Navigation

Een van de grootste problemen in Ermelo is het woningtekort. We hebben de afgelopen jaren veel gebouwd in ons mooie dorp, waarbij te denken valt aan Klavertje Vier, Groevenbeek Noord en het Trefpunt. Ook worden er tijdelijke woningruimte gerealiseerd bij het Henriëtte van Heemstrahuis, voor ‘spoedzoekers’. Het is nog niet genoeg en dat beseffen we. Er moet nog veel meer gebeuren en dat gaan we de komende jaren doen.

Zo vinden we het van belang dat de komende jaren 50% van de nieuwe woningen gebouwd moet worden als sociale huur of sociale koop, vooral met het oog op starters, jongeren en ouderen. Naast nieuwe woningen voor jonge gezinnen, moet de nieuwbouw ook tegemoetkomen aan de grote vraag naar goedkope en betaalbare woonruimte voor 1 en 2 persoons huishoudens. CDA Ermelo wil dat er ook woningen in het middensegment worden gebouwd.

Woningbouw
  • Voor CDA Ermelo is leefbaarheid in een veilige en groene buurt van groot belang. Veilige buurten beginnen bij omzien naar elkaar. Wanneer de infrastructuur van wijken ervoor zorgt dat mensen op een laagdrempelige manier elkaar ontmoeten zal er wederkerigheid ontstaan. Ermelo is een dorp dat zich kenmerkt met een diverse bevolking. Er zijn grote zorginstellingen van waaruit mensen zelfstandig in het dorp gaan wonen en waarvan medewerkers woonruimte in Ermelo zoeken, er zijn mensen met een laag inkomen en mensen met een hoog inkomen, er zijn velen die na pensionering Ermelo verkiezen als woonplaats. Ondanks de beperkingen van de nieuwe Woningwet wil CDA Ermelo voorkomen dat er scheiding is van doelgroepen die ieder in een eigen wijk wonen (segregatie).
  • De komende jaren moet 50% van de nieuwe woningen gebouwd worden als sociale huur of sociale koop, vooral met het oog op starters, jongeren en ouderen. Naast nieuwe woningen voor jonge gezinnen, moet de nieuwbouw ook tegemoetkomen aan de grote vraag naar goedkope en betaalbare woonruimte voor 1 en 2 persoonshuishoudens.(75)
  • De komende raadsperiode moeten er ten minste 400 nieuwe woningen in de gemeente Ermelo worden gebouwd. Locaties zijn o.a.: de Driesprong, landgoed Veldwijk, Rehoboth/Dillenburg, Speuld, Verbinding fase 3, Kerklaan/Postlaantje, Leemkuul, Groevenbeek Noord fase 2, en voortkomend uit functieverandering in het buitengebied. Bovendien streeft het CDA Ermelo naar het omzetten van structureel leegstaande winkelruimte in woningen.(76)
  • CDA Ermelo wil dat de gemeente actief zoekt naar inbreidingslocaties voor goedkope woningbouw, inclusief herbestemming van gebouwen.(77)
  • De gemeente voert geen actieve grondpolitiek, tenzij dit noodzakelijk blijkt om bijzondere doelstellingen, zoals sociale woningbouw en woningen voor specifieke doelgroepen te realiseren.(78)
  • CDA Ermelo ziet CPO als een particulier initiatief en juicht dat toe. Het eerste initiatief is geholpen door gemeentegrond tegen marktconform tarief beschikbaar te stellen. Bij verdere initiatieven is de rol van de gemeente om bureaucratische belemmeringen weg te nemen.(79)
  • CDA Ermelo wil dat er ook woningen in het middensegment worden gebouwd, zodat er doorstroming ontstaat en goedkope sociale (huur)woningen vrijkomen.(80)
  • Woningbouwcorporatie Uwoon en andere sociale verhuurders worden door middel van jaarlijkse prestatieafspraken gehouden aan de Ermelose woonvisie qua aantallen sociale huurwoningen.(81)
  • Daar waar kleine, agrarische, opstallen niet herbestemd kunnen worden voor woningbouw omdat oppervlakte te klein is, vinden wij het van belang dat het mogelijk blijft om oppervlaktes bij elkaar te kunnen voegen om zo elders hiervoor woningbouw te kunnen realiseren. Dit voorkomt dat kleinere schuurtjes en gebouwen maar blijven staan zonder onderhouden te worden.(142)