voor staat. Niet alleen in familie en gezin. Ook in de bredere context zoals in de vriendenkring en in de buurt waarin iemand woont is zorgen voor elkaar een belangrijk thema om de leefbaarheid te optimaliseren.
  Vaak wordt hier gedacht aan een oudere of iemand met een handicap, maar het betreft inwoners in onze gemeente van alle leeftijden met of zonder hulpvraag, met of zonder beperking, jong en oud. Voor CDA Ermelo geldt in alle gevallen dat, waar het de zorg betreft, de zorgvrager centraal staat.
 • CDA Ermelo wil een zorgsteunpunt in elke wijk en elk buurtschap en zal initiatieven daartoe ondersteunen.(86)
 • Wij willen een betere samenwerking tussen formele (professionals) en informele zorg (vrijwilligers). Hiermee kan een signalering van een inwoner die zorg nodig heeft worden verbeterd en hulp sneller geboden.(90)
 • CDA Ermelo wil dat er in Ermelo voldoende ‘bedden’ zijn voor ouderen met een zorgbehoefte, zodat zij ook in de laatste levensfase kunnen blijven wonen in de nabijheid van vrienden en familie.(91)
 • CDA Ermelo vindt dat de keuzevrijheid van de burgers gewaarborgd moet blijven. Het is van belang dat de burger kan kiezen voor een zorgverlener die past bij de levensovertuiging en – visie van de persoon zelf.(103)
 • CDA Ermelo vindt het van belang dat de werkgelegenheid in de zorg op peil blijft.(145)
 • CDA Ermelo gaat in gesprek met onze zorginstellingen, Defensie (geneeskundige opleidingen) en Windesheim over de mogelijkheid dat de MBO/HBO Care Academy zorgopleiding en -innovatie in Ermelo wordt gehuisvest.(155)
 • Wij vinden het versterken van de wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt van belang.(161)