Navigation

Verkiezingprogramma Speerpunten


Een passende woning voor iedereen

De komende jaren moet 50% van de nieuwe woningen gebouwd worden als sociale huur of sociale koop, vooral met het oog op starters, jongeren en ouderen. Naast nieuwe woningen voor jonge gezinnen, moet de nieuwbouw ook tegemoetkomen aan de grote vraag naar goedkope en betaalbare woonruimte voor 1 en 2 persoons huishoudens. CDA Ermelo wil dat er ook woningen in het middensegment worden gebouwd.


Ouderen verdienen de beste zorg, ook thuis

CDA Ermelo wil een zorgsteunpunt in elke wijk en elk buurtschap en zal initiatieven daartoe ondersteunen. Wij willen dat er in Ermelo voldoende ‘bedden’ zijn voor ouderen met een zorgbehoefte, zodat zij ook in de laatste levensfase kunnen blijven wonen in de nabijheid van familie en vrienden.


Ondernemers en bedrijven zijn de motor van de samenleving

Bedrijven scheppen banen, zorgen voor welvaart, een levendige gemeente en centrum en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers hebben een lokaal bestuur nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt.


Minder regels, meer eigen verantwoordelijkheid

We gaan bij de inrichting van de samenleving uit van mensen en mogelijkheden, niet van regels en bureaucratie. Mensen en mogelijkheden bepalen de kracht van de samenleving. CDA Ermelo wil een sociaal domein zonder schotten waarbij regels en systemen niet leidend zijn en waar samengewerkt wordt in de keten.


De zondag is om op adem te komen

CDA Ermelo blijft tegen zondag openstelling van winkels om onder meer de volgende redenen: het bewaren van rust op zondag, kleine ondernemers een gezond en sociaal leven te laten behouden en hun concurrentiepositie te beschermen.


Uw buitengebied, onze trots

Wij vinden het belangrijk dat de agrarische ondernemers de mogelijkheid krijgen om hun bedrijven zodanig in te richten en op te bouwen dat er toekomstbestendige bedrijven ontstaan. Hiermee wordt niet alleen een blijvend aantrekkelijk buitengebied gerealiseerd maar zorgt het ook voor het in stand houden van sector die ons voedsel produceert.


Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving

Zonder hun inzet kunnen wij niet sporten, blijven de kerken dicht, kunnen scholen niets extra's organiseren en rukt de vrijwillige brandweer niet uit.
Vrijwilligers verdienen daarom onze grote waardering en ondersteuning.


Iedereen wordt gezien en doet mee

CDA Ermelo wil een gecoördineerde, lokale aanpak van eenzaamheid, waarbij mensen die in een isolement dreigen te geraken, regelmatig bezocht worden. Dit is te organiseren door welzijns- , kerkelijke- en vrijwilligersorganisaties samen.


Drugsgebruik wordt in ons dorp hard aangepakt

CDA Ermelo wil geen coffeeshop in Ermelo. De handel in én het gebruik van harddrugs dient hard te worden aangepakt. Wij willen een actieve aanpak van illegale handel in drugs, straatverkoop en illegale verkooppunten en aanverwante problematiek als (jeugd) prostitutie.


Werk is de beste bijstand

CDA Ermelo zet in op maximale participatie in het arbeidsproces en samenleving en wil investeren in het verkleinen van de afstand van de arbeidsmarkt van kwetsbare groepen.


In Ermelo spelen kinderen veilig buiten

Kinderen moeten in elke buurt en buurtschap veilig buiten kunnen spelen. Wij willen dat de routes naar sportclubs en scholen (basis- en voortgezet onderwijs) veilig zijn.


Duurzamer denken, duurzamer doen

CDA Ermelo staat achter de doelen ‘energieneutraal in 2030’ en ‘klimaatneutraal in 2035’. De gemeente Ermelo schept voorwaarden voor het realiseren van lokale en regionale initiatieven, onder meer in grootschalige opwekking van duurzame energie. Te denken valt aan zonnecollectoren, windturbines en biomassa. Het afvalbeleid gaat gepaard met reële financiële prikkels – de vervuiler betaalt – en scheiding wordt beloond.